касета трета
страна 1
 Георги Марков от СДС

... нъ един ноф пазар нъ жилищътъ / при койту цените и наемите ще се
определят на базата нъ търсенету и предлаганету / втория принцип е
свободнътъ борса / стопанскътъ и строителнътъ инициътивъ / третия принцип е
поощряване на кооперативнуту жилишно строителсво / и четвъртия принцип е
започване на раздаването нъ общински жилищъ предимно на социално слабите
своеве нъ населениету // и на млади новобрачни и многодетни семействъ //
веднагъ трябвъ да ви кажъ / че парламентарнътъ група на съюзъ на
демократичните сили / безусловну ще поткрепи тези / четири основни принципъ
/ не само за тва / защото те изричну беха залегнали фнашта претизборнъ
платформъ / но защото сме убедени че те имену / бихъ могли да изведът
страната / от необичайнътъ жилишнъ кризъ / в кояту се намиръ // веднагъ
обаче искам дъ кажъ / че тези принципи подхождат повече на една предизборнъ
пратформъ / отколкото на една конкретнъ програмъ / на висш испълнително /
распоредителен орган / каквото еправителсвото // претставенъ е ена
законодателнъ основъ / към програмътъ на господин луканоф / въф кояту няма
предвидено ниту едно изменение и допълнение на нормативен акт / касаещ
жилишния проблем у нас // и ас ще ви дам един пример / не се говори нищо зъ
това дъ бъде променен законъ за териториално и селишно устройсво // който в
сегашния си вид е непригоден / дъ / поощри една свободнъ / еднъ свободнъ
творческа строителнъ инициативъ // ще промени ли / ще бъде ли промене
законъ за наемните отношения// ще остане ли той в сегашния си вид / ще
продължът ли жилищътъ на българските граждани / живеещи в чужбинъ / дъ
бъдът под -режим нъ настаняване // няма ли дъ бъде промене законъ за
жилишностроителните кооперации // ще продължи ли апсурдното положение
председателите на испълнителните комитети / на общинските народни съвети /
практически дъ определьът съставъ на жилишностроителните кооперации / тъй
кату те утвърждават решениятъ на общинските им събрание // нищу по този
въпрос не е казану в програмътъ / кату законодателнъ инициътивъ // проблемъ
е друк / ние ще подкрепиме правителсвоту фтези идеи // и законите шъ
излезът на бял свят // но докату те бъдът реализирани / ще мине много време
// а какво ще прават дотогавъ стотици хиладите / картотекирани като крайну
нуждаещи се български граждани // фпрограмътъ е записану / че народните
съвети / ще насочвът своите усилийъ саму към социалну слабите и
многодетните семейсва // но какво ще прават / пак казвъм / тези стотици
хилади българскипграждани / куиту / са с тиражирани заеми // трябва да
знаете / че като се приемът въпросните закони / куиту дъ създъдът
законодателнъ основъ / нъ бъдещътъ жилишнъ политикъ // тези нормътивни
актове / куиту съ приети имену от правителсвоту // тва съ наредбътъ зъ
распределяне и продажбъ нъ жилищъ // тва са тарифите зъ наемите и тъка
нататъкъ // и ас имъм конкретни въпроси // фпрограмътъ ран имъ една клаузъ
/ куяту говори / че не трябвъ дъ съ увеличът цените на държавните жилищъ //
но ас не знам дали господин ран / е бил запознат практически какви съ /
какъф е размерът на наемъ на държавните жилищъ у нас // та той е нулъ и
деветнайсе стотинки // ако той остане фтози си размер / как да расчитаме на
общинските народни съвети да подържът / дъ стопанисвът тези жилища / и как
въобще може дъ говориме зъ общинскъ сопсвенос // ету единия от проблемите
// и не само те // и искъм дъ обърнъ сериозну фнимание / на едни основни
функции нъ правителсвото // те съ контролните // имъ три министерсва / тва
съ на строителсвото / архитектурътъ и благоустройсвото / нъ финасите / и нъ
правосъдиету / не съ пряку отговорни зъ приложениету нъ нъретбътъ // зъ
распределяне и продажбъ на земи // упражняват ли тези министресва това //
съюзъ на демократичните сили ъ-ъ нъ тези въпроси / съжалявам / че господин
каракачаноф го нямъ / но като ноф кмет нъ софия ас много се надявам / че в
близку време той ще / изнесе прет средствата зъ информация / не
заключенията / а престъпленията / коуту съ извършени / само прес последните
две гудини / при раздаванету на жилищъ у нас / ние ще ви поткрепяме във
всичку / куету е зъ благото нъ българия / но тукъ ставъ думъ зъ дуверие //
просто / пак казвам / конкретни факти имаме / зъ невероятни безобразия /
при раздаването нъ жилищъ // и то не от седесе / разбира се // и си спомням
думите нъ радой ралин / минълътъ годинъ на осемнайсти ноември / нъ митингъ
на площат свети алексъндър нефски / когату каза / че така достъ с болкъ /
много сме лъгани като нарот / душа не ни останъ // многу ми воля / дъ
потходите с нужнътъ отговорнос / фнай скору време безобразиятъ извършени от
опщинските съвети / дъ излязат наяве // съфсем накратку ще вземъ отношение
/ пу правнътъ системъ / написъх една статия във весник демокрация ф
понеделник / не искам дъ се препофтарям / но трудно могъ дъ бъдъ обвинен /
че статията не е съвсем конкретнъ / съвсем конкретнъ беше // и ас се
обръщъм към господин луканоф / разбирам че вие не сте юрист / не се
предоверявайте на вашите юристи / би трябвал окато премиер ъ-ъ-ъ внимателно
дъ прочетете правната страна на програмътъ // тва не е старуту народну
събрание // тук съществувът добри юристи / в много от частите си тя е
апсурднъ // говорите / че ще усъвършенствате нещо / но то не е създадено //
и ъ-ъ трябва дъ ви каже че / ас прочетох снощи / зъ фтори път претизборнътъ
платформъ на българскатъ социалистическъ партиъ / и трябва дъ ви кажа /
съвсем откровено / ф тази претизборнъ платформъ не намерих нито една дума
за съдъ и прокуратурътъ / и многу се радвам че / сега / във ващътъ програмъ
вие поставяте тези въпроси // ние сме абсолютно наясно / като парламентарен
съюз / че трябвъ дъ издигнем афторитетъ на тези две институции / тъй кату е
многу обеспокоителну предаването в панорамъ преди две седмици / когату се
