Engelsk-norsk ordliste

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

 

A

abelian (adj.), abelsk

abscissa (subst.), abscisse(n)

absolute convergence, absolutt konvergens

absolute value, tallverdi(en), absoluttverdi(en)

accumulation point, opphopningspunkt(et)

adjoint (adj.), adjungert

affine (adj.), affin

algebra (subst.), algebra(en)

algebraic (adj.), algebraisk

algorithm (subst.), algoritme(n)

alternating (adj.), alternerende

amplitude (subst.), amplitude(n)

analysis (subst.), analyse(n)

analytic (adj.), analytisk

angle (subst.), vinkel(en)

approximately (adj.), tilnærmet

approximation (subst.), tilnærming(en), approksimasjon(en)

arc (subst.), bue(n)

arclength (ubst.), buelengde(n)

area (subst.), areal(et)

arithmetic (adj.), aritmetisk

arithmetic (subst.), aritmetikk(en), tallteori(en)

associative (adj.), assosiativ

asymptote (subst.), asymptote(n)

automorphism (subst.), automorfi(en)

axiom (subst.), aksiom(et)

axiom of choice, utvalgsaksiomet

axis (flertall: axes) (subst.), akse(n)

 

B

ball (subst.), kule(n)

base (subst.), basis(n)

basis (flertall: bases) (subst.), basis(en)

bijection (subst.), bijeksjon(en)

bijective (adj.), bijektiv

bilinear (adj.), bilineær

binary (adj.), binær

binomial (subst.), binom(et)

binomial (adj.), binomisk

binomial formula, binomialformelen

Boolean (adj.), Boolesk

bound (subst.), skranke(n)

boundary (subst.), rand(en)

boundary condition, randbetingelse(n)

boundary value, randverdi(en)

bounded (adj.), begrenset

 

C

calculus (subst.), kalkulus(en), integral- og differensialregning(en)

cardinal, cardinal number, kardinaltall(et)

Cartesian coordinates, kartesiske koordinater

catastrophe theory, katastrofeteori(en)

chain rule, kjerneregel(en)

chaos theory, kaosteori(en)

chord (subst.), korde(n)

circle (subst.), sirkel(en)

circumference (subst.), omkrets(en)

clockwise (adv.), med urviseren

clopen (adj.), åpenlukket

closed (adj.), lukket

closure (subst.), tillukning(en)

coefficient (subst.), koeffisient(en)

combinatorial (adj.), kombinatorisk

combinatorics (subst.), kombinatorikk(en)

commensurable (adj.), kommensurabel

commutative (adj.), kommutativ

compact (adj.), kompakt

compact (subst.), kompakt(en), kompakt mengde

compactification (subst.), kompaktifisering(en)

compactness (subst.), kompakthet(en)

complement (subst.), komplement(et)

complete (adj.), komplett

completeness (subst.), kompletthet(en)

completion (subst.), komplettering(en)

complex number, komplekst tall

component (subst.), komponent(en)

composite function, sammensatt funksjon, funksjonsfunksjon

composite number, sammensatt tall

computability (subst.), beregnbarhet(en)

computable (adj.), beregnbar

conditional convergence, betinget konvergens

conditional expectation, betinget forventning

conditional probability, betinget sannsynlighet

cone (subst.), kjegle(n)

congruence (subst.), kongruens(en)

congruence relation, kongruensrelasjon(en)

congruent (adj.), kongruent

conic, conic section, kjeglesnitt(et)

conjecture (subst.), formodning(en)

conjugate (adj.), konjugert

conjugate (v.), konjugere

conjunction (subst.), konjunksjon(en)

connected (adj.), sammenhengende

connective (subst.), konnektiv(et)

continued fraction, kjedebrøk(en)

continuity (subst.), kontinuitet(en)

continuous (adj.), kontinuerlig

continuum (subst.), kontinuum(et)

converge (v.), konvergere

convergence (subst.), konvergens(en)

convergent (adj.), konvergent

convex (adj.), konveks

convexity (subst.), konveksitet(en)

corollary (subst.), korollar(et), følgesetning(en)

correlated (adj.), korrelert

cosecant (subst.), cosekans(en)

coset (subst.), restklasse(n)

cosine (subst.), cosinus(en)

cotangent (subst.), cotangens(en)

countable (adj.), tellbar

counter clockwise, mot urviseren

cross-product (subst.), kryssprodukt(et), vektorprodukt(et)

cube (subst.), kube(n), terning(en)

cube root, tredjerot(en)

cubic (adj.), tredjegrads-, av tredje grad, kubisk

curl (subst.), curl(en)

curvature (subst.), krumning(en)

curve (subst.), kurve(n)

cycloid (subst.), sykloide(n)

cylinder (subst.), sylinder(en)

cylindrical coordinates, sylinderkoordinater

 

