Oddbjørn Leirvik:

Islam i Norge
Oversikt, med bibliografi

NB: frå 2004 finst det ein moskédatabase på nettsida islam.no, med kontaktinformasjon (sjå eigne lister med adresser og telefon).

Også Fylkesmannen i Oslo og Akershus har lagt ut oversikt over trus- og livssynssamfunn i Oslo/Akershus (med kontaktinformasjon).

Sjå også oversikta i Vårt Land januar 2010: Norges moskeer (19.01.10)

Islam i Norge, statistikk (sist oppdatert 2013)

Islam i Norge, tendensar (ikkje oppdatert sidan 2006)

Islam i Oslo/Akershus, trussamfunn (arkiv; ikkje oppdatert sidan 2006)

Andre muslimske organisasjonar og fellestiltak, adr. Oslo (arkiv; ikkje oppdatert sidan 2006)

Islam i Norge, trussamfunn i andre fylke            (arkiv; ikkje oppdatert sidan 2006)

Islam i Norge, BIBLIOGRAFI       (oppdatert t.o.m. 2018)

 

Copyright       Oddbjørn Leirvik


Islam i Norge, statistikk

(sist oppdatert 2013)

 

            Ingen offentleg statistikk registerer kven som er "muslimar" i den forstand at dei har islam som sin heimlandsbakgrunn. Men ved å halde innvandrarstatistikken saman med anslag over den prosentvise delen av muslimar i kvar nasjonsgruppe, er det mogeleg å kome fram til eit anslag over kor mange innvandrarar, flyktningar og asylsøkarar som har kome hit med islam som sin heimlandsbakgrunn, eller er fødde av foreldre med slik bakgrunn. (Til utrekningsmåten: jf. Jan Opsal: Lydighetens vei, Oslo 1994, s. 295f.). Tala for "muslimsk bakgrunn" nedanfrå byggjer på SSB si oversikt over Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Etter den vidaste innvandrarkategorien budde det i 2013 kanskje 220 000 med muslimsk bakgrunn her til lands. Men dette talet seier ikkje noko om kor mange som sjølve identifiserer seg med islam. Kor mange som er medlemmer av eit muslimsk trussamfunn i Norge, er ei anna sak, og kan avlesast av trussamfunnsstatistikken.

Til historia: I 2005 anslo Kari Vogt (i boka Verdensreligioner i Norge) talet på norske muslimar til 120 000. Jan Opsal (i den nye utgåva av boka Lydighetens vei gav eit høgare tal, nemleg 150 000. I ein artikkel publisert av Statistisk Sentralbyrå i 2009 konkluderte med at 163 000 innvandrarar samt norskfødde med innvandrarforeldre hadde bakgrunn frå muslimske land (Gunnlaug Daugstad og Lars Østby: Det flerkulturelle Norge - et mangfold av tro og livssyn).

Muslimsk bakgrunn (2013):

Mange av muslimane i Norge er innvandrarar, dvs. arbeidsmigrantar frå 70-talet, med påfølgande familiesameining og familievekst i Norge på 80-talet. Tala nedanfor viser dei viktigaste innvandrargruppene (pr. 2013) frå land med meir enn 95% muslimar samt Bosnia og Kosovo.

*          Pakistan 39 000, Tyrkia 20 500, Marokko 11 400.

Frå midten av 80-talet kom dei muslimske flyktningane og asylsøkarane. Dei største gruppene i denne kategorien som kom på 90-talet var dei europeiske muslimane frå Balkan samt iranarane, med følgjande tal pr. idag:

* Bosnia 17 900, Kosovo 15 200, Iran 21 300.

Dei nyare gruppene kjem frå

Somalia 33 800, Irak (kurdarar frå nord, sjiamuslimar frå sør, og andre) 30 600, Afghanistan 14 600.

I tillegg til innvandrarar og asylsøkarar kjem ca. 3000 norske konvertittar, i følge Kari Vogt i Aftenposten 8. juni 2015 (mot ca. 1000 i 2006, i følgje eit oppslag med Vogt i Aftenposten 9. november 2006).

Medlemstal i muslimske organisasjonar:

Talet på organiserte muslimar har gjennom 80- og 90-åra vist ein sterkt stigande tendens, både i absolutte og relative tal:

1980:   1 006 (av ca. 10 000 med muslimsk bakgrunn, dvs. 10%)

1985:   8 214

1990:   19 189 (av ca. 36 000, dvs. 53%)

1994:   32 811

1998:   46 634 (av 67 000: 70%)

2000: 56 458 (av 80 000: 70%, av 90 000: 62%)

2001: 62 753 (av 100 000: 62%)

2002: 70 500 (av 105 000: 67%)

2003: 75 700 (av 115 000: 66%)

2004: 80838 (av 120 000: 67 %)

2005: 76 621 (av 130 000: 59 %)

2006: 72 023 (av 135 000: 53 %)

2007: 79068 (av 145 000: 54 %)

2008: 83 684 (av 150 000: 56 %)

2009: 92 744 (av 160 000: 58 %)

2010: 98 953 (av 170 000: 58%)

2012: 112 236 (av 180 000: 62 %)

2013: 120 882 (av 220 000: 55 %)

2014:

2015: 141 027

Dei organiserte muslimane fordelte seg iflg. fylkesmennene sine oversikter for 2009 på 126 (i 2002: 81) registrerte eller uregistrerte trussamfunn : 37 i Oslo; 15 i Buskerud; 12 i Østfold; 10 i Rogaland; 8 i Akershus; 7 i Vestfold; 6 i Telemark; 5 i Hordaland; 4 i Vest-Agder; 3 i Oppland, Sør-Trøndelag og Troms; 2 i Hedmark, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Nordland; 1 i Aust-Agder og Finnmark (sjå detaljert liste).

Komparative tal på moskear/registrerte trussamfunn: 18 i 1988, 44 i 1992, 51 i 1995, 78 i 1999, 81 i 2002, 126 i 2009.

I tillegg til desse igjen kjem lokale muslimske forsamlingar som tilhøyrer organisasjonar som er registrert i eit anna fylke, og forsamlingar som ikkje har registrert seg hos Fylkesmannen i det heile.

            Mange av dei muslimske forsamlingane har sin eigen moské, i tydinga offentleg bønerom. Dei fleste held til i ominnreidde næringslokaler, gamle skulebygningar eller leiligheter. Norges første nybygde moské (reist av World Islamic Mission) vart tatt i bruk i Oslo i 1995.Central Jamaat-e-ahl-e Sunnat opna sin nybygde moské i 2006, og Islamic Cultural Centre opna sin i 2009. Alle dei nemnde moskeane ligg i bydelen Grønland-Tøyen på Oslos auskant. Ahmadiyya-muslimane har ein moské på Furuset i Oslo som vart formelt opna i 2011. Den somalske Tawfiq-moskeen på Grønland-Tøyen opna i 2013. I tillegg byggjer kosovoalbanarane moské på Grønland-Tøyen og den sjiamuslismke Tawheed-forsamlinga på Hauketo-Prinsdal.

            Dei aller fleste moskéane i Oslo er sunni-muslimske, med unnatak av sju shi‘a-muslimske (med irakiske, iranske, libanesiske og pakistanske medlemmer) og ei ahmadiyya-forsamling (med flest pakistanske medlemmer). Viktige variablar er kulturbakgrunn, etnisitet og språk. Av sunni-muslimske organisasjonar og moskéar i Oslo finn vi 12 vesentleg pakistanske, 6 tyrkiske, 7 afrikanske, 5 arabiske, 2 kurdiske, 1 kosovo-albansk, 1 bosnisk, 1 tjetsjensk.

tilbake til innhaldsoversikt


Islam i Norge, tendensar

(ikkje oppdatert sidan 2006)

 

Nora Ahlberg viser i ein studie frå 1990 korleis pakistanske muslimar si handtering av nye utfordringar i Norge er avgjerande bestemt av haldningar og religiøse strategiar som er utvikla i heimlandet. I si religionssosiologiske klassifisering av ulike retningar i pakistansk islam skjelnar Ahlberg mellom "folkelege" og "normative" muslimar.

Det gjer derimot ikkje Kari Vogt i si breie innføring i Islam på norsk, som ho gav ut i 2000. Her kritiserer Vogt inndelinga i "folkeleg islam" og "normativt islam", og meiner at ein må legge frå seg slike enkle kategoriseringar om ein skal forstå islams kompliserte mangfald. Istaden prøvar ho å skildre så konkret som mogeleg korleis det folkelege og det lærde, det mystiske og det lovorienterte, det nasjonale og det internasjonale spelar saman og brytest i kvar einskild muslimsk organisasjon. Religionssosiologiske kategoriar kan likevel gi hjelp til å forstå nokre viktige variablar i det muslimske mangfaldet.

Den følgjande oversikta over tendensar i det norske islam er gjort med eit religionssosiologisk utanfrå-blikk, og svarer ikkje utan vidare til dei ulike grupperingane si eiga sjølvforståing. Med Kari Vogts åtvaring mot forenkla skjematisering i mente, må det også understrekast at fleire tendensar kan finnast innanfor ein og same moské/organisasjon: i alle organisasjonar kan det for eksempel finnast ei spenning mellom (den folkereligiøse) "grasrota" og (den normative) "eliten". Enda viktigare er det å hugse at ulike tendensar ofte brytest mot kvarandre i den einskilde muslim sitt sinn, liksom også kristne kan kjenne at dei høyrer til på meir enn ein stad i det religiøse landskapet.

Ein hovudtendens mellom norske muslimar – frå pakistanarar til bosniarar – må seiast å vere det tradisjonelle, folkereligiøse islam, der heimlandsidentiteten kan vere vel så viktig som den religiøse fellesarven. Gjennom det siste hundreåret har den såkalla Barelwi-rørsla sett eit sterkt preg på den breie, folkereligiøse tendensen i Pakistan. Barelwi-rørsla har ein sterk landsbygdbasis, og pregar fleirtalet av norske muslimar med pakistansk familiebakgrunn. I Norge er denne rørsla representert ved Jamaat-e Ahl-e Sunnat, World Islamic Mission, Ghousia Muslim Society og Idara Minhaj ul-Quran.

I Barelwi-rørsla er mystikken, organisert i sufi-ordenar, ein sentral del av den muslimske identiteten. I sentrum for sufi-ordenane står heilage menn, som folketrua tilkjenner ei særskild velsigningskraft, men som også innbyr læresveinar til å gå inn ein forpliktande åndeleg disiplin. I Pakistan er sufismen ein integrert del av folkereligiøsiteten, med sufihelgenane sine gravstader som sentrale, folkelege valfartsmål – ikkje minst for kvinnene. I Norge har særleg Chistiyya-, Naqshbandiyya- og Qadiriyya-ordenane i sufismen gjort seg gjeldande. I eit eige kapittel i Islam på norsk gir Kari Vogt eit detaljrikt bilete av sufismen i Norge, og viser kor sentralt den islamske mystikken står i mange av dei pakistanske, tyrkiske og afrikanske moskeane.

Det folkereligiøse islam vil for pakistanarane sin del vere prega av den felles kulturarven på det indiske subkontinentet – mellom anna i synet på autoriteten og velsigningskrafta til heilage menn. Men framfor alt vil dei folkereligiøse og sufi-orienterte ha ein høg grad av ærefrykt for profeten Muhammad som ein særleg heilag mann, og somme tider kunne omtale han i vendingar som liknar på dei kristne sitt tilhøve til Kristus (jf. tanken om Muhammad som skapt av lys).

Feiringa av Profetens fødselsdag er ei sentral høgtid for desse gruppene. Med tanke på den nesten tilbedande høgaktinga av Muhammad i dei folkereligiøse miljøa, var det ikkje tilfeldig at det i England var dei folkereligiøse miljøa som var først ute med spontane protestar mot det dei opplevde som Salman Rushdie si vanæring av Profeten og hans familie i boka Sataniske vers, før meir normative eller islamistiske grupper greip tak i saka. Også i Norge er det representantar for tradisjonelt, pakistansk islam som har vore mest opptatt av Rushdie-saka, og hevda dei mest kontroversielle meiningane om denne. Det er truleg ikkje iranske fatwaer som styrer kva folkereligiøse, pakistanske muslimar meiner i Rushdie-saka, men deira eigen, tradisjonsbundne vilje til å forsvare Profetens ære med rettslege middel – slik vi har sett det i saker som har blitt ført etter blasfemiparagrafen i pakistansk lovverk. Barelwi-rørsla og pakistansk sufisme er eit konkret uttrykk for mystisk farga nasjonalreligiøsitet, prega av sitt indo-pakistanske opphav.

Eit generelt kjenneteikn ved folkereligiøsitet er at han er orientert mot den eigne kulturarven. folkereligiøse muslimar kan derfor ofte vere kulturelt innovervende. Mange av dei satsar på å skipe nasjonalreligiøse (for eksempel pakistansk-muslimske) lommer i samfunnet, kombinert med nær kontakt med heimlandet gjennom hyppige reiser, kapitaloverføringar og giftarmål. Andre praktiske utslag kan vere busettingskonsentrasjon, samling av kulturelle servicefunksjonar og samarbeid i næringslivet.

Organisasjonen Idara Minhaj ul-Quran, som har etablert seg i fleire norske byar, representerer ein ny tendens i Pakistan. Dei tar vare på folkereligiøse og mystiske tradisjonar som står sentralt i Barelwi-rørsla, som feiringa av Profetens fødselsdag, men har ei meir normativ, kulturkritisk profilering i andre saker.

Dei største tyrkiske og marokkanske moskeane er klart nasjonalreligiøse i si orientering, men med andre særdrag enn dei pakistanske. Det same gjeld dei kosovo-albanske og bosniske moskeane, som viser oss eit islam som er prega av sentrale element i europeisk felleskultur.

For alle dei "framandkulturelle" nasjonsgruppene sitt vedkommande er det viktig å vere klar over at heimlandet sitt tradisjonelle islam endrar seg i møtet med europeisk kultur. Det kan hende at ein blir meir profilerande på religionens vegne enn ein ville ha vore i heimlandet. folkereligiøsiteten er i dag utfordra av det mange vil kalle eit meir normativt islam. Islam har alltid romma ei spenning mellom det boklege, rettslærde islam i byane ("høg-islam"), og eit folkeleg islam på bygdene ("låg-islam") som spør meir etter heilage menn si forbøn enn etter lærde menn sine utleggingar av den islamske lova. Når ein brukar nemninga "normativt islam" som kontrast til "folkereligiøst islam", knyter ein til sjølvforståinga hos muslimske folkeopplysarar, som på reformatorisk vis vil bruke den heilage teksten som kritikk av samtidskonteksten. I takt med eit stigande utdanningsnivå og veksten i bykulturane har det normative islam vakse seg sterkare på den tradisjonelle folkereligiøsiteten sin kostnad.

Det normative islam kan ta form av vekkingsrørsler som liknar på dei vi kjenner frå vår eigen kultur, med vekkingspredikantar som utfordrar den einskilde til å reinse si tru og sin moral og forplikte seg personleg på religionen. Ein del av det normative islam har tatt enda meir offensive former, og ønskjer å reformere heile samfunnet i namnet til det rette islam. Tendensen blir av utanforståande ofte kalla "politisk islam". Men framfor alt har Vesten lagt sin elsk på den misvisande karakteristikken "fundamentalisme". Ei meir sakssvarande nemning, som etter kvart har blitt innarbeidd i vide krinsar, er "islamisme": islam som altomfattande ideal og ideologi. I Pakistan har rørsla JamaÔat-i islami, som også er eit politisk parti, vore det fremste uttrykket for den offensive islamismen som vil prege heile samfunnslivet med ei reinsa form for islam.

