Norsk-engelsk ordliste

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Ø Å

 

A

abelsk (adj.), abelian

abscisse(n) (subst.), abscissa

absolutt konvergens, absolute convergence

absoluttverdi(en) (subst.), absolute value

adjungert (adj.), adjoint

affin (adj.), affine

akse(n) (subst.), axis (flertall: axes)

aksiom(et) (subst.), axiom

algebra(en) (subst.), algebra

algebraisk (adj.), algebraic

algoritme(n) (subst.), algorithm

allkvantor(en) (subst.), universal quantifier

alternerende (adj.), alternating

amplitude(n) (subst.), amplitude

analyse(n) (subst.), analysis

analytisk (adj.), analytic

annengrads- (kvadratisk) (adj.), quadratic

annengradslikning(en) (subst.), quadratic equation

approksimasjon(en) (subst.), approximation

areal(et) (subst.), area

aritmetikk(en) (subst.), arithmetic

aritmetisk (adj.), arithmetic

assosiativ (adj.), associative

asymptote(n) (subst.), asymptote

automorfi(en) (subst.), automorphism

avbilde (v.), map

avbildning(en) (subst.), map, mapping

avgjørbar (adj.), decidable

avgjørbarhet(en) (subst.), decidability

avtagende (adj.), decreasing

 

B

basis(en) (subst.), base, basis (flertall: bases)

begivenhet(en) (subst.), event

begrenset (adj.), bounded

begynnelsesbetingelse (subst.), initial condition

begynnelsesverdi (subst.), initial value

beregnbar (adj.), computable

beregnbarhet(en) (subst.), computability

bestemt integral, definite integral

betinget sannsynlighet, conditional probability

betinget forventning, conditional expectation

betinget konvergens, conditional convergence

bijeksjon(en) (subst.), bijection

bijektiv (adj.), bijective

bilde(t) (subst.), image

bilineær (adj.), bilinear

binom(et) (subst.), binomial

binomialformelen (subst.), binomial formula

binomisk (adj.), binomial

binær (adj.), binary

blandede partiellderiverte, mixed partial derivatives

Boolesk (adj.), Boolean

brennpunkt(et) (subst.), focus (flertall: foci)

brøk(en) (subst.), fraction

bue(n) (subst.), arc

buelengde(n) (ubst.), arclength

bølgelengde(n) (subst.), wave length

 

C

cosekans(en) (subst.), cosecant

cosinus(en) (subst.), cosine

cotangens(en) (subst.), cotangent

curl(en) (subst.), curl

 

D

definisjonsområde(t) (subst.), domain (of a function)

dekomponere (v.), decompose

dekomposisjon(en) (subst.), decomposition

delbrøk(en) (subst.), partial fraction

delmengde(n) (subst.), subset

delvis integrasjon, integration by parts

derivasjon(en) (subst.), differentiation

deriverbar (adj.), differentiable

derivere (v.), differentiate

derivert (bestemt form: den deriverte) (subst.), derivative, rate of change

determinant(en) (subst.), determinant

differensial(et) (subst.), differential

differensialgeometri(en) (subst.), differential geometry

differensiallikning(en) (subst.), differential equation

differensialoperator(en) (subst.), differential operator

differenslikning(en) (subst.), difference equation

dimensjon(en) (subst.), dimension

disjunksjon(en) (subst.), disjunction

disjunkt (adj.), disjoint

disk(en) (det indre av en sirkel) (subst.), disc

diskontinuerlig (adj.), discontinuous

diskriminant(en) (subst.), discriminant

distribusjon(en) (subst.), distribution, generalized function

distributiv (adj.), distributive

divergens(en) (subst.), divergence

divergent (adj.), divergent

divergere (v.), diverge

dobbeltintegral (subst.), double integral

domene(t) (subst.), domain (in C or Rn)

 

