Упражнение 7

7. Заменете курсивираните думи и фрази с други български такива: Ключ към упражнението