Oddbjørn Leirvik:

Islamsk etikk
– ei idéhistorie

 

240 sider

 

Universitetsforlaget 2002

 

Innhald:


Sjå nedanfor

*

Sjå også intervju, bokmeldingar og artiklar

(ang. boka og temaet)


Innhald:

 

Forord

 

1      Kva er islamsk etikk?

 

1.1       MUSLIMSK MORAL OG ISLAMSK ETIKK

1.2       PARTIKULARISME, UNIVERSALISME OG DIALOG

 

2       Etiske tradisjonar, typologiar og sjangrar

 

      Islamsk etikk som mangfaldig tradisjon

 

3.1       KORANENS ETIKK: SENTRALE BEGREP OG SJANGRAR

Etiske nøkkelomgrep i Koranen

Skriftleggjort rettleiing og guddommeleg irettesetting

Preskriptiv og fortellande etikk i Koranen

Korantolking, moral og jus: kvinnespørsmål og strafferett som eksempel

Gudstru og etikk: Koranens etikk som teologisk etikk

Etikk og menneskesyn: trekk av Koranens moralske antropologi

Koranens etikk: partikularistisk eller universalistisk?

Jihâd – kamp mot dei vantru?

Gir Koranen rom for fleirreligiøs sameksistens?

 

3.2       DYDSETIKK, REGELETIKK OG JUS I HADÎTH-SAMLINGANE


God karakter og rett intensjon

Konkret, situasjonsrelatert rettleiing: omskjering og arrangerte ekteskap som eksempel

Partikularisme og universalisme i hadîth

3.3       ISLAMSK LOV SOM ISLAMSK ETIKK

Etikk og jus
Utviklinga av lovskulane
Stenging og opning av dørene til ijtihâd
"Det lovlege og ulovlege i islam", rasjonelt grunngitt
Islamsk lov og norsk lov, og moralen imellom
Islamsk lov – kommunitaristisk eller universalistisk?
Sharî'a og postmoderne multikulturalisme

3.4       TEOLOGISK ETIKK OG STRIDEN OM FORNUFTAS REKKEVIDDE


Teologi, etikk, politikk

Mu'tazila-skulen: etisk-teologisk rasjonalisme

Ash'arî-skulen: etisk-teologisk voluntarisme

Teologi og jus

Teologisk etikk – i dialog?

 

3.5       FILOSOFISK ETIKK I ISLAM: UNIVERSALISTISK HUMANISME?


Greske tema: sjelskrefter og dydar, middelveg og hierarki

Hovudeksponentar for den islamske filosofien: al-Fârâbî, Ibn Sînâ (Avicenna) og Ibn Rushd (Averroes)

Universalistisk humanisme i den islamske renessansen

Ein esoterisk, sjiamuslimsk variant: Reinleikens brør

Kristen-muslimsk dydsetikk: Yahyâ ibn 'Adî og Miskawayh

 

3.6       SUFI-ETIKKEN OG VENDINGA INNOVER


Terapeutisk, psykologiserande etikk

Asketisk etikk – med Jesus som rollemodel

Kjærleiksspråket – som moralsk motivasjonskraft

Indre erkjenning og åndelege rekneskap

Elitistiske, antinomistiske versjonar

 

3.7       RELIGIØS DYDSETIKK: AL-GHAZÂLÎ SIN STORE SYNTESE


"Berginga frå villfaring"

Frå "Byrjinga på rettleiinga"til "Gjenoppliving av dei religiøse vitskapane"

Ein vidsynt, mystisk orientert dydsetikk

Andre representantar for ein syntesesøkjande, religiøs etikk

 

3.8       KVAR ENDAR KLASSISK ISLAMSK ETIKK?

   

4       Moderne islamsk etikk i Norge 

 

4.1       NORMATIV FELLESSKAPSETIKK – I DIALOG

 

4.2       NOKRE SENTRALE ETISKE TYPAR


Akademisk blikk for etisk mangfald

Engasjert pliktetikk

Helsebringande verdiar

Rasjonell, islamsk kvinnesaksetikk

Liberale og konservative røyster

Ung muslimsk etikk

Religionskritisk etikk

 

4.3      KLASSISK OG MODERNE MANGFALD

 

5      Samvit mot vald? Nokre kristen-muslimske refleksjonar


Etter 11. september, i Norge

Sjølvkritisk samtale om religion og vald

Samvit

Egyptiske muslimar om samvitet

Ansikt til ansikt

 

Litteratur


Intervju, bokmeldingar og artiklar (ang. boka og temaet "islamsk etikk"):


tilbake (Oddbjørn Leirviks heimeside)