Årsmelding 2007

Kontaktgruppa for Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke

 

 

1.      Møtehyppighet og deltakere

I løpet av 2007 møttes Kontaktgruppa for Islamsk Råd Norge (IRN) og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke (MKR) 4 ganger. Gruppa har bestått av mer eller mindre faste medlemmer fra IRN og MKR, samt to faste observatører fra Norges Kristne Råd. I tillegg har representanter fra Kirkens Nødhjelp og European Council of Religious Leaders vært til stede på noen av møtene.  

 

Deltakere fra IRN

Senaid Kobilica, Shoaib Sultan, Asghar Ali, Khalid Hussain, Ahmed Ismaili, Bushra Ishaq, Basim Ghoslam, Emir Krilic, Mohammad Hamdan

 

Deltakere fra MKR

Olav Fykse Tveit, Oddbjørn Leirvik, Anne Hege Grung, Hanna Barth Hake, Knut Kittelsaa, Sunniva Gylver, Olav Dag Hauge, Jan Opsal

 

Observatører fra Norges Kristne Råd

Ørnulf Steen, Nora Stene Preston

 

Andre gjester

Vebjørn Horsfjord (European Council of Religious Leaders), Arne Sæverås (Kirkens Nødhjelp), Tale Steen Johnsen (Kirkens Nødhjelp), Hans Erik Raustøl (prosjektleder for ROM: Religionsmøte og menigheten)

 

Sven Thore Kloster fra Mellomkirkelig råds sekretariat har vært Kontaktgruppas sekretær.

 

 

2.      Saksoversikt for 2007

Sak 01/07:     Godkjenning av dagsorden 09.03.07, protokoll og observatører

Sak 02/07:     Fellesuttalelse om trosfrihet og konvertering

Sak 03/07:     Drøfting av aktuelle samtaletema for 2007

Sak 04/07:     Godkjenning av dagsorden 23.05.07 og protokoll

Sak 05/07:     Felleserklæring om troserklæring og konvertering

Sak 06/07:     Kjønn og dialog

Sak 07/07:     Fellesuttalelse om rettsaken mot Tore Tvedt

Sak 08/07:     Informasjon fra medlemmer i kontaktgruppa

Sak 09/07:     Godkjenning av dagsorden 22.08.07 og protokoll

Sak 10/07:     Lansering av felleserklæringen om trosfrihet og konvertering

Sak 11/07:     Afghansk asylmarsj og konverteringer

Sak 12/07:     Seminar om religionsfrihet

Sak 13/07:     Godkjenning av dagsorden 28.11.07 og protokoll

Sak 14/07:     Kjønnsrettferdighet

Sak 15/07:     Tanker om interreligiøs sjelesorg

Sak 16/07:     Holdninger til homofili

 

 

3.      Temaer

Kontaktgruppa har i løpet av 2007 hatt dialog om en rekke temaer og saker av ulik aktualitet. Her følger en oversikt over de viktigste:

 

Trosfrihet og konvertering

En sentral del av Kontaktgruppas arbeid i 2007 har dreid seg om tros- og religionsfrihet. Arbeidet førte til at Kontaktgruppa kl.1000 den 22.08.07 offentliggjorde en felleserklæring om trosfrihet og konvertering. Senaid Kobilica, Shoaib Sultan, Anne Hege Grung og Olav Fykse Tveit lanserte erklæringen på en pressekonferanse på vegne av Kontaktgruppa.

 

Felleserklæringen fokuserer på både det menneskerettslige, det holdningsmessige og det teologiske ved trosfrihet og konvertering. I Europa er konvertering en juridisk selvfølge, men det er langt igjen før det aksepteres sosialt. Felleserklæringa kan derfor være av stor holdningsmessig betydning i Norge, og forhåpentligvis av juridisk og teologisk betydning internasjonalt.

