Nasjonalt fagråd for kristendomskunnskap og religionsvitenskap:

Reint informasjonsorgan, eller også fagutvikling?
Kva bør relasjonen vere til KRL-nettverka nedanfor?

KRL-relaterte nettverk for høgskular og universitet


IKT- nettverk:


(1) heimesida til KRL-nettverket
(2) e-post nettverket krl-nettverket"krøllalfa"teologi.uio.no (til fri bruk)

NETTVERKSBYGGING RELATERT TIL
Grunnutdanning:

kontinuerleg studieplan- og pensumutvikling.
Behov for meir kommunikasjon mellom institusjonane?


Etter- og vidareutdanning:


særleg satsing frå KUF 1997-2000,
koordinert gjennom KRL-nettverket.
Sekretariat TF,

styringsgruppe TF, HiO, HiB, RV-UiB.

Vidareført av TF og HiO frå hausten 2001.


og til g
enerell fag- og kompetanseutvikling:
1. Årlege fagkonferansar,
p.t. kopla til KRL-nettverket og FFL (Forskerforbundets Forening for Lærerutdanning)
Ansvarleg 1998-2000: Høgskolen i Bergen, 2000-2003: Høgskolen i Oslo.
2. Studiereiser og andre nettverkstiltak,
finansiert av FOU-midlar eller av departementet,
initiert av ein eller fleire høgskular i samarbeid, eller av KRL-nettverket
3. Andre religionspedagogiske nettverk,
eks.: FONOREFA (ved Elisabeth Haakedal, frå 1997);
Nordisk Religionspedagogisk Konferanse; forskningsnettverk initiert av MF 1997.
4. Ingen knutepunktfunksjon
KUF bestemte i september 2000 å ikkje tildele knutepunktfunksjon for fagutvikling i KRL-faget

(Skisse ved Oddbjørn Leirvik, august 1999 >mars 2002)