Народно събрание
Седмо Велико Народно събрание

31.10.1990 г.
18.22-18-52 часа
18.52-19
19-19.59-20.23 часа
Касета № 7

Транскрипция

Георги Пирински днес ми се струва / че в днешните разискванийъ по тази
точка от дневния рет / всеки ясно трябва да поеме своята отговоронс // И /
би било престъпление / ако не кажа няколко думи тази вечер прет вас сега //
убеден съм / и искам да ми повярвате / че днес тези дни / прет нас е /
последния ни шанс // да направим един управляем прехот / да направиме една
управляема адаптация / на нашата икономика / към новите условия / ф които
ще трябва да живеем да се развива нашта страна / оттукнататък // проблемите
които имаме да решаваме / са свързани със три главни фактора // едният е
дълбоките структурни промени и равновесието в нашта икономика и наследеното
прес последните десетилетия // и тук има въпрос затова / плот на какво са
решенията / които съ довели до тези структурни нарушения в равновесието /
така или иначе тва е единия фактор // другия фактор / това са новите
външноикономически условия / за които тук нееднократно бе говорено //
неискам да се спирам на тях / искам само да ви истъкна / че от началотона
следващата година / през деведе и първа година / ние ще трябва да направиме
приспособления за адаптация към тези условия // не по малко от четери пет
милиарда долара / което претставлява дванайсет до петнайсе процента от
нашия брутен вътрешен продукт // подобен размер на бремето е изключително
висок по всеки международен стандарт // когато стигне такава адаптация три
до пет процента / се счита че страната е в изключителни затруднения // ние
имаме поне три пъти по голямо от общоприетото затруднение // и третия
фактор / тва е нестабилноста политическа и икономическа / която е от
началото на тази година в нашата страна и от края на миналата година // ако
ние днес / не се съгласим за онези мерки / които е неопходимо да
претприеимем отутре / за да започнем да преодоляваме тези проблеми / вдруги
ден те ще се стоварят върху нас // неуправляеми // цената която ще плати
общесвото ни ще бъде многократно по висока отколкото при една програма /
колкото и сурова да е тя // счита се / ъ-ъ-/ така поставен въпроса / той
ислишно изостря нещата / че едва ли не има стремеж да бъде променян общия
хот // тази теза трябва да се аргументира точно с факти // така поставени
нещата не са плот на една или друга политическа линия / а на имено цифрите
които характеризират проблеми прет който сме исправени // претлага се
следния вариант // слет като правителсвото е убедено в своятъ програма / то
да пристъпи към нейното испълнение с онез иконтакти / които имат
представители на съюзъ нъ демократичните сили / опитвайки се да изработиме
едно опщо решение на народното събрание по този въпрос // бе предложен
такъв вариант // ще се дава съгласие да се почне испълнението нъ програмата
// реална база ли е това за пристъпване към действие // спорет мен не и то
е защото / така поставен въпросъ / въввсеки едни момент тази програма може
/ да бъде атакувънъ / всякъ крачка може да бъде контрирана с мерки и с
критикъ / коиту дъ се обосновават че тя е необоснованъ / какво е необходимо
// неопхподимо е дейсвително да се изработи един график / един
синхронизиран комлекс от мерки / най належащи / основни // които отговарят
на философията на програмата / която никой не отричъ / коиту дъ осигурйът
онзи първоначален тласък на промяна в икономическатъ ситуация / който да ни
позволи да почнем да преодоляваме всичко онова / което виждаме / че почва
да се изплъзвъ / от контрола // по друк начин бе постнавен въпросъ зъ
цената на месото // ъ-ъ- // поставя се много остро въпросъ свързън с
млекото // не е тайнъ / че се пристъпва към исколване на млекодайния
добитък // и именну възможноста да се подържа произвотсвото // нашето
общество е растревожено от липсата на хляп преди няколко дена // ако не
бъде направена адаптация между цените на фуража и цените на хляба // ще
има исключително по големи затруднения // същевремено започват и сигнали на
стачна вълна в нашето общество // морския флот е прет исключително сложни
проблеми /// пауза // при такава обстанофка / за да може действително да се
пристъпи към оздравяване на ситуацията // трябва да бъдем едини в
разбиранету си зъ характера нъ посоката и последователностъ на мерките
коиту съ необхподими // правителсвото фнесе свойътъ програмъ на 9 октомври
// сега сме 31 // мина разглеждане на тази програма въф / всички основни
комисии / всички тук докладваха / че по принцип / програмътъ съответсва нъ
потребностите на сегашния момент и са необходими конкретизации // но вече
дейсет и един дена ние се занимаваме с фсичку другу но е и с тази наистина
необходимос // да конкретизираме / да подредим мерките / и да пристъпим към
тяхното испълнение // на дейсет и първи септември съюзъ нъ демукратичните
сили въф своето становище което той публикува въф / весник демокрацийъ /
сам предложи програмътъ да бъде фнесена ф комисиите / дъ бъде разгледанъ /
и съвмесно да бъде утвърдену нейноту испълнение // пауза /// проблемй се
