| Contents / Съдържание | Transliteration / Транслитерация |

4.4. ИНФОРМАТОРИ В. М-ОВ И Т. М-ВА


Социален статус на информаторите:
Т. М-ва е родена в София, но първите 7 години е живяла в едно пловдивско село, откъдето са родителите й. Там е получила първоначалния си речев опит от баба си и дядо си. Отрасла е в семейство с източнобългарски произносителни особености. Завършила е полувисше образование в София и работи като медицинска сестра. Омъжена е за В. М-ов от около 14 години. Семейство М-ви има дъщеря на 10-11 години. В момента на записа Т. М-ва е на около 33-34 години. В. М-ов е роден в Нови хан, Софийско. Учил е в София. Завършил е висше образование химия, а след това и журналистика. Работи като журналист. Опитва се да издава собствено списание и вестник. В момента на записа В. М-ов е на около 35 години.
Комуникативен континуум:
касетофонен запис, направен на 24.05.1993 г. в дома на И. А-ва и А. А-ов (информатори 1.2.). И. А-ва е сестра на авторката. Записваните семейства празнуват заедно 24-ти май. И. А-ва и А. А-ов са кумове на семейство М-ви. Не са си гостували от дълго време. Мъжете разменят информация за книгоиздателския бизнес, за работата на В. М-ов, за техни общи приятели и познати. Жените разговарят за домакинството, за роднините си и за ред неща от ежедневието. Често разговорите им текът успоредно. Тук ще дадем разделени тези части от успоредните разговори, които без съмнения за изговора могат да се транскрибират. Застъпването обикновено е за сметка на разговора, който се води по-далече от касетофона. Записът се осъществява от И. А-ва. Микрофонът е скрит. Няколко пъти в разговора се включва и авторката на това изследване, която предлага помощта си на И. А-ва и представя на гостите малкия си син.
Фоноархив:
касета К-22, марка "Драгор, страна А, касетофон марка AUDIOTON.
Транскрипция:
Кр. Алексова с помощта на И. А-ва, също филолог, при означаване на кинемите.
Означения:
с "М" ще отбелязваме В. М-ов, с "Т" - Т. М-ва, с "И" - И. А-ва, с "А" - А. А-ов, с "В" - Кр. Алексова, а с "Д" - сина на авторката.

ИЗВАДКА №1

 А [//ас ти казвам тр'аъ да съм върт'ал на н'акакъф
       стар телефон//
     М //не: телефонъ ми е истински// фсе оште съм на старийъ//
     А //служебен//
     М //да/ старийъ държавен//
     А //там ми дааше свободно и никой/
     М //е ми ас се м'аркам следобет/ сега ф моментъ/ примерно
       от два до четри и десет/ тва значи реално два часа... се
       м'аркам там преглеждам кво е направено//
     А //а твойъ часнийъ//
     М //часнийъ: е оште фактически/ миналийъ петък от първи май
       го зехме/ ф моментъ стои празен штото не моем се
       опраим// он'ъ ден ф петък беше проштъпулникъ там/
       приемах реклама и кандидати// частнийъ ште ви дам ас и
       там се м'аркам следобет/ между четри и шес часъ// општо
       зето да има приемна штото ме е страх фкъшти/ то до до
       младос никой н'аа да се излъже да дойде почти и фторо ме
       е страх//
     А //а зашто не съ обаждаш//
     М //ми ас се обаждам/ един път със бор'анка говорих/
     Т //той фсе пак се обажда но ти изопшто не се обаждаш//
     А //а: не съ обаждам/ ас върт'а на служебнийъ обачи
       ни моъ се свържъ//
     М //...Ф...(ФПС за израз на разбиране - ъхъ) е://
     А //върт'ах тийа дни/ тийа дни върт'ах/ спомн'ам си че
       върт'ах и викам тойа е стар//
     М //служебнийъ го остаи вечер фкъшти бе/ ас работ'ъ/
       слет пет шес съм фкъшти бе/ работ'ъ на друго м'асто
       тука почти не ход'ъ/ вечертъ фкъшти никакъф проблем//
     А //ти кво сиа два комп'утъръ вече имаш/ така ли//
     М //не/ старийъ ъ: първийъ който го зех/ фсъшнос го замених
       за един ноф// като доплатих// новийъ штот ми тр'ава за
       офисъ/ ас ено момиче на четри часъ пристига въф офисъ/
       не може да не вземем сеа/ заштот ми тр'абва// поне
       старийъ... нали ас върт'ах караштисвах частите/ ф
