Oddbjørn Leirvik:

Publikasjonar om praktisk teologi; etikk/politikk/teologi; bibeltolking

1)         Praktisk teologi

a)        liturgi og spiritualitet
b)        homiletikk
c)        ekklesiologi, missiologi
d)        religionspedagogikk  
  

2)         Etikk, politikk, teologi

a)        sosialetikk
b)        pasifisme, kyrkja og militærvesenet
c)        frigjeringsteologi
d)        kristendom og sosialisme

3)         Bibeltolking, urkristendommen


1)     PRAKTISK TEOLOGI

1a)     Liturgi og spiritualitet

"Nedbøygd og oppreist. Nokre kristen-muslimske refleksjonar om religiøst kroppsspråk", i Kirke og Kultur 2: 2002, s. 179-190. På engelsk: " Prostrate and Erect . Some Christian-Muslim Reflections on Religious Body Language". Studies in Interreligious Dialogue 1: 2006, s. 29-40.

Kristen meditasjon, i Omar Nybraaten (red.): Emmaus – erfaringer fra et meditasjons- og dialogarbeid. Sarpsborg 2000, s. 64-74.

"Hengivelse og bønnens kroppsspråk", i Over Alt 1991:2.

"Hengivelse. Tankar mellom islam og Kristus", i Norsk Tidsskrift for Misjon 1991:4, s. 230-232.

"Påskenatt med Jonas", i Nytt Norsk Kirkeblad 1991:2, s.14-16.

"Faste – solidarisk slanking?", i Sosial Trygd 1991:3, s.10.

"Lys over land. Om lyssymbolikken sitt inntog i kyrkja", i Teologi for Menigheten 1989:10, s. 4f. Også trykt i Dagen er din, Oslo:Verbum 1993.

Bidrag til temanummer om gudstjenestefornying: "Eventyrmesse","Limaliturgien", "Misa Campesina", "Mikkelsmess" – i Teologi for Menigheten 1988:10, s. 15-39.

"Innleiing", i Tro og erfaring. Oslo: Norges Kristelige Studentforbund 1984 (Temahefte nr. 17), s. 9-19.

"Temamesse om håp-utopi" (inkl. preike), "Søvn – ei messe utan moral" (saman med Rolv N. Jakobsen), "Solidaritetsgudstjeneste for det palestinske folket" (inkl. preike). I Temagudstjenester.Oslo: Norges Kristelige Studenterbevegelse (Temahefte nr. 15), 1983.

"Det problematiske fromhetslivet" (s. 7-17), "Sukk og bøn" (s. 18-22) og "Politikk, evangelium, religiøsitet" (s.32-51), i Be og arbeid. Tanker om fromhetsliv i 80-åra. Oslo: Norges Kristelige Studenterbevegelse (Temahefte nr. 12), 1981.

1b)    Homiletikk      

Homiletiske tekstgjennomgåingar til søndagens tekst, i Teologi forMenigheten 1980:3, 1980:10, 1981:6/7, 1982:3, 1983:6, 1984:6, 1988:1-2 og1989:7-8; i Nytt Norsk Kirkeblad 1990:5, 1991: 5, 1992:1, 1995: 1, 1995:2, 1999:1, 2001: 1, 2008: 4, 2015: 2.

"Ikkje av denne verda. Radiopreike frå Paulus kirke, Oslo, november 1993. Matteus 22, 15-22"; i Oppbrudd og fellesskap. Rønningen folkehøgskole 25 år, Oslo 1995, s. 48-51.

"Per, Pål og Espen Askeladd", konfirmasjonspreike med eventyrmotiv, trykt i Teologi for Menigheten 1986: 6 (temanummer om "Å forkynne er å fortelle").

"Sosialetikk i forkynninga", i Kirke og Kultur 1986:3, s.178-185 [også oppført under pkt. 2a].

"Gamle skinnsekkar rivnar". Preike i Tromsø domkirke, trykt i Troog erfaring. Oslo: Norges Kristelige Studentforbund 1984 (Temahefte nr.17), s. 65-69.

