UTTALELSE FRA KONTAKTGRUPPA FOR ISLAMSK RÅD NORGE OG MELLOMKIRKELIG RÅD FOR DEN NORSKE KIRKE OM

 

ISRAEL/PALESTINA-KONFLIKTEN

 

27. mai 2004


 

Kontaktgruppa for Islamsk Råd Norge (IRN) og Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke (MKR) ser med sorg og bekymring på utviklingen i Israel og de palestinske områdene. Vi slutter oss til FNs uttalelser og resolusjoner om den nåværende situasjonen og kravet om at internasjonal lov, folkeretten og menneskerettighetene må overholdes. Bare slik kan en legge grunnlaget for en rettferdig og varig fred i området.

 

Som kristne og muslimer i Norge med et dypt engasjement i dialog ønsker vi at dialogens idealer om likeverd, respekt og fellesskap skal gjelde på tvers av nasjonal og religiøs tilhørighet. Vi vil framheve religionenes ansvar for å bidra konstruktivt til å skape fred og rettferdighet, istedenfor å være med på å låse konflikten i destruktive mønster. Vi oppfatter ikke konflikten mellom israelere og palestinere primært som en religiøs konflikt, men vi erkjenner at religiøse aktører spiller ulike roller i denne konflikten. Religionene er derfor både en del av problemet og et nødvendig element i arbeidet for en løsning.

 

Mange mennesker både i Israel og spesielt i de palestinske områdene lider hver dag på grunn av vold, frykt, undertrykkelse, og får heller ikke dekket sine grunnleggende behov. Konflikten har ikke to likeverdige parter, men består av en sterk okkupant, Israel, og okkuperte palestinske områder med en svak politisk ledelse. Situasjonen gjør at både okkupanten og den okkuperte brytes ned moralsk og brutaliseres, noe som gir næring til voldsspiralen. For både palestinernes og israelernes skyld må okkupasjon og urett opphøre dersom en framtid med trygghet og fred skal bli mulig for begge folk.

 

Kontaktgruppa krever at

Ø      FNs uttalelser og resolusjoner om den nåværende situasjonen respekteres, at internasjonal lov, folkeretten og menneskerettighetene overholdes, og at enhver vold mot sivile opphører.

 

Kontaktgruppa vil

Ø      Oppfordre kristne og muslimske menigheter i Norge til å be for en rettferdig fred i Israel og de palestinske områdene.

Ø      Oppfordre kristne, muslimske og jødiske ledere i Norge til å arbeide for at den israelsk-palestinske konflikten ikke skal føre til økt islamofobi eller antisemittisme.

 

Vi ber norske myndigheter om å

Ø      Legge press på Israel som den sterke part i konflikten for å få dem til øyeblikkelig å stanse vold mot sivile palestinere, stanse okkupasjonen og avvikle bosetninger som er ulovlige i følge internasjonal rett. Bygging og utvidelse av ulovlige bosetninger må opphøre med øyeblikkelig virkning.

Ø      Legge press på både Israel og de palestinske myndighetene for å få dem til å gjenoppta forhandlinger om en rettferdig fred umiddelbart.

Ø      Framheve at Israels såkalte ”sikkerhetsmur” er en trussel mot både fred og rettferdighet i området.

 

Kontaktgruppe vil også

Ø      Oppfordre religiøse ledere i Israel og de palestinske områdene, så vel som i Norge, til å ta avstand fra brudd på menneskerettighetene og all vold mot sivile.

 

Kontaktgruppa for IRN og MKR oppfordrer muslimer og kristne til å slutte seg til den internasjonale kampanjen ”Riv muren – Stop the Wall” og bli en del av et handlende fellesskap på vei mot en sikker og rettferdig fred i Israel og de palestinske områdene.

 


For Kontaktgruppa for Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke:                  

Shoaib Muhammad Sultan, Islamsk råd i Norge (tlf 99 73 64 09)

Vebjørn L Horsfjord, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke (tlf 975 15 075)