       крайна сметка от него стана нешто което: много ме
       дразнеше/ като възможности// а а и непродаваемо по
       принцип штото/ фсъшност продаваемо но на ного ниска
       цена/ ас го продадох съшнос на: седем и петстотин/
       доплатих оште седем за един ноф хубаф/ фсмисъл не с
       големи възможности но много така прийатен/ като качество
       най вече от много качествена марка/ и: евентуално за
       офисъ е са даже днес ходих да го сложъ// тр'аа ми кво ше
       праи примерно ако земем/ тр'аа да има човек ф офисъ
       колкото и да...Н...е празен// само ас го ползвам два
       часа// тоа човек ше седи там/ той ше кръстоса ръце а то
       тр'аа се работи// примерно тва ми е слабото мес\то на
       мене/ мислил съм го ного...Н...// пл'ус тва по телефонъ
       оферти ако приемем да ги фкара веднага//
     А //што така съ разминах ас с тебе/ тр'ааше да си ...Н..по ена//
     Т //л'убовни об'асненийа/ почти//
     М //почти//
     А //кво нешто е животъ/
     Т //какъф беше на емил лафъ//
     М //като забогатееш наско те приемам за съдружник/ беден и
       фкусен//
     Т //он'ъ ден...Н.. и на французина/ кво му расправа
       французинъ ...Ф...(ФПС за запитване - ъ) по телефонъ//
       кво беше и се занас'аше//
     А //не/ не/ не запомних кво//
     Т //лафъ беше много хитър//
     А //ад'о//
     М //емо напраи с н'акакъф ного богат французин ооде/ за
       из\нос на ви\но// от винената мафийа// он'ъ е фсъшнос
       вносител/
     А //да де бизнес//
     М //а той емо само праеше транспортните истории/ ама сега
       съшнос/ за да има човек представител ми със три процента
       участва/ но достатъчно//
     А //то и...Н... му стига само//
     М //да/ достатъчно штот там е:/ и и лапнали като...Н... и:
       офисъ му е въф френското посолство/ в зградата там
       н'акакъф офис има/ блиска н'аква къшта//
     Т //ф софийа/ за ени коли ходи по барове с кола//
     М //беха му наели рено не или фийат/ не знам/ със хикс
       хиксове от тейа рента рентакар на керц/ за двеста долара
       на ден/ ако не беха повече// французинъ йа наел пък йа
       сменил штото: вика привлича много апетитите...Н... штот
       как видът хикх хикс нали знаеш спирът...Н... вика ш_те
       окрадът н'акъде/ като видът хикс хикс ше каът тоа е
       чужденец има пари/ вадът оръжието пистолетъ знаеш/
       спирът те// сеа се движи емо вече с таратайка/ москвич
       нешто/ супер сигурно и не знам ше го зима ли/ ше го
       купи/ штото ф неговата работа бес такова нешто не може//
     А //емчо един човек който усп'а// в бизнесъ//
     М //да ама толко е: пак объркан и изопшто се оплаква че/
     А //той пешкин ц'ал живот ше се оплаква сеа/ той и двайсе
       мил'она долара да спичели пак ш_съ оплаква// спомн'аш си
       го навремето/ той вечно плачеше нали така сърдит/ като
       го видиш така нали почва ...Ф...(ФРС, с което имитира
       хленченето на коментирания човек - т'ън, т'ън, т'ън,
       т'ън, т'ън, т'ън) обачи на ти го и преусп'а//
     М //добре е ф моментъ въпреки че сеа го удари: ембаргото и
       не може да прави превози та/
     А //е/ тва да е/
     М //с \виното се е хванал/ но той општо взето: вика/ два
       през ношта ми се обаждът и казвът утре да си там и там
       в българийа/ и той хвърчи/ н'ама/ испълнител//
     А //ами при тейа пари коит ги върти сеа то/ не бе то не
       мое да си стоиш на онаа работа и/
     М //но заплатата му е стабилна пл'ус три процента от
       печалбата//
     А //госпожа нешто да ти помогна ас да нешто да исчист'ъ/ да
       премислим ситуац'ата//
     И //сичките работи...Н...//
     Т //виш йа колко хуу го праи// колко пъти ти колко попита/
     М //а помагам и ас помагам//
     Т //колко пъти така попита те питам//
     М //е: ама ти питал съм питал съм//
     Т //ти си по така/ той е по гражданин// имаш ноф кастрон//
     М //о:леле//
     В Кажи мамо "добър вечер"!