D

decidability (subst.), avgjørbarhet(en)

decidable (adj.), avgjørbar

decompose (v.), dekomponere

decomposition (subst.), dekomposisjon(en)

decreasing (adj.), avtagende

definite integral, bestemt integral

degree (subst.), grad(en)

denominator (subst.), nevner(en) (i en brøk)

derivation (subst.), utledning(en), avledning(en) (derivasjon heter vanligvis differentiation)

derivative (subst.), derivert (bestemt form: den deriverte)

derive (v.), utlede (brukes ikke om å derivere, det heter to differentiate)

determinant (subst.), determinant(en)

difference equation, differenslikning(en)

differentiable (adj.), deriverbar

differential (subst.), differensial(et)

differential geometry, differensialgeometri(en)

differential equation, differensiallikning(en)

differential operator, differensialoperator(en)

differentiate (v.), derivere

differentiation (subst.), derivasjon(en)

dimension (subst.), dimensjon(en)

directional derivative, retningsderivert

directrix (subst.), styrelinje(n)

disc (subst.), disk(en) (det indre av en sirkel)

disconnected (adj.), usammenhengende

discontinuous (adj.), diskontinuerlig

discriminant (subst.), diskriminant(en)

disjoint (adj.), disjunkt

disjunction (subst.), disjunksjon(en)

distribution (of a random variable) (subst.), fordeling(en)

distribution (generalized function) (subst.), distribusjon(en)

distributive (adj.), distributiv

diverge (v.), divergere

divergence (subst.), divergens(en)

divergent (adj.), divergent

domain (of a function) (subst.), definisjonsområde(t)

domain (in C or Rn) (subst.), domene(t)

dot product, prikkprodukt, skalarprodukt

double integral, dobbeltintegral

 

E

edge (subst.), kant(en)

eigenfunction (subst.), egenfunksjon(en)

eigenvalue (subst.), egenverdi(en)

eigenvector (subst.), egenvektor(en)

element (subst.), element(et)

ellipse (subst.), ellipse(n)

ellipsoid (subst.), ellipsoide(n)

elliptic (adj.), elliptisk

embedding (subst.), imbedding(en)

entire (function), hel (funksjon)

equality (subst.), likhet(en)

equation (subst.), likning(en)

equivalence (subst.), ekvivalens(en)

equivalence class, ekvivalensklasse(n)

equivalence relation, ekvivalensrelasjon(en)

equivalent (adj.), ekvivalent

estimate (subst.), estimat(et), oppskatning(en)

euclidean (adj.), euklidsk

even (adj.), like, jevn

event (subst.), begivenhet(en), hendelse(en)

existential quantifier, eksistenskvantor(en)

expectation (subst.), forventning(en)

expected value, forventningsverdi(en)

exponent (subst.), eksponent(en)

exponential (adj.), eksponentiell

exponential growth, eksponentiell vekst

exponential function, eksponentialfunksjon(en)

exponentially (adv.), eksponentielt

expression (subst.), uttrykk(et)

extremum (flertall: extrema) (subst.), ekstremalpunkt(et)

 

F

factor (subst.), faktor(en)

factorial (subst.), fakultet(en) ("eight factorial" er "åtte fakultet")

Fermat's Last Theorem, Fermats formodning

field (subst.), 1) kropp(en) (i algebra, f.eks. kropper og ringer), 2) felt(et) (i vektoranalyse og fysikk, f.eks. vektorfelt og elektromagnetisk felt)

fixed point, fikspunkt(et)

flux (subst.), fluks(en)

focus (flertall: foci) (subst.), brennpunkt(et), fokus(et)

formula (flertall: formulae eller formulas), formel(en)

fractal (subst.), fraktal(en)

fractal (adj.), fraktal

fraction (subst.), brøk(en)

frequency (subst.), frekvens(en)

function (subst.), funksjon(en)

functional (subst.), funksjonal(en)

functional analysis, funksjonalanalyse(n)

 

G

gaussian (adv.), gaussisk

genus (subst.), genus(et)

geometric (adj.), geometrisk

geometry (subst.), geometri(en)

gradient (subst.), gradient(en)

graph (subst.), graf(en)

great circle, storsirkel(en)

group (subst.), gruppe(n)

group action, gruppevirkning(en)