I Norge er denne tendensen mildt representert ved Islamic Cultural Center, som også hentar inspirasjon frå den breie reformtradisjonen i India og Pakistan som blir kalla Deobandi-rørsla. Islamic Cultural Centre, som har pakistansk basis, men likevel ein viss internasjonal karakter, har markert seg med ei aktiv og open haldning både når det gjeld islamske fellestiltak og deltaking i det allmenne, norske organisasjonslivet. Det same gjeld ein annan og enda meir internasjonal moské i Oslo, Det islamske Forbundet, som har eit arabisk tyngdepunkt. Dei ser seg sjølve som ein del av den islamske fornyingsrørsla, og har ein moderat islamistisk profil. I dei all-arabiske moskeane finn ein også ein del norske konvertittar. Desse markerer seg ofte som normative muslimar gjennom si interesse for å skjelne mellom det islam dei har konvertert til, og dei ulike muslimske innvandrarkulturane.

Nokre av dei marokkanske moskeane har derimot eit meir nasjonalreligiøst preg. Dei tyrkiske variasjonane er ei sak for seg. Tyrkia har ei sekulær statsordning, med eit religionsdirektorat (Diyanet) som overordna organ for dei statsst¿tta moskeane. Ved sidan av det statskontrollerte islam finst det fleire islamistiske rørsler som utfordrar den sekulære statsordninga, noko som fekk direkte politisk uttrykk gjennom framgangen til det såkalla Velferdspartiet på 90-talet.

Mellom dei meir islamistiske rørslene er Süleymanci-rørsla (opphavleg ei opposisjonell koranskule-rørsle), som i norsk/europeisk samanheng gjerne kallar seg Islamsk Kultur Senter, og organisasjonen Milli Görüs (AMGT, som somme meiner har nærma seg Diyanet). Alle dei nemnde tendensane er representert i Norge med eigne moskear.

Ein eigen variant av det normative islam finn vi i dei tradisjonalistiske reformrørslene. Liksom i kristne vekkingsrørsler ligg vekta her på indremisjon, og det er den einskilde truande si religiøse og moralske fornying som er siktemålet. Til forskjell frå den blomstrande folkereligiøsiteten, med sine fargerike girlandrar i moskeane, er reformrørslene meir puritanske i sitt uttrykk, og har nære slektningar i biletstormarane i kristen tradisjon. Her til lands er dei individorienterte reformrørslene sterkast representert ved den pakistansk baserte men for lengst internasjonale Tabligh-i Jama'at. Liksom Jama'at-i islami har også Tabligh sitt utspring i Deobandi-rørsla i India, men legg ikkje vekt på islam som politisk ideologi og konsentrerer seg istaden heilt og fullt om personretta indremisjon. Under namnet Anjuman-e Islahul-Muslimin ("Samfunnet for reformering av muslimar") har Tabligh-rørsla etablert seg i fleire byar i Norge. Også det vesentleg marokkanske Center Rahma i Oslo er knytt til Tabligh-rørsla. Tabligh er ei rørsle som også er erklært upolitisk, og kan derfor vinne innpass i mange ulike muslimske miljø.

Eit meir modernistisk, liberalt islam har ofte spela ei sentral rolle i den muslimske nasjonsbygginga i vårt hundreår, og har i mange land vore ein viktig kulturstraum i visse samfunnslag. Det er vanskeleg å peike på muslimske organisasjonar i Norge som representerer ein slik tendens, men ein vil finne noko av dette hos ein del innvandrartalsmenn, lærarar og politikarar med muslimsk bakgrunn. Det er viktig å hugse at også dette er ein muslimsk tendens, sjølv om både tradisjonalistar og islamistar ser på denne tendensen som sekularistisk. Framfor alt er identifikasjonen med moderne verdiar som likestilling og full ytringsfridom her ofte ein del av identiteten til den einskilde muslim, utan at dette nødvendigvis får organisatoriske konsekvensar. Dét kan også ha noko med maktforhold og sosial kontroll å gjere.

Dei variasjonane vi har nemnt ovanfor, finst alle innanfor den breie, sunni-muslimske hovudstraumen. Sjia-muslimane i Norge er talmessig få, men har etter kvart fått fleire organisasjonar å fordele seg på. Dei største nasjonsgruppene i dei sjia-muslimske organisasjonane er pakistanske, libanesiske, sør-irakiske og iranske.

Den muslimske Ahmadiyya-rørsla er prega av å vere ein forkjetra og utsett minoritet i Pakistan, og har også blitt utsett for harde verbale angrep frå pakistanske sunnimuslimar i Norge. Ahmadiyya-muslimane ser sin grunnleggar Mirza Ghulam Ahmad (d. 1908) som oppfyllinga av framtidsforventningane i alle verdsreligionar, med ein bodskap som skal ut til jordas endar. Liksom andre muslimar reknar dei Muhammad som den siste lovgivande profet. Men sidan dei også meiner at grunnleggaren deira mottok openberringar, og såleis utfordrar tanken om Muhammad som profetane sitt segl, blir dei normalt ikkje rekna som rette muslimar av sunni- og sjia-muslimske organisasjonar. Det er Ahmadiyya-muslimane som oftast har vore råka av blasfemiparagrafen i pakistansk lovverk – den same paragrafen som i nokre tilfelle også har vore brukt mot kristne. Men dei ser seg sjølve som del av det islamske fellesskapet. I Norge har dei profilert seg aktivt offentleg.

tilbake til innhaldsoversikt


Islam i Oslo/Akershus, trussamfunn/organisasjonar

NB: Ikkje oppdatert sidan 2006. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har lagt ut oversikt over trus- og livssynssamfunn i Oslo/Akershus (med kontaktinformasjon).

 

Medlemstala nedanfor baserer seg på opplysningar for 2006 innhenta frå Fylkesmannen i Oslo og Akershus (jf. kontaktinformasjon for trus- og livssynssamfunn i Oslo/Akershus). Samanliknande medlemstal frå tidlegare år står i parentes. Shi‘a- og Ahmadiyya-forsamlingar, samt muslimske fellestiltak, er ført opp for seg til slutt.

 

SUNNI-FORSAMLINGAR

Sunni-forsamlingar med pakistansk opphav:


1) CENTRAL JAM-E-MOSQUE, WORLD ISLAMIC MISSION NORWAY

- Adresse og moské: Åkebergvn. 28b, 0650 Oslo (Nedre Tøyen), tlf. 22682708.
-           4471 medl. i 2006 (5023 i 2005, 5547 i 2004, 5388 i 2002, 4592 i 1999, 3044 i 1990). Registrert 1984.

Norge første nybygde moské, tatt i bruk i 1995. Sjå bilete. Knytt til Barelwi-rørsla og den pakistanske misjonsrøsla World Islamic Mission, med europeisk hovudkvarter i England. Etablert i Norge i 1984. Sjå deira heimeside og reportasje i Morgenbladet 16. juli 2004: Veggen er dekket av skohyller. Forbi andre etasje i Åkebergveien 28b kommer kun barbente.

2) CENTRAL JAMAAT-E AHL-E SUNNAT

-           Pb. 9133 Grønland, 0134 Oslo, tlf. 22570633 fax 22677968.
-           Moské: Urtegt.
11, 0187 Oslo (Grønland).
-           4088 i 2006 (5374 i 2005, 7152 i 2002, 5908 i 1998, 5520 i 1990). Registrert 1979.

Etablert 1976. Knytt til den såkalla Barelwi-rørsla, som representerer breie straumdrag i det tradisjonelle folkeislam i Pakistan. På 80-talet prega av Chistiyya-ordenen i sufismen. Sjå bilete av det gamle moskélokalet > innvigde ny moské i 2006: Mot Mekka i nytt hus

3)         IDARA MINHAJ UL-QURAN

-           Pb. 9118 Grønland, 0133 Oslo, tlf. 22191983.
-           Moské: Enebakkvn. 36 b (tidlegare Calmeyersgt. 15b, 0183 Oslo).
- 2621 medl. i 2006 (3963 i 2004, 4004 i 2002, 3788 i 1999, 1604 i 1991). Registrert 1990.

Knytt til ei reformrørsle med same namn i Pakistan, som sameinar sentrale element i folkeislam med ein meir profilerande islamisme.Web-adresse: http://www.minhaj.no/ og http://home.c2i.net/minhaj/idara/idara.html. Iflg. presentasjonsside blir fredagstalen halden på norsk.   

4)         ISLAMIC CULTURAL CENTRE NORWAY,

-           Pb. 9361 Grønland, 0135 Oslo, tlf. 22172591/fax 22174664. Moské: Tøyenbekken 24 (Grønland).
- 1793 medl. i 2006 (2761 i 2004, 2500 i 2002, 2210 i 1999, 803 i 1990). Registrert 1981.

Web-side: http://www.islamic.no/ Etablert med eigne lokaler i 1973, er i gang med nybygg (2007). Står i tradisjonen til den islamistiske rørsla Jama‘at-i-islami, presenterer seg med ein open profil. Sjå intervju med imam Mehboob ur-Rehman: - Vil ikke snikislamisere (VG 29.02.09) > Nettmøte med imamen

5)         GHOUSIA MUSLIM SOCIETY,

-           Pb. 8821 Youngstorget, 0028 Oslo, tlf. 22687014. Moské: Trondheimsveien 43, 0560 Oslo. (Tidlegare: Sverresgt. 4). Høyrer til innanfor den breie Barelwi-tendensen.
-           1456 medl. i 2006 (2111 i 2004, 1800 i 2002, 1700 i 1998, 1270 i 1990). Registrert 1989.

6) ANJUMAN FALAH UL-MUSLIMEEN

- Postboks 208 Holmlia, 1201 Oslo. Moske i Ravnåsveien 1, Holmlia (frå 1998), tlf. 22617803. Tilknytta Tabligh-i Jama‘at (jf. nr. 7 ovanfor).
- 573 medl. i 2006 (704 i 2004). Registrert 1998.

7) ISLAMIC PREACHING INSTITUTE

-           Åsta Hansens vei 8, 0988 Oslo. Tlf. 22216926.
-           467 medl. i 2006 (356 i 2004, 328 i 2002, 392 i 1999, 155 i 1990). Registrert 1984.

8)         BAZM-E NAQSHBAND – SPIRITUAL CENTRE NORWAY,

-           Sverdrupsgt. 24a, 0559 Oslo, tlf. 22199829. Knytt til Naqshbandiyya-ordenen i sufismen.
-           406 medl. i 2006 (792 i 2004, 737 i 2000, 200 i 1990). Registrert 1987.

9)         ANJUMAN-E-ISLAHUL MUSLIMEEN OF OSLO

-           Moské: Malmøgt. 3, 0566 Oslo (Grünerløkka/Rodeløkka), tlf. 22380508. (Tidlegare, til 1996: Paulus plass 4).
-           296 medl. i 2006 (742 i 2004, 808 i 2002, 717 i 1999, 438 i 1991). Registrert 1982.

Til Norge i 1977. Anjuman-e-Islahul Muslimeen Norway er ein pakistansk basert organisasjon tilknytta den tradisjonalistiske reformrørsla Tabligh-i Jama‘at, som har eit breidt internasjonalt nettverk. Rørsla er klart individ-orientert i sitt indremisjonsarbeid, og er representert i fleire norske byar.

10) MASJID-E QUBA AHL-E SUNNAT ASKER

- Blakstadmarka 10, 1386 Asker.
- 226 medl. i 2006 (190 i 2004). Registrert 2003.

11)       JAMIA ISLAMIA

-           Pb. 9239 Grønland, 0134 Oslo.
-           152 medl. i 2006 (166 i 2004, 172 i 2002, 127 i 1999, 71 i 1994). Registrert 1989.

Islamsk utdanningssenter. Var tidlegare tilknytta moskeen til Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat (nr. 2 ovanfor).

12)       BAZM-E TOLU E ISLAM

-           Haugerudhagan 23 H,0673 Oslo.
-           144 medl. i 2006 (377 i 2004, 423 i 1999, 150 i 1990). Registrert 1987.

Knytt til ei spesiell retning med rasjonalistisk korantolking i Pakistan (stifta av Ghulam Ahmad Parvez). Uavhengig av sunni/shi‘a.

***

Både den eine SHI‘A-forsamlinga, og AHMADIYYA-menigheten i Oslo (sjå nedanfor) har ein pakistansk majoritet. I TILLEGG finst det ei rekke ulike pakistanske foreiningar som ikkje har eit uttrykkeleg religiøst formål, f.eks. Pakistansk Arbeiderforening, Pakistansk ressurssenter for barn (v/ Aslam Ashan) og Pakistan Union Norway.


Sunni-forsamlingar med arabisk/nordafrikansk tyngdepunkt:

13)       MASJID ATTAOUBA - MAROKKANSK TROSSAMFUNN

- Postboks 4607 Sofienberg, 0506 Oslo. Moské/kultursenter: Lakkegt. 79, 0560 Oslo (Sofienberg). Tlf. 22673190.
-           2435 medl. i 2006 (2529 i 2004, 1600 i 1999, 1223 i 1997, 911 i 1994). Registrert 1983.

14)       DET ISLAMSKE FORBUNDET

-           Pb. 658 Sentrum, 0106 Oslo, tlf. 22202264. Moské: Møllergt. 38, 0179 Oslo (Sentrum). Tidlegare moské i Chr. Kroghsgt. 32 b.
-           1688 medl. i 2006 (1719 i 2004, 1561 i 2002, 1429 i 1999, 1007 i 1994). Registrert 1992.

All-arabisk/internasjonal. På same adresse: Den islamske informasjonsforeningen, Norges Muslimske Ungdom, Islamsk Råd m.fl. Sjå også reportasje frå konferanse i mai 2002 under overskrifta Indremisjon for muslimer (Aftenposten 09.06.02, ved Inger Anne Olsen).

15)       MASJID BILAL

-           Moské: Trondheimsveien 139b, 0570 Oslo (tidl. moské i Storgt. 51), tlf. 22372365 fax 22372366. Postadr.: Pb. 6797 Rodeløkka, 0503 Oslo.
-           707 medl. i 2006 (966 i 2004, 800 i 2002, 638 i 1999, 155 i 1996). Registrert 1995.

16)       CENTER RAHMA (marokkansk)

-           Grønlandsleiret 17, 0190 Oslo (Grønland).
-           685 medl. i 2006 (757 i 2004, 790 i 2002, 489 i 1994). Registrert 1992.

17)       DET MAROKKANSKE KULTURSAMFUNN / MASJID HASSAN II

-           Bernt Ankersgt. 17, 0183 Oslo (Sentrum). Tlf. 22115481.
-           211 medl. i 2005 (499 i 2004, 938 i 1998, 655 i 1990). Registrert 1990.


Tyrkiske og kurdiske forsamlingar:


18)       DEN TYRKISK ISLAMSKE UNION

-           Pb. 9410 Grønland, 0135 Oslo, tlf. 22175502.
-           Moské og senter: Motzfeldtsgt. 6b (Grønland).
-           2122 medl. i 2006 (2380 i 2004, 2472 i 2002, 1633 i 1994). Registrert 1989.