показъ рейтингъ на нашету правосъдие // той е твърде нисък / и не може да е
друк // защото доверието към нашету правосъдието / и рейтингъ на нашето
провосъдие / е доверие и рейтинг на българскътъ държавъ // затва ние ще ви
поткрепиме / фключителну и чрес създаване на материални стимули зъ съдиите
и прокурорите / но ас мисля / че правителсвоту / на господин луканоф // имъ
една многу важнъ задачъ / тя исторически би трябвълу / така да възвърне
някои неща моля да разберете / че няма държава и партия в света/ които би
си позволилъ / дъ посегне върху символъ нъ правосъдието / какту тва се
направи със съдебнътъ палата в софия // и ас многу расчитъм / че господин
луканоф ще вземе бързи мерки / тва положение дъ бъде преустановено и тва
абсурдну положение / ъ-ъ-ъ раойните съдилищъ в софия дъ съ шес / час
по-скоро дъ бъде премахнато // в крайнъ сметкъ ас пак искам дъ кажъ // на
парламентаристите от парламентарнътъ групъ на съюзъ нъ демокритичните сили
/ че те ще подкрепът сяка ваша законодателнъ инициативъ / но много ви моля
/ господин луканоф / дъ имъте претвит тва коету казва и господин ескенази ф
негувата статия // че правото не само е законодателство / но то е
справедливост и морал // (ръкопляскане)
Николай "одоров : последен зъ тъзъ вечер имъ думътъ янку янкоф //
	Янко Янков: янку янкоф / социалдемократическъ партия мераксисти / от осми
многомандатен сунгурларски избирателен район // уважаеми дами и господа
народни претставители // ние все още располагаме / със последния шанс да
преминем към управление и тране прехот към пазарнъ икономикъ // ние сме
достойни граждани на нашта страна // и жилаем искрену / да дадем своя дан
за благоденствуване // ние не трябвъ дъ пилеем цено време и енергия / зъ дъ
разискваме пореднътъ новъ правителсвенъ програмъ // не съ нужни голями
оферти / зъ дъ проумеем / че новътъ провителсвена програмъ / ни тласкъ към
най опасните рецидиви / нъ неуправляемия прехот / че тя е пълен край нъ
надеждите ни зъ управляем прехот / и тя застрашава съществуването на
нацията // ние днес / все още располагаме с последен шанс дъ предотвратим
непоправимуту // нашият шанс е възможноста / дъ отхвърлим програмътъ на
господин луканоф // и дъ приемем програмътъ / разработена от американскъ
групъ / ръководенъ от господин ричърд ран // преходът към пазарнъ икономикъ
няма разумнъ алтернативъ / а той може дъ се осъществи по два напълну
различни начинъ // стихийну или управляему // страх ме е да говоря зъ
стихийния прехот // защото той ще бъде осъществен от гладните хора / които
ще напълнят улиците и площадите / зъ дъ излеят мъкътъ си / и дъ търсът
отговорнос / от виновните // ако днес тук бъде грасувану зъ програмътъ нъ
правителсвуту // уверявам ви / увъжаеми дами и господа / народни
преставители / че ас още сега заставам ф редиците на тези / които ще
напълнят улиците и площадите // ас предлагъм дъ проявим трезву мислене / и
дъ гласувъме за програмътъ ран // кояту претстои дъ изпратим // хорътъ там
/ къдету съ произвеждът благата / къдету те ще бъдат доволни и задоволени
// къдету улиците и площадите няма дъ бъдат арена зъ оцеляване / а ще
изпълнявът // нормалните си функции // българия днес се намиръ ф прехот / в
експремална ситуация // и преблемът зъ преходъ / от централну планирънъ към
свободнъ пазарнъ икономикъ / е проблем на оцеляванету нъ нациятъ // това /
което правителсвото предлагъ къту програмъ зъ препот / е абсолютну
несъпоставиму с това / коету което е предложено от американскътъ група /
ръководенъ от ричърт ран // и роналт мърфи // дейсвителну // наложенуту от
правителствуту програмъ / докату предложенуту от американскътъ групъ е
начерено проект // но било напълно беспретметну да се води спор относно
това / дали и при какви условия един проект би могъл да бъде наречен
програмъ //не е изненадващу / че силно идеологизиръните експерти
синонимизират понятията проект и програмъ // но ще бъде непростиму / аку не
проумее / опасните последици на /нъ тази спекулация // исвесно е / че
заинтересованите да наложат на българския нарот / нъ всякъ цена
предложенътъ програмъ на господин луканоф / се опитват по нелеп и напълно
недостоен начин / дъ омаловъжът програмътъ на ран // но дори и най
повърхноснуту сравнение между двете / недвусмислену пуказвъ превъзхотсвото
нъ американскиъ потхот към решаване на проблемите // Аку сме добросъвесни и
прецизни / не можем дъ не знаем тъка нареченътъ програмъ на господин
луканоф / всъщнос е едно гледище или становище за евентуална програмъ //
коету при претпоставените от правителсвото експретни системи би могло дъ
стане програмъ / евентуалну слет няколку години // когато фсъщнос няма да
бъде нужна никуму // така погледнату ас приемам / че при съществуващата в
България екстремална ситуация / няма и не може да има разумнъ алтернативъ
на програмътъ ран // имену тя / и саму тя / може и трябва дъ стане програмъ
нъ нациуналнуту съгласие // неопходиму е обаче великуту народну събрание дъ
я провъзгласи зъ такава // преходът към пазарнъ икономикъ е съдбоносен за
българскътъ нация // и великуту народну събрание ще оправдае своето
съществуване само аку подчини дейноста си на идеятъ за този имену прехот //
от тази идея изхождъ и програмътъ ран / кояту съдържъ и проект зъ
конституцияъ // като съществен елемент на програмътъ зъ преходъ / ъ не кату
нейнъ претпостафкъ или слетствие / какту се опитвът дъ ни фнушът някои
експерти // несъмнено / че зъ дъ стане инструмент зъ практически действияъ
/ програмътъ ран имъ нуждътъ ут бългърску допълнение / привеждащу я в
изпълнение // западните стратези високу оценявът възможнустите за
творчество нанъ българскътъ нация / нейните материлани / морални и
интеректуални ресурси //таковъ бългърску допълнение съществувъ и то е
разработену отинициативния комитет на движениету граждани за стабилнъ