E

egenfunksjon(en) (subst.), eigenfunction

egenvektor(en) (subst.), eigenvector

egenverdi(en) (subst.), eigenvalue

eksistenskvantor(en) (subst.), existential quantifier

eksponent(en) (subst.), exponent

eksponentialfunksjon(en) (subst.), exponential function

eksponentiell (adj.), exponential

eksponentiell vekst, exponential growth

eksponentielt (adv.), exponentially

ekstremalpunkt(et) (subst.), extremum (flertall: extrema)

ekvivalens(en) (subst.), equivalence

ekvivalensklasse(n) (subst.), equivalence class

ekvivalensrelasjon(en) (subst.), equivalence relation

ekvivalent (adj.), equivalent

element(et) (subst.), element

ellipse(n) (subst.), ellipse

ellipsoide(n) (subst.), ellipsoid

elliptisk (adj.), elliptic

endringsrate(n) (subst.), rate of change

enentydig funksjon (samme som injektiv), one-to-one function

enentydig korrespondanse (samme som bijektiv), one-to-one correspondence

enhet(en) (subst.), unit

enhetsvektor(en) (subst.), unit vector

ensformet (adj.), similar

entydig (adj.), unique

estimat(et) (subst.), estimate

euklidsk (adj.), euclidean

 

F

faktor(en) (subst.), factor

fakultet(en) (subst.), factorial ("åtte fakultet" er "eight factorial")

fase(n) (subst.), phase

felt(et) (subst.), field (i vektoranalyse og fysikk, f.eks. vektorfelt og elektromagnetisk felt)

femtegradslikning(en) (subst.), quintic equation

Fermats formodning, Fermat's Last Theorem

fikspunkt(et) (subst.), fixed point

flate(n) (subst.), surface

flateintegral(et) (subst.), surface integral

fluks(en) (subst.), flux

fokus(et) (subst.), focus (flertall: foci)

fordeling(en) (subst.), distribution (of a random variable)

forhold(et) (subst.), ratio

forholdskriteriet (subst.), ratio test

forholdstest(en) (subst.), ratio test

formel(en) (subst.), formula (flertall: formulae eller formulas)

formlik (adj.), similar

formodning(en) (subst.), conjecture

fortegn(et) (subst.), sign

forventning(en) (subst.), expectation

forventningsverdi(en) (subst.), expected value

fraktal(en) (subst.), fractal

fraktal (adj.), fractal

frekvens(en) (subst.), frequency

funksjon(en) (subst.), function

funksjonal(en) (subst.), functional

funksjonalanalyse(n) (subst.), functional analysis

funksjonsfunksjon (subst.), composite function

følge(n) (subst.), sequence

 

G

gaussisk (adv.), gaussian

genus(et) (subst.), genus

geometri(en) (subst.), geometry

geometrisk (adj.), geometric

geometrisk sted, locus

gjennomsnitt(et) (subst.), average, mean

glatt (adj.), smooth

grad(en) (subst.), degree

gradient(en) (subst.), gradient

graf(en) (subst.), graph

grense(n) (subst.), limit

grenseverdi(en) (subst.), limit

gruppe(n) (subst.), group

gruppevirkning(en) (subst.), group action

 

H

hel (funksjon), entire (function)

heliks(en) (subst.), helix

helt tall, heltall (subst.), integer

heltalls- (som har med heltall å gjøre), integral

hendelse(en) (subst.), event

Hesse-matrise(n) (subst.), Hessian

holomorf (adj.), holomorphic

homeomorf (adj.), homeomorphic

homeomorfi(en) (subst.), homeomorphism

homogen (adj.), homogeneous

homologi(en) (subst.), homology

homomorf (adj.), homomorph

homomorfi(en) (subst.), homomorphism

homotopi(en) (subst.), homotopy

hviss ("hvis og bare hvis"), iff ("if and only if")

hyperbel(en) (subst.), hyperbola

hyperboloide(n) (subst.), hyperboloid

hyperbolsk (adj.), hyperbolic

hyperflate(n) (subst.), hypersurface

hyperplan(et) (subst.), hyperplane

hypotenus(en) (subst.), hypotenuse

 