поставья по следния начин / може ли да се гласувъ доверие на една програма
/ която оставя твърде широк терен / зъ тактически маневри / какту се казвъ
// и може ли да се / гласувъ доверие нъ програматъ която се подкрепя от
социалистическатъ партиья // най важните критерии коиту се очакват от една
програма от този рот / са тя да бъде достатъчно всеопхватна // достатъчну
комплексна / и да има неопходимътъ гъфкъвос // зъ дъ реагиръ на изменящата
се ситуацийъ // никой не оспори / че програмътъ / кояту се предлага /
отговарьйъ на тези критерии / оттук нататък тя има шансове за успех / само
ако бъде поткрепена зъ първата й фаза най малку / от фсички / които сме
претставени тук в този парламент //// говори се че българскътъ
социалистическа партийъ не е последователнъ ф своите позиции // ас бих
защитил противоположнътъ гледнъ точкъ // ние фсички тук учасвахме ф
претизборнътъ кампанийъ // нека си спомним / чи позициятъ на българскътъ
социалистимческъ партия винаги беше в ползъ на коалиционоту правителсво //
винаги беше ф ползъ на националнуту съгласие по тези жизнену фажни въпроси
прет които е и спрянъ сега нашатъ страна // няма никакву противоречие между
онова което застъпвахме по време на претизборнътъ кампания / ф периодъ слет
изборите / и коету утстуяваме и днес // (ръкопляскане се чува ) // радвам
се / че сте съгласни с мен // (шум се чува от залата ) тъй кату не може да
бъде оспорено тва което става // ние работихме със ъ-ъ- водещите
претставителите на съюзъ на демократичните сили които и днес говорят от
тази трибунъ // те едва ли ще оспорят / че прес сичките месеци на работа
около кръглътъ масъ // ф консултациите / коиту ф слетизборнийъ периот
водихме // чесно сме се стремяли / ас лично могъ дъ кажъ тва за себе си /
дъ намираме тези компромисни решенийъ / които дъ ни позвольйът дъ вървим
напрет // но фсъщнос не / ние днес стигаме до тази точкъ / и пак пофтарям /
фсеки трябва дъ поеме своите отговорности // с тва завършвам / би ли
отговарялу на интересите на нашето общество // ено правителсво в днешния си
състаф дъ пристъпи в испълнение нъ програмътъ / спорет мен тва не би / било
отговорен потхот / защото то би заблудило и нашто общесво / би заблудило и
международнътъ общнос / че тази програмъ се ползвъ с поткрепътъ на цялуту
общество // тва би било едно заблуждение / което / нямаме право да поемем /
тъй като то би било един погрешен финал / една ангажиранос с мерки / които
не могат дъ бъдат испълнени от ена политическъ силъ / кояту и да е тя //
мерки / коиту изисквът общъ координация на фсички сили // и ще си позвольйъ
да завършъ само като ви предложа да се запознаете с една многу актуалнъ
спорет мен статия във весник свободен нарот / написана от почетния
претседател на българскътъ социалдемократиечскъ партия доктор москоф /
която завършва с един многу валиден и днес апел към фсички нас / да се
испълним от съзнаниету че / странатъ ни йе исправена прет исключителну
испитание / че ф такъф момент не може да има друга мисъл у всеки от нас /
освен обединяването ни за обща атака на тези проблеми //тъй кату ф противен
случцай може да се окаже / че няма да имаме защитен сихрон //
(ръкопляскане)
Гиньо Ганев - заместник-председател на парламента: думътъ е на господин
стефън златеф // госпудин стефън златеф // (шум) заповядайте / но йимъйте
претвит / че времету / коету гласувъхме / намалява/ ас обичам ораторите /
които съ по-кратки //
Венцислав Димитров: ас имъм ена репликъ към господин гьорги пирински // и
към неговото цялосно исказване да напрявъ / но сега искам най напрет да
кажа по отношение на думите / които той преведе на доктор москоф //
миналътъ събутъ ние бехме ф севлиеву // и напраихме ена срещъ с
избирателите / кояту беше претседателсванъ от доктор москоф // и тва коету
той ни каза на нас / коету каза на избирателите е тъкму обратнуту на тва
коету твърди господин пирински // да сте твърди в борбатъ си срещу
бългърскътъ социалистическъ партийъ / защоту тва е борба за демокрация //
ето тва беха неговите исказванийъ // ( ръкопляскания) между другуту искам
дъ кажъ и нещу другу по отношение на тва / коету каза господин пирински //
кой пречеше на правителсвото дъ претстави тези мерки тукъ / и те дъ бъдът
обсъдени заедну с програмътъ // защо правителсвуту гу е страх да предложи
тези мерки / коиту ние знаем че ги имъ / дайте ги да ги видиме тези мерки
// какво пречеше нъ правителсвуту да накара господин драгнефски дъ си
направи остафка / ас настоявам още утре дъ гласувъме негувътъ остафка /
гуспуда / (шум в залата ) защо / защото / виште тва не е зъ смях / идват от
банките хора и ми се оплакват / че господин драгнефски исползвъ последните
дни на своятъ влас да напраи размесвания //
Гиньо Ганев / господин димитроф /
Венцислав Димитров : Некъ утре дъ гласувъме негувътъ остафкъ / моля ви съ /
защоту той не искъ / не искъ да съ отегли // защо не иска / защоту вие го
поткрепйъте / госпудин лукануф // откога ни обещавате той ще си даде
остафкътъ // почти еднъ седмицъ минъ отогавъ / нинакву отношение / никой не
