Седмо Велико Народно събрание
касета втора
страна първа
 25/10/90/ 18.05-18.37
Гиньо Ганев:
на направеното предложение / от господин премяноф // щом се отнася до
грижътъ / израженъ от уважаемътъ госпожъ коен / зъ запазване качесвоту нъ
хуманитарнатъ помош / лекарства и храни // мисля / че такава опаснос нямя /
мисля че това беше изразено и от преждеговорившите по отоншение нъ
лекарсвата / ас могъ дъ потвърдйъ кату човек / койту е работил двайсе и
седем години в областъ нъ хранителнътъ промишленос / че няма храни / коиту
дъ бъдат произв / пакетирани / и прозиведени / със крок нъ трайнос петнайде
денъ / такивъ храни може дъ имъ саму в общесвеноту хранене // освен това /
народно здраве / и министресво грижътъ / изразенъ от уважаемътъ госпожъ
коен / зъ запазване качесвоту нъ хуманитарнатъ помош / лекарства и храни //
мисля / че такава опаснос нямя / мисля че това беше изразено и от
преждеговорившите по отношение нъ лекарсвата /и министресво нъ вътрешнътъ
търговийъ / съ ф състояние саму за един ден дъ направят съответнут
ураспределине / така че няма никаквъ опаснос от разваляне и расипване нъ
тази храни / благодарйъ ви все пак зъ вниманиету с коету ме ислушахте //
Николай Тодоров: преди дъ дъм на петку симеоноф // имъ думътъ зъ реприкъ //
извинявайте / мислех / че исказване искахте // но заповядайте зъ репликъ //
да / да // не разбрах //
Леа оен: съжалявам / че идин проблем / койту е сзързън с чисту хумани
потбуди // ставъ обект нъ-ъ / не дотам почтени атаки // никогъ не съм
твърдялъ че разбиръм ниту от медицинъ / нито от хранителни продукти // но-о
тъй като ми беше потхвърленъ репликъ от господин / не си / не му знам имету
му // а могъ дъ ви дам дам случай койту се касае до моятъ област // преди
един пример / преди няколку години във българия бяха фнесени десет стендуея
/ за тези коиту разбират от медицинъ / но не разбирът от музикъ / ще поясня
/ че това съ едни от най скъпите рояли ф светъ // куиту се похабихъ имену
поради безгрижното отношение на някои власти към тях / и поради това че
престояхъ в същътъ магазия / ф кояту престоявът днес лекарсвата // ас не
знам каква е годностъ нъ тези лекарсвъ // но знам мястото на коету бяха
доставени и на коету се намирахъ до преди няколку дни // поставям на вашатъ
съвес дъ прецените / дали е неопходиму / дъ се вземът спешни мерки / зъ дъ
бъдът те съхранени / или поне че имаме достатъчно точну от този тип
лекарсва // можеме дъ ги върнеме нъ гръцкътъ страна / или дъ ги изхвърлиме
кату непотребни // тукъ става въпрос за един морален / за чисто / ъ-ъ- /
един морален въпрос / за един високоблагороден жест / който бе отправен към
нас / от една съседнъ и многу добре настроенъ към нас приятелска страна //
който жест фсъщност / ние до този момент не сме усвоили / така дъ се каже
// смятам че / това е чистоморално наше задължение дъ гу направим // ние не
сме искали с господин симеоноф и с господин боян папазоф определени
лекарсва // просто защото няяме никаквъ потготофкъ зъ точно това // това е
просту един подарък // един подарък и ние трябвъ дъ се отнесем към този
подарък действителну кату към подарък // това искам дъ кажа // имаме
сведения / че ще пристигнът и други помощи / ас ви моля / тези помощи нямат
никакъф политически характер // тези помощи съ испратени нъ нашътъ държава
/ може би те нямът / особенъ стойнос зъ / стопансвото нъ нашатъ страна / и
може би зъ здравеопазванету / но те имът огромна моралнъ стойност // и ние
сме длъжни // ние сме длъжни / дъ направим тези помощи достояние нъ тези /
зъ коиту съ испратени // а тва не сме ние с вас / драги колеги // тва съ
нашите избиратели // тва е нашият нарот // той трябва дъ ги види // този
койту дава бързо / дава два пъти // се казва / зътува / зътува / ас
аперилъм дейсвителну / дъ се направи една парламентарна комисия / зъ дъ имъ
парламентарен контрол // върху / зъ распределинету нъ тези помощи // нямъ
значение тяхното количесво и тяхнатъ социалнъ стойност // зъ дъ може те дъ
стигнат / по най / по най достойният начин до нашият нарот // а що се касае
зъ господата от министрество на здравеопазванету и аптечну управление / с
куету се е консултирала / ъ-ъ-ъ / колежкътъ ут видин // тези господа си
отидохъ в мигът / ф койту пристигнъ / ъ-ъ-ъ гръцкият самолет / и повече
ниту ги чухме / ниту ги видяхме // затува бяхме принудени дъ иземеме
несвойсвени зъ нашътъ професийъ и зъ нашътъ потговфкъ // функции //
създаванету нъ такавъ парламентарнъ комисии ще даде възможнос / нъ мойътъ
колешкъ от бесепе дъ се фключи дейсвителну активну ф този / ъ-ъ въпрос ф
подходящо време / а не вече ф един закъснял стадий // (ръкопляскане)
Николай Тодоров: имъ думътъ петър берон
Петър Берон: увъжаеми колеги // нашатъ държавнъ бестопансвенос е извеснъ //
обаче ас ф случайъ // колкуту и дъ ми е неприятну / ще си позволъ дъ не се
съглася с моятъ колежкъ леа коен // и / бих искъл дъ кажъ / че независиму
от моралното значение нъ тези подаръци / куиту получаваме / те не са
толковъ подаръци / колкоту исключителну неопходимъ ф моментъ зъ нашътъ
страна помощ // ние не сме страна / кояту проси помощи / доскоро ние бяхме
ф състояние дъ даваме помощи зъ тук и там / макар че някои оттях късахме от
залъкъ си // и пак ще изпращаме // сега ние сме / коиту се нуждаеме от
помощи // тази помощ спорет мене / трябва да бъде добре преценена // какво
ни е наситинъ неопходиму // ас / противну на някои мои колеги съм на мнение
че / трябва да имаме съвсем точнъ претставъ какво ние трябвъ дъ искаме от
добре настроените към нас страни // (ръкопляскане) ас бих казал даже / бих
казал / бих казал даже // че е неопходиму по правителсвенъ линийъ / дъ се
организиръ / дъ се организирът заяфки // по отделните минисресва / за тва /
коету е най неопходиму / като хуманитарнъ помош / зъ нашатъ страна ф
моментъ // а-а-а / знае се / знае се / че / знае се че / много наши колеги
/ от различни партийни групи / с различнъ партийнъ принадлженост / пътувът
ф чужбинъ ф последно време // и / осъществяват контакти с различни добре
настроени чужди страни // многу от тези колеги / при цялатъ си енергия / и
настойчивост / с кояту те получавът тези помощи / зъ коету трябвъ само дъ
бъдът поздравени какту господин симеоноф и неговият екип // те многу пъти
не знаят точно какво точно какво ни е нужну // спорет мен ни е неопходимъ
тази помощ / помощ / кояту / идвъ от другите страни / на тях тя не им е зъ
