Полезни изкопаеми

Полезните изкопаеми имат много важно значение за икономическото развитие на страната. В зависимост от тяхното предназначение те се разделят на: горивни (изкопаеми горива), рудни (руди) и нерудни. Изкопаеми горива са въглищата, нефтът и земният газ. В енергетичния баланс на страната засега най-важно значение имат въглищата. От гледна точка на тяхната калоричност, физически свойства, структура и външен вид те се разделят на лигнитни, кафяви, черни и антрацитни. Лигнитните каменни въглища са най-широко разпространените. Те имат ниска калоричност (1200-2000 ккал). Поради това че овъгляването е станало през плиоцена, лигнитът се разкрива на малка дълбочина. Експлоатацията на лигнитните находища се извършва на открито и е икономически ефективна. Поради високата си влажност и пепелно съдържание лигнитът не може да се транспортира на големи разстояния. Ето защо той се използува в териториална близост с местодобива му главно за производство на електроенергия и пЗра в ТЕЦ и по-малко като суровина в химическата промишленост, за отопление и др. Най-важните лигнитни басейни са Марбас-изток, Марбас-запад и Софийският.

Кафявите каменни въглища имат по-висока калорична стойност (3000-5000 ккал). Те се използуват за електропроизводство и отопление. Най-важните находища са при Бобов дол, Перник, Бургас и в Благоевградско. Черните въглища имат висока калоричност (5000 ккал) и могат да се коксуват. Най-голямото находище - Балканбас, се намира между Габрово, Твърдица и Сливен.

Антрацитните въглища са най-стари и имат 6000 ккал. Главното им находище се намира при гр. Своге. Добивът на антрацитни и черни каменни въглища в България е ниско ефективен.

Най-голямото нефтено поле се намира в Плевенско. Запаси от земен газ са открити във Врачанско, Ловешко, Варненско. Запасите на нефт и газ са много ограничени и не могат да задоволят нуждите на страната. България има запади на желязна, оловно-цинкова и медна руда. Желязна руда има установена в Софийско (Кремиковци), Михайловградско и Ямболско. Запасите на желязна руда са недостатъчни и за това се налага внос. Оловно-цинковата руда има сравнително високо метално съдържание. Най-големи находища на тази руда има в Родопския минен басейн, Тополовградско и Кюстендилско. Медна руда има на много места, но с най-голяма значимост са находищата при Медет (Панагюрско) и Елаците (Етрополско).

В България има и доказани запаси от полиметални руди, които освен олово, цинк и мед съдържат също злато и сребро и някои редки метали - кадмий, кобалт и др.

България има много и в значителни количества нерудни изкопаеми - варовик, гранит и др.

полезни изкопаеми malmer og mineraler
изкопаем fossil
горивен brennbar, brensel
изкопаемо гориво fossilt brennstoff
руден malm-
неруден: нерудни изкопаеми ikkemetallholdige mineraler
въглища kull
    каменни въглища steinkull
    кафяви каменни въглища brunkull
    черни, антрацитни каменни въглища antrasitt
    лигнитни въглища, лигнит lignitt
калоричност 1. kaloriverdi, kaloriinnhold 2.
бреннверди
    калория kalori
    калоричен kaloririk
овъгляване forkulling
находище forekomst
влажност fuktighet
пепелно съдържание askeinnhold
местодобив produksjonssted, lokal
продуксйон
производство на електроенергия produksjon av elektrisk kraft,
електриситетс-продуксйон
пЗра damp
    пЗрен damp-
    пЗрна машина dampmaskin
парЗ 1. mynt, slant 2. penger
    парТчен penge-, mynt-, finans-
ТЕЦ = топлоелектрическа централа varmekraftverk
    ЏЕЦ = водноелектрическа централа vannkraftverk,
ваннкрафтстасйон
    АЕЦ = атомна електроцентрала atomkraftverk, kjernekraftverk
суровина råstoff, råemne
    вторични суровини avfallsråvarer
коксувам, коксирам kokse, forkokse
добив 1. utvinning, produksjon 2.
хшст, авлинг
в Щлагоевградско (Плевенско и т.н.)
= в Щлагоевградски (Плевенски и т.н.)
окръг, в района на Щлагоевград
(Плевен и т.н.), в благоевградския
(плевенския и т.н.) край
нефт olje, jordolje, petroleum
олово bly
цинк sink
мед kobber
    черен метал (желязо) ferrometall (jern)
    цветни метали (олово, цинк, мед) nonferrometaller (bly, sink,
коббер
    благородни метали (сребро, злато,
платина) edle metaller (sølv, gull,
платина)
кадмий kadmium
кобалт kobolt
варовик kalkstein
гипс gips
глина leire
зависимост avhengighet
    в зависимост от avhengig av
предназначение bestemmelse, formål
отопление oppvarming
    парно отопление sentraloppvarming,
сентралжарме
установен = намерен, открит
гранит granitt