взе по тая остафка // този човек не може да управлявъ банкуватъ системъ / и
/ и аку негу гу затурмозвъ реформътъ / това е и вашету нежелание дъ съ
рефурмиръ банкувътъ система / не се смейте госпудин тодороф // нищу смешну
нема // имъ трагичну ф тва //
(чува се звънеца)
Гиньо Ганев : моля ви никуй дъ ни взема думътъ оттук // кажете какво има //
заповядайте //
Атанас Михайлов : атънас михайлоф // седесе варна // господин пирински /
имам конкретну предложенее към вас / и към бесепе // многу дни говорихме
тукъ / многу исказванийъ имаше // направете конкретни предложения // какво
предлагате вие / бесепе / кату мнозинсво ф парламентъ / с дружни усулие /
по някакавъ начин да излеземе от тъзи кризъ // целия български нарот чака
на нас // дайте да видиме какво можеме да напраиме // със ено градивно /
съгласие приветсвам ви с едно градивно разбиране / да изведем страната от
тъзи ситуцаия труднъ / в куяту се намира //
Гиньо Ганев: благодаря господин михайлоф // думътъ е на господин медарски
за репликъ // от една страна искате да се говори / имате право / моля //
думътъ е на господин стефан златеф // ще говори слет негу йосиф илиеф //
заповядайте //
моля ви господин претседател // увъжаеми госпожи и господа народин
претставители // ще се хванъ за думите на последния говорифш / този койту
даде посленътъ репликъ // а имену / ще ни трябвъ ено градивно начу //
затова с цялуту си сърце и в тази връзка искам да питам / всички ли съ за
тува // и как се работи за градивнуту началу // ще осползвам фактъ / весник
мисъл деветнайсти октомври // отечесвото е / неопходиму йе убидинениету на
фсички пругресивни истински димукратични сили за негувуту спасение //
опасностъ идвъ не ут бесепе // а от развилнели се контръривулюциони ястреби
/ куиту искат на всяка цена / прес огън и кръф / безработицъ / инфлация и
глат дъ възродът къпитълизмъ у нас // не бип убърнъл внимание на тези думи
/ но по нататъкъ ф другъ статйя в този весник / коъйту е издание на
фракцийъ на бесепе / тва се пофтаря почти въф фсеки брой // следвъ следния
текст // ние заявихме / че сме партия на протегнатътъ ръка / че сме за
националну помирение и консолидация на / фсички демукратични сили / но ако
тази ръка не се поеме от чесни и лоялни партньори / ако се злоопотребява с
нашето доверие и търпение / тази ръка е готова отново да се превърне в
железен юмрук / за дъ защити гражданския мир / демокрацията / и бъдещету на
нашия нарот // определено трябва да ви кажа // че само кату термина железен
юмрук / ми напомня за две неща / за войнстваш фашизъм или за войнстваш
кумунизъм от сталински тип / а те са горедолу еднакви неща // не / господа
/ добре / ще кажете / е все пак писания на няква фракция / тя е малобройна
/ бих бил готов да приема тези твърдения // но ето какво срешнах въф
весник думъ този път // от двайсе и шести октомври деведесетъ годинъ /
това съ факти / господа / а прет фактите и боговете мълчът // вие не сте
поголеми от боговете // това което ще ви прочета / е изречено от сегашния
министър господин андрей луканоф // в интервю зето от петър бучуруф //
бучукуф извинете / ъ-ъ-ъ // националнуту съгласие е обективна необходимос
// ф историйътъ няма примери / реформи с такава значимос и повишена труднос
в кавички / да съ били осъществявани бес пълно съгласие // при липсъ нъ
съгласие исходът е идин // упутрубъ нъ нъсилие // въф тази връзкъ ас искам
дъ питам / това ли е начинъ за постигане на национален консенсус // още
повече / че е първи път // дори ако земе многоуважаемия от мен господин
андрей луканоф // когато избирахме правилсво на народнъ републикъ българия
саму около пред имесец / той публичну тук заяви / че българия я заплашва
гражданска война // нашна реакция бе / че има дани и ще ви ги изнесе //
комисийътъ по нациуналнъ сигурнус знае това и трябва да ви уверйъ / че
неколкократнунастоявахме господин андрей лукуноф / дае дойде прет тази
комисия и иснесе доклат // той негу направи / каза че тва не билу толкува
важну // и щял да дойде по нататък // и отука възинквът следните въпроси //
какво е тва / призиф зъ насилие / или може би политически хот / зъ дъ / зъ
дъ бъде сплашен наръдъ / дъ бъде накаран / дъ съ узъпти // или просто е
проявъ на тази стара генетичну заложена още от бекапе болес на българскътъ
социлистическъ партия / а имену / остра форма на параноя / характернъ от
ена страна с мания за величие / а от друтъ с мания за преследване //
(ръкопляскане) и слет кату съм застанал нъ тази високъ трибунъ / искам от
имету на съюзю на демократичните сили дъ зайъвъ следнуту // ние сме
противници на всяка формъ на насилие / ние сме просто час от тази
многомилиона групъ българи / която реши зъ нея дъ ни вържът думите на
христу ботеф народът свикнъл хомот дъ влачи / ... и ду днес тачи // желязнъ
ръка целува / лъжливи уста слушат със вяра / ние повече не щеме дъ бъдеме
фпрегатен дубитък / господа / а що се касае до консенсуса / то той е
възможен само ако вие говорите със нас като с равни / благодаря зъ
вниманиету // (ръкопляскане)
