Lærebøker til RLE/KRL-utdanninga og lavare gradsstudiar i religionsvitskap og teologi

Sjå eigne oversikter over bøker og artiklar om RLE/KRL-faget, og komparative studiar i internasjonalt perspektiv.

Religionsteori

Religionspedagogikk
og didaktikk

Verdsreligionane

Bibelfag

Livssynshumanisme
og nyreligiøsitet

Religion/livssyn i Norge

Fortellingspedagogikk

Islam
og jødedom

Kristendomshistorie,
konfesjonskunnskap

Filosofi i skulen

Religionsdialog

Estetiske uttrykk,
riter og høgtider

Buddhisme
og hinduisme

Kristen tru
og livstolking

Etikk

 

Religionsteori

Ingvild Sælid Gilhus og Lisbeth Mikaelsson: Nytt blikk på religion: studiet av religion i dag. Oslo: Pax forlag 2001.

António Barbosa da Silva og Katrine Ore: Hva er religionsfenomenologi? En kritisk analyse av religionsstudiet. Stavanger: Misjonshøgskolens forlag 1996.

tilbake til toppen

Religion og livssyn i Norge

Knut A. Jacobsen: Verdensreligioner i Norge. Oslo: Universitetsforlaget 2005 (første utg.: 2001). Med bidrag også av Dagfinn Rian og Kari Vogt.

Helje Kringlebotn Sødal (red.), Torleiv Austad, Bernt Oftestad, Paul Leer-Salvesen: Det kristne Norge. Innføring i konfesjonskunnskap. Kristiansand: Høyskoleforlaget 2002.

Oddbjørn Leirvik: Religionsdialog på norsk. Ny og utvida utgåve. Oslo: Pax forlag 2001 (kap. 1: "Det nye religiøse Noreg").

Kari Vogt: Islam på norsk. Moskeer og islamske organisasjoner i Norge. Oslo: Cappelen 2000.

Pål Repstad: Religiøst liv i det moderne Norge. Et sosiologisk kart. 2. utg. Kristiansand: Høyskoleforlaget 2000.

tilbake til toppen

Religionsdialog

Oddbjørn Leirvik: Religionsdialog på norsk. Ny og utvida utgåve. Oslo: Pax forlag 2001 (sjå innhaldsoversikt)

Oddbjørn Leirvik: Abrahams barn. Jødar, kristne og muslimar i historia. Oslo: Pax forlag 2000 (sjå innhaldsoversikt)

Anne Hege Grung og Lena Larsen: Dialog med og uten slør. Oslo: Pax forlag 2000.

tilbake til toppen

Religionspedagogikk og didaktikk (generelt)

Geir Skeie (red.): Religionsundervisning og mangfold. Rom for læring i religion, livssyn og etikk. Oslo: Universitetsforlaget 2010.

Helje Kringlebotn Sødal (red.): Religions- og livssynsdidaktikk: en innføring. Kristiansand: Høyskoleforlaget 2006 (3. utg.). Med bidrag av Ruth Danielsen, Levi G. Eidhamar, Hans Hodne, Geir Skeie, Helje Kringlebotn Sødal og Geir Winje.

Helje Kringlebotn Sødal: Barn med ulik tro. Møte med livssynsmangfoldet i skole og barnehage. Kristiansand: Høyskoleforlaget 2000.

Sverre Dag Mogstad: Fag, identitet og fortelling. Didaktikk til kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget 1999.

Geir Afdal, Elisabet Haakedal og Heid Leganger-Krogstad: Tro, livstolkning og tradisjon: innføring i kontekstuell religionsdidaktikk. Oslo: Tano Aschehoug 1997.

tilbake til toppen

Forteljingspedagogikk

Kåre Fuglseth og Jorunn Ubostad: Frå Judea til Salten. Fortell eller forstå Bibelen. Interaktiv studiepakke i KRL-faget for høgskolestudentar.

