Mellomkirkelig Råd for den norske kirke / Islamsk Råd

                                                                                                                                                           

                                                                                                Oslo,  februar 1997

                                                                                                             

Til kristne og muslimske menigheter i Norge,

med oppfordring til kontakt

 

 

I løpet av de siste tjue åra har Norge blitt et samfunn med innslag av flere religioner. Mange av oss er usikre på hvordan vi skal leve med hverandre i et flerreligiøst samfunn, og leter oss fram i et nytt landskap.

 

 

Islam i Norge

 

Den største religionen utenom kristendommen er islam. Stadig flere av de med muslimsk bakgrunn fra hjemlandet har de siste årene fått tilknytning til en muslimsk organisasjon/moské i Norge. Ved inngangen til 1996 var det 59 registrerte muslimske menigheter i Norge, med til sammen 42000 medlemmer. De fleste (30) av de muslimske menighetene er i Oslo/Akershus. Men det er også flere menigheter i Stavanger (5), Drammen (5), Kristiansand (3), Mandal (2), Moss (2), Sarpsborg (2), Bergen (2) og Lillehammer (2). Også i byene Fredrikstad, Halden, Tønsberg, Larvik, Sandnes, Elverum, Trondheim, Levanger, Tromsø samt i Ytre Vinje er det en muslimsk menighet.

 

 

Kontakt mellom kristne og muslimer i Norge

 

Med dette brevet henvender vi oss spesielt til kristne og muslimske menigheter i disse byene/kommunene, med utfordring til å ta kontakt med hverandre.

            I løpet av de siste årene har det vært mange former for kontakt mellom kristne og muslimer i Norge. Mye av kontakten har vært knyttet til naboskap, skole eller mottak av asylsøkere (også kirkeasyl).  Personlige vennskap har vokst fram. Noen steder har det også vært kontakt mellom kirker og moskéer, med gjensidige besøk og forskjellige former for dialogmøter. Likevel er det mange, både på kristen og muslimsk side, som ennå ikke har hatt så mye kontakt på tvers av trosgrensene.

 

 

Nasjonal kontaktgruppe

 

På det nasjonale planet har det nå i tre år det vært en fast Kontaktgruppe for Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke og Islamsk Råd Norge. Også Norges Kristne Råd er nå representert i gruppa, med en katolsk og en baptistisk representant ved siden av de lutherske medlemmene.

            Gruppa har brukt mest tid på spørsmål som har med religionsundervisningen i skolen å gjøre, men har også tatt opp andre saker av nasjonal og internasjonal karakter. En viktig del av arbeidet har vært på det holdningsmessige planet. Etter at enkelte norske politikere gikk til angrep på norske muslimer våren 1996, vedtok Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke en uttalelse der en advarte mot "Fordommer og trakassering av muslimer i Norge".

 

 

Å møtes, og lære hverandre å kjenne

 

Arbeidet i Kontaktgruppa har vært en viktig erfaring, der en gjennom regelmessig kontakt har lært hverandre bedre å kjenne, fått tillit til hverandre og skapt grunnlag for en åpen samtale. 

           

Vi finner nå tiden inne til sammen å oppfordre til en større grad av lokal kontakt mellom kristne og muslimske menigheter, i de deler av landet der dette er aktuelt.

           

Gjennom å møtes kan vi bli bedre kjent med hverandres tro og tenkemåte, på et personlig grunnlag. Ved å bli kjent, kan vi skape et godt utgangspunkt for å løse saker av felles interesse i lokalmiljøet. Ved å vise andre at vi har kontakt med hverandre, kan vi demme opp for krefter som bidrar til at det skapes fiendebilder mellom kristne og muslimer.

           

 

Mange former for kontakt, mange spørsmål å samtale om

 

Det er mange måter å ha kontakt på, og mange spørsmål å ta opp når kristne og muslimer kommer sammen. Når vi nå oppfordrer til mer kontakt, vet vi at kontakten og samtalen kan ta mange ulike former.  Vær kreative, kjenn etter hva slags spørsmål som er viktig for dere, og hva slags kontakt dere har lyst å ta initiativ til!