изхвърляне / нъ тях тя същу им е нуждъ / те я оделят / зъ дъ я предоставйът
на / нуждаещите се // тя требва дъ бъде прецизиранъ / тя трябвъ дъ бъде /
по заяфки / дъ знаеме / кои лекарсва съ ни нужни / кои евентуалну състафки
нъ лекарсвъ / куите можем ние дъ произведем / не можем дъ внесем сега
поради липсъ нъ валутъ / и трябвъ дъ ги испросим от чужденците / тва трябвъ
дъ се знае // и / ас бих предложил // тези заяфки дъ бъдът размножени и
раздадени ф по голям брой нъ тези от нас / коиту / пътувът ф чужбинъ //
благодарйъ ви // (ръкопляскане)
Николай Тодоров: един момент // молйъ ви / молйъ ви // по процедурен въпрос
искъ дъ каже нещу // кажете //
Гиньо Ганев: прет нас е едно предложение съ списък с мотиви от страна на
председателя на републикътъ // исказахъ се няколку души / коиту направихъ
предложения // по начинъ / по койту е радактирънъ // распоредителнътъ част
/ нъ материалъ/ тоес проектъ зъ решение // на мен ми се струвъ / че една
дискусия / по съществото / фсъщност ни отклонява от това / което трябвъ дъ
направим // затува // правя предложение ф съответнътъ парламентарнъ формъ
// дъ се прекрати общият дебат // дъ се предаде на законодателнътъ комисийъ
// поради тва / че съ направени и от господин премяноф / и от още един
депутат / предложения във връзкъ с редакции / коиту съ и пу същество // и
тогавъ утре / време зъ това имъ // още сутринтъ дъ се представйът с един
доклат нъ комисиятъ // нъ нашету внимание / зъ дъ може тва дъ се приеме час
по скоро // благодарйъ нъ господин председателъ // (ръкопляскане)
Николай Тодоров: всъшнус тва и петар берон гу беше казъл ф самото началу зъ
дъ се доисчиства тва / коету е нужну зъ изчиствъне / дъ съ доутучни и по
този начин предлагам / аку не възразявате / слет кату имъ направено
предложение / дъ се гласувъ прекратяване нъ дискусийътъ // искъте вие пот
формътъ на репликъ ас бих казъл // да обясните и малку зъ лекарсвата / ф
тази връскъ сигурну //
... виште сега / исках думътъ многу одавнъ //
Николай тодоров: недейте мъ упреквъ / затува защоту вие сам съ съгласихте /
и ас винаги давам предимсво на / ръководител на парлемен / нъ парламентарнъ
групъ // той имъ преднина и вие съ съгласихте // а слет тва по процедурен
въпрос се поискъ думътъ и / молйъ ви съ / ас ще реагиръм / какту неправилну
мъ упреквът / вие реагирате / какту неправилну постъпват // (шум в залата)
? Вероятно Петко Симеонов (не е ясно кой говори) ... бил съм по личнъ
поканъ // ф републикъ гърция / във връзкъ с техните общински избори //
заедно бяхме със / боян папазоф и леа коен // претседателят на републикътъ
/ исползвайки / нашето пътувъне до гърция / ни предаде едно писмо / коету
дъ предадем ду / министър председателя мицотакис // ф писмоту се исказвахъ
пожелания зъ развитие нъ отношенийътъ между двете страни // ас предадъх /
ас гу предадъх // и въф / състуйълътъ се беседъ / споменах зъ проблемите /
прет куиту е исправенъ нашътъ страна // не съм ниту украсил / ниту скрил
нещу // и то е очевидну // достатъчнъ е една расходкъ / ис софия / зъ дъ
знае човек какво е положениету ф странатъ // във вторник се завърнахме от
гърция / в петък пристигнъ първия самолет с помощи / от / там // гърците съ
отнесухъ многу доброжелателно / към нас / и по принцип се отнасят многу
доброжелателно към българия / не към седесе // към сички във българия // ас
използвъм поводъ / тъй кату тук се казахъ какви ли не неща / исползвъм
поводъ // исползвъм трибунътъ нъ великуту народну събрание // дъ благодарйъ
нъ гръцкуту правителсву / за неговата отзимчивост / и негувуту внимание към
проблемите нъ българия // благодарйъ ви // (ръкопляскане(
Николай Тодоров: поставям нъ гласувънье направеното предложение / утре
законодателнатъ комисийъ дъ се занимание / имъ продължителну прекъсване //
дъ направи утре / неопходимитье корекции или предложениьйъ зъ доклат / зъ
дъ може дъ миниме още утре // кои съ съгласни дъ гласувът // (шум в залата)
имъ ли протиф // един два три / четири / седем / осем / въздържали се //
нямъ / приемъ се тва предложение // и ас шъ направя ено лично оплакване /
сега от имету нъ / мже би педесе / шеесе депутати / куиту съ отпратили //
ставъ въпрос зъ тия светлини // по добре дъ гу прочетъ //
Гиньо Ганев: разбиръ съ //
НТ: могъ дъ ви кажа ас дету // ходих два пъти дъ си преглеждъм очите //
оттукъ / щоту виште / дватъ прожектуръ // бийът напрову ф мене праву ф
очите // какту виждъте // искъм фсеки случай многу сериозну дъ поставйъ
този въпрос // ако до ена седмицъ не се реши // ас ще наредя дъ съ спрат
фаровете тукъ // тва е // (шум в залата) имъ ли нуждъ дъ гу четъ // нямъ
нуждъ // все пак дъ гу прочетъ // казвът / зъ дъ имъ резон // смятаме / че
/ депотатите / имът право нъ здравословни условийъ нъ трут // от силнътъ
насоченъ светлина на прожектрите ф продължение / нъ вече / няколку месецъ
// имъме болки въф учите // и рискувъме прогресивну ослепяване // моля ви
дъ потърсите / възможнос зъ изхот // точно тъка // (шум в залата) добре //
преминаваме // ако не възразявате вече // към / точка трета // първи имъ
думътъ венцислаф димитроф // (ръкопряскане и шум в залата) моля / заемете
местата си // смятъм / че няма дъ бъде кратко //
Венцислав Димитров: (смее се ) имъм думътъ //
Николай Тодоров: разрешете този път дъ оставим прожекторите // защото и
телевизийътъ предава това предаване // разберете зъ нескъ // ас казах ена
седмицъ фсе пак срок //
Венцислав Димитров: увъжаемо ръковотсво нъ великуту народну събрание //
увъжаеми дами и господа / народни преставители // искъм дъ започнъ с това /
че исказвъм свойътъ благодарнос / към / ръковотството и към / всички
присъстващи ф тази зала / и отсъстващи / куиту / напраихъ възможну / най
накрая / колко дена слет престаянето нъ програмътъ / дъ започнът дебатите
пу нея // мисля че / тва е достъ важен въпрос / защоту знаем какво е
състояниету / нъ нашътъ икономикъ // не могъ още от самоту началу / дъ
искажъ / свойътъ поткрепъ нъ заложените ф иконумическия / ф икономическътъ
час / ф програмътъ принципи // тва съ принципи / какту виждам / зъ смянъ нъ
системътъ / не просту зъ просту икономическъ реформъ // тва е един вит едно
признание / че е отминълъ вече фазатъ / нъ / реформирънету нъ комунизмъ //
нъ реформирънету / нъ / социализмъ // и ас съм многу доволен / че / някои
ут депутатите / господин пенеф / господин александър томоф / вече разбрахъ
тва / и / гу изложихъ ф сретсвътъ зъ масувъ информацийъ // не знам дали
