Innvandrarar, kultur og religion

Oversikt over bøker og nettressursar, ved Oddbjørn Leirvik


 

OVERSIKTSLITTERATUR

Thomas Hylland Eriksen og Torunn Arntsen Sørheim: Kulturforskjeller i praksis. Perspektiver på det flerkulturelle Norge, Gyldendal akademisk, siste utg. 2003.

Knut A. Jacobsen (red.): Verdensreligioner i Norge, Universitetsforlaget 2001.

ISLAM I NORGE

 

Oddbjørn Leirvik: Islam i Norge, oversikt over tendensar og organisasjonar på nettet.

 

Kari Vogt: Islam på norsk, Cappelen 2000.

 

KULTUR OG RELIGION, I FORHOLD TIL ISLAM

Oddbjørn Leirvik: "Norsk migrasjonsislam", nettartikkel

 

Oddbjørn Leirvik: "Norsk fleirkultur - kultur- eller religionsmøte?", nettartikkel

Nokre sentrale bidrag til hijab-debatten (2003-2204)

FAMIILIE- OG EKTESKAPSSPØRSMÅL

Kap. 10 (”Familiens mange roller”), 11 (”Kjønn, roller og autoritet”) og 12 (”Ekteskap”) i Kulturforskjeller i praksis.

 

Berit Thorbjørnsrud (red.). Evig din? Ekteskaps- og samlivstradisjoner i det flerreligiøse Norge (Abstrakt 2005). Jf. Berit Thorbjørnsruds utgreiingar "Syn på ekteskap blant hinduer, buddhister, sikher, muslimer og kristne". Utredning for Barne- og familiedepartementet 2001, og "Det muliges kunst. En utredning om mulige tiltak for å sikre alle ’like, religiøse som lovmessige retter til skilsmisse’”. Utredning for Kommunal- og regionaldepartementet 2004. Den siste er tilgjengelig på nettet.

 

MAT

 

Kap. 15 (”Mat som kultur”) i Kulturforskjeller i praksis.

 

Gunnar Neegaard m.fl.: Når Gud bestemmer menyen. Regler om mat og drikke i verdensreligionene, Yrkeslitteratur 2004.

 

Nora Eggen/Den islamske informasjonsforeningen: ”Islam og mat. En praktisk veiledning”, 2000 (hefte, 24s)

 

HELSE

Kap. 13 (”Den kulturelle kroppen”) og 14 (”Sykdom og kultur”) i Kulturforskjeller i praksis.

 

Den islamske informasjonsforeningen: "Muslimer og helsevesenet", 1995 (hefte, 26s)

Gunnar Neegaard: "Religioner og kulturer - om skikker og tradisjoner. En veileder for helsepersonell" (Helsedirektoratets veiledningsserie 1-89, 126s).

GRAVFERD

 

Begravelser på norsk-pakistansk vis (Apollon 24. januar 2005)

 

Om muslimske gravlundar i Oslo

 

Gunnar Neegaard: Religioner, livssyn og gravferd. En håndbok om gravskikker, Kommuneforlaget 1993.