 

*          Ofte vil det første skrittet være bare å komme sammen, for å bli kjent med hverandre ansikt til ansikt. Vi har mye spennende kultur å dele med hverandre, men også en levende tro.

 

*          Som religiøse mennesker kan vi dele erfaringer om hva troen betyr for oss i daglivlivet. La oss nevne noen eksempler på spørsmål som det kan være nærliggende å ta opp i samtalen mellom kristne og muslimer kan være: Hvordan ber vi, hvordan holder vi gudstjeneste, hva betyr fasten for oss, hvordan bruker vi våre hellige skrifter, hvem er Gud for oss, hva tenker vi om tro og gjerningner, hvordan hjelper troen oss til å ta ansvar for våre medmennesker?

 

*          Ofte vil det også være aktuelt å snakke om hva slags bilder vi har av hverandre. Hva tror vi at de andre tror? På avstand har vi lett for å utvikle fordommer. Ansikt til ansikt kan vi lære hverandre å kjenne på en sannere måte.

 

*          Kanskje kan det være naturlig å invitere hverandre som gjester under kristne og muslimske høytidsfeiringer?

 

*          Så har vi også en felles forankring i et lokalmiljø. Når vi møtes, vil det derfor kunne være nærliggende å ta opp spørsmål som oppvektsvilkår for barn og unge og behovet for samlende begivenheter i lokalmiljøet.

 

*          Mange vil være opptatt av religionens plass i skolen. Også dette er et spørsmål som det kan være naturlig å ta opp i den lokale kontakten mellom kristne og muslimer. I så fall vil det være viktig å alliere seg med lærere og folk som har greie på skolesaker.

 

 

Kontakt mellom ledere

 

Hva skal være det første skrittet i en kontakt? Ofte vil det være naturlig at noen lokale ledere i kirkene og de muslimske menighetene etablerer en kontakt seg i mellom. Personlig kjennskap og vennskap på lederskapsplanet er viktig for å finne ut hva slags kontakt en ønsker å utvikle, og kan også gi et tillitsfullt grunnlag for å ta opp uforutsette utfordringer som måtte dukke opp. 

 

 

1997 - et år med nye kontakter, ansikt til ansikt

 

1997 er valgkampår. Spørsmål om innvandrerpolitikk og islam kan bli et tema også i denne valgkampen. Dette er det viktig å være forberedt på, slik at vi ikke blir offer for de som måtte ønske å sette kristne og muslimer opp mot hverandre. Kanskje kan det bli aktuelt at kristne og muslimer sammen prøver å svare på utspill som måtte komme i valgkampen. Jo flere lokale kontakter som etableres, ansikt

til ansikt, jo lettere vil det være å få til en konstruktiv samtale også i mediene.

           

Vi vil med dette oppfordre kristne og muslimske menigheter i Norge til å ta kontakt med hverandre, bli kjent og drøfte hva slags kontakt det kan være naturlig å etablere. Utfordringen går i første rekke til de byene og kommunene der det er etablert muslimske menigheter.

           

All virkelig dialog må ha en lokal forankring, og ta sitt utgangspunkt i det nære. Ha tro på egne ressurser! I noen tilfeller kan det likevel være naturlig å invitere gjester fra andre deler av landet, for å dele av sine erfaringer. Kontaktgruppa kunne bistå med råd og kontakter, samt med opplysning om adresser og kontaktpersoner lokalt.* 

            Lykke til! Det skal alltid litt initiativ til for å få til den første kontakten. Men om vi først kommer i gang, kan mye spennende og viktig skje!

 

 

For Mellomkirkelig Råd                                  Islamsk Råd Norge

for Den norske kirke

 

Stig Utnem, gen.sekr.                                      Mohammad Bouras, leder