"Materialistisk tilnærming til Bibelen – og forkynnelsen", i Kritisk Forum for Praktisk Teologi (Århus) nr. 12, 1983, s. 5-26 [også oppført under pkt. 3].

1c)     Ekklesiologi, missiologi

> Til temaet folkekyrkje ifleirkulturen: sjå også litteraturlista om kulturmøte og kristen-muslimsk dialog.

Frå kyrkjepolitikk til religionspolitikk, i Nytt Norsk Kirkeblad 3: 2002, s. 15-16.

Folkekyrkje? Tja. IRolv Nøtvik Jakobsen (red.): Kyrkje ­ lære – tru. Tekstar frå etterutdanning. Oslo: Det praktiske-teologiske seminars Skriftserie nr. 7, s. 31-35. Også trykt i Nytt Norsk Kirkeblad 2: 2002, s. 10-13 og NyttNorsk Kirkeblad 3: 1998.

"Norskdom og kristendom på Vålerenga", i Nytt Norsk Kirkeblad 8: 2000, s. 17f.

"Kva vil vi med Emmausarbeidet?" i Omar Nybraaten (red.): Emmaus - erfaringer fra et meditasjons- og dialogarbeid. Sarpsborg 2000, s. 22-36.

"Opne, heilage rom", i Norsk Tidsskrift for Misjon 2-3:1996,s. x

"Øksekors, kristendomsfag, statskyrkje", i Nytt Norsk Kirkeblad 1: 1998, s. 7-8.

Leiarartiklar o.a. om folkekyrkjelege emner i Teologi for Menigheten /Nytt Norsk Kirkeblad 1985-1994.

HEFTE: Folkekirke og helligsted. Paulus kirke1892-1992 (jubileumsskrift 42 s., redigert, eigne bidrag ca. 15 s.).

Open sekterisme. I "Haugtun er et bra sted …" Festskrift med utsyn mot kirke og samfunn, kollektivt liv og internasjonalt solidaritetsarbeid. Forbundssenteret Haugtun 1975-1981. Aust-Torpa: Forbundssenteret Haugtun 1985, s. 9-12.

1d)    Religionspedagogikk

> sjå litteraturlista om kulturmøte og kristen-muslimsk dialog.

 
2)     ETIKK, POLITIKK, TEOLOGI

2a)     Sosialetikk

"Sosialetikk i forkynninga", i Kirke og Kultur 1986:3, s.178-185.

"Med nye augo. Sosialetikken, Bibelen og vi", i Kirke og Kultur 1983:7, s. 442-448.

2b)    Pasifisme

"Finst det eit skjold mot våpen? Eit pasifistisk nødrop", i Nytt Norsk Kirkeblad 1993: 1, s. 2f.

"Bibelsk valdsspråk, eller ikkje-valdeleg Kristus?" i Nytt Norsk Kirkeblad 1992: 5, s. 2f.

"Kvar er Gud når krigen rasar? Nokre refleksjonar frå våpenhuset", i Religion og livssyn 1991:2, s. 12-15.

"Når våpna taler, teier Gud", i Nytt Norsk Kirkeblad 1991:2, s. 2-4.

2c)     Frigjeringsteologi

"Frigjeringsteologi i det heilage landet – kristen, muslimsk, jødisk", i Kirke og Kultur 4:1999, s. 327-340.

"Frigjeringsteologi – ingen bønn", i Latin-Amerika i dag1983:2, s. 20-21.

"Revolusjonær teologi i Latin-Amerika", kronikk i Ny Tid 14. juni 1982, s. 4.

"Frå frigjeringsteologi til gjenoppbygginga sin teologi", i Kirka i frigjøringskampen i Latin-Amerika. Oslo: Norges Kristelige Studentforbund 1982 (Temhefte nr. 14), s. 73-81.

"I Palestina-konflikten er Israel den mektige, trass i nålestikk fråPLO". Preike på solidaritetsgudsteneste for Midtausten, trykt i VårtLand 6. oktober 1982.