På same adr.: Tyrkiske foreningers landsorg., Tyrkisk kultursenter, Den tyrkiske føderasjonen, Tyrkisk Fond ved Dødsfall, og Tyrkisk Arbeiderforening. Nasjonalreligiøs moské, tilknytta det tyrkiske religionsministeriet Diyanet.

19) IMAM BEDIUZZEMAN CAMII

- Lakkegata 17, 0187 Oslo.
- 1180 medl. i 2006 (1298 i 2004, 903 i 2002). Registrert 1999.

Språk: tyrkisk/kurdisk.

20)       ISLAMSKE KULTUR SENTRUM I OSLO,

-           Pb. 2138 Grünerløkka, 0550 Oslo, tlf. & fax 22385593.
-           Moské: Sverdrupsgt. 5, 0559 Oslo (Sofienberg).
-           883 medl. i 2006 (843 i 2004, 574 i 1999, 233 i 1994). Registrert 1987.

På same adr.: Tyrkisk Kvinneforening og Tyrkisk Støtte- og Hjelpeforening. På same adr. også den nasjonale rørsla Islamsk Kultur Senter Union i Norge, som også har moské i andre byar. Frå 1995 slått saman med "Tyrkisk Islam Kultursenter", Toftesgt. 60, 0552 Oslo (Grünerløkka), no kvinnesenter/-moské. Dei tyrkiske moskeane som kallar seg "Kultursenter" plar vere knytt til det som har blitt kalla Süleymançirørsla ("Koranskulens tilhengarar") i Tyrkia.

21)       DEN ISLAMSKE KURDISKE FORENING I OSLO

-           Grønlandsleiret 73, 0190 Oslo. Tlf. 22171406.
-           775 medl. i 2006 (441 i 2004, 273 i 2002, 188 i 1999, 44 i 1994). Registrert 1993.

22)       TYRKISK ISLAM UNGDOMSFORENING

-           Postboks 9349 Grønland, 0135 Oslo. Moské: "AMGT Mevlana Camii", Herslebsgt. 12, 0561 Oslo (Grünerløkka/Sofienberg), tlf. 22670086.
-           393 medl. i 2006 (873 i 2004, 850 i 1999, 782 i 1997, 344 i 1993). Registrert 1991.

AMGT er initialane til Milli Görüs-rørsla.

23) BÆRUM TYRKISKE ISLAMSKE FORENING

- Postboks 122, 1348 Rykkinn.
- 67 medl. i 2006 (90 i 2004, 80 i 2002). Registrert 1998.

24) DET ISLAMSKE KURDISKE FORBUNDET (DIKFO)

- Waldemar Thranesgt. 63, 0173 Oslo. Registrert 2007.

I tillegg til dei tyrkiske og kurdiske sunni-organisasjonane ovanfor finst det også eit alevi-bektashi trussamfunn:

25) ANATOLIAN ALEVI-BEKTASHI TROSSAMFUNN

- Pb. 2805 Tøyen, 0608 Oslo.
- 119 medl. i 2006 (113 i 2004). Registrert 2002.

Tilknytta den sufistiske bektashi-rørsla som overlappar med alevismen (ei utbreidd og særeigen form for islam i Tyrkia, delvis inspirert av sjia-islam).

Sunni-forsamlingar – kosovoalbanske, bosniske:


26)       DET ISLAMSKE FELLESSKAP BOSNIA OG HERZEGOVINA I NORGE,

-           Moské: Fougners vei 2, 0571 Oslo, tlf. 22375004 (til mai 2002: Grønlandsleiret 73, 0190 Oslo).
-           Landsdekkande organisasjon. 8039 medl. i 2006 (6844 i 2004, 5888 i 2002, 4514 i 1999). Registrert 1995.

Nettside: http://www.izbih.no/. Sjå reportasje i Morgenbladet 3. september 2004: Fellesskap med sår.

27)       ALBANSK ISLAMSK KULTURSENTER

-           Grenseveien 32a, 0571 Oslo, tlf. 22353372.
-           4197 medl. i 2006 (5949 i 2004, 4394 i 2002, 1236 i 1994 – landsdekkande organisasjon). Registrert 1989.


Sunni-forsamlingar – afrikanske:

28)       TAWFIQ ISLAMIC SENTER/ISLAMIC UNION CENTRE (somalisk)

-           Trondheimsvn. 21, 0560 Oslo, tlf. 22192599 fax 22199539. Tidlegare Islamic Cooperation Center, Jens Bjelkesgt. 8, 0562 Oslo.
- 3515 medl. i 2006 (3265 i 2004, 3000 i 2002, 1684 medl. i 1999, 134 i 1990). Registrert 1991.

29)       THE ISLAMIC MOVEMENT

-           Postboks 1956 Vika, 0125 Oslo. Tlf. 22806028. Moské: Schweigaardsgt. 32 (Grønland).
-           813 medl. i 2006 (934 i 2004, 900 i 2002, 632 i 1997, 411 i 1994). Registrert 1989.

Gambisk/vestafrikansk/internasjonal. Tidl. Gambia Islamic Movement, som hadde 124 medl. i 1990.

30) ISLAMIC SOLIDARITY SOCIETY

- Postboks 9272 Grønland, 0134 Oslo. Tlf. 221107311. Moské: Herslebsgt. 19b.
- 225 medl. i 2006 (225 i 2004, 170 i 2002, 145 i 2000). Registrert 2000.

Gambisk/vestafrikansk. Oppretta i 1998.

31) OMSIN (OROMISK MUSLIMSK SAMFUNN I NORGE)¨

- Pb. 9072 Grønland, 0133 Oslo. Tlf. 97583798.
- 223 medl. i 2006 (167 i 2004).
Registrert 2003.

32)       ASKER SOMALISKE MUSLIMSKE SAMFUNN

-           Postadr.: c/o Hassen Somo Ali, Drengsrudhagen 160, 1395 Asker.
-           109 medl. i 2006 (175 i 2004, 78 i 1998). Registrert 1995.

33) DET SOMALISKE SAMARBEIDSSENTERET I NORGE

- Pb. 2911 Tøyen, 0608 Oslo. Registrert 2006.

 

Andre sunni-forsamlingar (med ulik nasjonal tilknyting):

34) MUSLIMSK KULTURSENTER SKI

- Postboks 242, 1400 Ski. Tlf. 64878013.
- 515 medl. (369 medl. i 2004). Registrert 2003.

35) MUSLIMSK SENTER FURUSET

- Postboks 128 Furuset, 1001 Oslo.
- 413 medl. i 2006 (645 i 2004, 200 i 2002). Registrert 2002.

36) TSJETSJENSK ISLAMSK KULTURSENTER DAJMOCHK

- Hallagerbakken 40, 1256 Oslo.
- 242 medl. i 2006 (226i 2004). Registrert 2003.

37) MUHAMMADI SENTER

- Postboks 47 Romsås, 0907 Oslo.
- 184 medl. i 2005 (317 i 2004,280 i 2000,, 111 i 1994).). Registrert 1993.

38) ISLAMSK SENTER OSLO

- Pb. 12 Coop Mega Bøler, 0620 Oslo. Registrert 2007.
- 60 medl. i 2006.

39) AL-NOOR ISLAMIC CENTRE

- Pb. 128, 1334 Rykkinn

40) BADR ISLAMSK KULTURSENTER (BIKS)

- Moerveien 14, 1430 Ås.

41) DET ISLAMSKE SENTERET NORGE (ISN)

- Pb. 402, 1302 Sandvika.
- Registrert 2007.

42)       MARKAZ TANZEEM UL MUSLIMUN,

-           Moské: Sofienberggt. 2b, 0551 Oslo (Grünerløkka).

"Senteret for organisering av muslimane". Presenterer seg som eit senter meir enn som ein eigen organisasjon. Orientert mot Tabligh-i-Jama‘at-rørsla. Ikkje registrert hos Fylkesmannen.

TIDLEGARE ORGANISASJONAR:

+ ISLAMSK VISJON I NORGE

Siste adr.: Refstadsvingen 2, 0589 Oslo. 352 medl. pr. 1999 (352 i 1999, 228 i 1996). Moské i Storgt. 41 avvikla i 1998. Islamsk Visjon vart stifta i 1994 av Mullah Krekar og hadde flest arabiske og kurdiske medlemmar.

SJIAFORSAMLINGAR:

43)       TAUHEED ISLAMIC CENTER

-           Postboks 2818 Tøyen, 0608 Oslo, tlf. 22671100. Moské i Ryensvingen 8, 0680 Oslo
-           476 medl. i 2006 (714 i 2004, 650 i 2002, 515 i1999, 409 i 1998). Registrert 1994.

Mange medlemmar frå Irak og Sør-Libanon, men også frå Iran. Heimeside: http://www.tauheed.no/nor/

44)       ANJUMAN-E HUSSAINI

-           Postboks 2878 Tøyen, 0608 Oslo.
-           Moské: Rathkesgt. 9 (Sofienberg). Byggeprosjekt i Åkebergvn. 40 (Nedre Tøyen).
-           320 medl. i 2006 (400 i 2004, 480 i 1999, 561 i 1990). Registrert 1979.

Har flest pakistanske medl. Har gitt ut bladet Safina på urdu/engelsk. Heimeside: http://anjuman-e-hussaini.com

45) AL-HUDA KULTURSENTER

-           Postboks 2916 Tøyen.
-           264 medl. i 2006 (269 i 2004, 107 i 1998). Registrert 1998.

Har flest irakiske, men også iranske medlemmar.

46) MUHIBAN-E-AHLIL BAIT CENTRE

- Postboks 9131 Grønland, 0133 Oslo. Tlf. 95963232.
- 233 medl. i 2006 (177 medl. i 2004). Registrert 2002.

Heimeside: http://www.muhibaneahlilbait.org/

47) DET NORSKE IMAM ALI SENTER

- Tvetenveien 152, 0671 Oslo. Tlf. 22272412, fax 22272414.

Har flest iranske medlemmar.

48) IMAM MEHDI CENTRE

- Grønlandsleiret 39, 0152 Oslo. Registrert 2005.
- 127 medl. i 2006.

Heimeside: http://www.imamimehdi.com

49) AL-REDHA ISLAMIC CENTER

- Platousgt. 9, 0190 Oslo. Postadr.: c/o Al-Sayad Jalal, Vetlandsveien 67c, 0685 Oslo
- 604 medl. i 2006 (330 i 2004). Registrert 2003.


TIDLEGARE ORGANISASJONAR:

+          SADIR ISLAMIC CENTER

"Shahid al-Sadr al-Islami". Siste adr.: Grønlandsleiret 73 (før dét moské i Schweigaardsgt. 32). 360 medl. i 2002 (313 i 1999, 173 i 1997). Oppretta 1996. Hadde mange libanesiske medlemmar.

AHMADIYYA:

50)       ISLAMS AHMADIYYA-MENIGHET/NOR MOSKE

- Moské: Frognervn. 53, 0266 Oslo 2 (Frogner), tlf. 22447188. Byggeplanar: Furuset.
-           937 meld. i 2006 (1092 i 2004, 914 i 2000, 636 i 1990). Registrert 1974.

Flest pakistanske medlemmar. Blir ofte ikkje rekna som rette muslimar av sunni- og shi‘a-muslimane, men ser seg sjølve som del av det islamske fellesskapet.

tilbake til innhaldsoversikt


Andre muslimske organisasjonar og fellestiltak (adr. Oslo):

NB: Ikkje oppdatert sidan 2006.

+          DEN ISLAMSKE INFORMASJONSFORENINGEN – OSLO

-           Postboks 4637 Sofienberg, 0506 Oslo. Kontor: Møllergt. 38, 0179 Oslo, tlf. 22205016.

"Foreningens hovedoppgave er å informere, oppklare misforståelser og imøtegå feilaktig informasjon om Islam for å bedre forståelsen mellom muslimer og ikke-muslimer. Vårt viktigste arbeidsfelt er skoler ...". Norske, kvinnelege konvertittar står sentralt i arbeidet.

+       ISLAMSK KVINNEGRUPPE

-           Kontor: Maridalsvn. 3, 0178 Oslo, tlf. 22205289.

Driv m.a. svømmeundervisning, aerobic, sanggruppe for barn, og såkalla "samfunnsgrupper" der innvandrarkvinner og norskætta kvinner møtest.Utgir Kvinnebladet.

+       MUSLIMSK STUDENTSAMFUNN

- c/o DNS, Chateau Neuf, Slemdalsvn. 7, 0369 Oslo.

- Web-adresse: http://foreninger.uio.no/mss/

Frå deira heimeside: "Organisasjonen har til formål å skape kontakt mellom muslimske studenter og å arbeide for å skape forståelse og kunnskap om Islam, dens grunnverdier og prinsipper. MSS er partipolitisk nøytral, uavhengig av alle andre organisasjoner. MSS er åpen for alle muslimske studenter i Norge uansett rase, kjønn, nasjonalitetog hudfarge." Utgir bladet Tankevekkende.

+       NORGES MUSLIMSKE UNGDOM

-           Møllergt. 38, 0179 Oslo. Postadresse: Pb. 4637 Sofienberg, 0506 Oslo.

Målsetting: "å bevare og forsterke muslimsk ungdoms identitet og selvbilde; å skape et islamsk miljø blant unge muslimer i Norge; å bekjempe diskriminering og vold, og oppmuntre til positiv deltakelse i samfunnet; å skape kontakt medllom unge muslimer i Norge og utlandet". Utgir bladet Ung Muslim (tidl. Explore,1. utg. januar 1999).

Intervju med to kvinnelege frontfigurar i NMU, samt forskaren Christine M. Jacobsen: Islam hjelper oss kvinner og Koranen som forhandlingskort (Aftenposten 20.11.01).

+       DEN ISLAMSKE UNGDOMSORGANISASJONEN

-           Ungdomsorganisasjon oppretta av shia-muslimsk ungdom i 2007-2008 (har også sunnimuslimske medlemmer)..

Nettside: http://www.mindin.no
Jf. bladet
Livets gang som blir utgitt av folk med tilknyting til organisasjonen.

+ URTEHAGEN

-           Norbygt. 13, 0187 Oslo, Tlf. 22171335.

Urtehagen er ein stiftelse som omfattar ei rekkje aktivitetar, som barnehagane og skulane nedanfor. Initiativtakar er Trond Ali Linstad, som iverksette dei første kulturtiltaka under denne overskrifta i 1990. I tillegg til barnehagar og skular finn ein flg. verksemder under Urtehagen: Kursavdeling (Motzfeldtsgt. 1, 0187 Oslo – tel. 22057840), TV-produksjon (Voice of Islam, Motzfeldtsgt. 1, 0187 Oslo – tel. 22057840), fritidssenter (Maurtu gård, Maurtuvn. 36, 1291 Oslo – tel. 22620307) og legekontor (Norbygt. 3, 0187 Oslo – tel. 22171924).

GAMLEBYEN BARNEHAGE (URTEHAGEN)
-          Oslogt. 17/21, 0192 Oslo (Gamlebyen). Tel. 22682526.

NORBYGATA BARNEHAGE
- Norbygt. 9, 0187 Oslo (Grønland). Tel. 2217563

- Motzfeldtsgt. 1, 0187 Oslo. Tel. 2222057840. – E-mail: urtevidf@online.no
Opna i november 1998.
Eitt års vidaregåande skule.