Гиньо Ганев : моля ви / думътъ за реплика поискъ министър председателъ
господин андрей луканоф // тишина в залата некъ дъ имъ //
Андрей Луканов: благудъръ господин председател / госпожи и господа / ако
може две реплики или една информация за реплики / господин димитроф от една
седмица вече съм чел писмото на господин драгнефски до председателя на
бюрото / до бюрото на великуту народно събрание / то тукъ в сградътъ / той
е помоли да бъде разгледан въпросъ зъ ръковотсвото на бългърскъ народнъ
банка // така че недейте гу упруквъ / явну вие имате силни чуфсва / когото
ас лично уважавам кату отличен специалис / и трябва още да се докаже /
трябва още да се докаже ъ-ъ-ъ / дали той е непродходящ зъ длъжностъ която
той заема / но той поставил прет велкуту народну събрание въпросъ и ас моля
/ ъ-ъ-ъ // еми добре потърсете го / ас въф всеки случай искам / искам / не
се намесвам въф вашите взаимоотношения с бюроту на великуту народну
събрание / господин димитров // затова поне не товарете мен / а-а-/
достатъчно / достатъчно други задачи ми възлагат фсеки ден / по това което
каза господин златеф днес много се появиха много мании / не само тези двете
за които говорите / ъ-ъ-ъ / съжалявам / че трябва да давам обяснение по
такъф въпрос / тъй кату фразътъ / кояту вие цитирахте / не въспроизвежда
съвсем точно стенограмътъ на моя разговор с господи бочукоф / един момент /
изчакайте / недейте така да се държите / ъ-ъ-ъ / даже и пот тази фраза ас
бих се потписал / аку разбира се тя се тълкува // ъй-ъ-ъ-/ айде не
доброжелателнос / но поне със стремеж към обективос / ас бих ви посъветвал
да прочетете това интервю / ако не сте го направили и ще видите по нататък
/ ъ-ъ-ъ- / една фраза / която е казана от мен / така както е отразена // че
ас не съм привърженик нито по характер / нито по убеждение на твърдътъ ръка
// ъ-ъ-ъ / ф случая мисълтъ / кояту цитирате / ас и сега споделям / е че
липсътъ на национално съгласие ф сегашните условия в българия / при
очертаващите се огромни икономически и социални трудности / дори извън
контекста на реформите / които трябва да предприемем / може и вероятно ще
доведе до засилване на тенценциите за прилагане на насилие ф общесвенеия
живот // не от правителсвото / и не от някаква политическа сила конкретну /
която вие очевидно вие искахте да визирате въф ъ-ъ- исказване // а от сили
извън този парламент // затова неведнъж е говорено ас личну намирам тази
опасност / за сериозна / съвършено реална / и нашата обща задача и грижа и
заедължение е да бъде да предотвратиме такава опаснос / трагедия за целия
български нарот ще бъде / ако насилието се върне в нашия
общесвенополитически живот // в този смисъл / ф този смисъл / бих помолил /
да тълкувате фразата / която цитирахте //
Гиньо Ганев : Георги Мишев Йосиф Илиев
йосиф илиеф от карлофски едномандатен избирателен район българска
социалистическа партия // ас добре разбирам посоката и характера на
неколкочасовата дискусия по програмата на луканоф // ни най малку пък
умалувъжавам политическите акценти ф тази дискусия / но искам да ви уверя /
че моето исказване шъ бъде исцялу // по иконумическътъ час в програмътъ
луканоф и съм освободен / от подобни фрази // накратку ще говоря по някои
пунктове от предлаганътъ програма / които ас споделям / а малку по-подробну
ще аргументирам някои мои конструктивни съображения по програмътъ / спорет
мене програмътъ исхождъ от ина реалнъ оценка на икономическата ситуация в
страната / а имено / стопански упадък / койту е доближил критичнътъ си
точка / кояту се наричъ ступанскъ разрухъ / и в този смисъл ас не споделям
становището / коету се опитват да ни наложат за икономическъ катасрофа / но
не да не водим този спор // при тази исходнъ база спорет мене са беспорни
две характеристики на програмътъ луканоф / а имено първатъ / радикалния
характер на програмътъ като целу / и втората / категоричния стремеж да
бъде разрушенае на дуказала своятъ негоднос икономическъ системъ и дъ бъде
положену началуту на създаване на ена нова за нашите условия икономическъ
система / основана на пазарните принципи и на пазарните механизми / това е
фтороту предимсво / ще има смяна на икономическътъ системъ // никой не може
да отрече тези две основни достойнсва на програмътъ луканоф // от
програмътъ става ясну / че радикалнътъ икономическъ реформъ / от програмътъ
става ясну / че мащабностъ на радикалнътъ иконумическъ реформъ няма
аналогия в наштъ история // тя не може дъ съ усъществи бес консенсус //
добре балансиран / добре обвързан блок от мерки въф всички сфери на
икономикътъ // тва че пазарнътъ реформъ изисква предварителни
стабилизациони мерки / предназначени дъ уграничът тенденциите зъ по
нататъшну задълбучаване на кризътъ на фвсички равнищъ / микруравнище /
макроравнище / трябвъ дъ съ следвъ логикътъ на пазарната реформъ и на
предлагъните мерки ф програмътъ съ съобразени с препоръките на
междунъродния валутен фонд / световнътъ банкъ / международни експерти //
искам да обърна внимание върху някои постанофки и предлагани мерки в