добре съ разбрал и/ зъ какво ставъ думъ // ставъ думъ зъ смянъ нъ системътъ
// тва не е обикнувенъ реформъ / нъ каквату сме били свидетели /
псевдореформи / толкува честу ф минълуту // и наистинъ / как дъ не
поткрепим / идеите зъ приватизация / зъ демонополизация / зъ данъчнъ и
бъджетнъ реформъ / зъ финансувъ реформъ // зъ афтономнъ банкъ // и тъка
нататък // на практикъ фсички знаеме / идеите / нъ съюзъ нъ демукратичните
сили / с куиту ние се явихме нъ изборите // спечилихме младешта /
спечелихме интелигенцията / спечелихме големите градове / спелихме сега и
във велинграт // тва (ръкопляскане) тва // тва не бих казал / не бих казал
съ / и / наши идеи // тва съ нашите идеи / и ние сме нат тях // тва че /
бългърскътъ социалистическа партия / се отказвъ от / свойътъ претизборнъ
платформъ / си е нейнъ рабутъ / тва мен не ме вълнувъ / тва би трябвълу дъ
вълнувъ други // аку / бесепе приеме нашътъ платформъ / и се раздели със
тоталитарнуту си минълу // какво по добро от това // но имену ние сме
ангажирани със смянътъ нъ системътъ // и затва не ни е сеедно / как ше
започне тази смянъ // ако / тази смянъ ще започне бесепе /все пак / некъ дъ
започне / какту трябвъ // затва смятам че / и нашету мнение / е важну //
така виждъм и нашътъ задачъ / тук / нъ днешнуту заседание във великуту
народну събрание // нъ това обсъждане // смянътъ дъ започне така какту
трябвъ // защоту аку тази инициативъ / утре / претърпи провал / тва нямъ дъ
е провал саму нъ правителсвуту нъ господин луканоф // или дъ е провал нъ
една партия // това ще означава / значителну потежки стартови условийъ зъ
смянътъ // вторийъ опит шъ е значителну по труден // той нъ практикъ ще
блокиръ същинските промени / и шъ ги отложи / с години напрет // а / не
могъ дъ не отбележъ / че някои тенденции / във това направление / още / ъ-ъ
още се забелязъхъ // затова по добре е сега / дъ помогнем нъ господин
луканоф / некъ започне той подобре / зъ дъ е по лесну / и нъ тези / куиту
утре ще дойдът // (ръкопляскане) нашътъ отговорнос / днес / не е по малкъ
от тази нъ / правителсвуту / или нъ негуватъ партийъ // напротиф // това
ште / това съ имену нашите идеи / и ние трябвъ дъ се грижим зъ тяхнуту
осъществявъне / ние сме протиф тяхнуту бламиране // най напрет бих започнъл
/ зъ конст / зъ констатацийътъ / кризъ / или канастрофъ // ясну е / зъ нас
фторуту е вярну // тва е катастрофъ // от кризътъ се излизъ // някой път
даже и бес дъ се прави нищу // някой път саму отсаму себеси // а зъ дъ се
излезе ут катастрофътъ / какту дъ кажеме / аку ви е затрупълу едно
земетресение ф някуя къщъ // съ неопходими енергични / и целенасочени
действия // а не / хаотични / действийъ // ету тукъ / току що завърши
обсъждането нъ създавънету нъ една аганцийя // ясну е / че аку сме ф
катастрофъ / такавъ агенция требвъ дъ бъде създаденъ // кату нещу
чрезвичайну / къту нещу извънредну // кату нещу неопходиму // ясну е / че
сегашните структури / не се справят / с положениету // основнуту мое
възражение / по програмътъ най напрет / че тя е преди фсичку съставенъ нъ
идейну равнище // тя е по скору пот формъ нъ / тва съ намеренийъ // тя не е
конкретнъ програмъ // липсвъ / пореднос нъ стъпките / липсвъ график / и
тъка нататък // затва щъ дам / шъ дам / некои предложенийъ // но имъм и
извесни съмненийъ / дали това правилесву имену / е способну дъ осъществи /
тази програмъ // дъ осъществи тези идеи // какви съ гаранциите / че тези
идеи / ще бъдът осъществени // вече / както знаеме / през март месец / о-от
експертите / куите работихъ към политическите сили нъ кръглътъ масъ // беше
изработен / един консенсус // господин луканоф / доколкуту си спомням /
нямахме възможнос / дъ присъсваме тогавъ // но той гу предложи нъ
вниманиету / нъ староту / народну събрание / то се прие кату програмъ / и
нъ сегашнуту правителству // нъ практикъ / от идейнъ гледнъ точкъ // зъ
съжаление / обаче / имену тва правителсву // нищо не се осъществи //
правителствоту / какту знаеме / се занимаваше с други работи / тези девет
месецъ / и изостави икономикътъ / нъ произволъ // не вярвъм достатъчну и нъ
хорътъ / куито съ писали тази програмъ / зъщоту ги познавъм / знае се / как
симулиръхъ / активнос / прес това време / и как хулехъ / тези идеи / куиту
днес те защитавът // тукъ / бих мугъл дъ ви дам / пример / със ъ-ъ-ъ
арендътъ // ние имъхме възможнос прес ъ-ъ / април месец / дъ опсъдим ф
икономическътъ комисийъ нъ предишнуту народну събранийе / положениету с
арендътъ // министър стоилоф е тукъ // знам той колку активну защитаваше
арендътъ // таку що / прес / време нъ последнътъ почифкъ / имъхме възможнос
// дъ водим една краткъ беседъ / с ъ-ъ / министъръ нъ търгувийътъ ф новуту
правителству / господин цекоф // какво ми казъ той / ми настръхнъхъ косите
// ас имъх такивъ подозренийъ / че имъ такивъ работи / той ми даде некакви
негуви цифри // зъ негу даванету нъ магазините нъ булгарплот / пот арентъ /
и въопще нъ тази системи със ъ-ъ / псевдолиберализацийътъ / нъ техните цени
// е докаралу до тва / че / по негувъ оценкъ / взех негуву разрешение / дъ
прочетъ тези цифри // около петстотин милионъ левъ / съ отишли / въф /
джобовете не нъ производителите / а имену нъ прекуп/ на прекупвачите / нъ
монополистите // булгарплот и негувите арендатори // така ли шъ правим и зъ
вбъдеще // предотъ към пазарни условийъ // как дъ покрепим тези същите хоръ
/ вие кажете // как да им повярваме // въпросъ зъ взаимнуту доверие е
извънредну важен // имену зъ тази програмъ // засега обаче таковъ взаимну
доверие няма // вижте / господа социалисти / вашия весник / думъ / какво
прави // той прави всичку възможну / дъ нямъ това доверие // ас специалну
се занимавам със икономикътъ / и там нещатъ / наистинъ / съ / насочени /
към / една / конфронтация // спекулации се прават дори с рабутата нъ
господин ран // каточели тя / е / убикнувену приложение към програмътъ нъ
правителсвуту // знае се заглавиету / куету беше използвану ф този весник
// американската програмъ / към програмътъ нъ луканоф // просту / разследъх
една недопустимъ спекулацийъ // не знам / дали зъ ф бъдеще такъ ще
продължавъ дъ се списвъ / този весник / но спорет мене / тва е начинът зъ
блъмиръне нъ пазарнътъ реформъ // многу съ направи зъ бламиръне нъ
пазарнътъ реформъ / ф очите нъ обикнувените хоръ // но бес тях / имену бес
тяхнуту / бес съгласиету нъ обикнувените хоръ / зъ тези / зъ тези
своеобразни мерки / реформътъ въопще не може дъ се извърши // че каму ли