икономикъ // критериите / залегнали в него / са такива / каквиту н
програмътъ ран // това българску допълнение произхождъ от яснътъ
претпостафкъ че / е апсолютно невъзвожну ние сами дъ извървим преходъ от
централну планирънъ икономикъ към свободнъ пазарнъ икономикъ // че зъ този
прехот ни е неопходимъ силнъ чуждъ помош // но некъ потчертаем / че това
допълнение към програмътъ ран / изхождъ от напълну яснътъ претпостафкъ / че
чуждътъ помощ не и не може дъ бъде помош / кояну ни унижавъ // защото
съгласну това допълнение ние ще извървим нашия път към европъ с достойнсво
// но извървяването на нашияъ път към европъ с достойнсво / е свързъну с
определени срокове // испусканету нъ коиту е испускъне на възможностъ дъ
преминем към управляем прехот към свободнъ пазарнъ икономикъ // онези /
коиту пречат преходъ към пазарнъ икономикъ да стане ф тези срокове // се
ръководят от страхъ зъ сопственото им положение / но това е страх /
непозволяваш дъ проумеят / че слет тези пропуснати срокове ще започнат
хаосъ и неуправляеми процеси нъ социалну недуволствуу / куиту / ще съ зъ
фсички / куиту днес пречът на единсвену разумния вариант нъ преходъ към
пазарнъ икономикъ / а следователно и към социалну оцеляване // разбира се /
бъдещето ще отговори на многу от въпросите / коиту сега не намират отговор
// и коиту искаме дъ решим // ну въпросъ е зъ ценатъ / кояту нашияъ
истрадал нарот ще заплати зъ това / че се е предоверил / когату ни е
избиръл зъ депутату във великуту народну събрание // и нъ накраяъ / дами и
господа народни преставители / некъ да заявяъ / ас съм зъ приемане на
американскътъ програмъ ран кату единсвену разумнътъ алтернативъ на разумния
прехот към пазарнъ икономикъ / и затува гласувъм протиф програмътъ на
господин луканоф // призовавам и вас дъ направите същуту // благудъряъ зъ
вниманиету //
Николай "одоров: преди дъ дам думътъ на господин гиню ганеф / искъм дъ
обявъ следващите тримъ / куиту ще се искажът // не разбрах / молъ / вашия
рет е утре първи // а не сте тукъ / позволете ми все пак дъ нарушъ думътъ и
дъ дам думътъ на дамътъ ми госпожа елкъ константинувъ / ас какту виждъм
кратку ще бъде нейнуту исказвъне //
Елка Љонстантинова : тукъ говоръ саму истинътъ и искам няколку думи дъ съ
чуяът тукъ зъ наукътъ културътъ и образованието // уважаеми народни
претставители / уважаеми господин председателю // ф образованието наукътъ и
културътъ нъ българияъ / през времету нъ тоталитаризмъ и сталинизмъ се
нанесохъ най безмисолсните удъри // всякъ новъ реформъ / ъ реформите бяхъ
бесброй многу / ни приближаваше към днешнътъ разрухъ // днес се мъчим / дъ
спасяваме по чуду съхранените ценности // искаме дъ опазим тук таме още
мъждукъщите угнищъ на духовен живот в българиьъ / но тва е изнъредну труднъ
задачъ / и няма да ни спаси от бездуховносттъ / към куяту ни тласнъ
просъветскътъ болшивизациьъ на бългърскътъ културъ // неопходимъ ни е
радикалнъ смянъ нъ системътъ / какту нъ политическътъ и социалнътъ / такъ и
на образователнътъ системъ // а не частична реформъ в оделни нейни сектори
// неопходимъ ни е съвсем новъ нормотворческъ дейнос / нова нормативнъ база
// ф програмътъ нъ правителсвоту / се казва / че / културътъ и наукътъ ще
бъдът исцялу потчинени нъ пазарнътъ икономикъ / тва зъ мене е многу опаснъ
крачкъ ф този периот / когату културътъ и наукътъ и образованието се
нуждаят от дотации // нужнъ е грижътъ нъ държавътъ / ще бъде фаталну ще се
отрази // ако така какту е заявену ф програмътъ нъ правителствуту / се
изпълни // това значи с нещу ще обеднее наштъ културъ / не че ще загине
наштъ наукъ и образование // ъ просту нямъ дъ може дъ просъществувъ // и
тъка нататък // неопходимъ е / яснота / кояту лисва ф програмътъ на
правителсвуту // какъф процент от националния потенциал / твърду ще трябвъ
дъ се осигури за образованието / зъ наукътъ и зъ културътъ // спорет мен
това е най важнуту / коету трябвъ дъ имъ ф тъзи час нъ програмътъ //
например за образование би трябвалу дъ бъде десет процента // поне десет
процентъ // никъде ф програмътъ / не е ясну / какъф е твърдия процент / не
от бюджетъ // а от националния дохот// това не може дъ бъде така / защоту ф
моментъ // няма никаквъ яснота / ф хаосъ от постановления / наретби /
устави / укази / указанания / не е възможно изопщо да се ориентира човек и
дъ разбере / имъ ли твърт процент / имъ ли достоен процент // за наукътъ /
културътъ и образованиету // и се надявам / че при попрафкътъ на програмътъ
нъ правителсвоту / ще се появи този твърт процентт / койту ще доснесе да
имъ сигурнос зъ хорътъ на искуссвоту / нъ научните работници / нъ фсички ут
образователнътъ системъ // особену нъ учителите / куиту продължавът дъ
бъдът в крайну унизителну положение // и зъ подопбряванету нъ тяхнътъ
работу / зъ издигъне на техния афторитет ф програмътъ трябва многу още дъ
се добави // въф наштъ комисия по наукътъ и образуваниету // фсички
допълнение / забелешки и попрафки / коуту съ направихъ / ще предадем ф
писмен вит / нъ правителсвуту // сегъ ас говоря исцялу саму от свое име //
фсичку коету програмътъ на новоту правилесву предлагъ зъ реформиръне в
духовните сфери нъ нациуналнуту битие // спорет мен не саму е крайну
недостатъчно / крайну неконкретизирану // то е безотговорну / по отношение
нъ българскътъ дуповнос // сякъш това е някаквъ набързу скроена претизборнъ
платформъ / ъ не конкретнъ правителственъ програмъ зъ изпълнение // особен
това се отнася за почни липсващите пасажи зъ наукътъ и вищото образование
// значителну по добре / е / положениету с културътъ и с пасажите зъ
среднуту образование // написънъ най опщо / с честъ употребъ / нъ
марксически клишетъ // и с крайна неизвършителни глаголи в безлична формъ
// понижи се интересъ // тази прогръм нито думъ не споменавъ / например зъ
новите учебници / куиту трябвъ дъ се напишът // ниту зъ исключиткелно
