Упражнение 6

6. Дайте българските еквиваленти на следните норвежки думи и изрази: