Biologi før år 1000

800-tallet

Abu Bakr Muhammad Ibn Zakariya Ar-Razi (Rhazes) (864-930)

Islam er den yngste av verdensreligionene. Den ble først forkynt på Den arabiske halvøy av Muhammed på 600-tallet. Muhammeds flukt fra Mekka til Medina, hidsjra, i år 622 regnes som utgangspunktet for den muslimske tidsregningen. Muhamedanerne dro deretter gjennom det sørvestlige Asia og Nord-Afrika og nådde allerede i 730 Konstantinopel i øst og Frankrikes grenser i vest. Kunnskap sto høyt hos muhamedanerne. Og mens det kristne Europa åndelig sett ble mer og mer innadvendt, prøvde araberne på sin side å tilegne seg mest mulig ny kunnskap og spre den videre. De oppsøkte og sammensmeltet gresk, babylonsk, persisk, indisk, jødisk og egyptisk vitenskap, som de ytterligere beriket gjennom egen forskning. De oversatte skriftene til greske filosofer og leger som f.eks. Hippokrates, Aristoteles, Dioskorides og Galenos til arabisk, bevarte dem, studerte dem og tilla sine egne kommentarer. De satte sin ære i å løfte vitenskapen ut av forfallet etter den antikke kulturens oppløsning. Overalt hvor islam trengte fram, ble vitenskapen stimulert. Dessuten opprettet de lærde skoler og bibliotek. På denne måten reddet muhamedanerne mye kunnskap fra fortapelsen!

En viktig side ved muhamedansk medisin er at Allah - lik Jahve - krever pinlig renslighet fra de troende. Innafor islam er det påkrevet å vaske seg ved de ulike religiøse såvel som ved mer dagligdagse gjøremål. Derfor hevet tidlig muhamedansk medisin seg høyt over den kristne. Nye medisinplanter var blant annet sukkerrør, bomull, daddelpalme og indigoplanten. Men også mineralriket ble tatt i bruk, f.eks. kvikksølvsalter. Araberne var dyktige kjemikere. De bedrev også andre vitenskaper i fullt monn: fysikk, mekanikk, optikk, astronomi, filosofi osv.

I 794 ble en berømt medisinsk skole grunnlagt i Salerno i Sør-Italia. Den ble toneangivende i 500 år (nedlagt i 1811). Tradisjonen vil ha det til at det var araberne som opprettet Salerno-skolen, men det er ikke riktig. Den kom i stand i forbindelse med benediktinerklosteret i Salerno. Derimot gjorde arabiske leger og lærere seg tidlig sterkt gjeldende ved skolen Og datidas europeiske fyrster kappedes om å få ansette utdannete arabiske leger. Nordens første lege- og urtebokforfatter, dansken Henrik Harpestreng (ca. 1164-1244), studerte trolig ved Salerno. Han var livlegen til kong Erik Plogpenge.

Den aller største muhamedanske legen i middelalderen var Abu Bakr Muhammad Ibn Zakariya Ar-Razi, som i Vest-Europa gjerne blir kalt Rhazes. I dag brukes oftest kortformen Ar-Razi. Hans store betydning framgår klart da Verdens helseorganisasjon (WHO) i 1970 hedret ham med orda: "Hans skrifter om kopper og meslinger viser originalitet og nøyaktighet, og hans avhandling om smittsomme sjukdommer var den første vitenskapelige behandlingen av dette emnet." - På mange måter kan vi si at Ar-Razi bedrev praktisk mikrobiologi og epidemologi uten å ane noe verken om bakterier eller virus!

Ar-Razi ble født 864 i Ray nær dagens Teheran. Allerede i ungdommen var han ivrig etter å skaffe seg kunnskaper, og begynte å studere medisin, kjemi (alkymi), filosofi, logikk, matematikk, fysikk - og sang og musikk. Men det var medisinen som ble hans store profesjon. Han ble utnevnt til øverste lege ved hospitalet i Ray, og seinere ansatt ved det store sjukehuset i Bagdad under kalifen Adhud-Daulah.

Da de skulle bygge kalifens store sjukehus i Bagdad, viste Ar-Razi hvordan han behersket mikrobiologi i praksis. Ar-Razi ville legge det på det stedet som hadde den sunneste lufta. Han hang da stykker av rått kjøtt på ulike steder. Der hvor kjøttet råtnet seinest, ble sjukehuset bygget. Ar-Razi oppfattet sjukdom som en slags forråtnelse. - Kanskje noe å tenke på når vi skal bygge sjukehus i dag?

Ar-Razi skrev mange bøker om medisin. Han hadde arvet en god porsjon av Hippokrates' sunne prinsipp om først og fremst å gi pasientene riktig mat. "Hvis en lege kan behandle en pasient ved korrekt ernæring heller enn medisin, har han gjort det aller beste." Han understreket hvor viktige de psykologiske faktorene er for god helse og bedring. Han prøvde medisinene først på dyr for å teste deres virkninger og bi-virkninger (m.a.o. en av de første som brukte forsøksdyr). Han var den første som brukte alkohol medisinsk (arabisk: "Al-Kuhl"), og den første som anvendte opium som bedøvelsesmiddel ved operasjoner. Han fant ut sammenhengen hvorfor pupillen utvider seg eller trekker seg sammen ved ulik lysstyrke. Han skrev også omfattende om menneskekroppens anatomi, og forsto blant annet sammenhengen mellom hjernen og ryggmargen og bevegelsesevnen til de andre organene.

Ar-Razis viktigste bok er "al-Hawi" ("Den omfattende bok", latin: "Continens") som omfattet alt som da var kjent av gresk, syrisk og tidlig arabisk medisin. "Al-Hawi" var den største medisinske encyklopedi som var kjent i sin tid, og den ble oversatt til latin i 1279. Lik Dioskorides' og Galenos' bøker, fikk "al-Hawi" og de andre av Ar-Razis skrifter stor innflytelse på medisinen i Europa. Boka "al-Judari wa al-Hasabah" er den første vitenskapelige behandlingen av kopper og vannkopper. Her påviser han hvorledes kopper kan overføres fra ett menneske til et annet. - Noe som til en viss grad førte ham på kant med den muhamedanske religionen.

Koppevirus sett i elektronmikroskop. Ar-Razi oppdaget selvsagt ikke virusene, men hans teori om hvordan kopper smittet, banet veg for idéer om usynlige organismer som årsak til sjukdom.

Ved siden av å være lege var Ar-Razi en dyktig kjemiker. En av bøkene hans, "Kitab-al-Asrar", omhandler diverse kjemiske eksperimenter og preparering av kjemikalier. Han var den første til å framstille svovelsyre. Han var også en av de første som destillerte alkohol fra gjæret, sukkerholdig væske. Dessuten skrev han om fysikk, matematikk, astronomi, optikk og filosofi. Hans oppfatning av tid og rom som et kontinuerlig hele er nær sagt visjonær!

Kilder
Bergmark, M. 1968. Lægekunst, tro og overtro. Dansk bearbejdelse:
   Harald Nielsen. - Politikens Forlag A/S, København.
Bernal, J.D. 1978. Vitenskapens historie. Bind I: Vitenskapen oppstår.
   Oversatt av Aksel Bull Njå. - Pax forlag a.s., Oslo.
http://www.ozemail.com.au/~emkic/razi.htm
http://users.erols.com/zenithco/razi.html