важните кадрови проблеми нъ образованиету / наукътъ и културътъ // например
зъ такивъ тоталитарни институции кату вак // нищу нямъ зъ реформиранету нъ
институтите нъ бан / и зъ научните институции // например още при първуту
изречение / въф / разделъ образование / наукъ / кулртуръ / разбираме / че
преобладавъ / грубия социолгизъм // ойто ни е до болкъ познат от
дългогодишнуту ни опщуване / със комунистическите културтрегери // ету това
първу изречение // дълбокътъ икономическъ и политическъ / кризъ ф странатъ
доведе и ду кризъ в духовнътъ културъ и в социалну / психологическатъ
нагласъ нъ хоратъ // с многу по голямъ убедителност може дъ се каже точну
обратнуту // и точну обратнуту е вярно // още повече / че тук ставъ думъ
зъ образование / наукъ и културъ // може дъ се докаже / че ут съзнателнуту
унищожаване на българските културни цености / и от крайну нискуту ниво / от
бъркутиьяътъ ф образувателнътъ ни системъ / се стигнъ ду пълнъ
некомпетентнос // въф различните области / и нъ политикътъ / и нъ
икономикътъ // при това докату духовните завоеванияъ нъ българския творец /
учител / интелектуалец / бяха нарочну подискани и отричани // то ф областъ
нъ икономикътъ / не се дейсфаше такъ съзнателну разрушителну / въф
икономическите области / а това до голямъ степен се дължи нъ саматъ
социалистическъ системъ / куяту се оказъ обреченъ нъ провал // прет нас
днес / съ учебници и културни програмъ на развитите европейск истрани //
проучваме старателну / методите нъ управление нъ културътъ / убразуванието
и наукътъ / въф някугашнъ / така наречена буржоазнъ българия / куяту
наистинъ / е същестувъвълъ цена образувателнъ система / и високи / критерии
/ за културъ / и наукъ // проучваме сегашните системи нъ германия / франция
/ норвегия / щвеция / щвейцария // сигурнъ съм / че с опщите усилия нъ
фсички претставители нъ беспартийните и нъ различните политически сили //
ние ще успеем дъ истласкаме новуту законодателству в духовнътъ област / но
питам се кой ще осъществи тези наши законопоректи // кой ще ръководи цялътъ
тъзи дълбоку реформаторскъ дейнос // или пак ще стане какту слет
въвеждънету нъ прескъпътъ компютърнъ техникъ ф нашите училищъ / куяту е
покритъ / с прах / куяту изопщу не е исползвънъ / нима пак същът тъзи
партиъ ще налагъ своите решения / при същите свои органи / ние пак ще ни
контролиръ и напътства // това знам / че е апсурдну / то се разбиръ и самия
господин министър претседател // не саму той / разбирът гу всички мислещи
хоръ / в българияъ и извън нея // напълну праф беше господин луканоф /
когату заяви / че ф никакъф случай няма дъ състави еднупартийну правителсву
// програмътъ нъ сешашнуту правителству / е фрагментарнъ / неспоенъ от
единъ концепция / ф нея липсвъ изопщо вътрешнъ логикъ // ф оскъдните
странички зъ наукътъ / културътъ и образованиету // въф саматъ си същност
тъзи час ут програмътъ буди не само недоверие и тревогъ // буди / пълнуту
нашо несъгласие // пълнуту удивление // ут лекомислието / с куету се е
погледнълу на тези толкувъ важни сфери от духовния живот нъ нациятъ // въф
саматъ си същнос // тази програмъ буди силнъ тревогъ // защото същите тези
хоръ / коиту сегъ управлявът нашатъ стран / коуту говорят / че основну ще
реформират културния живот / че ще въведат новият / морал // въф всички
области нъ животъ / същите тези хоръ прет собствените ни очи се превръщът
ф капиталисти // как да им гласувате доверие при това положение // от
политически господари нъ страната // те станаха вече икономически господари
// а фсички много добре знаем / че ф областъ нъ образованиету / нъ наукътъ
и нъ културътъ / няма никакво място за никакъв вид господари // само чрез
завоявану народну доверие // саму чрез всеодайнъ апостолскъ дейнс / ф
духовния ни живот / може дъ се преодолее / сегашнътъ / тежкъ катастрофъ / ф
духовния живот нъ странатъ // никакви правителсвени програми / няма да
доведат до таковъ доверие // без довериету нъ българскътъ интелигенция //
без народнуту доверие // конюнктурътъ / хитрувънето / измамътъ / са най
непотходящи имену в духовнътъ сфера //

Николай "одоров: молъ господин александроф / господин министър претседатела
имъ думътъ //
Андрей Луканоф // ас искам веднагъ дъ реагиръм / че всички / умесни /
забележки и предложенийяъ / нъ ръководенътъ от вас парламентарнъ комисийъ /
ще бъдът взети пот внимание // ние се бяхме догорили с вас зъ това
предварителну / и ас очаквам с интерес тези белешки // но бих помолил /
ъ-ъ-ъ / дъ ми дадеде конкретнъ информация по един въпрос / койту засегнахте
в края на // вие казахте / че същите тези хора / коиту / днес управлявът
странъ / се превръщат в капиталисти // многу бих помолил да ми назовете /
но точно ф съответствиесъс / това коету казахте / имена нъ хора / коиту
днескъ участвът / в управлението / нъ българийъ / куито се превръщът ф
капиталисти // ф противен случай бих счел вашету завяление зъ лекомислену
//
Николай "одоров / имъте думътъ
Елка Љонстантинова: обещавам ви дъ ви посочъ конкретни имена / момент /
веднагъ / разбира се / сега ще го направя / дъ /
 Николай "одорво / моля ви чакайте //
Елка Љонстантинова обещавам ви дъ ви посочъ конкретно имена и фирми / сега
още // добре и сега мога // веднагъ разбира се / управляващи културътъ прие
това // ас ще ви посоча примери / нъ коиту съм свидетел /// директорка / на
училище //(щум в залата) но директорите също са номенклатурни кадри // ас
твъгвам отдолу / зъ дъ стигнъ до горе // (шум з залата) може ли дъ запазите
спокойствие // имъ още много примери //
Николай "одоров : чакай / чакай / чакай
Елка Љонстантинова: има още много примери / нямъ нищо смешну в това /
защоту директорите нъ училища съ многу отговорни фигури / и същу съ
управляващи // не мож едъ се назначав в грат завет например бившътъ кметицъ
/ кояту е извистнъ....