програмътъ / коиту не могат дъ бъдът еднозначно оценявани // централну
място в програмътъ се оделя за ценоватъ риформъ // тази постанофка / макар
и вярна / пораждъ някои въпроси // първо // тази операцията трябва да съ
осъществява паралелно заедну с демонополизиранету на стопанскътъ дейнос /
усъвършесване на системътъ на данъчнуту облагане на фирмите / драстичнуту
съкращаване на бюджетните разходи / въвеждане нъ единен пазарен курс /
единъ инфлационъ политикъ // и тъка нататъкъ // тва по мое мнение е един
правилен потхот // проблемът койту възниквъ спорет мене / е свързън спорет
мене е свързънс огромнити различия в производителнустъ нъ трудъ / у нас и в
международен план // коиту различийъ несъвисиму от останълия комплес от
мерки куиту приемам / могат реалну дъ доведът до разорявъне нъ по голямътъ
час от наште фирми // поставайки този въпрос ас изопщо не пледиръм за
фалшивъ защита на неефктивни произвотсва и стопански дейности // а насочвам
вниманиету към стопански субекти / които ф тази толковъ сложнъ ситуация
трябвъ дъ създавът претпостафки и условия за успех // преходът към пазарно
ценово стопансво изисква и реорганизация на цените / изисват веднага
конкретни мерки и стъпки / за силну уграничавъне на монополизмъ у нас // ф
противен случай следва неизбежнътъ инфлацийъ // или // разгръщънету на
антимонополнуту законодателсво или огранизачането на фирмите монополисти
следва да изпреварва като стъпкъ либерализацятъ на цените // всъщност
следва да бъдът претприети стъпки и по отношение на останалите елементи на
пазара / а имену синхронизация въввремету / на трету мясту / при сложилите
се вътрешни и външни условия ще се расширява и задълбучава неблагоприятнътъ
тенденция на негисурнус на потенциалния пазар в страната // в кратки
срокове следва една реалност / която ще се създава при легализиранету на
всички стопански субекти и от куяту ще произтичат редица сложни стопански
проблеми // първо ще скокообразно ще нарастват цените на електроенергията и
в междуотрасловите връзки това ще окаже силен инфлационен натикс// ресурси
ще могат да получават онези фирми / които могат да платят най високъ цена
// такава цена ще могън дъ предлагат саму тези / които имът висока
рентабилнос // тогавъ възниквъ въпросъ / дали тези фирми / коиту сега са
монополисти / отговарят на националните интереси / какту и нъ интересите на
потребителя // проблемъ тук е в това че все още няма развита пазарна
икономикъ / нямъ системъ от борси // и при тази ситуация не може да се
очаква в кратки срокове / чрез движението нъ капитали да нарасне
производителностъ // тв аможе да стане по лини янъ икономикътъ/ кояту дъ
нанесе удъръ върху някои жизнену необходими производсва / в това число и на
стоки за потребление // във връзкъ с тва аз считам / че правителсвенътъ
програмъ се нуждае от допълване и обновявъне по отношение на структурнътъ
политикъ / куяту трубва дъ съ провеждъ // за специалистите е ясно / че
трябва преструктуриране на икономикътъ / и преди фсичку на бългърскътъ
индустрия // проблемът в началото стоеше / че ние нямахме още истински
пазар // който дъ регулира стопанския комплекс // в тази връзкъ имену на
този етап е наложителну извесна конкретизация на програмътъ / да се посочат
приоритети / чиято реализация да почне да се осъществява на пазарни
принципи / но при съответна гражданска подкрепа в държавътъ // специалну
внимание обръщам на мерките в програмътъ / отнасящи се до кредитнътъ
политикъ // аз поткрепям тези мерки / но същевремену ще изведъ един извод
/ прекратяванету на бюджетнуту финансиръне нъ капиталовите вложения в
материалнуту произвотсву / какту и нъ държавнуту кредитиране на
капиталовите вложения не може да се оценява еднозначно // да / това е
нужну / при тва не саму от гледнъ точкъ на намаляване на напрежениету в
държавния бъджет // тези мерки ще имат обаче и някои неблагоприятни
последици // в многу трудну положение ще испаднът редицъ фирми / кату най
широку ще бъдът засегнати тиловите ешалони // последните чрез покачвъне на
цените не ще могът да осигуряват необхудимите ресурси / както зъзъвършван
ена започнатуту / така и за издължаване на собствени кредити / поради
взаимнътъ зависимост неколкократну могът да нараснат цените / а това
означавъ движение към една хиперинфлация // като целесъобзану и необходиму
следва да се оценяват предлаганите цени книжа / и пускането на облигационен
заем от държвата // трябва първо / ускорено да се прееме ревизия на цени
книжа и на фторо мясту облигациония заем да бъде значителну по голям оттва
/ коету предвиждъ програмътъ // в заключение / искам да изразя мнението си
/ че при потчертанътъ готовнос от министър председателя да сеотчетет
целесъобразните и конструктивни бележки и препоръки / направени както в
обсъжданету фкомисиите / така и в неколкуту заседания тукъ въф пленарнъ
зала на народно събрание // всичку това дава основание / за общесвен
консенсус по програмътъ луканоф // това е така защото нейнътъ реализация
дейсвителну ще положи началуту на едно трудно / но корено качесвену и
