Islam i Norge:
OVERSIKT MED BIBLIOGRAFI

Ei oversikt over muslimske organisasjonar og moskear i Norge, med litteraturoversikt ang. islam i Norge.


Forskingskonferanse om
Islam i Norge: status for forskningen, blinde flekker? (Universitetet i Oslo, mai 2008)

Litteratur & perspektiv, islam i Norge:

OVERSIKTSSTOFF

OM MUSLIMSKE ORGANISASJONAR/MOSKEAR I NORGE

MOSKEBYGG

  • Oppslag i Vårt Land 14.11.05: Flere nye moskébygg i Oslo.
  • Sjå bilete av moskear i Norge. Også oppslaget Islamsk nybyggerånd har bilete frå norske moskear.
  • Saphinaz-Amal Naguib har forska på moske-arkitektur i Norge, sjå hennar bok Mosques in Norway. The Creation and Iconography of Sacred Space. Novus forlag (The Institue for Comparative Research in Human Culture), Oslo 2001. Jf. intervju med Saphinaz-Amal Naguib om moskear i Norge i Apollon (forskingsmagasinet til Universitetet i Oslo), nr. 1:2001 – under overskrifta Islamsk nybyggerånd.

KVINNER I NORSK ISLAM

UNGE MUSLIMAR

  • Viktige forskingsbidrag når det gjeld unge muslimar i Norge er Sissel Østberg: Muslim i Norge. Religion og hverdagsliv blant unge norsk-pakistanere (Universitetsforlaget, Oslo 2003) og Christine M. Jacobsen: Tilhørighetens mange former. Unge muslimer i Norge. Pax forlag (Unipax), Oslo 2002
  • Til unge muslimars inntog i moské-styra, sjå Dagsavisens oppslag 9.11.02: Opprør i pakistanske moskeer og Vil ha techno og biljard i moskeene.
  • Intervju med Kari Vogt i samband med utgivinga av Islam på norsk (2002), under overskrifta Unge muslimer vil ha "norsk islam".

Europeisk islam:

Tysk nettside, redigert av Martin Riexinger, med lenker til muslimske organisasjonar i ei rekkje europeiske land.


tilbake (Oddbjorn Leirviks heimeside)