смянъ нъ системътъ // още повече // че слет няколку месецъ ни очаквът нови
избори // правителсвуту пак ли така шъ прави // какту преди // друк въпрос
// от въ // ут серийътъ въпроси зъ довериету // какво направи правителсвуту
/ зъ дъ пресече / нуменклатурнътъ партийнъ приватизацийъ // знае се / че /
нъ двайсти август мисля / се прие мораториумъ / тук / от великуту народну
събрание // часните производители / часните пре+тприемачи протестиръхъ //
мислйъ / че правителсвуту тогавъ пое ангажимент / фсрок ут един месец / дъ
предложи някякви / мерки / зъ дъ се вдигне мораториумъ // засега фсе още не
съ предложени // знаеме саму / зъ / извесни / намеренийъ дъ се блокиръ /
поне / тези паралелни фирми // снощи тези / куиту съ гледъли телевизйъ //
може съ / би им е направилу фпечатление / ситуацийътъ / въф ъ-ъ /
булгарплот софийъ // ету тва нещу требва дъ се преодолее / зъ дъ имаме /
некакво доверие / нъ тези хоръ / куиту / ни предлагът тези / кардинални /
мерки // въпросът зъ имуществуву нъ бългърскътъ социалистическъ партийъ //
е пряку свързън / с въпросъ зъ смянъ нъ системътъ // защоту към тази новъ
системъ // към кояту ние отиаме // се оказвъ че фсички се стремим // нямъ
мясту зъ такивъ тоталитарни остатъци // доказателству зъ вашету желание /
господа социалисти // зъ консенсус / шъ бъде вашътъ позицийъ // по този
исключителну важен въпрос // с партийнъ сопсвенос / с партийни фирми // ф
такъф размер не можем дъ сменим системътъ // тва ще миниръ преходъ // тва
ще бъде ено чужду тяло в пазарнътъ икономикъ // най малкуту / не е моралну
/ социалиситите / дъ призовавът / към жертви // към стягъне нъ коланите //
към по нисък жизнен стандарт // с това грамандну имущесво / кату чрес негу
те се стремът / дъ си гарантирът / и бъдещуту / икуномическу / благупулучие
// (ръкопляскане) многу лесну можахте дъ окажете привързанос / към преходъ
// дъ помогнете нъ господин луканоф / и дъ решите / дъ гу предадете /
безвъзмезну нъ / държавътъ // това имуществу още нъ вашийъ изминъл конгрес
// ас се запознах с исказванийътъ / и ъ-ъ-й / зъ мое така удовлетворение /
намерих / че позициятъ нъ господин луканоф / е близкъ / ду тази имену /
имущесвуту дъ се предаде / нъ държавътъ / но оказа се / обаче че той е /
може би пленик / нъ членскътъ масъ / нъ свойътъ партийъ / и тва сам не може
дъ реши // оставете си толкувъ имущесву / колкуту имът другите партии //
социалдемукратическътъ / зеленътъ партийъ / или бългърскийъ земеделски
народен съюс // (ръкопляскане) едва тогавъ можем дъ започнеме дъ ви вярваме
/ а не дъ мислим / че искате/ дъ ни / зъ пореден път пак дъ ни излъжете //
и тва пак ви гу казвъм // некъ дъ станем равни / и тогавъ ще можем дъ
говорим // къту хорътъ // рецидиви / рецидиви ут старуту мислене /
непрекъснъту се появявът // точну преди ена седмицъ / имъхме възможнос / дъ
говорим с един емисар / нъ програмътъ фар / зъ българийъ // той / е ут
бългърски происхут / веднагъ беше намерил весник земя / и беше прочел / и
беше прочел ено исказване нъ министър пандоф / че тази помош / куяту / се
предоставйъ нъ българия / сега шъ съ раздавъ саму нъ такивъ стопани / куиту
имът сключени договори / със държавни организации // на мен ми настръхнъ
косатъ / и той казъ // вие аку тва нещу наистинъ гу / направите / или имъте
намерение дъ гу правите / ниту един цент / нямъ дъ дойде във българийъ //
виждъме / че различни рецидиви от старуту мислене имъ и в / позицийътъ нъ /
бългърскътъ социалистическъ партийъ / по аграрнийъ / закон // желаниету дъ
се / запазът / тези / овехтели вече структури // неефективни структури //
затва / ми се струвъ // че / трябвъ дъ се сложи рет // зъ изпълнение нъ
тази програмъ // хоръ / с модерну мислене / мисля / че от тази трибунъ вече
се изказъ по една / ваша кандидатуръ / ф положителен / смисъл //
конкретните предложенийъ / ги / набелезъх още миналийъ път/ кугату господин
лукануф / направи свойътъ / програмъ // но неопходиму е / тази програмъ дъ
/ стане работнъ програмъ // и-и-и / зъдъсе / упсъди добре ут народнуту
събрание / дъ се разбере / дъ се разберът точну намеренийътъ нъ
правителсвуту / най просто дъ се направи един точен график / нъ мерките /
куиту ще се претприемът //цифри / срокове / цени /и тъка нататъкъ // тва
требвъ дъ съ престави тукъ във великуту народну събрание // не саму пот /
формътъ / нъ един идеен / проект // инъче как шъ поткрепяме ние тези идеи /
и ще ги контролиръме // ние не знаме къкви съ целите нъ правителсвуту по
отношение / нъ цените // чувъме тук тъме най различни приказки / че хлебъ
щел дъ стане един леф / че маслото щело дъ стане двайде и два левъ //
разгледъхме фикономическътъ / вбюроту нъ иконумическътъ комисийъ // вече
два предварителни проектъ / още авгус месец // зъ претсвуящу увеличение /
нъ цените със шейсе процентъ / другийъ със сто и двайсе процентъ // какво е
днешнуту предложение обаче / имену / не се знае // точну поради това /
програмътъ е / неяснъ // особену по отношение / нъ бъджетъ // имъхме
увещание / че новийъ бюджет / коригирънийъ бюджет / фкрайъ нъ годинътъ / шъ
бъде преставен до двайсети десети // днескъ двайсеипети / бъджетъ още гу
немъ // верну е че / рабутътъ сигурну е достъ голямъ // но / ъ-ъ-ъ/ не бивъ
дъ съ / ъ-ъ / най напрет дъсъ приеми програмътъ / и после бъджет // тва съ
неща / куиту трябвъ дъ вървът / заедну // точну / поради / ъ-ъ-ъ / товъ / и
бюджетнътъ комисийъ / ясну е / че не мужа / дъ вземе определену отношение
// такову бестановищету нъ такавъ важнъ комисийъ // инъче програмътъ
понататък // не може дъ върви // напрет // ас бих желал / дъ отправъ / към
правителсвуту / ено предупреждение / не къту политик / а къту професионалис
// имену от гледнъ точкъ нъ привързъноста към идеите зъ прехот към пазарнъ
икономикъ // ъ не къту един политик / койту искъ правителсвунту дъ се
сгромолясъ // колкуту се може / по бързу // ако то веднагъ се ориентиръ към
/ вдигъне нъ / цените / бес дъ имъ такивъ условийъ / зъ разширявъне нъ
произвотсвото // ако / ако се ориентиръ / ъ-ъ-/ към либерализиране / към
ени високи административни цени / тва ще даде един неумуверен тласак / на
инфлацията // високата цена нъ една инфлациона опстанофкъ / каквату иаме
ние вднешнийъ момент // не дейсва къту ограничил зъ потреблениету // тва
сички ние гу виждъме // вижте кактва ще даде един неумуверен тласак / на
инфлацията // високата цена нъ една инфлациона опстанофкъ / каквату иаме