неопходиму преобразуване на нашътъ иконумическъ системъ // благодъръ за
вниманиету //
Гиняор Ганев : думътъ е нъ народния предсаител господин гьорги мишеф //
слет негу ще говори александър йорданоф //
Георги Мишев : уважаемо председателсво / уважаеми колеги // (пауза) дъ
свалим за малку шпагите // и да поговорим за нещу най дефицитно ф тези
времена на тотален дефицит // за културътъ // ако сте забелязали / има в
залата освен ляво и дясно / още една посока / още едно пространсво //
галерия //
	....пилсва запис (ръкопляскане)
Гиньор Ганев: господин лилоф // имате думътъ

виште какво / фсички тукъ ф залътъ / и фсеки радиослушател чувъ / че за
голяма жалос / в дискусията във великуту народну събрание се прави фсичку
възможно дъ има всички думи / всякакви преценки / всякякви оскръбления //
това трябва да се констатира с голяму съжаление // но аз искам тук да ви
кажаа / господин петър берон / че идеологията / на българската
социлистическа партия / е ясно обозначена в последьните докуменьти / и аз
се учудвам / че тъкмо вие / лидерът на съюзют на демукратичните сили / така
рязку се исказвъте по тази идеология / при положение / чевъв вашия съюз /
се намира българската социалдемократическа партия / която е член на
социалистическия интернационал / койту е радетелят и защитникът на
социализмъ / благодъръ ви / господа // шум ръкопляскане
Гиньор Ганев : думътъ е нъ господин валери петроф // имате думъта // не е
възможно господин медарски / какту каза господин бонеф / процесуални
възможности няма // имъте праву нъ отговор / моля ви // тва не е исказване
/ искате репликъ // имъте думътъ / последен ще говори господин владимир
сотироф //
Валери Петров : уважаемо претседателсво / драги приятели // имам чувсвото /
че това което искам да ви кажа // ще бъде съвсем вън от темътъ и от общия
тон / на това което се развива още при нас // просто бих се отказал дори /
но вече съм излезъл е нема как // разбира се / ще говоря на темъ култура //
и едва ли ще мога да бъда така конкретен / като човек когато говори зъ
бюджет и за стопансво / имаше ена смешна дефиниция / какво било културата
// културата е това / което остава когато забравиш фсичку // не е глупаво
като си помислите // разбирате се това се отнася до индивидуалната културъ
/ рекох така да започна с това // как искате да ви говоря конкретну при
такова нещо мъгляво и изпъзващо се // ас прочетох напоследък внимателно
това / коету ни предлага програмътъ / и ислушах последните многообещаващи
редове на министъра по въпроса / мисля че позиците на министъра са насочени
правилно / но това не означава / че не може да се спори с тях по един или
друг въпрос // фместо това ние или инорираме направо тази облас / все на
опашката я оставяме / или априори казваме / вие сте виновни / вие нямате
право да се занимавате с тази работа // да ви кажа право това ми напомня на
стария катон който както знаете / за каквото и да говорил / за данъци или
за римските клозети / все започвал с деленда картаго / картаген трябва да
бъде разрушен // все си мисля / че този катон навярно навремето порядъчно е
омръзнал на сената с тази си грамофона плоча / и сигурну смехъ около него е
донесъл легендътъ до нас // трябва да с епазим от смехъ // той е многу
сериозну нещо // и херострат го знаете // а пък за какво // исках да кажа /
че въпросът за преодоляването на духовнътъ криза е от първостепену значение
// трябва фсички дъ напрегнем мозъчни центрове зъ тази работъ / тя няма да
е лека // трябва една структура / една структура доказала своята
несъстоятелност и вреднос трябва да бъде изнесенъ като огромен шкаф от
страната и от познанието ни / което е още по мъчно // как ще стане
изнасянету и какви мерки ще се претприемем / за дъ не испотрошим куп неща
наоколо / / култура е това / стъклария / ие като си претставим образъ на
шкафъ / кое е вредно и кое не е / а може би има многу неща / коету съ
опорочени от периодъ / носят белегъ му / но не съ за изхвърляне // претстои
ни фнимателну установяване на щетите от тоталитаризмъ // голямуту
инвентиразиране // още трябва да се извършва много прецизну / и много
трезво / за дъ не допуснем същите грешки / коиту извършиха в
социалистическуту миналу само че с обратен знак // като си спомня какви
ужаси / какви шедьоври на човешкътъ глупос бяха извършвани // какви
дълбочини на човешкото падение бяха достигнати // както казва един / мислех
/ че съм паднал най ниску / а чух че някой ми чукъ одолу // край нямаше тя
и не му се връщъ на човек към тези неща // ще ми се да затворя очи / да
направя една табула раза // да прехвърля едно голямо легато толкова и
толкова години и да започна отново / сякаш нищо не е било // но може би да
се извърши тази операция // и правилно ли ще бъде да се опитвъ // колкото и
да сме се опарили от делата / коиту тоталитаризмъ извършвъше в тази облас /
ние не можем / не бива да се връщъме / към културътъ ни такава каквато беше
// със същите / старите й форми / от преди девети // ас добре си спомням /
както по времето на социалистическия реализъм / веднъш групъ