- Norbygt. 34, 0187 Oslo. Tel. 22171335.
Opna i august 2001, med 75 elevar i 1., 2. og 3. klasse.
Skulen vart stengt i 2004. Sjå omtale:

+          ISLAMSK RÅD NORGE

– Pb. 658 Sentrum, 0106 Oslo, tlf. 22357613. Kontor i Trondheimsvn. 24. – E-mail: irn@islam.no. Nettside: sjå http://www.irn.no/

IRN vart stifta 22.10.93 og har pr. 2001 25 medlemsorganisasjoner over hele landet.

"IRNs målsettinger er:
* å være samlende instans mellom ulike islamske trossamfunn og organisasjoner i Norge og å representere dem overfor den norkse offentlighet
* å synliggjøre muslimenes religiøse, etiske og kulturelle bidrag til det norske samfunnet
* å bidra til at muslimer i Norge får mulighet til å leve med samsvar med islams lære og å bidra til identitetsdannende arbeid blant muslimer i Norge
* å bidra til at muslimske barn og unge som lever i Norge skal få et tilbud om utdannelse i islams tro, lære, historie og kultur
* å spre kunnskap og forståelse om islam i det norske samfunnet
* å vise solidaritet med den muslimske ummah verden over."

Rogaland har sitt eige fellesråd: Det muslimske fellesråd i Rogaland, Pb. 353, 4001 Stavanger.

+ MUSLIMSKE SERVICETILTAK

+ ISLAM I NORGE PÅ NETTET:

Ein del av dei muslimske organisasjonane har eigne heimesider. I tillegg finst det to meir eller mindre fellesmuslimske heimesider på nettet. Den nyaste og mest ambisiøse har adressa www.islam.no, og gir god oversikt over det muslimske organisasjonslivet i Norge. Islam.no er eit fellestiltak mellom Den Islamske Informasjonsforeningen og Det Islamske Forbundet, og blir drive av personar med nær tilknytning til Islamsk Råd.

Ei ny nettside redigert av Trond Ali Linstad (mellom anna med spørsmål og svar om islam) finst på www.koranen.no

Andre heimesider (utanom moskeane sine, sjå under islam.no): *
IslamNorge * Oslo Area Muslim Network

tilbake til innhaldsoversikt


Trussamfunn/organisasjonar
i andre fylke

NB: historisk arkiv - ikkje oppdatert sidan 2006.

Sjå ajourført oversikt pr. 2009 i oppslaget Norges moskeer (Vårt Land 19.01.10)

 


Organisasjonar på Fylkesmannens lister (registrerte og uregistrerte), med oppgitte medlemstal i frå 2006/2002 – supplert med opplysningar frå andre kjelder (f.eks. moskeoversikten under islam.no).

 

Rogaland (11 org. i 2006 + fellesråd)     

+          Islamske opplæringssenter i Rogaland, Bergsagelveien 9, 4016 Stavanger– 1146 medl. i 2006 (1154 i 2002, 324 i 1999).

+          The Muslim Association of Rogaland, Pb. 114, 4013 Stavanger – 614 medl. i 2006 (542 i 2002, 516 i 1999).

+          Rogaland Muslim Society, Store Skippergt. 4, 4013 Stavanger – 454 medl. i 2006 (461 i 2002, 365 i 1999).

+          Det Islamske Kultur Senter i Stavanger , Verksgt. 49, 4013 Stavanger (tyrkisk) – 333 medl. i 2006 (280 i 2002, 254 i 1999).

+ Rogaland Islamske Fellesforening, Harald Hårfagresgt. 4, 4014 Stavanger – 357 medl. i 2006 (241 i 2002).

+          Anjuman Islah ul Muslimeen of Rogaland, Postboks 653, 4003 Stavanger (pakistansk/internasjonal) – 296 medl. i 2006 (366 i 2002, 316 i 1999).

+ Falah-ul-muslimeen i Nord-Rogaland, Postboks 232, 5501 Haugesund – 258 medl. i 2006 (235 i 2002).

+          Muslim Forum Sandnes, Pb. 567, 4304 Sandnes – 212 medl. i 2006 (197 i 2002, 191 i 1999).

+ Idara Minhaj ul-Quran, Pb. 814, 4004 Stavanger (pakistansk) – 121 medl. i 2006 (235 i 2002, 119 i 1999).

+ Irakisk trossamfunn, Industrigaten 1, 4307 Sandnes – 113 medl. i 2006 (83 i 2002).

+ Masjid Elsalam i Nord Rogaland, Strandgaten 183 b, 5528 Haugesund – 58 medl. i 2006.

OBS: Rogaland har også sitt eige muslimske fellesråd: "Det muslimske fellesråd i Rogaland".

Buskerud (11 org. i 2006, 7 i 2002)

+          Det albanske kultur- og trossamfunn – 1438 medl. i 2006. Oppslag i Drammens Tidende 30.12.06: Mannsdominert pengemaskin.

+          Det islamske Kultur Sentrum i Drammen, Pb. 2435 Strømsø, 3003            Drammen (tyrkisk) – 1187 medl. i 2006 (1055 i 2002).

+ Det tyrkiske Trossamfunn i Drammen og omegn, v/ Ismail Aricigil, Uranusveien 7, 3055 Krokstadelva – 690 medl. i 2006 (742 i 2002). Ny moské: sjå oppslag i Drammens Tidende 19.02.08 Kirke blir moské.

+ Det Islamske Kultursentrer i Nedre Eiker, Postboks 169, 3051 Mjøndalen (tyrkisk) – 437 medl. i 2006 (269 i 2002).

+ Jemaat-e-Ahle-Sunnat (394 medl. i 2006). Sjå oppslag i Drammens Tidende 19.03.03 om mosképlanar: Ja til super-moské på Fjell.

+          Anjuman-E-Islahul Muslimeen, Drammen (pakistansk). Tordenskioldsgt. 86, 3040 Drammen – 244 medl. i 2006 (233 medl. i 2002).

+          På rett vei, v/forstander Mazhar Iqbal, Postboks 2291, 3003 Drammen      (pakistansk) – 221 medl. i 2006 (332 i 2002).

+          The Islamic Cultural Society Buskerud & Vestfold, L. Grønlandsvei 30, 3035 Drammen – 1781 medl. i 2006 (171 i 2002).

+ Den islamske kurdiske forening i Drammen (147 medl. i 2006)

+ Det allevitiske trossamfunn i Norge (94 medl. i 2006)

+          Islamsk Anatolia Bektashi Trossamfunn, v/forstander Mesut Cenar, Postboks 738, 3003 Drammen (tyrkisk sufi-orden) – 70 medl. i 2006 (59 i 2002, 255 i 1999).

Vest-Agder (7 org. i 2002)

+          Idara Minhaj ul-Quran, Festningsgt. 52, 4611 Kristiansand (pakistansk) – ukjent medlemstal i 2002.

+          Muslimske trossamfunnet i Agderfylkene, Kongensgt. 15, 4160 Kr.sand – 631 medl. i 2002, 355 i 1999.

+          Al-Rahma Islamic Center, v/Farah Siyad Shuriye, Gudbrandslia 5e, 4628 Kristiansand – 559 medl. i 2002, 316 1999.

+          Anjuman-E-Islahlul Muslimeen, v/Mohammed Asraf, Lindeveien 1, Mandal             (pakistansk/internasj.) – ukjent medlemstal i 2002, 149 medl. i 1998.

+          Kudam-el-Sunnat wa-l Jamaat, Krabbehaugen 5, 4500 Mandal – 65 medl. i 2002, 54 i 1998.

+          Somaliland Islamic Centre, v/Abdiqadir Mohamad Jama, Setesdalsvn.      331, 4601        Kristiansand – ukjent medlemstal i 2002, 87 medl.   i 1999.

+ Al-khayr Islamic Center, Hannevik platå 18, 44613 Kristiansand – 83 medl. i 2002.

Om islam på Sørlandet, sjå Levi Geir Eidhamar: "Islam med bløde konsonanter. Innvandringens religiøse spor på Agder", i Agnes-Margrethe Bjorvand og Pål Repstad (red.): Bløde konsonanter, hard religion? Askim: Kommunion forlag 2002, s. 172-178.

Østfold (6 org. i 2002)

+          Østfold Tyrkiske Muslimers trossamfunn, Wulfbergst. 11, 1530 Moss – 401 medl. i 2002, 367 i 1999.

+          Anjuman Falah-ul Muslimin Moss, Veverbakken 133, 1508 Moss             (pakistansk/internasjonal) – 544 medl. i 2002, 383 i 1999.

+          Uganda Muslim Association of Norway, Pb. 57, 1720 Greåker – 98 medl. i 2002, 82 i 1999.

+          Muslim Culture Center, Håkonsgt. 2, 1706 Sarpsborg – 359 medl. i 2002, 331 i 1999.

+          Anjuman-E-Islahul Muslimin, Niels Stubsgt. 5, 1776 Halden (pak./intern.) – 269 medl. i 2002, 165 i 1999.

+          Den islamske forening i Fredrikstad, Borggt. 13, 1608 Fredrikstad – 393 medl. i 2002.

Telemark (6 org. i 2006)

+          Telemark Islamsk Trossamfunn, Pb. 10 Sentrum, 3701 Skien – 657 medl. i 2006 (238 i 1999).

+          Telemark Islamsk Forening i Skien, Pb. 24, 3701 Skien – 356 medl. i 2006 (410 medl. i 1999).

+ Al-Ghadir Islamske Kulturforening, Duestien 1, 3717 Skien – 146 medl. i 2006.

+ Bilal Moske Islamsk kulturforening, Storgata 189 b, 3912 Porsgrunn – 83 medl. i 2006.

+ Vest-Telemark Muslimske Trossamfunn, Lundevn. 22, 3890 Ytre          Vinje – 50 medl. i 2006 (53 medl. i 1998).

+ Idara A. Islamyat, Ø.Hansensgt. 11 b, 3660 Rjukan – ukjent medl. tal i 2006.

Registrert tidlegare:

*
Telemark Idara Minhaj ul-Quran, Grogt. 5, 3730 Skien – ukjent medl. tal i 2002, 133 medl. i 1998. Sjå stemningsrapport frå besøk i moskeen: Et møte med islams hjerte.

Vestfold (5 org. i 2006)

+          Islamsk Kulturforening, Pb. 58, 3251 Larvik – 341 medl. i 2006 (188 medl. i 2002).

+          Islamsk Senter Vestfold, Nedre Vargv 26, 3124 Tønsberg. Postadresse: Musserognvn. 10, 3457 Barkårker – 199 medl. i 2006 (59 medl. i 2002).

+ Den Islamske Forening, Øvre Langgt. 40, 3. etasje, 3126 Tønsberg. Postadresse: Pb 1319 Trudvang, 3105 Tønsberg – 158 medl. i 2006 (61 medl. i 2002).

+ K.I.F. Kultur og Islamsk forening, Vesterøyveien 37, 3219 Sandefjord – 43 medl. i 2006.

+ Horten Islamsk Senter, Brochsgt. 9, 3181 Horten.

Hordaland (4 org. i 2006)

+          Bergen Moske, Pb. 402, 5001 Bergen – 1367 medl. i 2006.

+          Abu-al-Fadel Islamisk Kultursenter, Pb. 1369, 5811 Bergen – 318 medl. i 2006 (284 i 2002, 218 i 1999).

+ Det islamske samband i Bergen, Fjøsangervein 57, 5054 Bergen – 207 medl. i 2006 (246 i 2002).

+ Stord Islamske Kultursenter, Pb. 697 5404 Stord (Borggt. 39, 5417 Leirvik) – 107 medl. i 2007 (nytt i 2007).

Tidlegare organisasjonar (ikkje registrert med tilskott i 2006):

- Den islamske forening i Bergen, Nøstegaten 43, 5010 Bergen – 680 medl. i 2002, 1120 i 1999.
- Det islamske kultursenter i Bergen, Pb. 4931 Nygårdstangen, 5837 Bergen – 531 medl. i 2002, 689 i 1999.
- Tawhid Senter for Islamsk Informasjon, c/o Ali Ahmed, Lien 37, 5057 Bergen – 231 medl. i 2002.

Om islam i Bergen, sjå Richard Natvigs artikkel "Islam på bergensk. Framveksten av muslimske organisasjonar i Bergen", i Lisbeth Mikaelsson (red.): Religionsbyen Bergen, Eide forlag, Bergen 2000, s. 175-197.

Sør-Trøndelag (3 org. i 2006)

+          Muslim Society, Pb. 2584, 7001 Trondheim – 970 medl. i 2006 (1209 i 2002, 1037 i 1999). Om moskeen: Moskeen i Kjøpmannsgata (av Camilla Stabel Jørgensen, Adresseavisen 26.03.09).

+ Ahl o'-Beat Center, Hørlocksv. 4 A, 7058 Jakobsli – 177 medl. i 2006 (100 i 2002).

+ Darusselam islamsk kultur forening, Ringvålv. 14, 7080 Heimdal – 938 medl. i 2006.

Troms (3 org. i 2006)

+          Islamsk Senter for Nord-Norge, Pb. 1002, 9260 Tromsø – 536 medl. i 2006 (342 i 2002, 235 i 1997).

+ Alnor senter (tidl. Tromsø islamske senter), Pb. 3447, 9276 Tromsø – 246 medl. i 2006. Sjå heimeside.

+ Finnsnes Muslim Community, Sandvikvn. 163, 9300 Finnsnes – 78 medl. i 2006.

Oppland (3 org. i 2006)

+ The Muslim Cultural Center, Jernbanegt. 1, 2609 Lillehammer – 243 medl. i 2006 (231 i 2002). Arabisk/somalisk..

+ Det Islamske Senter, Postboks 19, 2819 Gjøvik – 91 medl. i 2006 (133 i 2002).

+ Islamsk Kultursenter Gjøvik, Arne Jenssveenveg 6, 2827 Hunndalen – 158 medl. i 2006.

Nordland (2 org. i 2007)

+ Islamsk kultursenter, Rønvikveien 1B, 8009 Bodø – 358 medl. i 2006.

+ Masjid Sandnessjøen, Torolv Kveldulvsonsgate 46, 8800 Sandnessjøen. Nytt 2007.

Møre og Romsdal (2 org. i 2006)

+          Ålesund Jamii (Islamsk senter). Postadresse: Kirkegata 18, 6065 Ulsteinvik – 282 medl. i 2006 (100 i 2002). Det første moskélokalet i Ålesund vart tatt i bruk 1. desember 2000 (jf. reportasje frå ramadan-feiringa i Sunnmørsposten 23. desember 2000). Besøksadresse, 2006: Korsvika Terasse 12, 6006 Ålesund.

+ Waqf Nordmøre, Postboks 142, 6501 Kristiansund N (170 medl.i 2006, 104 medl. i 2002. Etablert 2002.

Hedmark (2 org. i 2006)

+ Hedmark islamske kultursenter, Wedelsgt. 3, 2317 Hamar – 198 medl. i 2006.

+          Elverum Islamic Centre, vPb. 107, 2401 Elverum – 94 medl. i 2006 (59 i 1998).

Aust-Agder (1 org. i 2006)

+ Det muslimske kultursenter i Aust-Agder, Blødekjær 18, 4838 Arendal – 198 medl. i 2006.

Sogn og Fjordane (1 org. i 2002)

+ Førde islamske senter, 6847 Vassenden – 190 medl. i 2002. Sjå avisoppslag ang. moské-lokale: Må be under 55 desibel (17.10.07) * Siste fylke utan moské (22.11.07)

Nord-Trøndelag (1 org. i 2006)

+ Islamic Co-operasjon Trøndelag, Postboks 184, 7702 Steinkjer – 161 medl.. (231 i 2002, fordelt på Steinkjer, Levanger og Namsos, 314 i 1999).