ние ф днешнийъ момент // не дейсва къту ограничил зъ потреблениету // тва
сички ние гу виждъме // вижте кво ставъ с бензинъ // предишните документи
за безнзинъ беха дъ се контролиръ търсенету и предлагънету // опашките
станахъ многу по голями // вижте какво ставъ и с картофите // картофите се
дигнъхъ по един и щейсе // левъ ф нашия магазин / и не могът дъсе намерйът
// тва саму увеличавъ инфлацийътъ // имену в борбатъ с инфлацийътъ / мисля
че програмътъ издъхвъ // имъ / реалнъ опаснос / ут хиперинфлацийъ / такавъ
инфлацийъ у нас съ появи в полшъ прес осемдесе и осмъ и осемдесе и деветъ
годинъ // куяту / в близките години дъ задуши сички други прадвиждъни
промени / и дъ ни / върне / назат // цените / сами по себе си / не създавът
пазаръ // причините зъ липсъ нъ пазар / съ други // тва коету се предлагъ
фслучайъ / не е най краткийъ път към пазаръ / даже физвестен смисъл / е път
/ във обратнъ /
....пауза
страна 2
Венцислав Димитров продължава :
вътрешнътъ политикъ нъ нашътъ националнъ банкъ // тва не е в компетенцийътъ
нъ министрески съвет // тва е от компетенцийътъ нъ бъдещоту ръковотсву нъ
бъдещътъ националнъ банкъ // господа / господин лукануф / спорет мен / и
негувуту правителсву / може би кураж давът и от партийни среди // напраихъ
сичку възможну / ние днес дъ нямаме програмъ нъ българскътъ националнъ
банкъ // ние дне дъ нямаме ново // ние дне дъ нямаме ново легитимну
ръковотству нъ тази банкъ / ние днес дъ синхронизиръме / програмътъ нъ
банкътъ / и / програмътъ нъ правителсвуту // и дъ видим утре какво шъ стане
// защото / тук се касае зъ това / дали шъ иаме инфлация / или не // и
каква ще бъде инфлациятъ // дали слет пет шес месецъ ено бурканче / кисело
млеко шъ струвъ / десет лев ъ/ или шъ струвъ пет левъ // или шъ струвъ
педесе шейсе / или седемдесе // стотинки // вината обаче фслучайъ / не
трябвъ дъ се търси // колку път исе обещавъ вече / че / ще бъде / приету
предложение // зъ разглеждъне нъ въпросъ зъ / ново ръковотство нъ банкътъ
// ако обаче / по един такъф исключителну важен въпрос / ние няяме
консенсус / как дъ се разрберем зъ другу // а тва е пак пофтарям / ено
искане / нъ съюзъ нъ демократичните сили / още ут месец януари / от
разговорите на кръглътъ масъ // трябвъ ли дъ обяснявам тук ъ/ нъ фсички
хоръ / защо е неопходимъ автономнъ банкъ / и защо е неопходиму / нову
ръковотству // сигурну не трябвъ / но все пак / съвсем / маркиръну //
накратку / най напрет поради теснъ симбиозъ / със вашътъ партийъ // тукъ
пак бих посочил / наприл / господин васил колароф / койту преди беше
претседател нъ банкътъ / а ся дълги / дълги месеци нъ практикъ
трансформиръше / дори партийну имущесву / и тъка какту се казва переше /
парите / нъ партийътъ // (ръкопяскане)
тази програмъ / куяту / куяту представи господин драгнефски прес / месец
август прет бюроту нъ / икономическътъ комисийъ / беше лошъ / и неадекватнъ
/ зъ настоящийъ / момент // програмъ // вчеръ по телевизйътъ имъхме
възможнос дъ видиме / една облигацийъ / ъ-ъ ясну е / че правителсвуту имъ
намерение дъ / имитиръ облигационен заем // фпрочем / още нъ кръглътъ масъ
ние се обявихме / че таковъ нещу е / неопходиму / при консенсусъ нъ
кръглътъ масъ // обаче толкувъ месеци вече съ загубени / че ас се съмнявам
/ че не от дванайсе нъ петнайсе / но и от двайсе нъ трийсе дъ вдигнете
лихвения процент / ще се намерът достатъчну хоръ / дъ изкупът / облигациите
/ тоес заемъ / вече извънредну късну / зъ дъ успешен // тва е все още един
тоталитарен остатък фденшните / демукратични структури // и тва е една
липсъ нъ доверие към настоящуту ръководсву от светъ / от международните
финансови кръгове / колкуту съ мъчите дъ кажете / че тези хоръ съ многу
важни / че бес тех не можеме дъ водиме преговори / с фондъ / със световнътъ
банкъ / и тъка нататък // ас все пак не могъ дъ разберъ / защо ги
защитавате // и едно обяснение имъ / коету се натрапвъ / може би зъ дъ
скрийът някои неща // не искъх дъ гу кажъ / дано дъ не е така // но с тва
ръководсво натрупъхме дългъ / същуту ръководсву днес утивъ и искъ расрочкъ
/ нъ този дълг // поне дъ съ други лица / поне малку сменъ // затва права
тукъ / (ръкопляскане) две / две предложения / зъ гласувъне / винаги ги
правъ / но интересно защо / не се приемът // първу // дъ се освободи
старуту ръковотсву още днес // и това освобождаване ще бъде фсъответсвие с
член двайсе и девети / нъ конституцийътъ // дъ се пристъпи / към /
назначаване нъ нову роковотсву // (ръкопляскане) дъ му се даде исвесну
време / дъ изработи новъ програмъ / куяту дъ съ стиковъ със програмътъ нъ
правителсвото / имену във великуту / народну / събрание // сега например /
вие казахте / че ще направим саму препоръки към банкътъ // тва че на
практикъ банкътъ нямъ ръковотсву / но в оделъ / койту е за валутния курс /
ас не искъм дъ влизъм ф подробности / имъ достъ императивипритиф член
двайсе идевети нъ конституцийътъ // и втору предложение // прес средатъ нъ
месец септември // съ водехъ преговори / бих казъл / тайни преговори /
защоту не бяхъ отразени в сретсвътъ зъ масовъ информацийъ // зъ насрочвъне
/ зъ расрочвъне / нъ / нащийъ дълг / въф / лондон // час слет десет дни /
около десетинъ дни / слет къту се появи една допискъ / във весник
демокрация / препечаткъ от весник файнешъл таймс / ъ-ъ / беше / извесно и
едно официално / становище // преди месеци / когато господин езекиев даде
една / оценкъ / зъ дългъ / по бългърскътъ телевизия / по отношение нъ това
не колку е днешния размер нъ дългъ / ъ колку претстои дъ исплащаме /
веднага господин ранкоф излезе / с една / бих казал политическъ декларация
/ по бългърскъ телеграфнъ аганецийъ / коету веднагъ беше препечатънъ / въф
/ различните вестници // не е редну господин ранков дъ прави / такивъ
политически декларации / дъ съ деполитизиръ ръковотсвото нъ бългърскътъ /
народнъ / банкъ // то не трябвъ дъ е политик / трябвъ дъ е банкер // сета
им ъедна грамадна липсъ нъ доверие въф / бълъгърскътъ / външнутърговскъ
банкъ // това е липсъ нъ доверие от нейните външни кредитори // банките съ
ни дъли тези единайсе милиардъ // оказвъ се в последните дни / мислйъ в
некой от весниците / мислйъ че беше весник поглет / даже и мен съ ме
цитиръли / ас не знам кога съм дъл тези изявленийъ / те долу горе
съотвесвът нъ моите схаващанийъ // ъ-ъ имъ доверие в нейните вътрешни
кредитори / тоес вложители / тези ъ-ъ бългъри куиту имът валутни влогове в