кинематографисти бяхме свикани пре някакъв замесникминистър да получим от
негу / генералнътъ в моментъ линия в кинуту // тукъ има хоръ нъ кинуту / те
знаят тез инеща // той ни каза / че ако преди първа тема за
кинематографията бил селскостопанския трут / пориф / реколтътъ / то сега
въпросъ бил в транспортъ / ф щайгите / те липсвали и зъ тях требвало да се
прави филм // глупостъ както секазва ходи по хората и тя не прескача и
марксистите // но ас си спомням и неща отпреди девети // каквито статии и
исказвания сякаш ни връщат сега // помня как в деня / когато получихме на
тепсия разширяването на нашите граници на запат // един от вестниците
публикува дълго патетично стихотворение / чийту афтор беше извесния
столичен търговец на плодове янко бакърджиеф // някои от вас / които съ нъ
моя възрас го помнят // не това / пардон / то завършваше тъка // това
стихотворение // дету българския флак ще се развява // дето янку бакърджиеф
ще продава // разбира се не това беше българскатъ култура по онова време //
но и щаайгите не бяха цялата ни култура слет това // ас добре зная
пораженията нанесени от партийнуту начало въф всички области на искусвото
// но не могъ дъ си преставя сега / в днешните си увлечения / ще зачертая
// с големи кръстове цялото могъщу влияние на левите идеи ф наштъ културъ
// в хода на почти век тези идеи не съ някакву чужду тяло / фнесену от
вънкъ в организмъ на нацията ни // та то да се изхвърли / за да може този
организъм да продължи не слет приятнътъ болесна паузъ / нормалнуту си
развитие // те се нещо много наше / дълбоко истрадану в бунтове и погроми /
те са в народното ни съзнание // ф плачъ народен // в полетъ му // и не
могът тъй безболезнено да бъдът изтръгнати от там // със какво ще запълним
стиховете на смирненски / на фурнаджиеф // вапцароф / на ангелушеф / на
пенеф / нъ люмобир пипкоф // зъ дъ кажа саму няколку именъ / на покойници
// а пък как ще постъпим със съвремениците / със съвременътъ културъ / и тя
ли е цялътъ зъ исфърляне // нещата са много сложни // е те стават още по
сложни / когату си помислим зъ това / с какво ще заместим въпросния шкаф //
накъде се насочваме // към какви социални и хуманитарни идеи // швеция
казваме // не зная как ще станем шведи / но и да станем / чуваме самата
тази швеция / и изопщу страните на запада да казват за своите беди / от
човешки морал и духовни кризи // въпреки и може би в резултат на
постигнатия там хот // наркотици / оръжие / насилие // духовното не винаги
върви успуредну с материалното // наистинъ осъществяванету на
комистическите идеи на исток претърпя невиждано кърваво и много поучително
крущение // но означала ли това / че сега пък трябва да плеснем с ръчички и
дъ прегърнем онова / от което с отфращение // и вие / и ние / сме се
оделили във времето // и какво после ще бъде по нататъштуту развитие нъ
нещата // историята не стои на мясту // и няма ли слет време да се върнем
към някаква форма на вече провалилъта се мечта // та тази мечта не е от
фчера // тя многу пъти досега се е проваляла и възраждъла отново // тя е е
най вече в развитието на човечеството / тази голяма мечта за братсво /
равенсво и свобода // родила се много преди жирондистите и корделиерите и
преди маркс // навярно още в пещерно време // и тук искам да спра /
разбирам / вие сте нетърпеливи / кво дъ ви кажъ // може би писателското
слово не му е мястуту тукъ / сфършвам // (ръкопляскане дълго време)
Гиньо Ганев : моля ви / репликъ нъ народния претставител господин дертлиеф
// какту казах вече последен ще говори говори господин владимир сотироф //
господин неврокопски / отминъ времету / но не отминъ нашету решение // да
расъждаваме час и половинъ / което и правим откакту сме започнали // некъ
дъ приключив точкътъ // моля //
Петър Дертлиев: доживяхме истрадания мик // който вие социалдемократите
требва да бъдът арбитър // на три становищъ / от комунистическътъ партия //
съжалявам / че не ме слушъ господин стоян михайлоф // той говори за планове
/ не става думъ за планове / господин михайлов / ставъ думъ за пла-но-вост
// назат всички правят планове // и в латинскъ америкъ правят планове //
там правят и планово стопансво // а кое казва на човека какво да сее и
какво да копае // отиваме към понятията // думътъ социалистическъ
демокрация назапат е равностойно / равнозначно на социалдемокрация // така
ф никой случай / не е синоним на държавен монополен капитал // държавният
капитализъм / като форма на социализмъ няма инщу общо със
съциалдемокрацията или с демократичния социализъм / който води хората в
този интернационал // връзкътъ / кояту беше просто да лепнат етикет / нов
етикет на старътъ идеология // ще се радвам / ако станете наистина
социалдемократи / и да флезете даже в социалистическия интернационал // но
бес формътъ и бес съдържанието / което тукъ / претложихте вие от тъзи
трибунъ // имаше ена дума / която лешеже между интимната приятел и между
официалното обръщение господин / тя беше хубава дума тогава // другар / ние
играехме с нашите другарчета // обаче / когато се другар стана обръщение //