Finnmark (1 org. i 2007)

+ Hammerfest Islamske senter, 9600 Hammerfest. 71 medl. i 2007.

tilbake til innhaldsoversikt


Islam og muslimar i Norge: bibliografi

Jf. tematisk bibliografi

Relevant statistikk og analysar frå SSB:

Bøker, artiklar, avhandlingar:

Hanna Lukris Meen Wærsted: Forståelse av likestilling og feminisme blant kvinner i Ahmadiyya Muslim Jama’at. En kvalitativ undersøkelse. Masteroppgave i religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo 2018.

 

Mathias Noer Thuroczy: Speilvendte narrativ. To ytterpunkter i en diskurs om kulturkamp som gjenspeiler samme narrativ [Human Rights Service og Islam Net]. Masteroppgave i religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo 2018.

 

Nina Lian: Majoritetsungdoms tolkning av og holdning til radikalisering: Reflekssjon rundt mediers mark og dialogens rolle i forebygging av ekstremisme. [Fokus på holdninger til islam]. Masteroppgave i religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo 2018.

 

Ali Saffar: Islam og kvinne. En teoretisk analyse av muslimske feminister og deres kamp for likestilling innenfor islamske rammeverk ved hjelp av hermeneutikk. Masteroppgave i religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo 2018.

 

Carroza Moraga, Veronica Thorsen: "Muslimer for fred." En studie av Ahmadiyya Muslim Jamaat´ selvpresentasjon. Masteroppgave i religionshistorie, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo 2018.

 

Kristian Plassgård: Islamkritikk – monolog eller dialog? En analyse av Hege Storhaugs Islam. Den 11. landeplage og Sam Harris og Maajid Nawaz’ Islam and the Future of Tolerance. A Dialogue. Masteroppgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2017.

 

Ida Strømsvik Dalslåen: Embodying intersecting selves: Exploring the lived experiences og queer Muslim women in Norway. Masteroppgave i religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo 2017.

 

Pasha Mehmed Kapic: Bosnisk Diaspora i Norge. Religiøsitet og nasjonalidentitet blant bosniere i Oslo. Masteroppgave i religionshistorie, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo 2017.

 

Tonje Baugerud: Talking Bodies. A Spatial Analysis of the Veiled Body and Female Corporeality. Masteroppgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2017. Sjå oppslag i Vårt Land 3. august 2017: Gjorde feltarbeid ikledd hijab

 

Levi G. Eidhamar: «Spenningsfylte endringer. Holdninger til kjønnsroller og homofili hos kristne og muslimer i Norge.» Kirke og kultur 1: 2017.

 

Emilie Marie Strand: En pioner i Ahmadiyya Muslim Jamaat i Norge. Masteroppgave i religionshistorie, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo 2016.

 

Lasse Kristoffer Grotdal: Islam Nets norske salafisme: dawa, formidling og tilpasning til en norsk kontekst. Masteroppgave i religionshistorie, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo 2016.

 

Gunn Frøvold: Sosiale likheter mellom norske fremmedkrigere. Masteroppgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2016.

 

Margaretha A. van Es: «Norwegian Muslim Women, Diffused Islamic Feminism and the Politics of Belonging. Nordic Journal of Religion and Society 2: 2016, s. 117-133.

 

Aksel M. Bjerke: "Unge norske muslimer. Refleksjoner om identitet, religion og ytringsfrihet." LIM Rapport 1-2016.

Sindre Bangstad og Olav Elgvin: «Norway». I Yearbook of Muslims in Europe (red. Oliver Scharbrodt). Volume 7. Leiden og Boston: Brill, 2016, s. 436-449 (tilgjengeleg online).

Martin Viggen: Norsk islam-debatt: En sammenligning av islam-debatten i Aftenposten før og etter 22/7. Masteroppgave i religionshistorie, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo 2015.

 

Margaretha A. van Es: “Bildet av ‘muslimske kivnner’ i Aftenposten 1975-2010. Norsk pressehistorisk tidsskrift 2015: 103-13.

 

Caroline Løkting Johansen: Islam i norsk presse. En kvalitativ studie av elevers refleksjoner rundt fremstillinger av islam i norske aviser.  Masteroppgave i Religions- og etikkdidaktikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 2015.

 

Molstad, Marianne: Kvinnesyn i islam En kvalitativ undersøkelse av lærebøkene i religion- og etikkfaget i den videregående skole. Masteroppgave i Religions- og etikkdidaktikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 2015.

 

Levi G. Eidhamar: Guddommelig åpenbaring og menneskelig refleksjon. En typologisk analyse av holdninger blant unge norske muslimer og innen islamske diskurser. PhD-avhandling, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2015.

 

Shaheer Nabi: Intolerance in Faith. An Investigation of the Character of Wahhabism and its Potential Role in the Radicalization of Muslim Youth. Masteroppgave i religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo 2015.

 

Anne Hege Grung: Gender Justice in Muslim-Christian Readings. Christian and Muslim Women in Norway Making Meaning of Texts from the Bible, the Koran and the Hadith. Amsterdam: Brill Rodopi 2015. Byggjer på doktoravhandling om kristne og muslimske kvinner sin samtale om heilage tekstar.

 

Nina Bredesen Hørthe: Norsk-marokkanske kvinners fortellinger om sykdom og helse: Betydningen av islamske og marokkanske tradisjoner i helsesøkende atferd. Masteroppgave i religionshistorie, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo 2014.

 

Ragnhild Torstensen: Unge muslimer og politiske valg - Religiøs identitet som grunnlag for politisk engasjement og tilhørighet. Masteroppgave i religionshistorie, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo 2014.

 

Kim André Sundsby: Stolthet og fordom - Fordommer om islam og muslimer i fremmedkrigerdiskursen. Masteroppgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2014. Sjå samandrag og fulltekst i Duo.

 

Elisabeth Kjetilstad: “Her er eg – kven er du? Kvinnegruppa for dialog besøker Bait-un-Nasr”, i St. Sunniva (22) 2: 2014.

 

Oddbjørn Leirvik: “Norway”. I Yearbook of Muslims in Europe. Volume 6. Leiden: Brill 2014, s. 459-471.

 

Levi G. Eidhamar: “Rett kontra godt. Holdninger og resonnementer blant unge norske muslimer i spørsmål om kjønnsroller og seksualitet». DIN – Tidsskrift for religion og kultur 2: 2014, s. 27-66.

 

Ragnhild Torstensen: Unge muslimer og politiske valg – Religiøs identitet som grunnlag for politisk engasjement og tilhørighet. Masteroppgave i religionshistorie, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo 2014.

 

Ilham Skah: Muslim Women at UiO. A Debate between the Personal, the Feminist and the Political. Master thesis, Centre for Gender Studies, University of Oslo 2014.

 

Jila Hassanpour: Kritikk og krenkelse. Islam og religionskritikk belyst gjennom reaksjonene på karikaturstriden (2005-2006) og Muhammed-filmen (2012). Masteroppgave i Kunst og Kulturvitenskap, Institutt for Medier, Kultur og Samfunnsfag, Det Samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger, Våren 2014. Tilgjengeleg online.

 

Hasan Rizvi: Muslim Inmates in Norwegian Prisons. Religious Identity, Challenges and Radicalism. Masteroppgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2014. Sjå samandrag og fulltekst i Duo.

 

Heidi Smalsvik: "Jeg leder dem bare på den rette vei!" En kvalitativ analyse av intern dawa-aktivisme blant unge muslimer i Oslo. Masteroppgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2014. Sjå samandrag og fulltekst i Duo.

 

Ida Inkeri Bunæs: Kristen-muslimsk dialog. En studie av sammenhengen mellom dialogteori og den virkelige religionsdialogen i Norge og Sverige. Masteroppgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2014. Sjå samandrag og fulltekst i Duo.

 

Ulrika Mårtensson: "Introduction: ‘Public Islam’ and the Nordic Welfare State: Changing Realities?" Tidsskrift for islamforskning 1: 2014, s. 4-55. Tilgjengeleg online.

 

Ulrika Mårtensson: "Harakî Salafism in Norway: ‘The Saved Sect’ Hugs the Infidels". Tidsskrift for islamforskning 1: 2014, s. 190-222. Tilgjengeleg online.

 

Ulrika Mårtensson & Eli-Anne Vongraven Eriksen: "Muslim Society Trondheim: A Local History." Tidsskrift for islamforskning 1: 2014, s. 162-189. Tilgjengeleg online.

 

Oddbjørn Leirvik: "Muslims in Norway: Value Discourses and Interreligious Dialogue." Tidsskrift for islamforskning vol. 8, 1: 2014, s. 137-161. Publisert online.

 

Ulrika Mårtensson: "Hate Speech and Dialogue in Norway: Muslims Speak Back, Journal of Ethnic and Migration Studies 2014 (40:2), s. 230-248. Tilgjengeleg online.

 

Anders Firing Lunde: «- Det er opp til muslimene. Redaksjonelle ledere om islam i den norske offentligheten.» Masteroppgave i medievitenskap, Universitetet i Oslo, 2013.

 

Peter Nirham Lund Tallerås: Marginaliserte Maskuliniteter? Forestillinger om maskulinitet blant unge muslimske menn i Oslo. Masteroppgave i religionshistorie, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo 2013.

Oddbjørn Leirvik: "Tjue år med ordna, kristen-muslimsk dialog." Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 4: 2013, s. 193-196.

 

Jan Opsal: Representasjon og representativitet i kristen-muslimsk dialog i Norge , Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 4: 2013, s. 197-213.

 

Anne Hege Grung: Kontaktgruppa i et kritisk kjønnsperspektiv: Mellom aktivisme og representativitet, Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 4: 2013, s. 214-232.

 

Faruk Terzic: Theological Principles versus Secular Language: An Analysis of Joint Statements of the Council on Ecumenical and International Relations of the Church of Norway and Islamic Council of Norway, Norsk Tidsskrift for Misjonsvitenskap 4: 2013, s. 233-247.

 

Vebjørn Horsfjord: Dialog etter karikaturkrisen: Sammen er vi forskjellige?”, Kirke og Kultur 4: 2013, s. s. 405-422.

 

Samdal, Astrid Gravdal: En kvalitativ studie om forholdet mellom unge muslimers tro og fremstillingen som gis i religion- og etikkfagets lærebøker i den videregående skolen. 

Masteroppgave i Religions- og etikkdidaktikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 2013.

 

Christine M. Jacobsen og Oddbjørn Leirvik: "Norway". I Jørgen S. Nielsen (red.): Yearbook of Muslims in Europe. Volume 5. Leiden: Brill 2013, s. 487-500.

 

Marius Linge: "Den konservative vekkelsen. Om IslamNet, Profetens Umma og salafismens fremvekst i Norge". Samtiden 4: 2013. s. 38-53.

 

Ine Rolseth Bratsvedal: "Islam i Tromsø : en begynnelse på en historie." Masteroppgave i religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø 2013.

 

Birte Brekketo: "Taswir i norsk kontekst. En undersøkelse av hvordan unge norskpakistanske muslimer forholder seg til visuell kommunikasjon med figurative uttrykk." PhD-avhandling, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen 2013.

Olav Elgvin: "Ideas do matter: Politics and the Islamic Tradition among Muslim Religious Leaders in Norway. Nordic Journal of Religion and Society 2: 2013, pp. 141-156.

Sindre Bangstad og Marius Linge: "IslamNet - puritansk salafisme i Norge", i Kirke og Kultur 4: 2013, s. 254-272.

Anders G. Sveen og Einar Wigen: "Salafisme på norsk". Nytt Norsk Tidsskrift 3: 2013, s. 274-283.

Marius Linge: "The Islamic Network: A Case Study of how Salafi da'wa emerges, mobilizes and transforms in a Norwegian context". Masteroppgåve (Master recherche) ved Universite Saint-Joseph, Faculte des lettres et des sciences humaines, Department d'historie - Relations internationales, Beirut, juli 2013.

Lars Akerhaug: Norsk jihad; muslimske ekstremister blant oss. Oslo: Kagge 2013.

Sindre Bangstad: "Inclusion and exclusion in the mediated public sphere: the case of Norway and its Muslims", Social Anthropology/Anthropologie Sociale 3: 2013, s. 356–370.

Sindre Bangstad: "Eurabia comes to Norway". Islam and Christian-Muslim Relations 3: 2013, s. 369-391> tilgjengeleg elektronisk.

Farhat Taj: Legal Pluralism, Human Rights and Islam in Norway. Making Norwegian Law Available, Acceptable and Accessible to Women in a Multicultural Setting. Phd-thesis, Faculty of Law, University of Oslo 2013.

Anne Hege Grung: "Fellesskap blant kristne og muslimer på Furuset", i Sharam Alghasi, Elisabeth Eide og Thomas Hylland Eriksen (red.): Den globale drabantbyen. Groruddalen og det nye Norge. Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2013, s. 165-180.

Beate Solli: "Bait-un-Nasr og 'følelse av sted'", i Sharam Alghasi, Elisabeth Eide og Thomas Hylland Eriksen (red.): Den globale drabantbyen. Groruddalen og det nye Norge. Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2013, s. 198-211.

Christian Stokke: A Multicultural Society. How Norwegian Muslims Challenge a White Nation. Doctoral theses at NTNU, 2012. Trondheim: NTNU 2012.

Cecilie Thun: “Norwegianness as Lived Citizenship: Religious Women Doing Identity Work at the Intersections of Narionality, Gender and Religion”. Nordic Journal of Religion and Society 2012: 1, s. 1-25.

Malin A. Simonsen: "Syn på egen religiøsitet blant et lite utvalg muslimsk ungdom i Oslo og Haugesund. En komparativ analyse." Masteroppgave i Religion, Society and Global Issues, Det teologiske Menighetsfakultet, 2012. Tilgjengeleg elektronisk.

Ragnhild Bakke Sjyvollen: Zakat, sadaqa og solidaritet. Unge muslimers begrunnelser for å gi til bistand. Masteroppgave i religionshistorie, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo 2012.

Shoaib Sultan: "Medlemskap i norske moskeer." I Ingunn Folkestad Breistein og Ida Marie Høeg (red.) Religionsstatistikk og medlemsforståelse. Trondheim: Akademika forlag 2012,s. 165-180.

Signhild J. Stave Samuelsen: Først og framst albanar. Religiøs og nasjonal identitetsdanning blant unge muslimske norsk-albanarar > sjå samandrag og fulltekst i Duo.Masteroppgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2012 > sjå samandrag og fulltekst i Duo.

Ole Jakob Michelsen: En analyse av Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) sin anti-islamske diskurs. Masteroppgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2012 > sjå samandrag og fulltekst i Duo.

Astri Gryt: Islam i den norske offentligheten. En diskursanalyse av artikler fra Aftenposten og VG i 1988, 1998 og 2008. Masteroppgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2012 > sjå samandrag og fulltekst i Duo.

Christine M. Jacobsen og Oddbjørn Leirvik: "Norway". I Jørgen S. Nielsen (red.): Yearbook of Muslims in Europe. Volume 4. Leiden: Brill 2012, s. 441-454.

Olav Elgvin: Secularists, Democratic Islamists and Utopian Dreamens. How Muslim Religious Leaders in Norway fit Islam into the Norwegian Political System (Masteroppgave i statsvitenskap, Peace and Conflict Studies, UiO H2011). Publisert av LAP LAMBERT Academic Publishing 2012. Sjå samandrag og fulltekts i Duo.