 

H

helix (subst.), heliks(en)

Hessian (subst.), Hesse-matrise(n)

holomorphic (adj.), holomorf

homeomorphic (adj.), homeomorf

homeomorphism (subst.), homeomorfi(en)

homogeneous (adj.), homogen

homology (subst.), homologi(en)

homomorph (adj.), homomorf

homomorphism (subst.), homomorfi(en)

homotopy (subst.), homotopi(en)

hyperbola (subst.), hyperbel(en)

hyperbolic (adj.), hyperbolsk

hyperboloid (subst.), hyperboloide(n)

hyperplane (subst.), hyperplan(et)

hypersurface (subst.), hyperflate(n)

hypotenuse (subst.), hypotenus(en)

 

I

ideal (subst.), ideal(et)

identify (v.), identifisere

identity (subst.), identitet(en)

iff ("if and only if"), hvis og bare hvis (hviss brukes noen ganger)

image (subst.), bilde(t)

imaginary number, imaginært tall

implication (subst.), implikasjon(en)

improper integral, uekte integral

incommensurable (adj.), inkommensurabel

increasing (adj.), voksende

indefinite integral, ubestemt integral

independence (subst.), uavhengighet(en)

independent (adj.), uavhengig

induction (subst.), induksjon(en)

inductive (adj.), induktiv

inequality (subst.), ulikhet(en)

infimum (subst.), infimum(et), største nedre skranke

infinitesimal (adj.), infinitesimal, uendelig liten

infinitesimal (subst.), infinitesimal(en)

inflection point (point of inflection) (subst.), vendepunkt(et)

initial condition, initialbetingelse, begynnelsesbetingelse

initial value, initialverdi, begynnelsesverdi

injection (subst.), injeksjon(en)

injective (adj.), injektiv

inner product, indreprodukt, skalarprodukt

integer (subst.), helt tall, heltall

integrable (adj.), integrerbar

integral (adj.), heltalls-, som har med heltall å gjøre

integral (subst.), integral(et)

integrate (v.), integrere

integration (subst.), integrasjon(en)

integration by parts, delvis integrasjon

intercept (v.), skjære, krysse (om to kurver eller grafer)

intercept (subst.), skjæringspunkt(et)

intermediate value theorem, skjæringssetningen

intersect (v.), skjære hverandre, krysse (om to kurver eller grafer)

intersection (of two sets) (subst.), snitt(et)

invariance (subst.), invarians(en)

invariant (adj.), invariant

inverse (adj.), invers, omvendt

inverse (subst.), invers(en)

inverse function, omvendt funksjon, invers funksjon

invertible (adj.), inverterbar, invertibel

irrational number, irrasjonalt tall

isomorphic (adj.), isomorf

isomorphism (subst.), isomorfi(en)

iteration (subst.), iterasjon(en)

 

J

Jacobian (subst.), Jacobi-determinant(en)

 

K

kernel (subst.), kjerne(n)

 

L

lemma (subst.), lemma(et)

Lie algebra, Lie-algebra(en)

Lie group, Lie-gruppe(en)

limit (subst.), grense(n), grenseverdi(en)

line (subst.), linje(n)

line integral, kurveintegral(et), linjeintegral(et)

linear (adj.), lineær

linear map, lineæravbildning(en)

linear space, lineært rom, vektorrom

linearly (adv.), lineært

linearize (v.), linearisere

linearization (subst.), linearisering(en)

locus (subst.), geometrisk sted

logarithm (subst.), logaritme(n)

logarithmic growth, logaritmisk vekst

logic (subst.), logikk(en)

lower bound, nedre skranke

 

M

manifold (subst.), mangfoldighet(en)

map (subst.), avbildning(en)

map (v.), avbilde

mapping (subst.), avbildning(en)

matrix (flertall: matrices), (subst.), matrise(n)

maximum (flertall: maxima) (subst.), maksimum(et)

mean (subst.), middel(et), gjennomsnitt(et)

mean value theorem, middelverdisetningen, sekantsetningen

measure (subst.), mål(et)

median (subst.), median(en)

meromorphic (adj.), meromorf

metamathematics (subst.), metamatematikk(en)

metric (adj.), metrisk

metric (subst.), metrikk(en)

minimum (flertall: minima), minimum(et)

minor (subst.), minor(en) (av en matrise)

mixed partial derivatives, blandede partiellderiverte

modulus (subst.), modulus(en)

monotone (adj.), monoton

multiple (subst.), multiplum(et)

multiple integral, multippelt integral

multiplicity (subst.), multiplisitet(en)

