Artiklar, avhandlingar og bøker om RLE/KRL-faget

Sjå eiga oversikt over lærebøker/ressursar til KRL-utdanninga og komparative studiar (internasjonale perspektiv)


Heid Leganger-Krogstad: The Religious Dimension of Intercultural Education. Berlin etc.: Lit Verlag 2011 > meir informasjon.

Ingebjørg Stubø: "Nye formålsparagrafer i skole og barnehage". Norsk Teologisk Tidsskrift 4: 2010, s. 229-254.

Lars Laird Eriksen: Godt fellesskap rundt uenighet, forskning.no 19.12.2010

Stina Kajsa Maria Persson: "En undersökning om ungdomars religiositet i en norsk flerkulturell skolkontekst." Masteroppgåve i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Sjå samandrag og fulltekst i www.duo.uio.no

Marie M. Eberson: "Religionskunnskap og borgerdannelse", Prismet 2: 2010, s. 123-131.

Geir Skeie og Marie von der Lippe: ”Does Religion matter to Young People in Norwegian Schools?” I P. Valk, G. Bertram-Troost, M. Friederici, och C. Béraud (Eds.), Teenagers´ Perspectives on the Role of Religion in their Lives, Schools and Societies. Münster: Waxmann Verlag, s. 269-301.

Bengt Ove Andreassen: "Om fraværet av konfliktperspektiver i den religionsdidaktiske faglitteraturen". Norsk Teologisk Tidsskrift 3: 2009, s. 167-186.

Marie M. Eberson: "Religionskunnskap og borgerdannelse. Religion i norsk grunnskole i perioden 1995 til 2008." Masteroppgåve i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo 2010. Sjå samandrag og fulltekst i www.duo.uio.no

Lars Laird Eriksen: "Verdifellesskap eller uenighetsfellesskap?" I Oddbjørn Leirvik og Åse Røthing (red.): Verdier. Oslo: Universitetsforlaget 2008, s. 120-139.

Elin Gjerberg: Dialog mellom teori og skolevirkelighet. Masteroppgave i Religions- og etikkdidaktikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo 2008. Sjå samandrag og fulltekst i www.duo.uio.no

Ingvild Åtland: "Dialog - i lys av teori og praksis". Masteroppgave i Religions- og etikkdidaktikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo 2008. Sjå samandrag og fulltekst i www.duo.uio.no

Tove Nicolaisen: "Pluralitet, planer og praksis. Mangfold i klasserommet når KRL står på timeplanen. Perspektiver på aksjonsforskning og livssynspluralitet i en grunnskole i Oslo". Prismet 1: 2007, s. 3-16.

[ikkje fullstendig oppdatert 2006-2009]

Njål Høstmælingen: "For sterk trospåvirkning: norsk kristendomsundervisning i strid med menneskeretttighetene." i Norsk Teologisk Tidsskrift 4: 2005, s. 232-253.

Peder Gravem: "Religions- og livssynsundervisning i skolen innenfor rammene av menneskerettighetene." i Norsk Teologisk Tidsskrift 2: 2005, s. 67-89.

Ole Henrik Borchgrevink Hansen: "Religion og livssyn i skolens verdigrunnlag i lys av John Rawls' teori om 'overlappende konsensus'", i Din. Tidsskrift for religion og kultur 1-2:2005, s. 18-30.

Kåre Fuglseth: "Isfjellet? KRL-fagets latente krefter i religionsutviklinga", i Din. Tidsskrift for religion og kultur 1-2:2005, s. 31-40.

Knut Duesund: "KRL-faget og fritaksrett for muslimske elevar", i Din. Tidsskrift for religion og kultur 1-2:2005, s. 41-54.

Geir Afdal: Tolerance and Curriculum: Conceptions of tolerance in the multicultural unitary Norwegian compulsory school. Doktoravhandling. Oslo: Det teologiske Menighetsfakltet, 2005.

Sidsel Lied: "Forholdet mellom elev og lærer i KRL-faget: Et asymmetrisk eller dialogisk forhold?" i Prismet 1: 2005, s. 4-21.

Einar Thomassen: "Religious Education in a Pluralistic Society: Experiences from Norway", in Alef Theria Wasim et al. (eds.): Religious Harmony: Problems, Practice and Education. Yogyakarta, Indonesia: Oasis Publisher n.d. [2005], s. 237-246.

Eystein Gullbekk: "Med dialog på timeplanen - Halima sin KRL-time", Norsk Pedagogisk Tidsskrift 3-4: 2004.

Peder Gravem: KRL - et fag for alle? KRL-faget som svar på utfordringer i en flerkulturell enhetsskole. Vallset: Oplandske Bokforlag, 2004.