край на тази страна на зиписа
касета номер 3
страна 2
Седмо Велико Народно събрание, 20.40-20-50
Елка Љонстантинова: продължение...
чрез партийни деятели / и фирми / каквато е например / моля ви / каквато е
например цялата дейност / на фирмата / куяту / е свързана ф стара загора с
управляващия / бившия или сегашния директор / на / завода зъ запаметяващи
мъшини // атанас атанасоф / ъ-ъ-ъ списък ут имена / нъ хора / куиту измиват
нечии нечисти пари могъ дъ ви дам голям / зъщоту получавам ф къщи факти /
данни и свидетелсва на преки свидетели // това изглеждъ щъ стане
наложителну / и този списък шъ получите // сега / това / коету върши
максуел нима не е факт / господин луканоф // нима ние сме си измислили това
/ че господин максуел заграбва национално богатсво // че се продават имоти
/ български // нима не е вярно / още нещо / зъ което вие носите абсолютно
пряка отговорност / също ваши сгради / на вашата партия / луксозно
обзаведени / и готови дъ бъдът използвани / зъ университети и зъ училищъ /
не се дават / не се дават дори тогава когато училищету няма къде дъ зъпочне
дъ учи // нима това не е престъпление //
Николай "одоров: мольъ ви / имъ по конкретни въпроси // мольъ ви //
Елка Љонстантинова: в България / чу се / не знам дали и до днес / нямам
точни сведения // ут пуследните дни нъ училищету музикалнуту / е в малкъ
сградъ / ъ колку партийни сгради стоят празни //
Николай "одоров: мольъ ви /
Елка Љонстантинова : дъ продължъ / дъ кажъ още една дума / моля ви се //
(шум в залата) вие искате дъ чуете данни / но те давате дъ ги кажа //
Николай "одоров: мольъ / чакайте / един момент // един момент //
Андрей Луканов: само една констатация дъ направя // госпожа константиновъ /
ас ви зададъх напълно конкретен въпрос // кои съ тези управляващи българия
/ какту вие казафте // днес / коиту се превръщът в капиталисти // вие
можахте дъ ми назовете / ъ-ъ-ъ / кметицътъ нъ село завет и директуркъ нъ
училище // принуден съм / дъ констатирам / че вашето заявление беше
лекомислено / и могъ дъ бъдъ опроверган когату ми претставите конкретен
случай // (шум в залата)
Николай "одоров: мольъ ви съ //
Андрей Луканов: господин председател //
Николай "одоров: чактайте ся / (звънец) мольъ ви съ //
АЛ: ас зъдадух кокретен въпрос / на / госпожа константинувъ // един момент
/ зададох ви конкретен въпрос//
Николай "одоров: Мольъ ви съ //
Андрей Луканов: ас съм удовлетворен от отговоръ / защоту чух това / коету
учаквах //
Николай "одоров : имъ думътъ кирил ганеф
Елка Љонстантинова: моля //
Николай "одоров: мольъ ви съ // няма репликъ // към репликъ (шум в залата)
утре имъ реплики / утре шъ продължим с реплики и намесваниятъ // мольъ ви
съ //
Елка Љонстантинова: имъме конкретни имена / некъ дъ ги кажа //
Николай "одоров: звънец вдигъм заседанието //
Елка Љонстантинова: господин джерманоф / в технуекспорт / господин
джерманоф / с григор стоичкоф //
Николай "одоров: почифкъ / вдигъм заседанието //
Глас от залата : имъ прову нъ отговор //
Николай "одоров: не / не андрей луканоф / мольъ ви съ / запротоколирайте //
мольъ ви съ // мольъ ви съ // мольъ ви съ // прекратявам заседанието // зъ
обидъ / зъ обидъ / нъ претседателя на великуту народно събрание / налагам
наказание / мъмрене / (ръкопляскане) (звънец)
Гиньо Ганев: моля ви / моля ви // две минути тишина / моля ви две минути
тишина / ако обичате / защоту съопщениьътъ трябва дъ се чуят // защо ме
питате мен / господин димитроф // утре шъ кажъ // да // моля ви // утре //
(към Венцислав Димитров) така е // така е / утре продължавам ас / мадам /
защоту друг прекъсваше и ръководеше заседаниету // ас не могъ дъ гу
замествам // благодаря ви за търпениету / с коету ме чухте // чуйте сега
добре // утре в десет часъ / намерениету е / законудателнътъ комисия трябва
дъ имъ това претвит / агенциьътъ зъ чуждътъ помощ / дъ бъде готоф // дъ съ
фнесе тук дъ съ гласувъ // фторо // дъ продължи дискусиятъ по
проектупрограмътъ нъ правителсвото // да // и трето // дано има време зъ
тува // шъ гласувъме дневния рет утре // какту е прието ф петъчния ден //
двама министри / господин валери цекоф / нъ търгувиьътъ и услугите // ще
отговори на народните претставители георги петроф / красен станчеф /
александър каракачаноф и петър стайкоф // както и нъ христу аврамоф //
второ / министър иван черноземски / той ще отговори на мими виткова /
венцислав бъчваров / стойчо донеф / на групъ народни престставители отново
стойчо донеф / атанас узуноф / георги аврамоф / зънзоф / шишкоф и имануил
манеф // също така на шакир поюкоф // те съ по групи / затова димитър
куманоф и стефан радославоф / некъ една минутъ още да ме чуете / моля ви //
министърът любен гоцеф е испратил ф писмен вит // той няма да бъде в