долари / в марки или валутни лева в бългърскътъ външнотърговскъ банкъ // и
те имът / напълну основателно изразявът това беспокойсво / защото съ оказвъ
че нашите валутни резерви / ъ-ъ могатъ дъ покрият едва половинътъ / изцяло
от влоговете нъ бългърски граждани във бългърийъ // имъ / и една
несигурност въф самия / в самия състаф нъ тези / куиту работят в
бългърскътъ външнотърговскъ банкъ / чули недочули / нещо недоразбрали // ще
фалирът ли / ще ги ликвидирът ли // нали какво във бългъраийъ // имъ / и
една несигурност въф самия / в самия състаф нъ тези / куиту работят в
бългърскътъ външнотърговскъ банкъ / чули недочули / нещо недоразбрали // ще
фалирът ли / ще ги ликвидирът ли // нали какво ще става с техните / преди
няколку дни излезе ф един от четените / вестници / със една декларация /
един вид едно опровержение // и ас предлагам зъ благото нъ страната / ъ-ъ
бългърскътъ външнотърговскъ банкъ / дъ флезе ф съставъ нъ бългърскътъ
народнъ банкъ // по този начин / нъ фсички външни кредитори / мислъ / че ще
бъдът дадени достатъчно / гаранции че това съ дългове не на една банка /
куяту може дъ фалиръ / между другуту нъ десети август / от тази трибунъ
когату обсъждахме очетъ нъ правителсвото / ас ви / ас ви казах това нещо
като ена нуждъ възможнос / че тази банкъ може дъ съ остаи дъ фалиръ / но ке
оказвъ че некои съ гу зели доста нъ сер / нъ сериозну // опасно е обаче как
нашите кредитори съ отнасят към нас по този начин // затова некъ тази банкъ
флезе ф съставъ нъ бългърскътъ народнъ банкъ и тогавъ шъ видим / какво ще
се прави / дали ще се обособи къту оделнъ търгофскъ банкъ / как ще
функциуниръ и тъка нататък // по този начин обаче ще бъдът защитени /
интересите нъ притежателите нъ валутни сметки в българийъ // защоту
афтомътичну златните резерви нъ бългърскътъ народнъ банкъ ще се
распрострът и върху техните / вложенийъ // толкоз зъ банките // бес
конкретнос и без гаранции / и без бюджет / и със една заложенъ инфлацийъ ф
тази програмъ / искънийът ут правителсвуту тристъдневен мораториум / е
истински лукс и е неприемлиф // неприемлиф е / сигурну и от гледнъ точкъ и
нъ синдикатите // защоту / едно е дъ се искъ индексация при десет или
двайсе процентъ увеличение нъ цените / когату аку индексиръме седемдесе
процентъ / ще получим седем и четиринайсе процентъ увеличение нъ заплатите
/ други / аку претположим / че се стигъ двестъ процентъ // разликътъ тугавъ
шъ бъде многу голямъ / и / ъ-ъ линчу мое мнение е / че аку съ приеме един
такъф потхот / ще се достигне непрекъснату ускорявъща се инфлацийъ // ф
течение нъ близките / годинъ / гудинъ и половинъ // нъ практикъ
правителсвуту искъ неограниченъ свобода / зъ действие / без дъ е достатъчну
конктрену ф своите исканийъ // не вярвъм някой дъ се съгласи / защоту не се
знае това как ще се отрази тази / свобода // искъм няколку ф заключение дъ
кажъ // разбиръ се / ас съм зъ тува / по некакъф начин / аку се намери
потходящъ формъ / дъ съ подкрепи програмътъ / но саму нъ равнище нъ идеи /
тва съ идеите зъ смянъ нъ икономическътъ системъ / мисльъ че по тва тукъ
нямъ разногласие //сички искаме / дъ преминеме / към пазарнъ икономикъ //
тва съ фсе пак и нашите идеи // и заедно с това / дъ съ изисквъ ут
правителствуту / дъ престави зъ опсъждане във великуту народну събрание /
конкретните стъпки зъ смянътъ нъ системътъ // поне зъ началуту нъ смянътъ /
поне зъ тва / куету трябвъ дъ направят / до крайъ нъ годинътъ и началутунъ
следвъщъ / годинъ // претполагъм че наборът от мерки вече е налице / ъ-ъ
мислйъ господин иван ангелоф / съветник нъ господин луканоф / наскору каза
/ мислйъ че по радиоту беше / че ъ-ъ пакетъ от мерки вече не е четиресе
страници / а мислйъ шейсе и ена слет къту съ запознали с програмътъ нъ ран
// искъме тези шейсе и ена страници дъ ги видиме / и съутветну графикъ /
зъ въвеждънету нъ мерките // аку не е готоф / толкувъ по зле // днес бес
такъф пакет / не би / не би могло дъ съ пристъпи към смянътъ / нъ системътъ
// но имену народнуту събрание е органъ / койту требвъ дъ обсъди тези
конкретни мерки // дъ ги приеме / зъ дъ може после дъ ги контролиръ // тъка
шъ бъде испълненъ ена другъ функцийъ / дъ бъде държан народъ ф извеснус //
се пак народъ требвъ дъ знае цените кога ще съ увеличавът и с колку шъ съ
увеличавът и тъка нататъкъ // между другуту мислйъ че / е крайно време
господин луканоф / дъ обяви своя министър / нъ икономикътъ / този койту шъ
извършвъ / тази радикалнъ / промянъ // заедно с мерките / следвъ дъ съ
опсъди и приеме бъджетъ / ду крайъ нъ тази гудинъ // е трябвъ / разбиръ се
/ фсичку ф негу дъ е опсъждану // пу банкувътъ системъ предлагъм дъ се
гласувът тези две / мои / предложения // едва слет / едва слет тува може дъ
се говори зъ известен консунсус / между пулитическите сили / и зъ успешну
началу / зъ смянътъ нъ системътъ // разбира се / предватирелну услувие зъ
консенсус / това е предаване / безвъзмездно / нъ / партийнуту имуществу нъ
бесепе и нъ фсички / свързани със нея / партийни фирми // благодарйъ ви //
(ръкопляскане)
Николай Тодоров: имъ / думътъ / иван тенеф // дъ се готви борис спироф //
репликъ // господин венцислаф димитроф //
Добрин Спасов: господин димитроф / реприкъ / във връзкъ със вашето
исказване // ас искрену се мъча / уважаеми колеги / дъ се отнасям бес
каквоту и дъ било предубеждение / към / колегата димитроф // на мен
наистинъ ми прави силно фпечатление икономическътъ му компетентност / и
политическата му способност // неговото исказване е доказателство исказване
е доказателство за тези качества // искам само в рамките на една кратка
реплика / дъ възразя категорично / срещу едно фпечатление / което той не
бес успех се опитъ дъ създаде // то е фпечатлениету зъ извеснъ
неблагодарност / от страна / и нъ правилествуту / и нъ социалистицескатъ
партия / изразено чрес весник думъ / що се отнася до / заслугите на
американските специалисти / за / изработването нъ програмата // мисля че
няма да отречете / че се опитъхте дъ създадете таковъ фпечатление // а ас
мисля / че и успяхте // а това фпечатление / е неоправдано / затова защото
/
Николай Тодоров: шъ дам думътъ // репликъ // по кратку //
Добрин Спасов: добре шъ кажъ две думи // бих могъл дъ прочетъ съответния
пасаш ут програмътъ нъ правителсвуту / въф куяту съфсем ясну / с голямъ
благодарнос / с голяма категоричност / съ ъ-ъ-ъ / съ изразявъ / се говори
зъ значениету / куету американската консултация е имълъ при изготвянету нъ