Beate Solli: Bait-un-Nasr. En kvalitativ studie av Ahmadiyya Muslim Jama'ats gudhus' påvirkning på lokal identitet på Furuset. Masteroppgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2011. Sjå samandrag og fulltekst i Duo.

Ann-Magritt Austenå: Arven etter Sataniske vers. Den politiske kampen om ytringsfrihet og religion. Oslo: Cappelen Damm 2011.

Sindre Bangstad: "The morality police are coming! Muslims in Norway's media discourses". Anthropology Today Vol. 27, 2011: 5, s. 3-7.

Oddbjørn Leirvik: "The Cartoon Controversy in Norway: The New Christian Right and Liberal Fundamentalism confronting Islam?" I Ulrika Mårtensson m.fl. (red.): Fundamentalisme and Communication: Culture, Media and the Public Sphere. Vol. 2 of Fundamentalism in the Modern World. London: I.B. Tauris 2011, s. 125-146.

Sindre Bangstad: "Islamofobi, rasisme og religionskritikk", i Kirke og Kultur 2011: 4, s. 247-259.

Ann-Magritt Austenå: Arven etter Sataniske vers. Den politiske kampen om ytringsfrihet og religion. Oslo: Cappelen Damm 2011.

Ellen Reiss: Søstre. Hvordan unge muslimske kvinner kspaer sin egen frihet. Reportasjebok. Oslo: Frekk forlag 2011.

Anne Hege Grung: Gender Justice in Muslim-Christian Readings. Christian and Muslim Women in Norway Making Meaning of Texts from the Bible, the Koran, and the Hadith (Acta Theologica no. 35). Oslo: Faculty of Theology, University of Oslo 2011.

Göran Larsson: "The Last Shall Be the First - Or How the Study of Islam and Muslims in the Nordic Countries Could be More Developed." I Jørgen S. Nielsen (ed.): Yearbook of Muslims in Europe. Volume 3. Leiden: Brill 2011, s. 719-725.

Christine M. Jacobsen og Oddbjørn Leirvik: "Norway". I Jørgen S. Nielsen (ed.): Yearbook of Muslims in Europe. Volume 3. Leiden: Brill 2011, s. 419-432.

Nina Marie Aarmo Bahl: "Ikke mer hellig enn min egen stue" : En empirisk undersøkelse av hverdagsreligiøsitet blant norskiranere i Oslo. Masteroppgave i religionshistorie, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo 2011.

Alexa Døving, Sidra Shami og Tore Lindholm: "Religiøst engasjement og sosial integrering: finst det viktige sammenhenger? En pilotstudie av muslimer i Oslo-området med familiebakgrunn fra Pakistan." Rapport på norsk og engelsk, Oslo: PluRel februar 2011.

Christine M. Jacobsen: Islamic Traditions and Muslim Youth in Norway. Leiden: Brill 2010.

Aina Hammer: Mangfold og legitimitet : religiøse symboler i politiets og Forsvarets uniformer. Masteroppgave i religionshistorie, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo 2010.

Henrik Reintoft Christensen: “Religion and Authority in the Public Sphere. Representations of Religion* in Scandinavian Parliaments and Media” [* inkl. Islam]. PhD-avhandling, Århus Universitet, 2010.

Ronald Synnes: "Religiøsitet blant unge muslimer og kristne i Oslo – En komparativ analyse av åtte unge muslimers og kristnes fortellinger i et kjønnsperspektiv." Masteroppgave, Master in Religion, Society and Global Issues, Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo 2010.

Frode Kinserdal: “Den maskuline konversjonsfortellingen. En studie av unge norske menn som har konvertert til islam.” Masteroppgave i Religion, Society and Global Issues. Oslo: Det teologiske menighetsfakultet 2010. Tilgjengeleg elektronisk.

Odd Aksnes: “Islam som journalistisk utfordring. En analyse av Aftenpostens arbeid med islamrelaterte saker.” Masteoppgave i kristendom, Det teologiske menighetsfakultet, Oslo 2010.

Richard Ruben Narvesen: "'Bestem deg, er du homo eller muslim?' 'Jeg er et menneske!' En kvalitativ studie av livshistoriene til åtte lesbiske, homofile og bifile med muslimsk bakgrunn." Masteroppgave i sosialt arbeid, Høgskolen i Oslo, Avdeling for samfunnsfag 2010.

Carl-Fritjof Bergan: «’Hvor mange ganger må man påpeke skillet mellom islam og det muslimer faktisk gjør?’ En studie om definisjonsmakt på islam.no». Masteroppgave i sosiologi, Universitetet i Bergen, 2010.

 Christine M. Jacobsen og Oddbjørn Leirvik: "Norway". I Jørgen S. Nielsen (ed.): Yearbook of Muslims in Europe. Volume 2. Leiden: Brill 2010, s. 387-399.

Beate Marswall: "Muslimske elevers møte med religion i den norske skolen", i Religion og livssyn 2: 2010, s. 55-61 (byggjer på masteroppgåve).

Aksel M. Bjerke: "Bilder av Muhammad i den troendes sinn. Takknemlighet og etterfølgelse." Masteroppgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2010. Sjå samandrag og fulltekst i Duo.

Therese Bogstad: Mellom juridisk og religiøs diskurs - argumentasjon om islamsk skilsmisse hos Islamonline.net. Masteroppgave i religionshistorie, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo 2009.

Anne Heidi Barli: «Hijab i norsk offentlighet - en diskursanalyse.» Masteroppgave i Religion og samfunn ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2009. Tilgjengeleg i fulltekst i Duo.

Adrianne Kelly Kristensen: "'Sint muslimsk ungdom'. Representasjoner og resepsjon av begrepet 'radikal islam' i global og lokal kontekst." Masteroppgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2010. Sjå samandrag og fulltekst i Duo.

Kari Stokke Nilsen: "Imamens rolle i norske aviser. Endringer etter etablering av moskeer i Oslo, med vekt på årene 1988, 1998 og 2008." Masteroppgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2010. Sjå samandrag og fulltekst i Duo.

Elise Grimsrud Christensen: "Fremstillinger av den Andre i en norsk-muslimsk kontekst. En analyse av Islamic Cultural Centre Norways moskélitteratur og nettsider." Masteroppgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2010. Sjå samandrag og fulltekst i Duo.

Anne Grete Kjelling: "Å forhandle om identitet - unge umuslimer om mediebildet av islam". Masteroppgave i religionsvitenskap, NTNU, 2009.

Rojan Ezzati: "'Er du moderat, islamist eller terrorist?' Identitetsarbeid blant unge nordmenn med muslimsk bakgrunn i kjølvannet av 11. september 2001. Masteroppgave i sosiologi, Universitetet i Oslo, 2009. Tilgjengeleg i fulltekst, jf. intervju på Culcoms nettsider.

Oddbjørn Leirvik: "Kulturelle muslimar. Definisjonsmakt, hegemonikamp og religionspolitikk". Nytt Norsk Tidssskrift 1: 2009, s. 73-81.

Oddbjørn Leirvik: "Islam and education in Norway", i Ednan Aslan (red.): Islamische Erziehung in Europa/Islamic and education in Europe. Wien: Böhlau Verlag 2009, s. 301-324.

Christine M. Jacobsen og Oddbjørn Leirvik: "Norway". I Jørgen S. Nielsen (ed.): Yearbook of Muslims in Europe. Volume 1. Leiden: Brill 2009, s. 257-266.

Christine M. Jacobsen: "De l'immigrant au citoyen: la production de "musulmans norvégiens"?, Ethnologie Française 39(2) 2009, pp. 229-239

Christine M. Jacobsen: "Norway", i Göran Larsson (red.): Islam in the Nordic and Baltic Countries. London: Routledge 2009.

Anne Grethe Kjelling: “Å forhandle om identitet – unge muslimer om mediebildet av islam». Masteroppgave i religionsvitenskap, NTNU Trondheim, 2009.

Marius Linge: "The mosque of Bærum: Al-Noor Islamic Centre", Bachelor thesis, Université de Geneve 2009.

Inger Johanne Strandhagen: "Unge sjiamuslimer i Oslo. Om religiøs identitet, individualisering og forholdet til transnasjonal autoritet." Mastergradsopgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2008. Sjå samandrag og fulltekst i Duo, jf. intervju på Culcoms nettsider.

Freweini Katerina Weldeghebriel: ”En rammeanalyse av karikatursaken i Norge.” Masteroppgave ved IKOS, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo. Tilgjengeleg i fulltekst.

Christine M. Jacobsen: “Theory and Politics in Research on Muslim Minorities in Norway”. Journal for the Scientific Study of Islam (Tidsskrift for Islamforskning), 3: 2 (2008), pp. 27-52.

Kari Vogt: "Åtte år etter", forord til ny utgåve av Islam på norsk (Oslo: Cappelen Damm 2008), s. 7-22.

Anita Larssen: Sufisme i tro og praksis. En studie blant medlemmer av en barelwi-orientert moské i Oslo. Masteroppgave ved IKOS, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Arvild Bruun: "Europeisk islam - en studie av norske bosnieres forhold til religion." Mastergradsopgave i Religion og samfunn, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2008. Sjå samandrag og fulltekst i Duo.

Sükrü Bilgic: kap. "Menneske, religion og kultur" og "Islam og kristendom", i Hovedfaktorer i integrering, Oslo: Kulturbro forlag 2008, s. 115-230.

Line Nyhagen Predelli: "Religion, citizenship and participation: A case study of immigrant Muslim women in Norwegian mosques", European Journal of Women's Studies vol. 15, no. 3, August 2008.

Saphinaz-Amal Naguib: “Migration: Refugee Education. Western and Northern Europe ”, in: Encyclopedia of Women and Islamic Cultures , vol. 4: Economics, Education, Mobility and Space , Leiden: Brill 2007, s. 457 - 458.

Hildegunn Valen Kleive: "Muslimske jenter, utdanning og KRL-faget i Distrikts-Norge", i Religion og livssyn 4: 2007, s. 50-58.

Maren Tveitereid: "Spørmål og svar på islam.no. Muslimsk rådgivning på Internett." Masteroppgave i religionsvitenskap, IKOS/UiO 2007. Tilgjengeleg i fulltekst. Sjå også intervju i Kilden 04.04.08: Islam på norsk.

Iselin Jørgensen: "'Hvordan kan du som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne om å få drikke?' Om prestens rolle som sjelesørger i møte med muslimer". Spesialoppgave i teologi, Det teologiske fakultet, UiO 2007. Tilgjengeleg i fulltekst.

Katja Jansen Fredriksen: "Sharia in Norwegian Courtrooms?" i ISIM Review vol. 20, Autumn 2007, pp. 44f. Tilgjengeleg i fulltekst.

Oddbjørn Leirvik: "Muslimske meiningar anno 2006. Norge, Danmark, Storbritannia." Nettartikkel publisert juni 2007.

Anne B. S. Fjeldstad: "Religion og migrasjon. Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina i Norge. Hovedoppgave i religionshistorie", Universitetet i Oslo, Vår 2007. Tilgjengelig i fulltekst.

Marie Toreskås Asheim: "Møter med Allah. En undersøkelse av personlig tro og religiøs praksis blant unge norskpakistanere".. Masteroppgave i religionshistorie, Universitetet i Oslo, Vår 2007. Tilgjengeleg i fulltekst. Sjå også intervju om oppgåva: "Ulik livshistorie gir ulik tro."

Liv Bjørnhaug Johansen: "Et eget rom. Identitetsarbeid på en norsk-pakistansk nettside." Masteroppgave i kulturhistorie, IKOS, Universitetet i Oslo 2007. Tilgjengeleg i fulltekst. Sjå også intervju om oppgåva: "Mot en kulturløs islam".

Aksel M. Bjerke, Ragnhild Irja Enstad, Ann Kristin Gresaker, Inger A. Myhren, Ida Rønning: "'Man må ha armer ut til samfunnet.' En kartlegging av Oslomoskeers informasjonsvirksomhet". Prosjekt for Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Humanistisk prosjektsemester, Universitetet i Oslo, Vår 2007.

Helene Lindqvist: "Usynliggjøring av det nære? Islam i grunnskolens KRL-fag", i Religion og livssyn 2: 2007, s. 43-48.

Alexa Døving: "Islam og muslimer i Norge". I Religion og livssyn 2: 2007, s. 25-29.

Monica Five Aarset: "Unge muslimer i Norge - nye handlingsrom". I Religion og livssyn 2: 2007, s- 30-36.

Thor-Asle Syversen: "Syv fjell, fem søyler - fire muslimer i Bergen om identitet og religion" (Masteroppgåve i religionsvitskap, Universitetet i Bergen, våren 2007).

Kristin Lundblad: "Eg vil bli sett på som den eg er. Ei studie av identitetsarbeid blandt pakistansknorske kvinner i Bergen" (Hovudfagsoppgåve i sosialantropologi, Universitetet i Bergen, våren 2007) - sjå omtale.

Hege Storhaug: Tilslørt. Avslørt. Et oppgjør med norsk naivisme. Oslo: Kagge forlag 2007.

Vebjørn Selbekk: Truet av islamister. Oslo: Genesis 2006.

Tina Jensen: "Moskekonsolidering i diaspora: konstitusjon av individuell og kollektiv identitet." Hovedoppgave i religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø, 2007.

Eli-Anne Vongraven: "Hverdagsreligiøsitet blant muslimske kvinner i Trondheim." Masteroppgave i religionsvitenskap, NTNU, 2006.

"To moskeer i Norge - med blikk på kvinners status". Rapport utgitt av Human Rights Service, Oslo 2006. Tilgjengeleg i fulltekst.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet: "Islam og muslimer i Norge". Kap. 6 (s. 62-75) i Integreringsbarometeret 2006, IMDi-rapport 7-2007, mars 2007. Tilgjengeleg i fulltekst.

Knut S. Vikør: "Islam i det norske samfunnet", i Islam. Ei faktabok. Oslo: Spartacus forlag 2006, s. 25-48.

Johannes Elgvin: "Koranskolens folk. En kvalitativ studie av en tyrkiskdominert islamsk menighet i Oslo." Masteroppgave i sosialantropologi, Universitetet i Oslo, mars 2007. Tilgjengeleg i fulltekst. Sjå også intervju om oppgåva: "Under huden på Koranskolebevegelsen."

Christine M. Jacobsen: Staying on the Straight Path. Religious Identities and Practices among Young Muslims in Norway. Dr.polit.-avhandling i sosialantropologi, Universitetet i Bergen, juni 2006. Tilgjengeleg i fulltekst.

Kristin Berge: "Identitet. En analyse av hvordan religionen påvirker norskpakistanske unge jenters identitet, og hva dette medfører i forhold til sosialisering i det norske samfunn". Masteroppgave i Religions- og etikkdidaktikk, ILS, Universitetet i Oslo 2006.

Elise Skarsaune:"Mann og muslim i 'Likestillingslandet'. En studie av maskulinitetsforestillinger blant muslimske menn i Oslo". Masteroppgave i religionshistorie, Universitetet i Oslo, 2006. Tilgjengeleg i fulltekst > sjå også intervju

Monica Five Aarset: ”Å skape nye handlingsrom. Konstituering av kvinnelig, norsk, muslimsk identitet”. Hovedoppgave i sosialantropologi, Universitetet i Oslo 2006 > meir informasjon

Shazia Ahmad, Cora Alexa Døving, Kristin Skinstad Van der Kooij, Marit Storeng, Finn Aarsæther og Sissel Østberg (prosjektleder): "Skolegang i Pakistan. Barn med innvandrerbakgrunn som går på skole i foreldrenes opprinnelsesland". HiO rapport 2006 nr. 3. Oslo: Høgskolen i Oslo. Tilgjengeleg i fulltekst.