или требваше да се обърнем къмто една баба другарко бабо // тва съдържание
на думътъ другар се испразни // неговото съдържание на умерена близос //
исведнъж отиде по дяволите // дори и думътъ патриотизъм // чудеснъ думъ //
но тая думъ патриотизъм прие такова съдържание // патриотизъм е реакционо
заблуждаване на малцинство // и думътъ патриотизъм прие тая дефиниция
бескрайнъ преданос към съветския съюс // едно съвсем различну съдържание /
ъ-ъ-ъ едно и също / един и същ словесен израз / но различну съдържание //
да стигнем до демократичния социализъм // ако ме питате дали съм
демократичен социалис / ф схващането на социнтернационала и на фички
западни формации - да // ас съм демократичен социалист // но моя социализъм
/ моля //
Гиньо Ганев : реприкътъ свършва
Петър Дертлиев : но ас нема нищо опщо със съциализъмът койту строи тодор
жифкоф и неговите претшесвеници // тоя социализъм напълни българските
затвори и лагери / той избиваше българия народ и той няма нищо опщо с
хубавото на социализмъ // с христовата вяра имаше инквизиция // думътъ
социализъм в българия е такова кощунство в българия / което е било и при
шум .......ръкопряскане
Гиньо Ганев: имате думътъ господин сотироф
Владимир Сотиров : господин лилоф / във вашия устаф пише / моралът се
основава на ценостите на марксизма / ас се надявам / че вие не сте се
отказали от основната ценос да бъдете гробокопачи на капитализмъ // но това
е уставът на българскатъ социалистическа партия // другарки и другари
социалисти // ас бях наричан връсник на свободата / защото съм роден
четиридесе и четвърта годинъ / и нъ фсички манифестации съм крачил пот този
лозунк // ас много добре си спомням когато бях дете и когато фсичку се
получаваше със купони / с купон беше хлябъ / с купон бяхъ обуфките //
спомням си и американските помощи за деца // спомням си какво ядехме в едни
елиптични кутии // и ето ф тези години ние отново имаме купони / и отново
чакаме американската помощ // Ас ви ппитам зъ какво отиде животъ ни от
вашето мъдро ръковотство // нима сега искате по същия начин да протечете
животът на дъщеря ми // тукъ непрекъснату се поставя въпроса за доверието
// пак по същуту време / един девис / койту висеше по фсички магазини //
доверие всекиму / вересия никому // вие четирисе и пет години живеете на
вересия // вие го имахте това доверие прес цялуто това време // сега отново
искате доверие и отново го искате на вересия // вие се сърдите / когято по
митингите хърътъ скачат и викът долу бекапе // и никой не си дава сметкътъ
колку верен е този лозунк // вие се убиждъте на него // защото не се
убиждът двете бекапета // които вече същесвувът // спорет мен отговора е
ясен и за вас / и за тях // и камерътъ бъде тъка добра дъ покаже от онова
ъгълче / мисля / че всичку ще стане ясно // просто защото зрителя ще
помисли / че се е пренесъл в осемдесета годинъ // вие / приятели социалисти
// дефакто пак сте същите / там е бедата // нека си поприказваме две три
думи за вината // дейсвително / юридически е многу трудно да се формулиръ
как така една организация ще поеме вина // затова нека си поприказвъме не с
юридически теми / ъ-ъ / термини // а пак ей така / за животъ през тези
черитисе е пет години // ас бих приел ако на влас беше някоя
улртанародняшка партия // която да не понася часнъ собсвеност / а вие да
сте ф нейнъ опозиция / и да я защищавате // нищо подобно / вие бяхте тази
партия / кояту ликвидиръ часната собсвеност // ас бих приел ако някаквъ
ултраземеделска партия / беше на всяка цена и с фсички сретства въвела
кооперирането на земята // а вие бяхте в нейна опозиция // отново нищо
подобно // вие кооперирахте насила земята // вие лишихте собсвеникъ от
неговътъ собсвенос // сега си я връщаме // по ваше настояване // ас бих
приел ако на влас беше някаква ултратоталитарна партия / а вие бехте
опозиция // неща са точно наопъки // накрая ас бих приел / ако прес тези
години на влас беше някяква ултрашовинистична партия / която дъ твърди / че
във българия живеят само българи / и никакви други националности и
етнически групи няма // точно вие не се противопоставихте / а вие
прокарахте вживота / бих казал този шовинистичен принцип // защото
българскътъ монархофашиска влас успя дъ спаси евреите // българските евреи
/ а вие изгонихте българските турци // ас къзвам въф кавички // знам
господин дертлиеф / знам / ас си служъ с термини / говорим за власта /
наричънъ тогавъ // понеже говорим // понеже говорим зъ довериету // ас
искъм дъ попитъм // наште мъченици / ваште собсвени еретици // коиту сега
може би с право поемам новътъ линия ф партиятъ // у кого те потърсихъ
поткрепъ ф критичните зъ тях моменти / ф народъ ли // ф партиятъ ли //
обърнъхъ ли се те към тях // не // те търсеха подръжкъ отново ф апарата //
там търсехъ решениету на своите въпроси и гу получаваха // разберете ме //
с две думи / уважаеми дами и господа социалисти // много ми е трудну дъ имъ
доверие към ваштъ партия / и дъ бъда управляван от нея
-----------------
края на страната на касетата и на зиписа