I

ideal(et) (subst.), ideal

identifisere (v.), identify

identitet(en) (subst.), identity

ikke-euklidsk (adj.), non-euclidean

ikke-lineær (adj.), nonlinear

ikke-tellbar (adj.), uncountable

imaginært tall, imaginary number

imbedding(en) (subst.), embedding

implikasjon(en) (subst.), implication

indreprodukt (subst.), inner product, scalar product

induksjon(en) (subst.), induction

induktiv (adj.), inductive

infimum(et) (største nedre skranke) (subst.), infimum

infinitesimal(en) (subst.), infinitesimal

infinitesimal (uendelig liten) (adj.), infinitesimal

initialbetingelse(en) (subst.), initial condition

initialverdi(en) (subst.), initial value

injeksjon(en) (subst.), injection

injektiv (adj.), injective

inkommensurabel (adj.), incommensurable

integral(et) (subst.), integral

integral- og differensialregning(en), calculus

integrasjon(en) (subst.), integration

integrerbar (adj.), integrable

integrere (v.), integrate

invarians(en) (subst.), invariance

invariant (adj.), invariant

invers(en) (subst.), inverse

invers (adj.), inverse

invers funksjon, inverse function

inverterbar, invertibel (adj.), invertible

irrasjonalt tall, irrational number

isomorf (adj.), isomorphic

isomorfi(en) (subst.), isomorphism

iterasjon(en) (subst.), iteration

 

J

Jacobi-determinant(en) (subst.), Jacobian

jevn (like) (adj.), even

 

K

kalkulus(en) (integral- og differensialregning) (subst.), calculus

kant(en) (subst.), edge

kaosteori(en) (subst.), chaos theory

kardinaltall(et) (subst.), cardinal, cardinal number

kartesiske koordinater, Cartesian coordinates

katastrofeteori(en) (subst.), catastrophe theory

kjedebrøk(en) (subst.), continued fraction

kjegle(n) (subst.), cone

kjeglesnitt(et) (subst.), conic, conic section

kjerne(n) (subst.), kernel

kjerneregel(en) (subst.), chain rule

koeffisient(en) (subst.), coefficient

kombinatorikk(en) (subst.), combinatorics

kombinatorisk (adj.), combinatorial

kommensurabel (adj.), commensurable

kommutativ (adj.), commutative

kompakt (adj.), compact

kompakt(en) (kompakt mengde) (subst.), compact

kompakthet(en) (subst.), compactness

kompaktifisering(en) (subst.), compactification

komplekst tall, complex number

komplement(et) (subst.), complement

komplett (adj.), complete

komplettering(en) (subst.), completion

kompletthet(en) (subst.), completeness

komponent(en) (subst.), component

kongruens(en) (subst.), congruence

kongruensrelasjon(en) (subst.), congruence relation

kongruent (adj.), congruent

konjugere (v.), conjugate

konjugert (adj.), conjugate

konjunksjon(en) (subst.), conjunction

konnektiv(et) (subst.), connective

kontinuerlig (adj.), continuous

kontinuitet(en) (subst.), continuity

kontinuum(et) (subst.), continuum

konveks (adj.), convex

konveksitet(en) (subst.), convexity

konvergens(en) (subst.), convergence

konvergent (adj.), convergent

konvergere (v.), converge

koplede hastigheter, related rates

korde(n) (subst.), chord

korollar(et) (følgesetning) (subst.), corollary

korrelert (adj.), correlated

kropp(en) (subst.), field (i algebra, f.eks. kropper og ringer)

krumning(en) (subst.), curvature

krysse hverandre (om to kurver eller grafer) (v.), intercept, intersect

kryssprodukt(et) (subst.), cross-product, vector product

kube(n) (subst.), cube

kubisk (adj.), cubic

kule(n) (subst.), ball

kulekoordinater (subst.), spherical coordinates

kuleoverflate(n) (subst.), sphere

kurve(n) (subst.), curve

kurveintegral(et) (subst.), line integral

kvadrat(et) (subst.), square

kvadratisk (adj.), square, quadratic

kvadratisk form, quadratic form

kvadratrot(en) (subst.), square root, surd

kvantor(en) (subst.), quantifier

kvaternione(n) (subst.), quaternion

kvotient(en) (subst.), quotient

 