програмътъ // що се отнася до вашия упрек срещу весник думъ // искъм дъ
потчертая / че това беше весник / койту направи достояние ф една поредицъ
от статии / нъ нашътъ широкъ / на нашътъ най широкъ опщесвенос // характеръ
нъ американския проект / ф помош нъ изработвънету нъ бългърскътъ програмъ
// що се отнася до заглавието // американскътъ програмъ / към / програмътъ
нъ правителсвуту / луканоф // ас смятам и то е напълно естествено / защото
тва е функциятъ нъ американскътъ помош фслучая // тя нас ни интересувъ не
просту сама по себе си / а доколкуту определя характеръ нъ програмътъ нъ
програмътъ нъ луканоф // с тази корекция мисля / че би трябвълу и ъ-ъ
господи венцислаф димитроф / дъ се съгласи //
Николай Тодоров: имъте ли дъ кажете нещу господин димитроф / или не //
Венцислав Димитроф : благодарйъ нъ господин спасоф / зъ забележкътъ //
доколкуту знам / той същу е мой избирател / и ас обичам / когату мои
избиратели взимат токлкувъ компетентну думътъ // (ръкопляскане) но дъ се
расее ено съмнение // ас не съм се отнасял с неблагодарнос към програмътъ
нъ господин ран // ас имъх възможнос дъ беседвъм / тва съ едни високо
компетентни хоръ // и те / имът ъ-ъ / те имът чуствуту / че помагът не саму
нъ господин луканоф // или нъ бългърскътъ социалистическъ партийъ //
помагът преди сичку нъ българийъ // но / думътъ ми беше / такавъ // но /
виждъте ли / те / правът допълнение към програмътъ нъ господин луканоф //
докату програмътъ нъ господин луканоф / беше направенъ слет къту те /
направихъ / цялоснътъ си програмъ // ас мислйъ // така че моятъ благодарнос
е не саму към господин ран / но и към сички тези / към господин джефри сакс
// към господин столери // и тъка нататъкъ // към сички тези
висококомпетентни специалисти // куиту идвът отзапат тукъ и се мъчът дъ ни
помогнът // но ас шъви кажъ нещу / госпудин спасоф // куету не ми се искъше
дъ казвъм // между другуту / кугату водът разговори с нас / те / ние винаги
им задаваме следнийъ въпрос // смятате ли че / бългърскътъ социалистическъ
партийъ / може дъ / извърши преходъ към пазарнъ / икиномикъ // зъ съжаление
/ отговоръ не е положителен // и казвът // това обаче съ ваши вътрешни
проблеми // (ръкопляскане)
Николай Тодоров: имъ думътъ иван тенеф //
Иван Тенев: иван тенеф // сто шейсе и трети едномандатен / димитровградски
избирателен район // бългърскъ социалистическъ партийъ // уважаеми господин
претседател / уважаеми / дами и господа народни преставители // многократно
от тази / високъ трибунъ / прес последните месеци прозвучаваше
констатациятъ / че странатъ ни се намиръ в дълбокъ / кризъ // нещо повече
// нейните измеренийъ със секи изминъл ден / ускорену нарасват // коету
неминуему води / ду националнъ катастрофъ // опстанофкътъ в държавътъ /
повече от всякогъ изисквъ бързи и ефективни дийствийъ // очаквъ ги / цялото
общесво // то нямъ дъ прости ниту нъ нас / неговите преставители във
великуту народну събрание / нито нъ правителсвото // ако небъдат претприети
решителни действийъ / куиту дъ предотвратят / непоправимуту // в този
контекст / ас разглеждъм преставенътъ от / нъ нашету внимание програмъ / нъ
правилесвуту // кое спорет мене е главноту във нейъ // първу // преди
всичку / че тя е испълненъ с решимос / зъ действийъ // целящи / първу
преустановяване нъ катасрофалните процеси / опхванали страната // и фторо /
насочване нъ нашатъ държавъ по пътя нъ съвременото цивилизовъно / развитие
// но найсъщесвеното в програмътъ е това / че правилесвото търси зъ
осъщесвяването нъ тези дейсвийъ / таковъ законово просрансво // чрес което
акосте чели / не дъ се реформиръ / не дублиръм господин венцислаф димитроф
// а дъ бъде сменена досегашнатъ / опщесвено и икономическъ системъ във
нашътъ странъ // смянъ нъ една доказала свойътъ нежизнеспособнос системъ //
функциониръщъ със сретсвътъ нъ политическътъ си диктатуръ / и
държавномонополизирънътъ си икономикъ // със системъ основанъ нъ
принципите нъ политическътъ димокрацийъ / и нъ пазарнътъ икономикъ //
системъ / куйъту не бивъ дъ бъде фкарвънъ вв никакви нови идеологеми // нъ
социално икономически строеве // така са разбирам и / категорично подържъм
/ философиятъ нъ програмътъ // така ас разбиръм и категорично подържъм /
щото великото народно събрание // дъ приеме ф непродължителен срок /
декларация за основните принципи нъ новатъ конституцийъ нъ българийъ //
принципи / които / първо дъ гарантирът необратимостънъ процесъ нъ смянъ
на общесвенополитическътъ системъ // и второ / дъ създъдът ново
конституционо пространсво зъ ускорено изработване на новите закони / нъ
страната // както и зъ създаването нъ новите държавни / и пазарни
институции // имену нъ основътъ нъ тези закони / дъ могът дъ бъдът
реализирани целите нъ програмътъ // зъ окончателно и безвъзвратно
разрушаване нъ тоталитарните структури // зъ демукратични и децентрализ /
деид / деидеологизирана испълнителнъ власт // зъ натпартийнъ и политически
беспристраснъ държавнъ администрацийъ // зъ демонополизиранъ националнъ
икономикъ / и либерализиранъ стопанскъ дейнос / функциуниръщъ ф конкурентнъ
среда // за свободнъ частнъ стопанскъ инициативъ // със широку икономическу
пространсво / осигурену фключителну и чрес приватизация нъ държавнътъ
сопсвеност // и така танатък // това е първият и основен извот / койту
правя нъ / преставенътъ / ни / нъ преставенътъ ни от правилесвуту програмъ
// нъй следвъщу мясту бих искъл дъ се спръ / саму нъ някои моменти / от
предложените от правителсвуту дейсвийъ ф икономическътъ облас // исхождайки
от претпостафкътъ / че става въпрос зъ смянъ нъ икономическътъ системъ //
от особенъ важност / е правилния избор нъ / тактикътъ зъ нейнуту
осъщесвявъне // тази тактикъ трябвъ да / ползва какту положителния / така и
отрицателния опит / натрупън от другите источноевропейски страни / куите
решавът същътъ задачъ // и обезателну дъ бъде съобразен / със нашите
стартови / особености // стартовите условия у нас / съ исключително тежки
// те се изразяват преди фсичко ф силно монополизирани икономически
сттруктури // тотална финансова дебалансираност / распадащи се традициони
външноикономически връзки // разградени основни механизми и институции нъ
централну планирънътъ икономикъ // и същевремено не / несъздадени
алтернативни институции и регулатори нъ / пазарнътъ икономикъ // и ф крайнъ
сметкъ / расширявяш се страх зъ икономическъ несигурнус ф нашету опшесво //

....