българия още / отговори на питания коиту съ му зададени от редица народни
претставители / фключителну виждам тук господин стефан савоф / и молбата /
е / утре те ще получът писмените отговори / нъ някои от тях имъ едно
указание зъ служебну ползване / некъ да се запознаят с тях и при нуждъ / и
по тяхно предложнеие ще се открие дискусия / ф потходящ час // сега чуйте
другуту / коету е по съществену // зъ дъ стане всичку тува утре
законодателнътъ комисия в осем и трейсе / моля ви // имъ една групъ
излъчена от комисиите / по потготофкътъ на такъ наречения законодателен
график / който е час от програмътъ на правителсвото / обаче с други
приоритети / също в осем и трейсе // комисиятъ по досиетътъ / ще заседава
въф / вторник / това е малко далеч на двайсе и девети от шестайсе и трийсе
// но това дъ не ви беспокои // комисиьътъ по трудъ и социалнътъ защитъ и
осигуряването нъ гражданите // утре от осем и трийсе тук / в девет часъ
двете комисии / по външнътъ политикъ и комисиьътъ по националнътъ сигурност
// в девет / утре комисиьътъ по опазване на околнътъ среда в осем часъ //
потчертавам това в девет поткомисиьътъ по спортъ // също тук ще заседава //
и ся тва коету е многу важно искам дъ ме чуете / колкуту и души да сме тукъ
в залътъ // кумисиьътъ / пу потготофкътъ на правилникъ ще заседава утре от
петнайсе и трийсе слет заседанието // тва ще бъде утре //
...пауза
продължение на заседанието след почивка
Николай "одоров: молья / мольъ / заемете си местата / щтото започвъме //
Гиньо Ганев: не съ притеснявай (към Н."одоров) Чува се на микрофона: ажи
нъ тони дъ донесе папките / сега / сега // (шум в залата)
Николай "одоров: Моля народните представители дъ заемат своите места //
присъстват или какту съ записъли двестъ и седемдесет души // дали е верну
// (звънец) молья // дневният // могъ ли // малку съ учудвъм на броья нъ
присъстващите / двеста и седемдесет при сто и трийсе отсъстващи / око е
верно // кворум имъ // дневният рет така както вчеръ още беше ви предложен
// се намиръ прет вас // към този дневен рет / мольъ ви съ // (звънец)
добрин спасоф // почваме // дневниьъ рет е раздаден // бюрото на великуту
нар народну събрание предлага една точка първа // проект за решение // във
връзкъ с обръщение на председателя на републикътъ към великуту народну
събрание // искам още дъ добавя / че по предложение на двете комисии /
комисиьътъ зъ нациуналнъ сигурнос / и комисиьътъ по външни работи / предлаг
а се това заседание дъ бъде закриту // става думъ само зъ тази точкъ / това
се подразбиръ // ф тъзи връзкъ ще помолиме и много моля / предлагам нъ
гласувъне дневния рет // други предложениьъ мисля че няма // имъ ли //
 ирил Желев: ...увъжаеми господин претседател / увъжаеми дами и господъ /
кирил желеф / трийсе и осми многопандатен ямболски избирателен район //
предлагам към дневния рет дъ се фключи точкъ промяна в постояна комисия /
съображениятъ ми съ следните // член съм на комисиътъ зъ изработвъне на
проект зъ конституциьътъ / секретар съм на мандатната комисия // член съм
нъ комисиьътъ по наукъ и образование // и съм член нъ анкетнътъ комисия зъ
причините зъ националнътъ кризъ // моля дъ бъдъ освободен от съставъ на
постояннътъ комисия по наукъ и образование поради интелектуалнъ /
нрафственъ и психологическъ несъвместимос с председателя на комисиятъ
госпожа елкъ константинувъ // (ръкопляскане)
Николай "одоров: давъм думътъ на замесникъ гиню ганеф / тъй кату по начало
/ въпросът зъ комисиите претстои дъ се разглеждъ в най скоро време соглет
нъ трудностите / които имът / куиту имате / имъте думътъ
Гиньо Ганев: господа // господин желеф повдигнъ един въпрос / който е на
вниманието на бюрото на великото народно събрание // направен е един
подборен анализ / от койту се виждъ / че / не само той / но и много други
народни претставители учасват / а фсъщнос не учасват фмногу комисии //
работътъ нъ тези комисии поради дублиране на участниците са затруднявъ //
освен тва ръковотсватъ нъ комисиите съ направили някои и други предложения
// със съдействиету нъ политическите сили / претставени тук // едно
предложение ще се направи фсрядъ / най късну четвъртък иднътъ седмицъ / зъ
дъ се гласувът промени фпостоянните състави нъ комисиите // целтъ е те дъ
станат по работоспособни // така че предлагам господин председател тва
предложение нъ господин желеф сега дъ не се разисквъ //
Николай "одоров: имъте прет вас дневният рет с трите предложени точки /
куиту стават съотвутну две три четири / и точкътъ куяту ви предложих кату
първа // моля коиту съ съгласи със // този дневен рет дъ гласувът // протиф
// нямъ // въздържали се // нямъ // дневния рет е приет // един въздържал
се / да // много моля журналистите и гостите дъ напуснът залата //
........