     Т //колко е пораснал той/ ма ас изопшто не го знам
       слаткийъ//
     М //на ма той майка си съштийъ като теп//
     Т //съштийъ да/ страшно много прилича на теп//
     М //съфсем//
     Т //не го знам таткото не си го спомн'ам//
     М //не бе/ ас се ено тебе виждам//
     Т //ма целийъ майка си/ ма целийъ мама/ ма ти си много
       сладък господин/ а кажи годинки//
     В Кажи "добър ден"!
     М //как се казваш//
     В Как се казваш, мамо?
     М //как се казваш//
     Т //картинка//
     Д //енци//
     В Енци.
     Т //венци се казва//
     М //олеле://
     В И на колко си годинки? Кажи, мамо!
     М //кажи на лел'ата// ти къдрава ли беше//
     В Къдрава.
     Т //къдраф//
     В Преди да го родя, бях още по-къдрава, ама сега вече...
      Мойте къдрици са на него. Кажи сега "чао". Кажи, мамо. Я
      кажи днеска какъф празник е! Какъв празник е, мамо?
     Т //глей го кво е слатко бе/ глейдай го бе/ пу пу пу пу пу//
     В Кажи, мамо, днеска какъв празник е, на какво е празник
      днеска?
     Т //хубаво момченце//
     В Кажи, мамо, на какво е празник днеска? Кажи, майко, не ме
      излагай! Венци! Кажи, мамо, на какво е празник днеска! Не
      иска. Казва - на буквите, ама сега... Кажи "чао" сега.
      Кажи, сега ще ти покажа каките.
     Д //чао//
     В Айде, чао!
     М //е наско вие/ ф месец по две три заглавийа ли горе долу
       ви излизът или//
     А //ми ни моъ ти кажъ/ н'акъде там/ зависи//
     М //седмично по едно май/ а//
     А //е//
     М //или много е тва//
     А //седмично (мммммм)(повдига веждите, за да покаже, че
       това е твърде категорична оценка)//
     Т //йа го виш наско/ погледни го кво праи/ погледни го
       кво праи//
     М //аз знам...Н... ли//
     Т //мие мие мие//
     М //ас сигурно не мийъ така се чуствам//
     И //мие штото искам да направъ салатата и тогава ф чиста
       мифка да измийъ зеленчук//
     Т //ама важното е че мие/ не е в причините претполагам/
     (силен шум от течаща вода):
     М //наско е оште от ено време... просто: добре е въспитан//
     Т //ште те повъспитаме и тебе//
     (силен шум от течаща вода):
     Т //(смее се) срам за тебе виш как мие/ не съм го виждала
       наско//
     М //чак пък сега//
     Т //радвам му се/ ма виш го как мие само//
     М //сръчен//
     А //ма вий начи маа му стара га нима ни сти мъ виждали от сто
       години и като ископаемо// бели косми ризата ми такава
       със дънки съм бил//
     М //ми с дънки//
     Т //ми радваме се бе/ наско ние така си израз'аваме чуствата
       бе/ така си израз'аваме чуствата//
     А //така н'акак егзотично така//
     М //ми наско/ ми как//
     Т //така си израз'аме чуствата//
     М //да ами ас кой огн'ан го виждам по често//
     Т //сега не може да те целуваме/ остава тоа варийант//
     М //огн'ан той//
     А //ами май той/
     М //ф моментъ е въф прага//
     А //ни ти ли каза че съ б'ахме разбрали да съ видим//
     М //е каза ми ма то нашто разбиране/ то и със стойан се
       се разбираме/ стойан почти ште ми се расърди кат че ли
       не се обаждам//
     И //стойан какво работи бе//
     М //въф факултетъ си е там преподавател// побел'ал е и той
       малко//
     И //а той ожени ли се//
     М //не не и каза че фсе по трудно ше скочи//
     А //а: стойан н'ама да се ожени//
     Т //е за какво да се жени като седи и има постойанно най
       различни хубави млади/ зашто тр'аа се жени// а да//
     М //със огн'ан се виждаме/ даже фчера/ фчера идва жена му
       да й вадъ едни нешта на копирката//