"Bibelen, kirken og palestinernes kamp". I Palestinakonflikten,kirken og Bibelen. Oslo: Norges Kristelige Studenterbevegelse 1981(Temahefte nr. 11), s. 56-76.

"Nicaragua 2 år etter frigjeringa: Kyrkja til stades irevolusjonen". Artikkel i Vår Kirke nr. 40/41 1981

"'Vi palestinere er de nye jødene'". Bokrevy i Vår Kirke nr. 51/52 1980, s. 6-7 og 11.

"Teologar om 'Guds folk'". I Kristne i kamp for sosialismen. Studiebok for sommerstevnet 78. Oslo: Forum for kristne sosialister 1978,s. 111-118.

d)      Kristendom og sosialisme

> Sjå også under 3) Bibeltolking (fokus:historisk-materialistisk tilnærming til Bibelen).

"Significance of Luther today. Some reflections from a Lutheran SCM context", i WSCFFederation News 1986:1, s. 8-12.

REDIGERT BOK: Kamp og håp. Studiebok til sommerstevnet 1982. Redigert av Oddbjørn Leirvik i samarbeid med sentralutvalget i Forum for kristne sosialister. Oslo: Forum for kristne sosialister 1982.

"Kristensosialisme og populisme". Kronikk i Vårt Land 28. februar 1972.

 
3)     BIBELTOLKING, URKRISTENDOMMEN

"Den gongen alt hang saman, og Bibelen vart vår", i Turid BarthPettersen og Stein Erik Horjen (red.): Over alle grenser. Festskrift ved Norges Kristelige Studentforbunds 100 årsjubileum. Oslo: Norges KristeligeStudentforbund og Verbum forlag 1999, s. 54-56.

"Kristologi i kontekst", i Nytt Norsk Kirkeblad 1: 1998, s.9-11.

"Med nye augo. Sosialetikken, Bibelen og vi", i Kirke og Kultur1983:7, s. 442-448.

"Materialistisk tilnærming til Bibelen – og forkynnelsen", i Kritisk Forum for Praktisk Teologi (Århus) nr. 12, 1983, s. 5-26.

REDIGERT BOK: Before the Cock Crows. Biblical and Theological Reflection in the Student Christian Movements in Europe Today (ed. Gerhard Köberlin, Oddbjörn Leirviket al.), Geneve/Madras: WSCF Europe/The Christian Literature Society, 1983.Eige bidrag: "The Word of the Cross, Church and Society – Historical and Hermeneutical Reflections on 1 Corinthians", s. 17-35.

"Summing up a Theological Reflection Process in Norway". I WSCF Journal 1979:2, s.19-21.

BOK/HEFTE: Religionssosiologisktilnærming til urkristendommen. Oslo: Teologiske arbeidshefter nr. 4, 1979 (75s).

REDIGERT BOK: The Bible and our Future. Lectures and Papers from the WSCF Theological Conference Haugtun, Norway, 11-17 august 1979 (edited by Oddbjørn Leirvik and Alastair Hulbert). Grand Saconnex: World Student Christian Federation, 1980.

REDIGERT BOK: "Materialistisk tilnærming til Bibelen" – ei lesebok (red. Oddbjørn Leirvik og Geir Skeie). Oslo:Teologiske arbeidshefter nr. 1, 1978.

"Bibeltolkning og historisk materialisme". I Luthersk Kirketidende nr. 15: 1977, s. 465f.

"'Materialistisk bibeltolkning'". I Luthersk Kirketidende nr. 13: 1977, s. 388f.

REDIGERT HEFTE: Bibeltolkning og historisk materialisme. Foredrag og innledninger på konferansen "Bibeltolkning og historiskmaterialisme", Forbundssenteret Haugtun 20-24 oktober 1976.Aust-Torpa: Forbundssenteret Haugtun 1977. Eigne bidrag: "Bibeltolkning og historisk materialisme – eit prosjekt" (14s), "Paulus og slaveriet – nokre tankar ut frå 1. Kor. 7,20-24" og "Filemonsbrevet" (8s).


tilbake (Oddbjørn Leirviks heimeside)