Георги Спасов: и прателсвуту пазите гробну мълчанийе / зъ конкретнътъ
персуналнъ вина // и не ги назозавате / ниту пу име / тъй кату и
правосъдиету е във ваши ръце // и прокуратурътъ / ас питъм / зъщо досега не
е исправен ниту един от виновниците / зъ катастрофалнуту положение нъ
странатъ / или зъ престъплевнийътъ / извършени (ръкопляскане) спрямо /
политическите партии / спрямо оделни хоръ / зъ убийсвътъ бес сът и присъдъ
// зъ концлагерите и тъка нататък // ас ви питъм / господин томоф / вие /
който искате дъ внасъм информацийъ / пот чие ръковотсво / бяхъ образувъни
стотиците фирми / нъ бългърскътъ социалистическъ партийъ // някои ут куиту
/ вече / установихъ монопол ф определени области / и / хилядите часни фирми
/ нъ / бивши / нуменклатурни кадри нъ / комунистическътъ партийъ у нас / и
ф чужбинъ // тази информацийъ / господин томоф / е при вас // друк е
въпросът / че вие / или не искъте / или / не можете дъ ползвъте /
резултатно / що се отнася ду имущесвото нъ седесе // ас искъм дъ завършъ /
с тва / че / имущесвутъ нъ седесе е тукъ в българийъ / и зъ разликъ / от /
някои ваши фирми // и / от някои бивши политици // седесе донесе имущество
/ фкаръ имущесво ф странатъ // а не изнесе // благодарйъ ви зъ вниманиету
// (ръкопляскане )	Александър Томов : не могъ дъ не / репликъ имъм праву
// отговор //
Николай Тодоров: ъ-ъ реприкъ имъте / отговор / да / да / да //
Стефан Савов: стефън савоф / демокрическъ партийъ // госсин спасоф // ме
испревари с дигъне нъ ръкатъ и почти изчерпъ мойътъ репликъ // се пак към
господин томоф имъм една молба // шъ напраием голямъ услугъ / нъ съюзъ нъ
демукратичните сили / и нъ бългърийъ // аку посочът ф най скору време /
именатъ нъ тези хоръ между нас / куиту съ потпомагълъ тоталитарнитъ
системъ // зъ дъ те ставъ тва / кугату ние шъ дейдеме нъ влас // тъка какту
станъ тва в германийъ // просту иъме тъзи молба / кугату мислите / и
пожелаете / (ръкопляскане) да / да посочите / дъ посочите / дъ посочите /
зъ дъ знаеме // и още нещо саму добавкъ към това / куето казъ / ъ-ъ-ъ /
господин спасоф // господин спасоф забрави дъ почертае ена думъ // томоф
про че те // проче те една реч // една реч / кояту нямаше нищо опщо със
дебатите // по / програмътъ на госпдин луканоф // а имаше / беше насоченъ
към / отговор нъ вашътъ декларацийъ // ас съм малко по / не толкувъ
темпераментен къту господин спасоф // нямъ дъ говорйъ зъ шесту / зъ първу и
зъ фтору / оделение / въпреки че вярвъм / че многу оделенийъ още същесвувът
// но / претполагъм / че тва е плот нъ дейнустъ / нъ нашите фамозни
контактни групи // със куиту ние правиме практикъ във парламентарнътъ /
ъ-ъ-ъ / историйъ / нъ ъ-ъ светъ // благодърйъ // (ръкопляскане)
Глас от залата: иъм саму един въпрос / гуспода народни преставители / към
господин томоф // той е от четири думи // господин томоф / политическия
цинизам / водили фкрайнъ сметкъ ду политическу самоубийсву // многу ви
молйъ дъ отговорите //
Николай Тодоров: имъ думътъ томоф // стигъ повече // томоф дъ отговори //
молйъ ви съ //
Александър Томов : би било / би било съвършено неоправдану // аку не се
въсползвъм дъ кажъ няколку думи // позволете ми отговор // имъм праву //
първу искъм дъ ви кажъ / дами и господа / че ас / ни най малку няма дъ се
убидйъ / от намекъ зъ шесту управление // първу зъщоту / нямъм ниту
фминълуту си / ниту фнастоящето си // нещу куету дъ ме смущавъ по този
повот // мислъ заедно с тва че / месту дъ говорим зъ шесту управление //
веруятну / по / коректну / и по / с чувству зъ хумур би било дъ говорите зъ
шесту чуфсво // но ... // (ръкопляскане и шум в залта) но / заедну с това /
дами и гуспуда // ас не може дъ не притежавъм това шесту чуфсву // кугату
прес изминалите / многу мили дни // нъ претпарламентарнъ кризъ // кугату
фсички се тресяхме в догатки / ас не срещах десетки от вас // и не саму
господин савоф фконтактните групи // куиту дъ не казвъхъ какво / трябвъ дъ
направим ние // какво куиту дъ не казвъхъ какво / трябвъ дъ направим ние //
какво и как трябвъ дъ гу направим // следователно ас внимателно се запознах
със статийътъ / нъ гуспудин илку ескенази / коготу ас многу увужавъм // бях
/ посъветвън ут / мои кулеги дъ се запузнайъ // със / мислъ че беше
декларацийътъ / или съопщениету нъ седесе от двайсе и първи септември //
тази гудинъ / и накрайъ искъм дъ ви кажъ / ас нъистинъ / многу силну бях
фпечатлен ут това / куету казъ господин йорданоф // ну заедну със това /
аку вие видите тези странички / нъ куиту съ написъни / ут куиту ас чета
исряскъ // вие шъ видите / че тукъ ставъ думъ зъ една // уценкъ нъ една
икономическъ програмъ // даедно с тва / искъм дъ ви кажъ / господин георги
спасоф / и всички устанали // че / нека / погледнем истинътъ един към друк
// и некъ дъ видим и тази информацийъ къде и зъ какво // защоту ас / имъм
прет себе си / огромното неистуво желание / слет къту съм ведна формация /
ведна политическа сила // тя дъ бъде силъ нъ истинътъ // и ас дълбокъ съ
стремъ към това // некъ тугавъ ясну си кажем // тази информация трябвъ дъ
бъде показана саму такавъ / каквату е / е некъ взаимно я търсим // къде е /
и от кого и къде може дъ я имъ // защото ас знам че / информацийътъ нъ убо
/ куяту мен ме вълнувъ не по малку от вас // и знаете / че тази информацийъ
нъ убо / може би е най важнуту / куету може дъ покаже и най многу // и
когату рано или късну ще излезе / тва е неспасяему / и неизбежну // тази
информацийъ не е фпотчинение нъ бългърскътъ социалистическъ партийъ // поне
във моментъ // заедно с тва ас искъм дъ ви кажъ / че една информацийъ се
искъ / по съответен рет // ас попитъх господин министър претседателя /
искана лие ут негу информация по тези въпроси / зъ куиту / говори господин
спасоф и господин йорданоф // той ми отговори / не е официално исканъ //
ако тва е така / ас искъм дъ попитъм / докога общи приказки дами и господа
/ народни преставители // искъм дъ ви кажъ / че ние шъ поискъме такавъ
информацийъ / а такавъ информация / куяту е при нас / ас съм дълбоку
убеден / че какту беше публикувън априлския пленум / и вие знаете тва //
така ще бъдът публикувъни и други архиви // фхрочем твае моету личну мнение
// фсичку хубъву // (ръкопляскане)
Николай Тодоров: имъ думътъ петър берон //
Петър берон: саму едно дребно пояснение // мшсля че господин томоф / не е
разбрал точно думите нъ господин сасоф / съ контактните групи / чрес куету
е осъщесвено запознаванету с нашъта декларация // тук ъне става въпрос зъ
контактните групи ут хоръ / куиту шъ съществувът и зъ вбъдеще / а зъ
контактите / расположени взалъ исток // електротехническите контакти //
куито крайно време е дъ се премахнът оттам // (шум в залата)
Николай Тодоров: имъ думътъ георги маркоф // дъ се готви янку янкоф //
Георги марков: георги маркоф / демукратическъ партийъ // уважаеми госпожи и
господа народни преставители // ас ще бъдъ съвсем конкретен и ще вземъ
отношение / пу два конкретни въпросъ // зълегнъли в програмътъ нъ
правителсвуту // къту разбиръ се предварителну искъм дъ ви уверя / че съюзъ
нъ демукратичнит есили ще устане / верен нъ свойътъ претизборнъ платформъ
// и ще поткрепи всеки и всякогъ / ф тва число и правителсвото / във всякъ
крачкъ / куяту е насоченъ / зъ благуту нъ българйъ // ще вземъ отношение
към жилищнътъ политикъ нъ правителствуту // тъй кату е / из- ъ-ъ-/ излишну
дъ ви убеждавъм / тукъ вас / че тежкътъ жилишнъ кризъ / ф куяту се намиръ в
моментъ / страната / доведе ду отчаяние / гулямъ час ут бългърскут
унаселение // и особено много гратското население // ас нямъ дъ се връщъм
към минълоту и дъ говоря / че тази жилишна кризъ се дължи нъ една апсурднъ
жилишнъ политикъ // апбурднъ и крайну некомпетентнъ // нещу куету между
фпрочем беше признату / и във / отчетъ нъ господин луканоф / койту преди
извесну време / ислушъхме // затува ас с голям интерес се обърнъх към
програмътъ нъ правителсвуту нъ господин луканоф // касаещо новътъ / жилишнъ
/ политикъ // и веднагъ искъм дъ споделъ с / със вас / че въф тази програмъ
/ се съдържът четири основни принципъ / нъ куиту // ......