Гиньо Ганев: георги пирински // изявление не // искате по процедурен въпрос //
глас.....: ас ви моля / ас мисля / че колегите искат дъ знаят зъщо не
присъства парламентарнътъ групъ //
Гиньо Ганев: заповядайте // вдигнете микрофоните малко господин лютвиев //
Юнал Лютви: благодарьъ ви зъ любезностъ // уважаеми претседателствуващ /
уважаеми народни представители // упълномощен съм дъ заьъвьъ / че
парламентарнътъ групъ на движениету зъ права и свободи / реши в знак нъ
протест // дъ бойкотира днешното пленарно заседание до седемнайсе и трийсе
часъ // по следните причини // програмътъ / нъ правителсвоту не съдържъ
отделен раздел зъ гарантиране праватъ и свободите нъ човекъ нъ равноправнъ
основъ // програмътъ нъ правителсвоту не предвиждъ срочни и ефикасни мерки
/ зъ възстановяване праватъ и свободите нъ българските граждани // масово
нарушавъни прес периодъ на така наречения възродителен процес // фсички сме
свидетели / че напрежениету ф странатъ расте // ние кату парламентарнъ
групъ / напривихме неопходимуту зъ своевременото решаване от страна нъ
правителствуту на проблеми като // изучаването на турският език в
българските училища // фторо / изменението нъ законй зъ именатъ на
българските граждани // трету / решаването нъ жилишните и други социални
проблеми / нъ засегнътите български граждани // зъ три месеца от тези
проблеми / не беше направено нищо досега // слет седемнайсе и трийсе часъ /
парламентарнътъ групъ нъ движениету зъ права и свободи // ще излезе с
обстойна декларация по тези въпроси // благодарьъ //
Гиньо Ганев: думътъ е нъ господин илко ескенази // господин янкоф / моля ви
не / моля ви не // звънец // парламентарното време не е зъ това / моля ви
седнете / ще поискате думътъ по съответния рет // моля ви / моля ви не //
не е възможно господин янкоф / ще вземете еднъ репликъ //недейте това //
имъте думътъ //
Илко Ескенази: уважаеми господин претседател // уважаеми народни
претставители // ще се постарая максимално спорет предвиденоту време / дъ
изразъ моету отношение по някои моменти от програмътъ // и по специалну
отношениету ми по въпросъ по какъф начин и на какво основание тази програмъ
може дъ се поткрепи // преди фсичко искам дъ обърна внимание / че основните
си коментари във връзка с аспекти от програмътъ съм изложил ф една статия /
зъ кояту ставаше думъ минълътъ седмицъ // но тук искам дъ обърна внимание
нъ други неща / защото не бих искъл дъ се повтарям // първътъ ми бележкъ по
отношение нъ програмътъ е // че по отношение нъ законодателството / ас нъ
първо но тук искам дъ обърна внимание нъ други неща / защото не бих искъл
дъ се повтарям // първътъ ми бележкъ по отношение нъ програмътъ е // че по
отношение нъ законодателството / ас нъ първо място говоря в качеството си
нъ юрист // програмътъ е съсредоточена към / съставянету нъ законопроекти /
коиту дъ бъдът фнасяни във великуту народно събрание // това не е / ф един
кризисен момент / типичнътъ / присъщъ задачъ нъ правителсвоту // разбиръ се
// ас личну многу високу ценя организацията / кояту е създаденъ в
министерски съвет // зъ подтогвяне нъ законопроекти // министрески съвет
располагъ и с персонал / и с техникъ / и с възможности дъ финансиръ
законопроекти // тва съ по големи възможности засега от народното събрание
/ и те трябвъ дъ бъдът / разбиръ се / исползвъни // но // многу по важну ф
този момент по отношение нъ норманивнътъ уретбъ / тва е ф правителсвенътъ
програмъ дъ се види / ф негувътъ нормотворческъ дейнос / какво предвиждъ
правителсвуту дъ направи // а тва съ две групи въпроси // едните / еднатъ
групъ са отмянътъ или ъ-ъ-ъ фнасянету нъ изменение ф множество
постановления нъ правителсвуту / и не саму постановлениьъ имъ се претвит
съществени норми и в други / ъ-ъ нормативни актове нъ правителсвоту /
фключителну се съдържъ ф распореждъниьъ / ф решениьяъ нъ министерски съвет
// ас не бих искъл от тази трибунъ дъ давам съвет нъ господин луканоф какви
постановления тряя дъ съ изменят и променят // но мога по / по номера дъ
цитирам десетинъ постановления / които просту претставлявът една пречкъ /
зъ / дейностъ какту нъ икономикътъ / така и на други сфери // каквоту е
например кулкурътъ и искуствуто // например присъстващите в залата народни
претставители // вероятно знаят / че в моментъ апсолютнъ спънкъ зъ
правилнуту заплащане нъ трудъ ф областъ нъ културътъ тва съ тарифите // зъ
афторски възнаграждения // те са седем осем тарифи / коиту съ приети с
постановление на министерски съвет // но тва само го давам като пример /
ъ-ъ-ъ / че ф най различни сфери министреския съвет би следвалу дъ
съсредоточи вниманиету си към потзаконовите нормативни актову / куиту е
издал // дъ ги оправи / измени така / че те дъ съответсват на новите
изисквания // а от другъ страна / тогава / когато прес / имъ законови
пречки // тогавъ вече министреския съвет може дъ се обърне с един
законопроект дъ бъде изменен съответния закон // тва е еднатъ странъ нъ
оградътъ / и там трябва дъ бъде тъжестъ нъ дейностъ нъ правителсвоту // съ
съжаление тряя дъ кажъ че / тази част от програмътъ // макар и дъ съм я чел
внимателну / не можах / да-а-а схванъ една такавъ насокъ // нъ
правителствуту / следващия момент / нъ койту искъм дъ обърнъ внимание / тва
е / поткрепатъ нъ програмътъ / че / поткрепяйки програмътъ / по по формален
или по по неформален начин // всеки депутат прави своя личен избор / и
поемъ своьътъ личнъ отговорнос // той юъ поемъ не саму прет великуту
народну събрание / той яъ поемъ и прет своите избиратели // така че не бивъ
дъ генерализиръми и дъ придавъми партийнос нъ един такъв въпрос къту
поткрепъ нъ програмътъ // тва и въпрос нъ личнътъ съвес нъ всеки народен
претставител // моите колебания относно поткрепянету нъ програмътъ // ас /
нямъ дъ ви отекчавъм / да ви занимавъм с моите лични / мисли / но в
известен смисъл / те имът и по принципну значение / съ относно отражениету
нъ тъзи програмъ върху избирателите // имъм претвид върху хорътъ / не говоря