 

N

natural number, naturlig tall

negation (subst.), negasjon(en)

negative definite, negativ definitt

non-euclidean (adj.), ikke-euklidsk

nonlinear (adj.), ikke-lineær

norm (subst.), norm(en)

normal (subst.), normal(en)

normal distribution, normalfordeling

normal plane, normalplan(et)

normal vector, normalvektor(en)

normed (adj.), normert

number (subst.), tall(et)

number theory, tallteori(en)

numerator (subst.), teller(en) (i en brøk)

numerical (adj.), numerisk

 

O

octant (subst.), oktant(en)

odd (adj.), odde

one-to-one function, enentydig funksjon (samme som injektiv)

one-to-one correspondence, enentydig korrespondanse (samme som bijektiv)

onto, på (at en funksjon er , er det samme som at den er surjektiv)

open (adj.), åpen

operator (subst.), operator(en)

optimize (v.), optimere, optimalisere

order (of a differential equation), orden(en) (til en differensialligning)

order, ordering (subst.), ordning(en)

ordinal, ordinal number, ordinaltall(et)

ordinary differential equation, ordinær differensiallikning

ordinate (subst.), ordinat(en)

orientable (adj.), orienterbar

orientation (subst.), orientering

oriented, orientert

origin (subst.), origo(et)

orthogonal (adj.), ortogonal, vinkelrett

orthonormal (adj.), ortonormal

osculating plane, smygplan(et), osculerende plan

outer product, ytreprodukt(et)

 

P

pair (subst.), par(et)

parabola (subst.), parabel(en)

parabolic (adj.), parabolsk

paraboloid (subst.), paraboloide(n)

parameter (subst.), parameter(en)

parametric (adj.), parametrisert

parametrize (v.), parametrisere

partial derivative, partiellderivert

partial differential equation, partiell differensiallikning

partial fraction, delbrøk(en)

partition (subst.), partisjon(en), oppdeling(en)

path (subst.), sti(en), vei(en)

path connected, veisammenhengende

perimeter (subst.), omkrets(en)

permutation (subst.), permutasjon(en), ombytting(en)

permute (v.), permutere

perpendicular (adj.), normal, stå normalt på

perpendicular (subst.), normal(en)

phase (subst.), fase(n)

plane (subst.), plan(et)

point (subst.), punkt(et)

pointwise (adj.), punktvis

polar coordinates, polarkoordinater

pole (subst.), pol(en)

polygon (subst.), mangekant(en), polygon(et)

polyhedron (subst.), polyeder(et)

polynomial (subst.), polynom(et)

polynomial growth, polynomiell vekst

positive definite, positiv definitt

potential (subst.), potensial(et)

power (subst.), potens(en) (6 to the third power er 6 i tredje potens)

power function, potensfunksjon(en)

power series, potensrekke(n)

power set, potensmengde(n)

predicate logic, predikatlogikk(en)

prime (adj.), primisk

prime, prime number (subst.), primtall(et)

probability (subst.), sannsynlighet(en)

probability theory, sannsynlighetsregning, sannsynlighetsteori

project (v.), projisere

projection (subst.), projeksjon(en)

proposition (subst.), 1) utsagn(et) (i logikk), 2) setning(en), proposisjon(en) (i f.eks.en matematikkbok)

propositional logic, utsagnslogikk(en)

 

Q

quadratic (adj.), annengrads-, av annen grad, kvadratisk

quadratic equation, annengradslikning(en)

quadratic form, kvadratisk form

quantifier (subst.), kvantor(en)

quaternion (subst.), kvaternione(n)

quintic equation, femtegradslikning(en)

quotient (subst.), kvotient(en)

 

R

radial (adj.), radiell

radian (subst.), radian(en)

radical, radical sign, rottegn(et)

radicand (subst.), radikand(en)

radius (subst.), radius(en)

random (adj.), tilfeldig, stokastisk

random process, stokastisk prosess

random variable, tilfeldig variabel, stokastisk variabel

range (of a function) (subst.), verdimengde(n)

rank (subst.), rang(en)

rate of change, derivert, endringsrate(n)

ratio (subst.), forhold(et)

ratio test, forholdstest(en), forholdskriteriet

rational function, rasjonal funksjon

rational number, rasjonalt tall

ray (subst.), stråle(n)

real (adj.), reell

real (subst.), reelt tall

real number, reelt tall

recursion (subst.), rekursjon(en)

recursion theory, rekursjonsteori

recursive (adj.), rekursiv

related rates, koplede hastigheter

relation (subst.), relasjon(en)