 

Kjønnsrettferdighet og likestilling

Det har også vært arbeidet mye med kjønn og spørsmål knyttet til likestilling i løpet av 2007. Kontaktgruppa har valgt å tilnærme seg temaet ved å bruke begrepet ”kjønnsrettferdighet”. Kontaktgruppa erkjenner at ingen trossamfunn lever opp til sine egne standarder i forhold til kjønnsrettferdighet, men at dialogarbeidet kan være med på å åpne en debatt om hvordan man tenker seg at forholdet mellom kjønnene skal være.

 

Kontaktgruppa har i sine samtaler om kjønnsrettferdighet fokusert på tre anliggender:

 

1)     Et internt anliggende: I forhold til både kristendom og islam er det ofte kjønnsmessig ubalanse. Innenfor begge religioner er det derfor viktig med kritiske og gode kjønnsperspektiv.

2)     Et eksternt anliggende: I forhold til storsamfunnet generelt og dialogen med dette er det viktig med et kjønnsperspektiv.

3)     Også i forhold til dialog som samhandling og interaksjon er det viktig med et kjønnsperspektiv: Det skjer en utfordring, en interaksjon og en bekreftelse i de fleste dialoger. Fordi det finnes patriarkalske strukturer og tradisjoner i både kristendom og islam – både i teori og praksis – kan man risikere å bekrefte hverandres patriarkalske strukturer i en dialogsituasjon hvis man ikke er observante.

 

Holdninger til homofili

I lys av Kirkemøtevedtaket KM 07/07 om homofile i vigslede stillinger, og som oppfølging av samtalen fra 2006 om ulike teologiske tilnærminger til homofilispørsmålet, har Kontaktgruppa også i 2007 drøftet temaet homofili.

 

I forlengelsen av dette ble det også redegjort for hva som skjedde på debattmøtet om homofili og islam på Humanismens hus, 06.11.07 hvor IRN i media ble beskyldt for ikke å ta avstand fra dødsstraff i Iran mot homofil praksis.

 

Samtalen resulterte i at MKR 12.12.07 offentlig kritiserte IRN for ikke tydelig nok å ha tatt avstand fra dødsstraff for homofil praksis i Iran på prinsipielt grunnlag. IRN på sin side mente at det ikke var riktig å stille dem til ansvar for rettspraksiser i andre land som bryter med menneskerettighetene.

 

Interreligiøs sjelesorg

Kontaktgruppa har også hatt samtaler om interreligiøs sjelesorg, særlig knyttet til situasjonen med at muslimer av og til oppsøker prester for samtale og sjelesorg. Kontaktgruppa mener at religions- og livssynsbetjening i offentlige institusjoner er noe man bør vie mer oppmerksomhet i tiden framover, og det er gledelig at Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn er engasjert i saken.

 

Rasisme

I forbindelse med frifinnelse av Tore Tvedt diskuterte Kontaktgruppa rasisme og ytringsfriheten. Kontaktgruppa la vekt på å uttrykke solidaritet ovenfor norske jøder, og offentliggjorde 24.05.07 en uttalelse der de tok avstand fra frifinnelsen av Tore Tvedt.

 

Afghansk asylmarsj

Kontaktgruppa har hatt samtaler om den afghanske asylmarsjen som fant sted på forsommeren 2007. Protestmarsjen fikk mye oppmerksomhet i pressen, blant annet på grunn av kirkens engasjement og på grunn av rykter om konverteringer. Også muslimer (særlig i Trondheim) var involvert i å hjelpe og samle inn penger til afghanerne uten at dette fikk oppmerksomhet i pressen.

 

Det forekom trolig ikke konverteringer blant deltakerne i asylmarsjen mens denne pågikk. De fleste av deltakerne var ateistiske maoister, noen var muslimer og noen kristne. De som var kristne hadde konvertert til kristendommen over et år i forveien. Men parallelt med asylmarsjen var det andre afghanere som ble døpt av pinse- og trosmenigheter i både Mjøsa og Hallingdal. Media blandet disse hendelsene sammen, noe som var veldig uheldig både for asylmarsjen og dens støttespillere. På grunn av alle ryktene og den forvirrende mediedekningen var det godt at det var god kontakt mellom MKR og IRN både før, under og etter marsjen.