Peder Gravem: "Majoritetens tapte ære? Til spørsmålet om KRL-fagets etiske legitimitet, med særlig vekt på fagets forhold til menneskerettighetene", i Religion og livssyn 3:2004, s. s2-31. Jf. tilsvarende artikkel i Kjell Olav Sannes m.fl. (red.): Etikk, tro og pluralisme. Festskrift til Lars Østnor. Bergen: Fagbokforlaget 2004, s. 117-132.

Intervju med og forsking på muslimske elevar sitt forhold til KRL-faget og deira måte å artikulere sin identitet på, redigert oversikt (oktober 2004).

Sidsel Lied: Elever og livstolkningspluralitet i KRL-faget: Mellomtrinnselever i møte med fortellinger fra ulike religioner og livssyn. Hamar: Høgskolen i Hedmark, Rapport nr. 11, 2004. Doktoravhandling, sjå omtale.

Elisabeth Haakedal: "Det er jo vanlig praksis hos de fleste her ..." Religionslærerrolle, livstolkning og skolekulturell ritualisering - en religionspedagogisk studie av grunnskolelæreres handlingsrom på 1990-tallet". Oslo: Unipub 2004 (Acta Theologica nr. 8).

Geir Skeie: "KRL - et fag på frammarsj?" i G. E. Karlsen og I. A. Kvalbein (red.): Norsk lærerutdanning. Søkelys på allmennlærerutdanningen i et reformperspektiv. Oslo: Universitetsforlaget 2003.

Heid Leganger-Krogstad: "Dialogue among young citizens in a pluralistic religious education classroom", i Robert Jackson (ed.): International Persrpectives on Citizenship, Education and Religious Diversity. London: RoutledgeFalmer 2003.

Geir Skeie: "Nationalism, Religiosity and Citizenship in Norwegian Majority and Minority Discourses", i Robert Jackson (ed.): International Persrpectives on Citizenship, Education and Religious Diversity. London: RoutledgeFalmer 2003.

Kim Helsvig: "Kristendom og dåpsopplæring i norsk skole 1739-2003", Kirke og Kultur 5/6: 2003, s. 447-462.

Sidsel Lied: "Elever i møte med fortellinger fra ulike religioner og livssyn", Prismet 4: 2003, s. 147-158.

Sølvi Irene Winnes: "Sang og musikk i KRL-faget", Prismet 4: 2003, s.159-163.

Helje Kringlebotn Sødal: "Hva er nytt i KRL-revisjonen?", Prismet 4: 2003, s. 164-169.

Arne Redse: "Konsekvensar av KRL-faget for dåpsopplæringa i Den norske kyrkja", Prismet 4: 2003, s. 170-180.

Ann Midttun: Ny tid med nytt fag. Samarbeid mellom skole og kirke, Prismet 2: 2003, s. 51-58.

Johs. Wike: "Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap", Religion og livssyn 2: 2003, s. 40-44.

Anne-Carine Ringdal: "Hvor muntlig er KRL-faget?" Religion og livssyn 2: 2003, s. 45-47.

Olav Hovdelien: "Fra kristen trosopplæring til pluralistisk religionsundervisning. Den
religionspedagogiske utviklingen i norsk skole". Norsk pedagogisk tidsskrift 5/6: 2003, s. 272-281.

Tordis Borchgrevink: "Makten eller æren. Kristendom og felleskultur i det flerreligiøse Norge", i Grete Brochmann, Tordis Borchgrevink og Jon Rogstad (red.): Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge.Oslo: Gyldendal akademisk 2002, s. 108-145.

Halldis Breidlid og Tove Nicolaisen: "Når fortellingen utfordrer gudsbildet ...", Religion og livssyn 3: 2002, s. 53-59.

Heid Leganger-Krogstad: "Dialogundervisning i religionsfagene", i Religion og livssyn 2: 2002, s. 24-29.

Halldis Breidlid og Tove Nicolaisen: "Når flere eier 'samme' fortelling", i Religion og livssyn 2: 2002, s. 45-47.

Robert W. Kvalvaag: "Er det allmennmenneskelig å være religiøs?", i Religion og livssyn 2: 2002, s. 48-53.

Olav Hovdelien: "Trosfortellinger er virkelighetskonstruksjon", i Religion og livssyn 2: 2002, s. 54-57.

Olav Hovdelien: "Muslimer og KRL - hva er problemet?" Bedre skole 1: 2002, s. 89-94.

Trond Enger: "The new legislation on RE in Norwegian schools: a new role for world religions", i: Religious Education, Europe and Young People. A collection of papers providing a perspective from different European countries for the 21st Century, ed.: Roger B. Howard, European Association for World Religions in Education 2002.