върху народъ / не искам да вземъм думътъ и дъ говорйъ ут имету нъ народъ
// и какту вече бях потчертал / доколку тази програмъ / бес / частъ й /
свързънъ с разчистване нъ миналуту би могло дъ бъде приетъ от хорътъ / ету
защо в тази насоку ас горещу настоявъм програмътъ дъ бъде тясно обвързънъ с
действийъ нъ правителствуту зъ / зъличаване нъ вредните последици от
минълуту // а господин стоилоф вече взе отношение по този въпрос // но ас
искам още веднъж дъ протворйъ // тва не е каприс / тва е въпрос нъ доверие
/ към / извършванътъ икономическъ реформъ // и тъй къту говоря кату народен
преставител / и в личното си качество ас бих могъл да поставя няколко
реторични въпросъ / зъ дъ може дъ се разбере моету отношение към програмътъ
// как могъ дъ обяснъ нъ моите избиратели / че ас подкрепям една програмъ /
кояту / ще направи // многу сериозни бизнесмени // хора / от моя
избирателен район / които благодарение нъ своите познансва / благодарение
нъ своятът позицийъ ф моментъ работйът или съ съдружници въф / фирми с
чуждестрано участие // как могъ по същия начин дъ кажъ / нъ / моите
избиратели / че / видите ли / валутния закон е страшно строк / тва е редно
/ по такъв начин трябвъ дъ бъде / защото по такъф начин нашътъ страна се
нуждае от валута и тъй нататък // и ф същуту тва време виждам / че в същия
този мой избирателен район / един хотел / се дава незаконо пот наем / срещу
валутъ // тва е арендъ по същество // заедно с персоналъ / забележете //
отдава се пот наем на чуждестранътъ фирмъ заедну със хоратъ / коиту
работйът ф нея // срещу коету се получавата едни значителин суми минимално
от осемдесе и сто хиляд идоларъ месечно // ставъ думъ фслучая зъ една
партийнъ фирмъ // слънчев ден / зъ дъ не бъдъ голословен // договоръ гу
притежавъм / и как дъ кажъ на тия мои избиратели / вижте имъ едно нещасно
дете / зъ коету имъ потпискъ дъ се фнесе валутъ // зъ дъ може то дъ се
лекувъ / и едновремено с това дъ се трупът валутни сретства // мисля че
това е не саму неморално / мисля че това е един / цинизъм // и тоя смисъл
правителсвото / би следвало дъ вземе мерки // не саму дъ преследвъ
спекулантите / но и дъ преследвъ тоя чужденец / коъту си е позволил дъ
развивъ стопанскъ дейнос ф странатъ без дъ имъ разрешение зъ това // той гу
върши това съвмесну с еднъ партийнъ фирмъ // аку държавътъ в лицету нъ
правителствуту не вземе мерки дъ хване в закононарушение първите чужденци /
коиту идват и си позволявът дъ извършват закононарушение / кой ще извърши
това // тва няма дъ бъде великуту народну събрание // и тва нямъ дъ бъде
негувътъ задачъ // ф това отношение искъм дъ потчертая още веднъж / че
правителствоту би могло дъ извърши страшно много // защоту ф неговътъ
системъ е министресвото на външноикономическите връзки // правителсвото би
следвало чрес тва министресво на външноикономическите връзки дъ види колко
бивши посланици / имът собсвени фирми ф чужбинъ // ас си спомням когату
господин луканоф прие /ъ-ъ / на трийсе и второ / нъ педесе и второ
постановление / заяви че / много строго ще бъдът преследвъни всички / коиту
имът ф чужбинъ сретсва / дялову участие / бес съответно разрешение // не е
извесно досега някого да е бил проверен за тази си дейнос// наистина тва е
много сложна / защото ние знаем / че чрез една банковъ гаранция / в
люксемблурк / без дъ бъде / без дъ се знае кой е сопсбеникъ // и все пак
правителсвото би следвалу дъ располагъ с тази информацийъ / когату става
думъ зъ поткрепъ нъ програмътъ // на първо место стои въпросът / дали /
хоратъ ще бъдът готови дъ понесът тези огромни жертви // и некъ / дъ сме
наясну / и тва господин луканоф потчерта // когату виждтъ едновремену с тва
/ че виновниците не съ наказани / че тези / коиту съ допринесли / зъ тази
катастрофъ / исползвът натрупъните сретствъ / зъ дъ ги умножавът // и тъй
нататък / но ф крайнъ сметкъ ас не бих искъл д ъпофтарям още веднъж
казаноту ф пресътъ // ас бих искъл дъ заключ със следнуту // пиесътъ може
дъ е многу хубъвъ / пиесътъ може дъ се нуждае и от усъвършенствъне // може
дъ бъде винаги направенъ по добра // но все пак има значение каква е
режисурътъ / и какви съ гаранциите относну рижисурътъ // ас личну къту
депутат бих искал дъ видя имену тези гаранции // каква ще бъде режисурътъ
нъ тази пиесъ // благодаря // (ръкопласкане)
Гиньо Ганев: думът е нъ господин георги пирински / слет негу ще говори
росен карадимоф //
Георги Пирински: уважаеми господин председател / нъ съм сигурен по какъф
принцип сте построили последователноста на изказващите се в списъкъ който е
прет вас // ас бих предпочел да не / правя исказване сега / ъ-ъ / по
възможност / ако разрешите дъ се възползвам от тва право към края на
дискусиятъ // въф ъ-ъ-ъ петък въф една реприкъ / куяту си позволих дъ
направя / или по повот нъ нея беше отправен упрек към председателстващия
тогавашноту заседание / че е е редно / ъ-ъ-ъ // представители нъ
правителству // учасвали в изготвянету нъ програмътъ зъ-ъ / дъ учасват ф
ходъ нъ дискусийътъ / а смисълъ нъ дискусийътъ е дъ се чуят мненийътъ на
различни народни представители от различните фракции // и накрая
правителсвото дъ се постарае / или дъ защити / дъ отговори нъ направените
критики / дъ изрази несъгласие с някои от становищътъ // аку не възразявате
/ смятам / че тази / бележкъ имаше своету основание // бих си запазил
правото зъ по опстойну исказване зъ заключителния етап от дискусията от тая
точкъ от дневиня рет // сега с ваше разрешение само една репликъ бих
отправил към доктор чиркоф във връзкъ с / част от неговуту исказване // той
засегнъ въпросъ зъ довериету / къту централния въпрос / койту дъ позволи
една такава програмъ дъ бъде / реализирънъ // и / бих / предложил на
неговото внимание следният аргумент // и международнътъ общност / и нашата
общественост / спорет мен // ще гласувъ доверие нъ отази общественъ сила /
нъ онази парламентарнъ силъ // кояту докаже / че може дъ работи със своите
политически опоненти // вие добре разбирате.....