L

lemma(et) (subst.), lemma

Lie-algebra(en) (subst.), Lie algebra

Lie-gruppe(en) (subst.), Lie group

like (jevn) (adj.), even

likedannet, likeformet (adj.), similar

likhet(en) (subst.), equality

likning(en) (subst.), equation

linearisering(en) (subst.), linearization

linearisere (v.), linearize

lineær (adj.), linear

lineæravbildning(en) (subst.), linear map

lineært (adv.), linearly

lineært rom, linear space, vector space

linje(n) (subst.), line

linjeintegral(et) (subst.), line integral

logaritme(n) (subst.), logarithm

logaritmisk vekst, logarithmic growth

logikk(en) (subst.), logic

lukket (adj.), closed

 

M

maksimum(et) (subst.), maximum (flertall: maxima)

mangekant(en) (subst.), polygon

mangfoldighet(en) (subst.), manifold

matrise(n) (subst.), matrix (flertall: matrices)

median(en) (subst.), median

mengde(n) (subst.), set

mengdelære(n) (subst.), set theory

meromorf (adj.), meromorphic

metamatematikk(en) (subst.), metamathematics

metrikk(en) (subst.), metric

metrisk (adj.), metric

middelverdisetningen (subst.), mean value theorem

minimum(et) (subst.), minimum (flertall: minima)

minor(en) (av en matrise) (subst.), minor

minste øvre skranke (subst.), least upper bound, supremum

modulus(en) (subst.), modulus

monoton (adj.), monotone

multiplisitet(en) (subst.), multiplicity

multiplum(et) (subst.), multiple

multippelt integral, multiple integral

mål(et) (subst.), measure

 

N

naturlig tall, natural number

nedre skranke, lower bound

negasjon(en) (subst.), negation

negativ definitt, negative definite

nevner(en) (i en brøk) (subst.), denominator

node(n) (i en graf) (subst.), vertex (flertall: vertices)

norm(en) (subst.), norm

normal(en) (subst.), normal, perpendicular

normal (stå normalt på) (adj.), perpendicular

normalfordeling (subst.), normal distribution

normalplan(et) (subst.), normal plane

normalvektor(en) (subst.), normal vector

normert (adj.), normed

numerisk (adj.), numerical

 

O

odde (adj.), odd

oktant(en) (subst.), octant

ombytting(en) (subst.), permutation

omkrets(en) (subst.), circumference, perimeter

omvendt (adj.), inverse

omvendt funksjon, inverse function

operator(en) (subst.), operator

oppdeling(en) (subst.), partition

opphopningspunkt(et) (subst.), accumulation point

oppskatning(en) (subst.), estimate

optimalisere, optimere (v.), optimize

orden(en) (til en differensialligning), order (of a differential equation)

ordinaltall(et) (subst.), ordinal, ordinal number

ordinat(en) (subst.), ordinate

ordinær differensiallikning, ordinary differential equation

ordning(en) (subst.), order, ordering

orienterbar (adj.), orientable

orientering (subst.), orientation

orientert, oriented

origo(et) (subst.), origin

ortogonal (adj.), orthogonal

ortonormal (adj.), orthonormal

osculerende plan, osculating plane

overtellbar (adj.), uncountable

 