Sissel Østberg: "Kristendom, religion og livssyn (KRL-faget)". I Svein Sjøberg (red.): Fagdebatikk. Fagdidaktisk innføring i sentrale skolefag. Oslo : Gyldendal akademisk, 2001, s. 266-294.

Trond Enger: "Religious Education for all Pupils stands Trial - the Norwegian Experience after three years", i: Panorama. International Journal of comparative Religious Education and Values (Tyskland) Winter 2001, pp. 77-87.

Elisabeth Haakedal: "Contextual Teaching and Learning in Religious Education. A Discussion of Practices and and Reflections of an Eastern and Western Norwegian Primary School Teacher". I Towards Religious Competence. Diversity as a Challenge for Education in Europe, eds. Hans-Günther Heimbrock, Christoph Th. Scheilke, Peter Schreiner, s. 165-179. LIT Verlag: Münster-Hamburg-Berlin-London 2001.

Heid Leganger-Krogstad: "Religious Education in a Global Perspective: A Contextual Approach", I Towards Religious Competence. Diversity as a Challenge for Education in Europe, eds. Hans-Günther Heimbrock, Christoph Th. Scheilke, Peter Schreiner, s. 165-179. LIT Verlag: Münster-Hamburg-Berlin-London 2001.

Plesner, Ingvill T.: Hvordan definere fellesskapets grunnlag? Pluraliseringens betydning for den offentlige skolens religionsundervisning og verdiformidling. I: Henriksen, J. O. Og Otto krogseth (red): Pluralisme og identitet. Kulturanalytiske perspektiver på nordiske nasjonalkirker i møte med religiøs og moralsk pluralisme. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2001. s. 354-406.

Ingvill Thorson Plesner: Religious Education in pluralistic Societies – Aims and Challenges. A Response to the documents for The International Consultative Conference on School Education in Relation to Freedom of Religion or Belief, Tolerance and Non Discrimination, to be held in Madrid 23-25 November 2001. Written by Ingvill Thorson Plesner for a working group under the Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief, April 2001.

Sidsel Lied: "Ny kontekst gir ny fortelling", i Religion og livssyn 1:2002, s. 45f.

Haakedal, Elisabeth: "From Lutheran Catechism to World Religions and Humanism: Dilemmas and Middle Ways through the Story of Norwegian Religious Education." I: British Journal of Religious Education 23 (2), 88-97.

Halldis Breidlid og Tove Nicolaisen: "Fortellingens ulike dimensjoner i religions- og livssynsundervisningen. Ikke enten-eller, men både-og". Religion og livssyn 4: 2001, s. 36-42.

Sidsel Lied: "Tolking og bruk av religionenes og livssynenes fortellinger", i Religion og livssyn 3: 2001.

Gunnar Holth: Skolens oppgave i et pluralistisk samfunn– fem synspunkter på vår tids etiske pluralisme som didaktisk utfordring. Religion og livssyn 3: 2001.

Geir Skeie: "Pluralisme og identitet." Religion og livssyn 1: 2001, s. 19-25.

Kai Ingolf Johannessen: "KRL-faget og den norske 'enhetsskolen'." Religion og livssyn 1: 2001, s. 13-18.

Gunhild Hagesæter: "Evaluering av KRL-faget – foreldres, læreres og elevers erfaringer". Religion og livssyn 1: 2001, s. 5-12.

Tove Nicolaisen: "Dialog i KRL-faget". Prismet 2: 2001, s. 73-84.

Oddbjørn Leirvik: "KRL-faget som skule- og religionspolitikk" og "Religionsdialog i klasserommet", kap. 4.1 og 4.2 i Religionsdialog på norsk. Ny og utvida utgåve. Oslo: Pax forlag 2001.

Eystein Gullbekk: "Med identitet på timeplanen: læreres arbeid med grunnskolefaget Kristendomskunnskap med religions- og livsynsorientering". Hovedoppgave i sosiologi, Universitetet i Bergen, 2000 II.

Leganger-Krogstad, Heid: "Norge i utakt? En systematisk analyse av forholdet mellom skole og religion i Europa." I: Forskning og fundering. Religion og religiøsitet i skole, kirke og samfunn. Festskrift til Ole Gunnar Winsnes. Red: Erling Birkedal, Harald Hegstad og Geir Skeie. Trondheim: Tapir 2000, s. 123-156.

Tove Nicolaisen: "Ramayanas heltinne Sita." Prismet 4: 2000, s. 180-190.

Halldis Breidlid: "Kvinneperspektivet i KRL – en utfordring." Prismet 4: 2000, s. 143-154.