     Т //не иска да се жени и затва не иска да е глупаф/ така е
       по хуу/ а//
     А //...Н...при тва положение/ ний сме чудовишта//(силен
       шум от течаща вода)
     М //огн'ан се е посветил на балканската проблематика/
       семейно//
     Т //гледахте ли го по телевизийата//
     М //панорама гледали ли сте//
     Т //а а: той наскоро много хубаво гово\ри//
     А //панорама го зас'акохме навреме//
     М //и: две конференции балкански си органи/ едната йа
       проведоха сега фтора си организирът със жена му//
     Т //да//
     М //научни/ спонсори търси: тва онова/ балканска
       проблематика// и оддали съ се и искът и н'акакво
       издание да/
     А //добре де н'акакъф весник балкани съ пуснали//
     М //не не т'а/ весник балкани е на ени бифши от зелената
       партийа// такива които н'акога праиха зелени...Н...
       (силен шум от течаща вода) еко политика// ас го зех
       първийъ брой/ вид'ах го// бе то нали знаеш той/
     А //ти комай си купуваш фсички весници//
     М //двайс трийс лева на ден излизът//
     А //и зашто//
     М //информацийата// не не всичките/ прехвърл'ам фсички
       ...Н...с които си правъ рекламата// ас с това съм
       започнал масирано// миналата седмица ме побъркаха//
       постойанно се звъни фкъшти/ заради пет шес реклами//
     А //колко весници и списанийа издаваш вече твърдо//
     М //ами колко/ не могъ да смогнъ/ ништо не издаам//
     Т //излизе само ено весниче//
     М //весниче/ и първийъ брой на списанието оште не могъ а го
       пуснъ:/ изопшто се обърквът нештата//
     Т //могъ ли да видъ децата бе ире//
     М //тва тва л'ато ако завъртиш/
     Т //кво правът//
     М //ас на тва расчитам/ сеа е ударъ/ сега до есента// да
       знаеш/ сеа е за ходене за тва// студентите нали излизът/
       изопшто свободни съ л'атото//
     А //тва какво е//(пипа касетофона, която е сложен в един
       плик)
     И //не го пипай тва там/ краси го остави/ чуваш ли какво ти
       казвам//
     М //мислих наско ъ:/
     А //мол'ъ//
     М //бизнес с брошури да започнъ/ търсъ печатница//
     А //кви съ тийа безумийа//
     М //е ми мои такива истории// закончета: други нешта
       оферти//
     Т //значи на сестра ти момченцето има ени реклами по бонбони
       по бисквити/ е така по опакофките/ много е сладък//
     М //иначе ф работата издадохме патентнийъ закон на български
       /фтори път на английски/ дори продаде се// тайа книга
       интелектуалната сопственос са се търси толко много
       н'ама/ свърши/ т'а е фторо издание//]
     (оттук разговорът се разделя - мъжете разговарят за бизнес с
      книги, а жените за семействата си)

ИЗВАДКА №2

(от разговора между "И" и "Т")
     Т [//ире за картофи и за краставица ена и съшта ли е
       белачката// да/ ена и съшта// што да не могъ да белъ/
       купих си от т'ах и не могъ не могъ да белъ нито
       картофи нито тва// ти картофите пак с тайа ли белиш//
     И //да//
     Т //ах че е фантастично напрао... не могъ//
     И //и сеа...Н...//
     Т //тейа не съ от м'астото/ то е рано за домати оште// караме
       на оранжерийни/ ми тва е// ми ти квато трапеза гласиш/
       ас ако знаех/ ние за малко дойдохме шото// така както
       гласиш таа вечера: ше се забавиме/ не знам// ретко се
       виждаме да ти кажъ//
     И //и хубаф празник имаме//
     Т //днеска да/ един от най хубавите български празници// ти
       много ли ходиш по командирофки//
     И //много много//
     Т //ми детенцето кой го гледа//
     И //майка краси//