Ragnar Arntzen, Ruth Danielsen, Kristin Lyhmann: Plutselig ble det en fortelling: om fortellinger og fortellere. Halden: Høgskolen i Østfold 2001.

Halldis Breidlid og Tove Nicolaisen: I begynnelsen var fortellingen. Fortelling i KRL. Oslo: Universitetsforlaget 2000.

Ruth Danielsen: Kulturbærende fortellinger, barn og skole. Oslo: Cappelen akademisk 1996.

tilbake til toppen

Estetiske uttrykk, riter og høgtider

Geir Winje: Guddommelig skjønnhet. Kunst i religionene. Oslo: Universitetsforlaget 2001. Med bidrag av Roald Kristiansen (samisk kunst) og Tormod Tobiassen (kristen kunst). Sjå meir informasjon.

Jone Salomonsen: Riter. Religiøse overgangsritualer i vår tid. Oslo: Pax forlag 1999.

Beate Børresen: Høytider og høytidsfeiring. Oslo: Tano Aschehoug 1997.

tilbake til toppen

Verdsreligionane

Gunnar Neegaard: Når Gud bestemmer menyen. Regler om mat og drikke i verdensreligionene. Medforfattere: Knut A. Jacobsen, Robert W. Kvalvaag, Rasmus Reinvang. Oslo: Yrkeslitteratur 2004.

Knut A. Jacobsen: Verdensreligioner i Norge. Oslo: Universitetsforlaget 2001. Med bidrag også av Dagfinn Rian og Kari Vogt.

Dagfinn Rian: Verdensreligioner i undervisningen. Oslo: Universitetsforlaget 1999.

tilbake til toppen

Islam og jødedom

Anne Sofie Roald: Islam. Oslo: Pax 2004.

Oddbjørn Leirvik: Islamsk etikk – ei idéhistorie. Oslo: Universitetsforlaget (sjå innhaldsoversikt).

Knut S. Vikør: Islam. Ei faktabok. Oslo: Spartacus 2002.

Bente Groth: Jødedommen. Oslo: Pax forlag 2000.

Dagfinn Rian og Levi Geir Eidhamar: Jødedommen og islam. 2. utgave. Kristiansand: Høyskoleforlaget 1999.

Kari Vogt: Islam på norsk. Moskeer og islamske organisasjoner i Norge. Oslo: Cappelen 2000.

Kari Vogt: Kommet for å bli. Islam i Vest-Europa. Oslo: Cappelen 1995.

Jan Opsal: Lydighetens vei. Islams veier til vår tid. Oslo: Universitetsforlaget 1994.

Kari Vogt: Islams hus. Verdensreligion på fremmarsj. Oslo: Cappelen 1993.

tilbake til toppen

Buddhisme og hinduisme

Knut A. Jacobsen: Hinduismen. Oslo: Pax forlag 2003.

Knut A. Jacobsen: Buddhismen. Oslo: Pax forlag 2000.

Knut A. Jacobsen og Notto R. Thelle: Hinduismen og buddhismen. Kristiansand: Høyskoleforlaget 1999.

tilbake til toppen

Bibelfag

Tormod Tobiassen: Bibelens første del - Det gamle testamente eller Tanak. Bergen: Fagbokforlaget (KRL-biblioteket) 2004.

Tormod Tobiassen: Les og fortell! Om Bibelens eldste bøker. Ny utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk 2004 (sjå omtale).

Robert Kvalvaag: Fra Moses til Marley. Det gamle testamentets teologi og virkningshistorie. Bergen: Fagbokforlaget 2003.

Kåre Fuglseth og Jorunn Ubostad: "Frå Judea til Salten. Fortell eller forstå Bibelen". Interaktiv studiepakke i KRL-faget for høgskolestudentar.

Per Halse: Gudsord og menneskeord: innføring i bibelkunnskap. Bergen-Sandviken: Fagbokforlaget 1999.

