Повърхнина

България има разнообразна повърхнина, която е резултат от взаимодействието на вътрешните и външните земни сили. Релефът на страната се е оформял през различни геоложки епохи. С най-стара геоложка възраст е Мизийската плоча (Дунавската хълмиста равнина) и Рило-Родопският масив, който обхваща Рила, Пирин и Осоговско-Беласишката планинска група. От по-ново време е нагънатата система на Стара планина, Средна гора и Задбалканските котловини. Съвременният облик на земеповърхностните форми е до голяма степен дело на външните земни сили - изветряване, ерозия и други, които ги дооформят.

Средната надморска височина на страната е 470 м. Низините (до 200 м) заемат 31,5%, хълмистите земи (200-600 м) - 41%, полупланинските земи (600-1000 м) - 15% и планинските (над 1000 м) - 12,5% от територията на страната.

В България най-голямо стопанско значение имат земите до 600 м надморска височина, които съставляват 72,5% от общата площ. Най-пригодни за селскостопанска дейност са низините и равнините от този пояс. Високите с алпийски релеф дялове на Рила и Пирин, а също Стара планина и Родопите са привлекателни туристически обекти.

map of Bulgaria
Map by grida.no

повърхност, повърхнина overflate
разнообразен variert, forskjellig
взаимодействие vekselvirkning, samspill, interaksjon
земен 1. jord- 2. jordisk 3. jordnær
мизийски adjektiv av Moesia
плоча plate
нагънат 1. bøyd, kroket 2. (fjell) folde-
котловина gryte
облик utseende, ansikt
    София има модерен облик Sofias ansikt er moderne/Sofia ser moderne ut
    морален облик moral, sedelighet
до голяма степен i stor grad, betydelig
дело = работа, резултат
изветряване forvitring
ерозия erosjon, nedbryting
дооформям/дооформя forme ut, forme til ende
    оформям/оформя forme, danne
    оформям се ta form
(средна) надморска височина (gjennomsnittlig) høyde over havet
низина lavland, lavslette
полупланиниски = хълмист hauget, kupert
хълм høyde, bakke, haug
съставлявам/съставя utgjøre
пригоден brukbar, anvendelig, passende
равнина slette, sletteland
пояс belte
алпийски alpe-, alpin, alpinsk
    алпинизъм tindesport, fjellklatring
    алпинист tindebestiger, fjellklatrer
дял del, part, andel
привлекателен 1. tiltrekkende 2. inntagende
туристически обект naturskjønt sted, severdighet, turiststed
    обект 1. objekt, gjenstand 2. mål 3. bygg