     Т //т'а ходи на градина/ как беше на градина ли//
     И //т'а е ученичка//
     Т //първи клас ли беше/ а верно че свидетелството ми показа/
       боже:й ире ас изкл'учих/ то детето ми показа
       свидетелството// нели първи клас завърши//
     И //първи клас да//
     Т //ас изкл'учих ф един момент просто изкл'учих // да// ем ми
       показа свидетелството детето// ас се си йа за малка си
       йа представ'ам а т'а: е гол'ама// не могъ да свикна с
       таа мисъл че вече бор'анка е ученичка// а ирена обажда
       ли се: и/
     И //не/ много одавна/ от вас от вас не съм йа чула и
       виждала// ас не знам т'а върна ли се//
     Т //ами не знам/ т'а скоро казала да се обадъ ама така:/
       понеже панталонъ нали тогава/ ем да се видим ем и
       н'аква(ФС) единственийъ летен така по(ФС) што годе по
       свесен панталон на валентин// и: вика йа се обади ем да
       йа чуеме ем за панталонъ да ми вземе че идвът топли дни/
       топли дни идвът// но когато/ фсеки е н'акви задълженийа
       и:... все н'амам време... ира/ ас може би и да си
       споменавала/ но просто ф съзнанието ми не е останало/
       твойто бабче кво ъ://
     И //добре е//
     Т //добре е// колко години е т'а//
     И //осемдесе и три//
     Т //добре е крепи се//
     И //крепихме йа/ штот не е най добре//
     (около 30 сек "Т" и "И" мълчаливо слушат разговора на
     мъжете)
     Т //сега майка ти и: баба ти и башта ти съ там/ нали//
     (шум от чешмата около 1 минута, след което прекъсва
      разговора между "И" и "Т" и те се включват в разговора
      на мъжете)
     М //той тр'аа с'ака седмица да излиза ма ас пропускам по
       н'акойа/ распредел'ам парите/ глеам да стигнът за
       повече//
     А //ас да земъ да си потърсъ държавна работа//
     М //ти//
     А //а_се изнервих// тишина и спокойствие// телефон б'уро и
       колешка//
     М //колешка и: три три/
     А //на об'ат йадеш редовно//
     М //и три хил'ади//
     А //две хил'ади майната им/ тишина и спокойствие//
     И //ас съм с толкос//
     М //тва ли е идеал за един мъш//
     Т //какво/ с две хил'ади ли си//
     И //три хил'ади и сто ми е заплатата// а се съсъпвам от
       пътуване// не съм на себе си от работа и от пътуване//
     Т //две хил'ади/ ирина ирина работи за две хил'ади лева//
     М //ниски съм им долу заплатите// не ги ли дигнаха малко//
     И //сега уш ше правът некво... един читалиштен секретар
       ше бъде с по гол'ама заплата от нас//
     (пак се разделя разговорът на мъжки и женски)
     И //литка какво работа//
     Т //държи склат/ индустриалимпорт има склат/ то склатче/ три
       и нешто е//
     И //склат//
     Т //ми то: н'ама много работа има малко стоки// склатче
       държи// т'а беше секретарка и йа съкратиха/ три хил'ади
       и петстотин лева н'акъде// (половин минута мъжете
       говорят) хем не е спец'алис не е вишис изопшто не е/ но
       зависи вече//
     И //и с кво се занимава//
     Т //...Н...относително е//
     И //нали йадете лук//
     Т ...Ф...(ФПС за изразяване на въпрос - ъ)
     И //нали йадете лук ф салатата//
     Т //йадеме да//]
     (разговорът на жените прекъсва)

ИЗВАДКА №3

 (пример за глава на семейството)
     Т //потисната съм/ при башта ми тр'аъ да ходъ://
     М //добре/ ше прескочиш и ше се върнеш//
     Т //и ние тука ше се забавиме//
     М //ше прескочиш и ше се върнеш//
     Т //ми виш какво имай предвит че: ше те дигна точно въф
       девет и трийсе//
     М //добре де/ колкото кажеш бе/ ти командваш//