P

par(et) (subst.), pair

parabel(en) (subst.), parabola

paraboloide(n) (subst.), paraboloid

parabolsk (adj.), parabolic

parameter(en) (subst.), parameter

parametrisere (v.), parametrize

parametrisert (adj.), parametric

partiell differensiallikning, partial differential equation

partiellderivert (subst.), partial derivative

partisjon(en) (subst.), partition

permutasjon(en) (subst.), permutation

permutere (v.), permute

plan(et) (subst.), plane

pol(en) (subst.), pole

polarkoordinater (subst.), polar coordinates

polyeder(et) (subst.), polyhedron

polygon(et) (subst.), polygon

polynom(et) (subst.), polynomial

polynomiell vekst, polynomial growth

positiv definitt, positive definite

potens(en) (subst.), power (6 i tredje potens er 6 to the third power)

potensfunksjon(en) (subst.), power function

potensial(et) (subst.), potential

potensmengde(n) (subst.), power set

potensrekke(n) (subst.), power series

predikatlogikk(en) (subst.), predicate logic

prikkprodukt (subst.), dot product

primisk (adj.), prime

primtall(et) (subst.), prime, prime number

projeksjon(en) (subst.), projection

projisere (v.), project

proposisjon(en) (subst.), proposition

punkt(et) (subst.), point

punktvis (adj.), pointwise

(at en funksjon er , er det samme som at den er surjektiv), onto

 

R

radian(en) (subst.), radian

radiell (adj.), radial

radikand(en) (subst.), radicand

radius(en) (subst.), radius

rand(en) (subst.), boundary

randbetingelse(n) (subst.), boundary condition

randverdi(en) (subst.), boundary value

rang(en) (subst.), rank

rasjonal funksjon, rational function

rasjonalt tall, rational number

reell (adj.), real

reelt tall, real number, real

rekke(n) (subst.), series

rekursiv (adj.), recursive

rekursjon(en) (subst.), recursion

rekursjonsteori (subst.), recursion theory

relasjon(en) (subst.), relation

restklasse(n) (subst.), coset

retningsderivert (subst.), directional derivative

Riemanns hypotese, Riemann hypothesis, the

ring(en) (subst.), ring

rom(met) (subst.), space

rot(en) (subst.), root

rotkriteriet (subst.), root test

rottegn(et) (subst.), radical, radical sign

rottesten (subst.), root test

 

S

sadelpunkt(et) (subst.), saddle point

sammenhengende (adj.), connected

sammensatt tall, composite number

sammensatt funksjon, composite function

sannsynlighet(en) (subst.), probability

sannsynlighetsregning, sannsynlighetsteori (subst.), probability theory

sekans(en) (til en vinkel) (subst.), secant

sekant(en) (til en kurve) (subst.), secant

sekantsetningen (subst.), mean value theorem

selvadjungert (adj.), self-adjoint

semigruppe(n) (subst,), semigroup

seminorm(en) (subst.), seminorm

setning(en) (i f.eks. en matematikkbok) (subst.), theorem, proposition, lemma

sfære(n) (subst.), sphere

singularitet(en) (subst.), singularity

singulær (adj.), singular

sinus(en) (subst.), sine

sirkel(en) (subst.), circle

skalar(en) (subst.), scalar

skalarfelt(et) (subst.), scalar field

skalarprodukt(et) (subst.), scalar product, inner product, dot product

skjære hverandre (om to kurver eller grafer) (v.), intercept, intersect

skjæringspunkt(et) (subst.), intercept

skjæringssetningen (subst.), intermediate value theorem

skranke(n) (subst.), bound

smygplan(et) (subst.), osculating plane

snitt(et) (subst.), intersection (of two sets)

standardavvik(et) (subst.), standard deviation

stasjonært punkt, stationary point

sti(en) (subst.), path

stigningstall(et) (subst.), slope

stokastisk (adj.), stochastic, random

stokastisk prosess, stochastic process, random process

stokastisk uavhengig, stochastically independent

stokastisk variabel (adj.), stochastic variable, random variable

storsirkel(en) (subst.), great circle

streng ulikhet, strict inequality

strengt voksende, stricly increasing

strengt avtagende, strictly decreasing

stråle(n) (subst.), ray

styrelinje(n) (subst.), directrix

største nedre skranke, greatest lower bound, infimum

substitusjon(en) (subst.), substitution

sum(men) (subst.), sum

summasjon(en) (subst.), summation

supremum(et) (subst.), supremum

surjeksjon(en) (subst.), surjection

surjektiv (adj.), surjective

sykloide(n) (subst.), cycloid

sylinder(en) (subst.), cylinder

sylinderkoordinater (subst.), cylindrical coordinates

 