Anne Hege Grung: ”Religionsdialog og kjønn. Kan interreligiøse dialoger føre til større kjønnsrettferdighet?” Norsk Tidsskrift for Misjon 3-4: 2006, s. 269-282.

Helene Lindqvist: "Foreldet og fjern eller høyst aktuell? Om islam i grunnskolens KRL-fag". Masteroppgave i religionsvitenskap, Universitetet i Bergen 2006.

Oddbjørn Leirvik: ”Livssynsminoritetane si haldning til statskyrkja", i Endring og tilhørighet: Statskirkespørsmålet i perspektiv (red. Ulla Schmidt), Trondheim: Tapir akademisk forlag (KIFO-Perspektiv) 2006, s. 211-220.

Shoaib Sultan: “Staten, kirken og muslimene”. I Njål Høstmælingen, Tore Lindholm og Ingvill T. Plesner (red.): Stat, kirke og menneskerettigheter. Oslo: Abstrakt forlag 2006, s. 140-153.

Oddbjørn Leirvik: "Kva var karikatursaka eit bilete på?" Kirke og Kultur 2: 2006, s. 147-160.

Oddbjørn Leirvik: Islam og kristendom. Konflikt eller dialog? Oslo: Pax 2006, særleg kap. 1-2: ”Når byrja det her på berget?” og ”Kultur- og religionsmøte”.

Shoaib Sultan: ”Mediene hetser norske muslimer”. Samtiden 1: 2006, s. 18-28.

Anja Bredal: 'Vi er jo en familie': arrangerte ekteskap, autonomi og fellesskap blant unge norsk-asiater. Oslo: Unipax og Institutt for Samfunnsforskning 2006.

Hege Storhaug: Men størst av alt er friheten. Om innvandringens konsekvenser. Oslo: Kagge forlag 2006. Om muslimske kvinner i Norge.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet: "Holdninger til muslimer og Islam", s. 40-46 i Integreringsbarometeret 2005, IMDi januar 2006. Tilgjengeleg i fulltekst.

Silje Iren Netteland: “Mellom tradisjon og modernitet. Det islamske forbund – Norge.” Masteroppgave i religionsvitenskap, Universitetet i Tromsø 2005.

Mari Bjørnsdatter Knudsen: "Learning to become a Muslim", DVD. Department of Religious Studies/ Visual Cultural Studies, University of Tromsø 2005.

Trine Mikkelsen Aslaksen: "Plass til islam i Norge? En studie av Fremskrittspartiets holdning til muslimer og islamsk praksis i Norge. Masteroppgave i religionshistorie, IKOS/UiO 2006.

Siril Houge-Thiis: ”Religionens betydning for somaliske kvinner i Norge.” Masteroppgave i religionshistorie, IKOS/UiO 2006.

Jan Opsal: "Å være somalisk muslim - i Somalia og Norge", i Kari Nes, Tove Skoug og Marit Strømstad (red.): Somaliere i Norge. Perspektiver på integrering, språk og religion. Vallset: Oplandske bokforlag, s. 52-75.

Christine Jacobsen: "The Quest for Authenticity: Islamization Amongst Muslim Youth in Norway", i Jocelyne Cesari and Seán McLoughlin: European Muslims and the Secular State. Aldershot: Ashgate 2005, s. 155-168.

Christine M. Jacobsen: ‘Muslim GenDerations. Questions of Identity in the "Return to Islam"’. In Youth, Otherness and the Plural City: Modes of Belonging and Social Life (eds) M. Andersson, Y. Lithman & O. Sernhede. Stockholm: Daidalos 2005.

Oddbjørn Leirvik: "Christianity and Islam in Norway: Politics of Religion and Interfaith Dialogue." Canadian Diversity, vol. 4, no 3: 2005, s. 7-10.

Oddbjørn Leirvik: "Hva skjer i Norge?", s. 159-166 i Jan Hjärpe (red.): 99 spørsmål om islam og noen færre svar. Oslo: Humanist forlag 2005.

Kari Vogt: "Islam i Norge", i Knut A. Jacobsen (red.): Verdensreligioner i Norge. Universitetsforlaget, Oslo 2005 (2. utg.).

Janne B. Bø: "Hijab - mellom religion og politikk", i Nytt Norsk Tidsskrift 1: 2005.

Hege Irene Markussen og Richard Johan Natvig (red.): Islamer i Norge. Uppsala: Swedish Science Press 2005. (Studier av interreligiösa relationer, 20).

Shoaib Mohammad Sultan: "Muslimer i statskristendommens land", i Didrik Søderlind (red.): Farvel til statskirken? En debattbok om kirke og stat. Oslo: Humanist forlag 2005, s. 83-92.

Anne Sofie Roald: Er muslimske kvinner undertykt? Oslo: Pax 2005. Byggjer dels på feltarbeid mellom norske muslimer.

Alexa Døving: Norsk-pakistanske begravelsesritualer – en migrasjonsstudie. Oslo: Unipub 2005 (doktoravhandling).

Anne Sofie Roald: "Islam i Norge", i Islam. Oslo: Pax forlag 2004, s. 208-227.

Alexa Døving: "Islam i Norge", i Svensk Religionshistorisk Årsskrift (Stockholm), vol. 13, 2004, s. 60-78.

Christine M. Jacobsen: "Negotiating gender. Discourse and practice among young Muslims in Oslo." Tidsskrift for Religion og Samfunn, 1: 2004, s. 5-28.

Njål Høstmælingen (red.): Hijab i Norge. Trussel eller menneskerett? Oslo: Abstrakt forlag 2004. Med Norges-relaterte bidrag av bl.a. Lena Larsen, Thomas Hylland-Eriksen, Birte Simonsen og Roland Craig.

Oddbjørn Leirvik: "Christian-Muslim Relations in a State Church Situation: Politics of Religion and Interfaith Dialogue", i Jamal Malik (red.): Muslims in Europe. From the Margin to the Centre. Münster: LIT Verlag 2004, s. 101-114.

Oddbjørn Leirvik: "Norwegian-Pakistani Islam. Religious transformation and dialogue in a multicultural society" (konferansebidrag > nettartikkel 2004)

Anne Hege Grung: "Kvindeperspektiv på kristen-muslimsk dialog", i Lissi Rasmussen og Lena Larsen (red.): Islam, kristendom og det moderne. København: Tiderne Skifter 2004, s. 164-179.

Fatih Alev, Lissi Rasmussen, Lena Larsen og Oddbjørn Leirvik: ”Kristen-muslimske relastioner i nutid og fremtid”, i Lissi Rasmussen og Lena Larsen (red.): Islam, kristendom og det moderne. København: Tiderne Skifter 2004, s. 202-215.

Annick Prieur: Balansekunstnere. Oslo: Pax 2004. Boka byggjer på intervju med 52 unge med innvandrarbakgrunn, mange av dei muslimar.

Øyvind Fuglerud (red.): Andre bilder av "de andre". Oslo: Pax forlag 2004. Fleire av bidraga har relevans for forståinga av muslimsk identitet i Norge.

Eystein Gullbekk: "Med dialog på timeplanen. Halima sin KRL-time", i Norsk Pedagogisk Tidsskrift 2/3: 2004, s. 128-144.

Cecilie Thun: I spenningen mellom 'ekteskapsnormen' og 'kjærlighetsnormen'. Norsk-somaliske jenter om samliv, intimitet og seksualitet. Hovedoppgave i sosiologi, Universitetet i Oslo, 2004 >
meir info > fulltekst

Line Nyhagen Predelli: "Interpreting gender in Islam: A case study of immigrant Muslim women in Oslo, Norway", i Gender & Society, vol. 18, no. 4 (2004), s. 473-493.

Line Nyhagen Predelli, "Fortolkninger av kjønn i islam. En case-studie av muslimske kvinner i Oslo", i Kvinneforskning vol. 28, nr. 3 (2004): 24-43.

Line Nyhagen Predelli: "Kjønn, religion og deltakelse: en case-studie av muslimske kvinner i Oslo", i Sosiologisk tidsskrift vol. 11 (2003), s. 369-393.

Christine M. Jacobsen og R. Gressgård: "Questions of Gender in a Multicultural Society" in NORA 2003, Nr.2, Vol 11. (som handler mer generelt om forholdet islam, multikulturalisme, feminisme).

Saphinaz-Amal Naguib:”Estetikk i hellige rom”, i: Tone Lund Olsen og Pål Repstad (red.), Forankring eller frikopling? Kulturperspektiver på religiøst liv i dag, Kulturstudier nr. 33, Norges forskningsråd Program for kultursstudier, Kristiansand: Høyskoleforlaget 2003, s. 205 –217.

Oddbjørn Leirvik: "Islam and Christian-Muslim Relations in Norway. Popular realities, political and religious responses, interfaith cooperation", Islamochristiana vol. 29, 2003, s. 121-140.

Sissel Østberg: Pakistani children in Norway. Islamic nurture in a secular context. Leeds: Department of Theology and Religious Studies, University of Leeds 2003. Byggjer på PhD-avhandling, Institute of Education, University of Warwick, UK 1998.

Sissel Østberg: Muslim i Norge. Religion og hverdagsliv blant unge norsk-pakistanere. Universitetsforlaget, Oslo 2003.

Berit Thorbjørnsrud: "Weeping for the muslim cinderellas. A lament of tears shed though not shared", i Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, 2003.

Lena Larsen: "Norsk eller muslim - eller begge deler?", i Norsk Tidskrift for Misjon 3:2003, s. 163-176.

Oddbjørn Leirvik: 15 år med kristen-muslimsk dialog i Norge", i Norsk Tidskrift for Misjon 3:2003, s. 131-146.

Kari Vogt: "Integration through Islam? Muslims in Norway", s 88 -101 i Haddad, Yvonne Yazbeck (ed.): Muslims in the West: From Sojourners to Citizens, 2002. Oxford University Press.

Johanne Håvarstein: Kristen-muslimsk religionsdialog i Norge. Hovedoppgave i religionshistorie, Universitetet i Oslo, 2002 > meir info

Levi Geir Eidhamar: "Islam med bløde konsonanter. Innvandringens religiøse spor på Agder", i Agnes-Margrethe Bjorvand og Pål Repstad (red.): Bløde konsonanter, hard religion? Askim: Kommunion forlag 2002, s. 172-178.

Hildegunn Valen: "'Og jeg prøver å finne fram til hva som egentlig står i Koranen'", i Religion og livssyn 4: 2002, s. 11-16.

Willy Pedersen: "Dyd i ars erotica. Forelskelse og seksualitet blant muslimske jenter i Norge", i Sosiologisk Tidsskrift 3: 2002, s. 209-238.

Saphinaz-Amal Naguib: “The Northern Way. Muslim Communities in Norway ”, i: Yvonne Yazbeck Haddad and Jane I. Smith (red.), Muslim Minorities in the West. Visible and Invisible , Oxford : Altamira Press, 2002: 161 – 174.

Saphinaz-Amal Naguib: "Moskeer i Oslo", Byminner (Oslo Bymuseum) 2002: 3, s. 30-39.

Saphinaz-Amal Naguib: "Aestethics of Islamic Spaces in Norway", ISIM Newsletter 10/02, p. 13.

Saphinaz-Amal Naguib: "Fra islam i Norge til norsk islam", i Kirke og Kultur 2002: 4, s. 353-361.

Christine M. Jacobsen: Tilhørighetens mange former. Unge muslimer i Norge. Pax forlag (Unipax), Oslo 2002.

Olav Hovdelien: ”Muslimer og KRL - hva er problemet?” Bedre skole 1: 2002, s. 89-94.

Cora Alexa Døving: "Døden er et skille mellom to liv. Pakistansk-islamske forestillinger om livet etter døden". I Dîn. Tidsskrift for religion og kultur 1:2002, s. 47-51.

Cora Alexa Døving: "Punjab – Oslo – Punjab (eller Klemetsrud?)", i Norsk Tidsskrift for Migrasjonsforskning 1:2001, s. 48-68.

Christine M. Jacobsen: "Young, Muslim and Woman, Norwegia Style. I NIKK magasin (Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning) No.3, 2001.

Saphinaz-Amal Naguib: “Young, European and Muslim”, in: Ingrid Markussen (red.), Å bli det du er. Oppvekst – Identitet Kontekst , Vokse Opp nr.2, Rapport fra IKS-seminar i Berlin 10. – 14. november 2001, Institutt for kulturstudier, Universitetet i Oslo, pp.129 – 145 (tilgjengeleg i fulltekst ).

Saphinaz-Amal Naguib: Mosques in Norway. The Creation and Iconography of Sacred Space. Novus forlag (The Institue for Comparative Research in Human Culture), Oslo 2001.

Oddbjørn Leirvik: Religionsdialog på norsk; Pax forlag, 2. utg. Oslo 2001. Kap. 1.3: "Tendensar og organisasjonar" (innanfor islam i Norge). Kap. 5.2: "Møtet mellom kristne og muslimar i Noreg".

Camilla E. Dahlin: Koranskoler i Oslo. Hovedoppgave i religionshistorie, Universitetet i Oslo, 2001.

Inger Furseth: Muslims in Norwegian Prisons and the Defence. KIFO Rapport nr. 15. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag 2001.

Maria Mellegaard Lien: "La oss finne vår egen identitet først” . Identitetskonstruksjon blant unge muslimer i Norge. Hovedoppgave i religionsvitenskap Universitetet i Bergen, Bergen 2001.

Sissel Østberg: "Islamic Festivals and Non-Islamic Celebrations in the Lifeworld of Pakistani Children in Norway". I Hans-Günter Heimbrock, Chrisoph Th. Scheilke, Peter Schreiner (eds.): Towards Religious Competence. Diversity as a Challenge for Education in Europe. LIT Verlag, Münster etc. 2001, s. 103-116.

Anne Hege Grung og Lena Larsen: Dialog med og uten slør. Oslo: Pax 2000. Boka byggjer på eit dialogprosjekt mellom muslimske og kristne kvinner i Oslo.

Nasim Riaz: "Vuderinger av KRL-faget", i Religion og livssyn 3: 2000, s. 34-37.

Mohammad Bouras: "Islams plass i skolen"; i Lars G. Lingås/Liv London (red.): Likhet eller likeverd? En kritikk av det nye kristendomsfaget i grunnskolen; Humanist forlag, Oslo 1996, s. 62-70.

Kari Vogt: "Islam i Norge", i Knut A. Jacobsen (red.): Verdensreligioner i Norge. Universitetsforlaget, Oslo 2001, s.130-168

Seyed Fazel Alyasan: Adapting religion to modern times: A study of religion and identity among Iranian immigrants in Norway. Bergen: Center for Social Research (IMER Norway/Bergen Report 27/00) 2000.

Richard Natvig: "Islam på bergensk. Framveksten av muslimske organisasjonar i Bergen", i Lisbeth Mikaelsson (red.): Religionsbyen Bergen, Eide forlag, Bergen 2000, s. 175-197.

Oddbjørn Leirvik: "Islam på svensk, norsk og dansk", i Norsk Teologisk Tidsskrift 3:2000, s.231-236.