Carl Smith-Gahrsen og Tor Vegge: Innføring i boka om Evas ætt. Bibelkunnskap. 2. utg. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Tormod Tobiassen: Like til jordens ender. Internettboka for lærere om Det nye testamente. Bergen 2000 (fulltekst).

Tormod Tobiassen: Les og fortell! Om Bibelens eldste bøker. Oslo: AdNotam/Gyldendal 1999 (sjå innhaldsoversikt).

Reidar Hvalvik og Terje Stordalen: Den store fortellingen. Om Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og betydning. Oslo: Det Norske Bibelselskap 1999.

tilbake til toppen

Kristendomshistorie, konfesjonskunnskap

Hallgeir Elstad: Nyere norsk kristendomshistorie. Bergen: Fagbokforlaget (KRL-biblioteket) 2005.

Henny Fiskå Hägg: Oldkirken. Kristendommen i Romerriket 30-395. Bergen: Fagbokforlaget (KRL-biblioteket) 2004.

Olav Kansgar Straum: Norrøn tro og kristningen av Norge - en religionshistorisk innføring til perioden 800-1050. Bergen: Fagbokforlaget (KRL-biblioteket) 2004.

Hallgeir Elstad, Per Halse og Eva Furseth (billedredaktør): Illustrert norsk kristendomshistorie. Bergen: Fagbokforlaget mai 2002. Sjå presentasjon.

Helje Kringlebotn Sødal (red.), Torleiv Austad, Bernt Oftestad, Paul Leer-Salvesen: Det kristne Norge. Innføring i konfesjonskunnskap. Kristiansand: Høyskoleforlaget 2002.

Tarald Rasmussen og Einar Thomassen: Kristendommen: en historisk innføring. Oslo: Universitetsforlaget 2000.

Tore Meistad: Kristendommens historie. En innføring. Kristiansand: Høyskoleforlaget 2000.

tilbake til toppen

Kristen tru og livstolking

Tormod Tobiassen, Hallgeir Elstad, Kristin M. Norderval: Kristendommen og kunst i vesteuropeisk kultur - bilder og arkitektur. Bergen: Fagbokforlaget (KRL-biblioteket) 2006 .

Halvor Moxnes: Hva er kristendom. Oslo: Universitetsforlaget 2006.

Fartein Valen-Sendstad: "Ikke for å herske". Innføring i den kristne tro. Kristiansand: Høyskoleforlaget 2005.

Fartein Valen-Sendstad: Hva er kristen tro? Kristiansand: Høyskoleforlaget 2000.

Trond Skard Dokka. Som i begynnelsen: innføring i kristen tro og tanke. Oslo: Gyldendal akademisk 2000.

Arne Redse: Mennesket i Guds verden. Kristen tro og livstolkning. Bergen: Fagbokforlaget 1999.

Carl Smith-Gahrsen: Kristen tro og livstolkning. Kristiansand: Høyskoleforlaget 1998.

tilbake til toppen

Livssynshumanisme og nyreligiøsitet

Ingvild Sælid Gilhus og Lisbeth Mikaelsson: Kulturens refortrylling. Nyreligiøsitet i moderne samfunn. Oslo: Universitetsforlaget 2005 (første utg.: 1998).

Henning E. Sandström: Nyere livssyn og idéstrømninger. Humanisme, naturlisme, marxisme, freudianisme, nyreligiøsitet. Bergen: Fagbokforlaget 2004 (KRL-biblioteket).

Per Bjørnar Grande: Sentrale livssyn. Ny utgave. Oslo: Gyldendal 2004 (tidl. utgave Bergen: Høgskolen i Bergen 2000).

Robert Kvalvaag: Det guddommelige jeg. Nyreligiøse strømninger i moderne ungdomskultur. Bergen: Fagbokforlaget 2003.

Erik Brøntveit og Knut Duesund: Filosofi, livssyn og etikk. Fagbokforlaget: Bergen 2002.