T

tall(et) (subst.), number

tallteori(en) (subst.), number theory, arithmetic

tallverdi(en) (subst.), absolute value

tangens(en) (til en vinkel) (subst.), tangent

tangent(en) (til en kurve) (subst.), tangent

tangentplan(et) (subst.), tangent plane

tangentvektor(en) (subst.), tangent vector

teleskoperende rekke, telescoping series

tellbar (adj.), countable

teller(en) (i en brøk) (subst.), numerator

tensor(en) (subst.), tensor

teorem(et) (subst.), theorem

terning(en) (subst.), cube

tilfeldig (adj.), random, stochastic

tilfeldig variabel, random variable, stochastic variable

tillukning(en) (subst.), closure

tilnærmet (adj.), approximately

tilnærming(en) (subst.), approximation

topologi(en) (subst.), topology

topologisk (adj.), topological

toppunkt (til f.eks. et kjeglesnitt) (subst.), vertex (flertall: vertices)

torus(en) (subst.), torus

transcendent tall, transcendental number

transcendent funksjon, transcendental function

transfinit (adj.), transfinite

transponert (subst.), transpose

trapes(et) (subst.), trapezoid

trappefunksjon(en) (subst.), step function

tredjegrads- (kubisk) (adj.), cubic

tredjerot(en) (subst.), cube root

trekantulikhet(en) (subst.), triangle inequality

trigonometri(en) (subst.), trigonometry

trigonometrisk (adj.), trigonometric/-al

trippel(et) (subst.), triple

trippelintegral(et) (subst.), triple integral

 

U

uavgjørbar (adj.), undecidable

uavhengig (adj.), independent

uavhengighet(en) (subst.), independence

ubestemt integral, indefinite integral

uekte integral, improper integral

ulikhet(en) (subst.), inequality

undergruppe(n) (subst.), subgroup

underkropp(en) (subst.), subfield

undermengde(n) (subst.), subset

underring(en) (subst.), subring

underrom(met) (subst.), subspace

uniform konvergens, uniform convergence

uniform kontinuitet, uniform continuity

union(en) (subst.), union (of sets)

unitær (adj.), unitary

unær (adj.), unary

usammenhengende (adj.), disconnected

utfallsrom(met) (subst.), sample space

utlede (v.), derive

utledning(en) (subst.), derivation

utsagn(et) (i logikk) (subst.), proposition

utsagnslogikk(en) (subst.), propositional logic

uttrykk(et) (subst.), expression

utvalgsaksiomet (subst.), axiom of choice

 

V

variabel(en) (subst.), variable

variabelskifte(t) (subst.), change of variable, substitution

varians(en) (subst.), variance

vei(en) (subst.), path

veisammenhengende (adj.), path connected

vektor(en) (subst.), vector

vektorfelt(et) (subst.), vector field

vektorprodukt(et) (subst.), vector product, cross-product

vektorrom(met) (subst.), vector space, linear space

velordning(en) (subst.), well-ordering

vendepunkt(et) (subst.), inflection point, point of inflection

verdimengde(n) (subst.), range (of a function)

vindingstall(et) (subst.), winding number

vinkel(en) (subst.), angle

vinkelkoeffisient(en) (subst.), slope

vinkelrett (adj.), orthogonal

voksende (adj.), increasing

 

W

Wronski-determinant(en) (subst.), Wronskian

 

Y

ytreprodukt(et) (subst.), outer product

 

Ø

øvre skranke, upper bound

 

Å

åpen (adj.), open

åpenlukket (adj.), clopen