Kari Vogt: Islam i på norsk. Moskeer og islamske organisasjoner i Norge, Cappelen, Oslo 2000.

Oddbjørn Leirvik: "Norsk migrasjonsislam", i Religion og livssyn 1:2000, s. 20-23.

Jan Opsal: "Islams møte med norsk kristendom", Tidsskrift for Kirke, Religion og Samfunn 2:1999, s. 169-180.

Camilla Kayed: "Rett, religion og byråkrati. En studie av skilsmisse blant muslimer i Norge". Hovedoppgave i sosialantropologi, Universitetet i Oslo, 1999.

Levi Geir Eidhamar og Dagfinn Rian: Jødedommen og islam; Høyskoleforlaget, 2. utg. Kristiansand 1999. Om muslimar i Norge: s. 221-241.

Bente Krossøy: Å velge islam, Forlaget Migrasjonslitteratur, Bergen 1999. Boka bygger på samtalar og samvær med ti nordafrikanske kvinner i Norge som alle     har valt både den muslimske religion – og ein moderne livsstil.

Hildegunn Valen: Roller og verdier hos muslimsk ungdom i Oslo. En kvalitativ undersøkelse av hvordan muslimsk ungdom i Oslo forholder seg til roller og verdier i en plural kontekst. Hovedoppgave i kristendomskunnskap, Det teologiske Menighetsfakultet, høsten 1999.

Mehmed Kaya: Muslimske innvandreres tilpasningsmåter i det norske samfunn. Dr. polit. avh., NTNU, Trondheim 1999.

Mark Berthold: Der Islam in Norwegen. Fakten und Perspektiven. Magister Artium-avhandling, Universität Hannover 1999.

Tom Jacob J. Irgan: 'En kilde – mange elver'. En studie av pakistanske muslimske organisasjoner i Oslo. Hovedoppgave i Sosialantropologi, Institutt for       Sosialantropologi, Universitetet i Bergen 1999.

fl. forf: Islam i Norge. Temanr. av Religion og livssyn 3:1998. Bidrag av Sidsel Ø. Grande ("Islam i Norge"), Sissel Østberg ("Kulturell og religiøs sosialisering av         pakistanske barn i Oslo"), Jan Opsal ("Med muslimske elever i klassen"), Kirsti Rønning og Kebba Secka (om å vere muslim i Norge).

Hege Storhaug: Hellig tvang. Unge norske muslimer om kjærlighet og ekteskap; Aschehoug, Oslo 1998.

Sissel Østberg: Pakistani Children in Oslo: Islamic Nurture in a Secular Context (1994-1998). PhD-avhandling, Institute of Education, University of Warwick, UK 1998.

Inge Eidsvåg og Lena Larsen (red.): Religion, livssyn og menneskerettigheter; Universitetsforlaget, Oslo 1997. Rapport frå dialogprosjekt med muslimsk      deltaking.

Inger Lise Lien: Ordet som stempler djevlene. Holdninger blant pakistanere og nordmenn; Aventura, Oslo 1997.

Per Lønning: Fundamentalisme. Ord til fordømmelse – ord til fordummelse; Ariadne, Bergen 1997, s. 84-96: "Apropos: islamsk fundamentalisme i Norge?".

Oddbjørn Leirvik: "Islam, Norge, fundamentalisme"; i Norsk Teologisk Tidsskrift, 1996:2-3, s. 140-153.

Jan Opsal og Inger Lise Skauge: Muslimer i norsk skole. En ressursbok for lærere; Kulturbro forlag, Oslo 1996.

Lena Larsen: "Åvære muslim i norsk skole – et overordnet perspektiv"; i Schola 4:1996.

Inger Lise Lien: "Hagens sannhetsvitner og imamene"; i Religion og Livssyn 3:1996, s. 10-13.

Sissel Østberg: "Sommerferie i Pakistan", i Norsk Skoleblad 3:1996. Om pakistanske barns kulturelle og religiøse identitet.

Oddbjørn Leirvik: Religionsdialog på norsk; Pax forlag, Oslo1996. Kap. 1.3: "Tendensar og organisasjonar" (innanfor islam i Norge). Kap. 5.2: "møtet mellom kristne og muslimar i Norge".

Mohammad Bouras: "Islams plass i skolen"; i Lars G. Lingås/Liv London (red.):            Likhet eller likeverd? En kritikk av det nye kristendomsfaget i grunnskolen; Humanist forlag, Oslo 1996.

Kari Vogt: Kommet for å bli. Islam i Vest-Europa; Cappelen, Oslo 1995. Fleire referansar til Norge, og oversikt over internasjonale nettverk.

Unni Wikan: Mot en ny norsk underklasse. Innvandrere, kultur og integrasjon, Gyldendal, Oslo 1995 – del III: "Spesielt om muslimer".

Levi Geir Eidhamar og Dagfinn Rian: Jødedommen og islam; Høyskoleforlaget, Kristiansand 1995. Om muslimar i Norge: s. 192-21.

Nina Karin Monsen: Kultur eller kjønn? Motsetningsfylte verdier og politiske valg i relasjon til tradisjonsbundne, muslimske innvandrerkvinner. En           filosofisk analyse, Oslo 1996.

Lena Larsen: "Velkommen til en stor familie": Islam og konversjon i norsk kontekst; hovudoppgåve i religionshistorie, Univ. i Oslo, 1995.

Jan Opsal: Lydighetens vei. Islams veier til vår tid; Universitetsforlaget, Oslo 1994. Kap. 18: "Muslimer i Norge" (s. 291-312). Oversiktover islams     framvekst i Norge og ulike muslimske nasjonsgrupper.

Thomas Hylland Eriksen/Torunn Arntsen Sørheim: Kulturforskjeller i praksis. Perspektiver på det flerkulturelle Norge; Gyldendal,       Oslo 1994. Sosialantropologiske perspektiv på muslimske innvandrarkulturar.

Nasim Riaz: A comparative study of Pakistani high school girls’ education in Oslo (An empirical study); hovudoppgave i pedagogikk, Univ. i Oslo, v-94. Drøftar m.a. samspelet mellom sosiale, kulturelle og religiøse faktorar i dei pakistanske    jentenes bakgrunn.

Bertha Lilleholt: Mellom religion og tradisjon. En undersøkelse av annengenerasjons innvandrermuslimer fra Pakistan og Marokko på Hersleb skole i Oslo, om deres forhold til sin religion og sin opprinnelige kultur; Hovedoppgave i religionshistorie, Univ. i Oslo v-94.

Inger Lise Lien: Moral og emosjoner i pakistansk Punjab; doktoravhandling, IMA,Universitetet i Oslo, 1993. Gir inntrykk av kulturbakgrunnen for mange av dei pakistanske muslimar i Norge.

Richard Natvig: "Les musulmans de Norvège", i Mohammed Arkoun, Rémy Leveau, Bassem el-Jisr (red.): L'Islam et les musulmanes dans le monde; vol.1: L´Europe occidentale, s. 421-447. Centre Culturel Harari, Beirut 1993.                          

Oddbjørn Leirvik/Inge Eidsvåg (red.): Fellesskapsetikk i et flerkulturelt Norge; Universitetsforlaget, Oslo 1993, s. 33-128: Rapport frå tverr-religiøst samtaleforum, med muslimsk deltaking.       

Oddbjørn Leirvik: "Abrahams barn. Møte mellom kristne og muslimar i Norge"; i Syn og Segn 1993:4, s. 305-315.    

Oddbjørn Leirvik: "Møtet med islam – i Europa og i Norge"; i Kirke og Kultur 1993:1, s. 65-72.

Bente Astad: "Gode muslimer" og "moderne tyrkere". Kontinuitet og endring av kulturelle tradisjoner. En studie av tyrkiske innvandrere i en norsk by; Hovedoppgave i Sosialantropologi, Univ. i Oslo 1993.

Jørgen Nielsen: Muslims in Western Europe; Edinburgh 1992. S. 84-86: Norway.          

Sissel Østberg: Koranen, Bibelen eller Mønsterplanen? Om verdipluralismen i den flerkulturelle skole; Cappelen, Oslo 1992, 106 s. Fokus på skolens møte med muslimer i Oslo. Fleire bidragsytarar.

Bård Amundsen: "Islam i mediene"; i Long Litt Woon (red.): Fellesskap til besvær? Om nyere innvandring til Norge; Universitetsforlaget, Oslo 1992.

Oddbjørn Leirvik, Oddvar Hatlehol: "Kristne og muslimer – fiender eller frender? Hva gjør vi hverandre til i nærmiljøet?", i Norsk Tidsskrift for Misjon 1992:1, s. 22-35.

Oddbjørn Leirvik: "Kyrkja i kontakt med Islam i Norge", i NIKI-guiden 1992:1-2, s. 35-48 (utg. av Norsk Institutt for Kristendom og Islamstudier).

Tor Halvdan Aase: Punjabi Practices of Migration. Punjabi Life Project in Pakistan and Norway. Doktoravhandling i sosialantropologi, Universitetet i Bergen, 1992.

Guri Larsen: Brødre. Æreskamp og hjemløshet blant innvandringens ungdom; Pax, Oslo1992. Byggjer på ei undersøking for Institutt for kriminologi, utg. av Univ. i Oslo, 1991.

Tove Nicolaisen: "De tror på ordentlig". Muslimer og kristne møtes i Norge. Analyse av en usynlig dialog; Hovedoppgave i kristendomskunnskap, Menighetsfakultetet 1990. Empirien er intervju med muslimske kvinner.

Nora Ahlberg: "Muslimer i møte med det norske samfunn – det norske samfunn i møte med muslimer"; i E. Karlsaune og D. Rian: Kultur,           religion, identitet. Norsk samfunn og skole som møtested for kulturer; Tapir, Trondheim 1990, s. 69-85.                            

Nora Ahlberg: New challenges – old strategies. Themes of             variation and conflict among Pakistani Muslims in Norway; utg. av Finnish Anthropological Society, Helsinki 1990, 295 s. Grunnleggande studie av variasjonane i det pakistanske, muslimske miljøet i Norge, med vekt på variabelen folkereligiøs tradisjon vs. normativt islam, og den pakistanske bakgrunnen for det norske mangfaldet.        

Oddbjørn Leirvik: Møte med islam; Pax, Oslo 1990, 145 s. Om muslimsk mangfald i Norge, tilhøvet mellom kultur og religion, og kristen-muslimsk dialog.       

Sidsel Ø. Grande: "Moskeen – nøkkelfaktor for muslimene i Norge"; i Religion og Livssyn 1990:4, s. 9-14.                 

Tor Olberg og Oddvar Hatlehol: "Islam i Norge", i NIKI Guiden 1990:4 (Norsk Institutt for Kristendom og Islamstudier). 

Sidsel Ø. Grande: Muslimer i norsk grunnskole. Kulturmøte og kulturkonflikt; Hovedoppgave i Religionsvitenskap, Univ. i Oslo 1989.

fl. forf.: Islam i Norge; temanr. av tidsskriftet Prismet 1989:6. Bidrag av bl.a. Nora Ahlberg, Sidsel Grande, Nasim Riaz, Jan Opsal, Tove Nicolaisen, Sissel Østberg og Sverre Mogstad.

Nora Ahlberg: "Pakistanske muslimer i Norge: Religiøs variasjon og konflikt"; i Chaos. Norsk-dansk tidsskrift for religionshistoriske studier, no. 10:1988.

Ragnar Næss: "Being an Alewi Muslim in South-Western Anatolia and in Norway: The             impact of immigration on a heterodox Turkish community"; i The New Islamic Presence in Western Europe (ed. T. Gerholm and Y.G. Lithman), Mansell,         London and New York 1988 (s. 174-195).

Nora Ahlberg: "Muslimske innvandrere"; i Kari Vogt (red.):Religion og menneskesyn, Universitetsforlaget 1983.

Bente Puntervold Bø: "Muslimer i Norge"; i Kontrast 1979:6, s.46-51.

Bøker/hefter/blad utgitt av muslimar i Norge (ikkje oppdatert sidan 2005):

A       Bøker om islam, forfatta av norske muslimar:

*          Nazneen Khan-Østrem: Min hellige krig. Aschehoug, Oslo 2005.

* Eggen, Nora S. Islam. Gyldendal, Oslo 2002.

* Eggen, Nora S. Den utvalgte. Historien om profeten Muhammads liv. Solum, Oslo 2002.

* Mohammad Bouras: Islam i Norge, Millenium, Oslo 1998. Bok av leiaren for Islamsk Råd Norge, med presentasjon av islam og refleksjonar omkring islam i Norge.

*          Yasmin Mujahid (saman med Anne Dessingthon): Inn i det ukjente. En bok om islam; NRK Fjernsynet Undervisning 1992.

B       Bøker/hefter/blad utgitt av muslimske organisasjonar i Norge,
inkl. Koran-utgåver ved norske muslimar:

*          Ein del av dei muslimske organisasjonane i Norge har gitt ut hefter og bøker på norsk om ulike emner, men for det meste i form av omsettingar. Dei som til no har vore mest aktive på denne fronten er Islamic Cultural Centre, Islams Ahmadiyya-menighet, Idara Minhaj ul-Quran og Den Islamske Informasjonsforeningen.

*          Den Islamske Informasjonsforeningen gav i 1995 ut ei norsk utgave av Barnas bok om islam (Ahmad von Denffer), samt sangbok og kassett med og for barn (Islamsk barnesangbok). Dei har også gitt ut ei rekkje andre hefter for barn, og eit rettleiingshefte for helsevesenet. I 2001 gav dei ut barneboka Min bok om profeten Muhammad (saas) av Tasneema K. Ghazi.

*          Trond Ali Linstad gav ut bladet Muslim frå 1987-1992; inkl. ei spesialutgåve om eit "International Seminar on Islam" som vart arrangert i Oslo i samband med Rushdie-saka og med Det islamske forsvarsrådet som arrangør i 1990. I 1999 gav han ut heftet Tidsbilder rundt islam på Jasmin forlag.

*          Trond Ali Linstad gav i 1996 ut ei omsetting frå engelsk av Koranen på norsk. Kapittel 1-2 (forlag: Urtehagen).

*          Norske Ahmadiyya-muslimar gav i 1996 ut ei ny, norsk omsetting av heile Koranen: Den hellige Qur’ânen. Arabisk tekst med norsk oversettelse, Islam International Publications Ltd., Tilford 1996.

C       Bøker om muslimsk oppvekst i Norge:

*          Fleire muslimske ungdommar har gitt ut biografiske/skjønnlitterære bøker om sin oppvekst som muslimar i Norge: Den sure virkeligheten av Mah-Rukh Ali (Tiden forlag, Oslo 1997), Izzat: for ærens skyld av Nasim Karim (Cappelen, Oslo 1996), Pakkis av Khalid Hussain (Tiden forlag, Oslo 1986).

D       Anna:

*          Walid al-Kubaisi’s bøker kan stå som eksempel på kritisk litteratur om islamsk kultur og religion, utgitt av norske innvandrarar med muslimsk bakgrunn (jf. Min tro, din myte, Aventura forlag, Oslo 1996 og Halvmånens hemmeligheter, Pantagruel forlag, Oslo 1998). Eit anna religionskritisk eksempel er Shabana Rehmans essays i Dagbladet frå 2000-2002, som er samla i boka Nå! (Cappelen, Oslo 2002).

tilbake til innhaldsoversikt