 

Samfunnsetisk engasjement

Kontaktgruppa har i løpet av 2007 lagt vekt på at den ønsker å engasjere seg mer i samfunnsetiske problemstillinger og utfordringer. Det har blitt vist interesse for både klimautfordringen, globalisering, freds- og rettferdighetsspørsmål. Under konferansen Skulder ved skulder 05.05.07 arrangerte MKR og IRN et seminar om klimaengasjement og religion.

 

 

 

4.      Uttalelser fra Kontaktgruppa i 2007

 

 

24.05.07: PRESSEMELDING OM DOMMEN I RETTSAKEN MOT TORE TVEDT

 

Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke vil sammen uttrykke vår støtte til jøder i Norge når de er redde for konsekvensene dersom frifinnelsen av Tore Tvedt blir stående. Hans grove og nedsettende ytringer om jødene er forkastelige. Jødene i Norge har krav på trygghet som andre borgere. Den norske rettsstaten må sikre utsatte gruppers sikkerhet. Vi er bekymret for at denne frifinnelsen kan bli oppfattet som en aksept av ytringer som oppfordrer og legitimerer vold mot jøder eller andre grupper av borgere.

 

Oslo, 24.05.07

 

For Islamsk Råd Norge,                        For Mellomkirkelig råd for Den norske kirke,

 

Generalsekretær                                   Generalsekretær

Shoaib Sultan                                         Olav Fykse Tveit

 

 

 

 

22.08.07: FELLESERKLÆRING FOR TROSFRIHET OG KONVERTERING

 

 

Introduksjon:

 

Siden 1993 har det pågått et aktivt dialogarbeid mellom Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke gjennom en egen kontaktgruppe mellom disse. De grunnleggende verdiene i dette kontinuerlige arbeidet er gjensidig respekt og tillit.  Målet er å forebygge konflikter og skape et rom for forståelse mellom muslimer og kristne, også i forhold til storsamfunnet. Det har vært en særlig oppgave å samarbeide for å utfordre fordommer og stereotypier av hverandre, samt å motvirke islamofobi og diskriminering av den muslimske minoriteten i Norge.

 

I dialogarbeidet vektlegges religionsfriheten. Religionsfrihet er en verdi som må gjenspeiles i holdninger til mennesker av en annen tro enn ens egen. Retten til å skifte religiøs tro er en del av religionsfriheten. I Norge i dag er det ikke mange mennesker som konverterer fra kristendom til islam eller motsatt. Likevel ønsker vi å komme med en felleserklæring om dette spørsmålet. Ingen skal være i tvil om at religionsfriheten med retten til å konvertere fullt ut er anerkjent som prinsipp, gjenspeilet i holdninger og akseptert i praksis både av Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke:

 

Felleserklæring:

 

 

Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke understreker i fellesskap at alle fritt skal kunne velge sin tro. Vi tar avstand fra og ønsker å motvirke vold, diskriminering og trakassering som følge av at mennesker ønsker å konvertere eller har konvertert fra en religion til en annen, enten det skjer i Norge eller i utlandet.

 

Vi tolker våre ulike religiøse tradisjoner slik at enhver må få velge sin egen tro og religiøse tilhørighet på fritt grunnlag, samt få utøve sin tro – både privat og offentlig.

 

Når vi misjonerer og informerer om vår egen tro, må dette skje innenfor etisk akseptable rammer, det vil si uten noen form for maktbruk eller manipulasjon. Skal trosfriheten ivaretas, er det viktig at all konvertering skjer på fritt grunnlag.

 

Som religiøse fellesskap opplever vi, hver på vår side, at det er gledelig når noen ønsker å dele vår tro og bli del av vårt trosfellesskap. Derfor vil vi også, hver på vår side, respektere en persons rett til å konvertere til en annen religion enn vår egen.

 

Oslo, 22.august 2007

 

Shoaib M. Sultan,                            Olav Fykse Tveit,

Generalsekretær,                              Generalsekretær,

Islamsk Råd Norge                           Mellomkirkelig råd, Den norske kirke