Riemann hypothesis, the, Riemanns hypotese

ring (subst.), ring(en)

root (subst.), rot(en)

root test, rottesten, rotkriteriet

 

S

saddle point (subst.), sadelpunkt(et)

sample space, utfallsrom(met)

scalar (subst.), skalar(en)

scalar field, skalarfelt(et)

scalar product, skalarprodukt(et), indreprodukt(et)

secant (subst.), 1) sekant(en) (til en kurve) 2) sekans(en) (til en vinkel)

self-adjoint (adj.), selvadjungert

semigroup (subst,), semigruppe(n)

seminorm (subst.), seminorm(en)

sequence (subst.), følge(n)

series (subst.), rekke(n)

set (subst.), mengde(n)

set theory, mengdelære(n)

sign (subst.), tegn(et), fortegn(et)

similar (adj.), ensformet, formlik, likeformet, likedannet

sine (subst.), sinus(en)

singular (adj.), singulær

singularity (subst.), singularitet(en)

slope (subst.), stigningstall(et), vinkelkoeffisient(en)

smooth (adj.), glatt

space (subst.), rom(met)

sphere (subst.), sfære(n), kuleoverflate(n)

spherical coordinates, kulekoordinater

square (adj.), kvadratisk

square (subst.), kvadrat(et)

square root, kvadratrot(en)

standard deviation, standardavvik(et)

stationary point, stasjonært punkt

step function, trappefunksjon(en)

stochastic (adj.), stokastisk, tilfeldig

stochastic process, stokastisk prosess

stochastic variable, tilfeldig variabel, stokastisk variabel

stochastically independent, stokastisk uavhengig

strict inequality, streng ulikhet

strictly decreasing, strengt avtagende

stricly increasing, strengt voksende

subfield (subst.), underkropp(en)

subgroup (subst.), undergruppe(n)

subring (subst.), underring(en)

subset (subst.), delmengde(n), undermengde(n)

subspace (subst.), underrom(met)

substitution (subst.), substitusjon(en), variabelskifte(t)

sum (subst.), sum(men)

summation (subst.), summasjon(en)

supremum (subst.), minste øvre skranke, supremum(et)

surd (subst.), kvadratrot(en)

surface (subst.), flate(n)

surface integral, flateintegral(et)

surjection (subst.), surjeksjon(en)

surjective (adj.), surjektiv

 

T

tangent (subst.), 1) tangent(en) (til en kurve), 2) tangens(en) (til en vinkel)

tangent plane, tangentplan(et)

tangent vector, tangentvektor(en)

telescoping series, teleskoperende rekke

tensor (subst.), tensor(en)

theorem (subst.), teorem(et)

topological (adj.), topologisk

topology (subst.), topologi(en)

torus (subst.), torus(en)

transcendental function, transcendent funksjon

transcendental number, transcendent tall

transfinite (adj.), transfinit

transpose (subst.), transponert

trapezoid (subst.), trapes(et)

triangle inequality, trekantulikhet(en)

trigonometric/-al (adj.), trigonometrisk

trigonometry (subst.), trigonometri(en)

triple (subst.), trippel(et)

triple integral, trippelintegral(et)

 

U

unary (adj.), unær

uncountable (adj.), ikke-tellbar, overtellbar

undecidable (adj.), uavgjørbar

uniform continuity, uniform kontinuitet

uniform convergence, uniform konvergens

union (of sets) (subst.), union(en)

unique (adj.), entydig

unit (subst.), enhet(en)

unit vector, enhetsvektor(en)

unitary (adj.), unitær

universal quantifier, allkvantor(en)

upper bound, øvre skranke

 

V

variable (subst.), variabel(en)

variance (subst.), varians(en)

vector (subst.), vektor(en)

vector field, vektorfelt(et)

vector product, vektorprodukt(et), kryssprodukt(et)

vector space, vektorrom(met)

vertex (flertall: vertices), 1) toppunkt (til f.eks. et kjeglesnitt), 2) node (i en graf)

 

W

wave length, bølgelengde(n)

well-ordering (subst.), velordning(en)

winding number, vindingstall(et)

Wronskian (subst.), Wronski-determinant(en)