Ingvill Plesner: "KRL-faget: prosess og produkt." Religion og livssyn 4: 2000, s- 7-16.

Peder Gravem: "Bør KRL endrast?" Religion og livssyn 4: 2000, s. 26-33.

Tarald Rasmussen: "The New Norwegian 'KRL' Subject and Religious Freedom: A Report". Studia Theologica 54 (2000), s. 19-34.

Eystein Gullbekk: Med identitet på timeplanen. Læreres arbeid med grunnskolefaget Kristendomskunnskap med Religions- og Livssynsorientering. Hovefagsoppgave i ved Sosiologisk Instituttt. Bergen: Universitetet i Bergen 2000.

Elin Lorentzen: Skolefag som politisk konstruksjon. En sosiologisk analyse av den politiske prosessen bak grunnskolefaget 'Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering. Hovedfagsoppgave ved Sosiologisk institutt. Bergen: Universitetet i Bergen 2000.

Ingvill Thorson Plesner: "Religion – kilde til konflikt eller integrasjon?" Sosiologi idag 2: 2000, s. 83-117.

Ingvill Thorson Plesner: "Kan pluralitetens problem løses? – Eller: hvordan håndtere kulturkonflikter i det norske samfunn og den norske enhetsskolen?" Tidsskrift for kirke, religion, samfunn 1: 1999, s. 55-72.

Peder Gravem: "Kulturkonfliktar og einsskapsskule".Tidsskrift for kirke, religion, samfunn 1: 1999, s.45-54.

Edvard Stange: KRL-97. Nytt fag i grunnskolen. Kompromiss eller overtramp? Kristiansand: HøyskoleForlaget1999.

Sigurd Hjelde: "Religionsstudium og religionsundervisning - innenfra eller utenfra? Om skolens religions- og livssynsundervisning som møtested for religionsvitenskap og teologi", Kirke og Kultur 3: 1999, s. 243-255.

Oddbjørn Leirvik: Theology, Religious Studies and Religious Education, as seen from Norway". In Diversity as Ethos. Challenges for Interreligious and Intercultural Education, eds. David Chidester, Janet Stonier and Judy Tobler, pp.140-154. Rondebosch: ICRSA, University of Cape Town 1999.

Halldis Breidlid and Tove Nicolaisen: "Stories and Storytelling in Religious Education in Norway". In Diversity as Ethos. Challenges for Interreligious and Intercultural Education, eds. David Chidester, Janet Stonier and Judy Tobler, pp.75-83. Rondebosch: ICRSA, University of Cape Town 1999.

Sissel Østberg: "Religionshistorie og religionsdidaktikk". I Inger Marie Ruud og Sigurd Hjelde (red.): Enhet i mangfold? 100 år med religionshistorie i Norge", s. 239-261. Oslo: Tano Aschehoug 1998.

Trond Enger: "Religious Education for all Pupils - the Norwegian Way", i: Panorama. International Journal of comparative Religious Education and Values (Tyskland) Winter 1998, pp. 122-134.

Oddbjørn Leirvik: "Skule, kyrkje, pluralisme. Perspektiv på eit utvida kristendomsfag", Kirke og Kultur 1:1998, s. 3-16.

Oddbjørn Leirvik: Religiøs dialog i klasserommet. I Religion i en verden i endring (red. D. Rian), Trondheim: Tapir 1998, s. 81-92.

Ingvill Thorson Plesner: "Frihet eller fellesskap?" – Et liberalt og et sosialdemokratisk dilemma. Sosiologisk analyse av debatten om det nye grunnskolefaget "Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering". Hovedfagsoppgave i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Universitetet i Oslo, våren 1998

Geir Skeie: En kulturbevisst religionspedagogikk. Dr. art. avhandling. Trondheim: NTNU 1998.

Edvard Stange: "Pluralistisk religionsfag?" Norsk pedagogisk tidsskrift 1-2: 1997, s. 100-103.

Oddbjørn Leirvik: "Identitet og dialog i skulen", kap. 4 Religionsdialog på norsk. Oslo: Pax forlag 1996.

Lars Gunnar Lingås og Liv London (red.): Likhet eller likeverd? En kritikk av det nye kristendomsfaget i grunnskolen. Oslo: Humanist forlag 1996.

Edvard Stange: "KRL-faget og tvang." Norsk pedagogisk tidsskrift 5:1996, s. 315-317.

Trond Enger: "Læreren i grunnskolens nye religionsfag: Åpent sinn og tomt hjerte?" i: Kirke og Kultur 1996, pp. 313-322.


Tilbake til KRL-nettverkets heimeside