Lars Gunnar Lingås: Skape en himmel her? Humanisme og andre verdslige livssyn. Kristiansand: Høyskoleforlaget 2001. Papirutgåva er ikkje lenger tilgjengeleg, men boka finst i sin heilskap på nettet som fulltekst.

Leif Gunnar Engedal og Arne Tord Sveinall: Troen er løs. Bidrag til belysning av forholdet mellom folkereligiøsitet, nyreligiøsitet og kristen tro. Trondheim: Tapir 2000.

Geir Winje: Fra bønn til magi. Nye religioner og menneskesyn. Kristiansand: Høyskoleforlaget 1999.

Bente Gullveig Alver, Ingvild Sælid Gilhus, Lisbeth Mikaelsson, Torunn Selberg: Myte, magi og mirakel i møte med det moderne. Oslo: Pax forlag 1999.

Per M. Aadnanes: Livssyn. Oslo: Tano 1988 og seinare opplag.

Per M. Aadnanes: Frå moderne vantru til ny religiøsitet: norsk livssynsdebatt gjennom hundre år. Oslo: Tano 1988.

tilbake til toppen

Filosofi i skulen

Knut Duesund. Etikk og filosofi i skolen. Bergen: Fagbokforlaget 2005 (KRL-biblioteket).

Ralph Henk Vaags: Filosofiens hovedspørsmål - innføring i filosofi. Bergen: Fagbokforlaget (KRL-biblioteket) 2004.

Beate Børresen og Bo Malmhester: La barna filosofere. Den filosofiske samtale i skolen. Kristiansand: Høyskoleforlaget 2003.

Inga Bostad og Helge Svare: Samtaler om filosofi (75s). Oslo: Høgskolen i Oslo 2003. Kan bestillast frå Høgskolens nettbokhandel.

fl. forf.: spesialnummer om "Filosofi med barn", Barn (utgitt av Senter for barneforskning, NTNU) nr. 2: 2002.

Beate Børresen: "Filosofi i klasserommet", i Lærerveiledning til Under samme himmel 8. klasse, Oslo: Cappelen 2002 (15s).

Erik Brøntveit og Knut Duesund: Filosofi, livssyn og etikk. Fagbokforlaget: Bergen 2002.

Paul Leer-Salvesen, Vigdis Hølen og Levi Geir Eidhamar: Den Andre. Etikk og filosofi i skolen. Kristiansand: Høyskoleforlaget 2001.

Ariane Schjelderup, Øyvind Olsholt og Beate Børresen: Filosofi i skolen. Oslo: Tano Aschehoug 1999.

tilbake til toppen

Etikk

Knut Duesund. Etikk og filosofi i skolen. Bergen: Fagbokforlaget 2005 (KRL-biblioteket).

Erik Brøntveit og Knut Duesund: Filosofi, livssyn og etikk. Fagbokforlaget: Bergen 2002.

Oddbjørn Leirvik: Islamsk etikk – ei idéhistorie. Oslo: Universitetsforlaget 2002 (sjå innhaldsoversikt).

Paul Leer-Salvesen, Vigdis Hølen og Levi Geir Eidhamar: Den Andre. Etikk og filosofi i skolen. Kristiansand: Høyskoleforlaget 2001.

Paul Leer-Salvesen og Levi Geir Eidhamar: Nesten som deg selv: barn og etikk. 2. utg. Kristiansand : Høyskoleforlaget 2000 [for førskulelærarutdanninga].

Svein Aage Christofftersen og Torstein Selvik: Engasjement og livsytring. Innføring i etikk for pedagoger. Oslo: Tano Aschehoug, 2. utg. 1999.

Svein Aage Christoffersen: Handling og dømmekraft: etikk i lys av kristen kulturarv. Oslo: Tano 1994.

tilbake til toppen


Tilbake til KRL-nettverkets heimeside