Води

Като се изключи р. Дунав, водните ресурси на България са в зависимост от средногодишниз валеж. От водната маса, която е паднала над страната под формата на валежи, в реките постъпва само 20%. Останалата част се изпарява или подхранва подпочвените и езерните води.

Речната мрежа в страната е сравнително гъста, но неравномерно разпределена. Реките се оттичат към два басейна: Черноморски (57% от оттока; 42% чрез р. Дунав) и Беломорски (43%). По-големи реки са Дунав, Марица, Искър, Струма, Арда и Тунджа. България е сравнително бедна на естествени езера. Последните заемат само 0,09% от площта на страната. Най-големи езера са крайморските - Бургаско (24 кв.км), Варненско (18 кв.км) и др. Поради връзката им с морето водите на тези езера са слабо солени. Ледникови езера (около 260) са запазени във високите планински райони на Рила и Пирин. Крайдунавските езера са отводнени. Запазено е само езерото Сребърна край Силистра, превърнато в резерват. Голям е броят на изкуствено създадените езера - язовири и микроязовири.

Значително богатство на страната са минералните извори. Най-известните се намират в Хисаря, Момин проход, Велинград, Наречен, Банкя, Кюстендил и Вършец.

като се изключи med unntak av, bortsett fra
водни ресурси vannressurser
в зависимост съм от være avhengig av
изпарявам се/изпаря се fordampe
подхранвам/подхраня gi ekstra næring til
подпочвени води grunnvann
речна мрежа nett av elver
оттичам се/оттека се flyte, renne, strømme
    отток 1. avløp, utløp 2. utstrømming
крайморски kyst-
крайдунавски som ligger ved Donau, Donau-
отводнен tørrlagt, grøftet, drenert
резерват naturreservat, fredet område
язовир vannmagasin, dam, oppdemt
ванн
минерален извор mineralkilde