Ericoid mykorrhiza

Bygning: Meget tynne røtter, oppsvulmete barkceller, hyfer i mucigel (en slimet matriks).

Sopp: Antakelig kun sekksporesoppen Hymenoscyphus ericae. I kystlyngheier er dette faktisk den enerådende mykorrhizasoppen!

Karbon-metabolismen minner om ektotrof mykorrhiza.

Nitrogen tas opp som NH4+, opptak av NO3- er uaktuelt siden jorda er så sur. Soppen kan også ta opp aminosyrer. Vist med 15N glutamin. Den kan dessuten bryte ned proteiner og andre komplekse organiske nitrogenforbindelser. Jorda i lyngheier er ytterst fattig på uorganisk nitrogen, mesteparten er bundet i organisk materiale. Det sure jordsmonnet hemmer N2-fiksering fra Rhizobium. Nitrogen er derfor det absolutt begrensende elementet i heiøkosystemene. Mykorrhizasoppen kan lagre nitrogen, og det er vist at opptil 20 % av det totale nitrogeninnholdet i jorda fins i hyfene.

Fosfor kan tas opp som tungt oppløselig fosfat, men fosfor-opptaket er mindre viktig enn nitrogenopptaket.

Ericoid mykorrhiza er spesialtilpasset sur jord med mye organisk materiale som polyfenoler, lite nitrogen og fosfor, og ofte med oppløst aluminium og tungmetall. Detoksifikasjon er kanskje like viktig som nitrogenopptak ved ericoid mykorrhiza.

Al, Zn og Cu er lettløselig i sur jord. Ericoid mykorrhiza er mer tolerant overfor tungmetaller enn annen mykorrhiza. Lyng uten ericoid mykorrhiza inneholder mer metaller enn lyng med. Metallene kan bindes til karboksylsyregrupper.

Lyngheier med bare ericoid mykorrhiza er et ubalansert økosystem. Tilførsel av uorganisk nitrogen (f.eks. fra forurenset nedbør) kan lett forrykke balansen og gagne planter som har VAM eller ektotrof mykorrhiza. Vi kan derved få en irreversibel gjengroing av gras (VAM) eller bjørk og furu (ektomykorrhiza) (jf. gjengroing av vestnorsk kystlynghei).

Kystlynghei: Vest-Agder: Farsund: Lista, Tomstad, Vestretjødna (1973)