Pressemelding  fra Kirkens informasjonstjeneste  31.01.2002

 

 

 

Kirkerådet og IKO kritisk til foreslått revisjon av fagplan for KRL-faget:

- For liten vekt på kulturarven


- Forslaget til fagplan bør bearbeides slik at KRL-faget i større grad blir et kulturformidlende fag, i tråd med den lokalkultur barnet er en del av. Vi vil her spesielt fremheve at kristendommen er en del av den lokale kultur alle må få grundig kjennskap til for å få en nødvendig samfunnskompetanse.


Dette skriver Kirkerådet i sin høringsuttalelse til utkastet til ny fagplan for KRL-faget. Kirkerådet og Institutt for Kristen Oppseding (IKO) har samarbeidet om innholdet i sine høringsuttalelser. Både Kirkerådet og IKO er svært kritiske til flere av de foreslåtte endringene i fagplanen og anbefaler at endringene ikke iverksettes fra august 2002.

- Forståelsen av faget som et kulturfag synes å være svekket i det foreliggende planutkastet i forhold til nåværende fagplan i L97. Dette kommer blant annet til uttrykk ved at faget i mindre grad legger vekt på det religiøse liv slik det i praksis utfolder seg i vår kultur. Innholdet i planen står på dette området i kontrast til at det i målformuleringene for faget heter at elevene skal få kunnskap om kristendommen og andre religioner og anskuelser "som levende kilde for tro, moral og livstolkning", sier kirkerådsdirektør sier Erling J. Pettersen.

Han mener at undervisning i alle religioner og livssyn allerede fra første klassetrinn gir et signal om at det er det religionsvitenskapelige og nasjonale kunnskapsstoffet som er i sentrum, - ikke barnets behov eller foreldres ønske om opplæring og danning.

IKO-styrer Erling Birkedal peker på at dersom en ser på læreplanen som en "kontrakt" mellom den offentlige skole og hjemmet/de foresatte, kan det skape usikkerhet å plassere fagstoffet i en felles bolk for 1.-4. klasse. Kirkerådet og IKO synes det er naturlig at man i dette faget, som i andre skolefag, må ta utgangspunkt i barnas kjente verden, og etter hvert utvide deres kunnskapsmengde og perspektiv.
- Kunnskap om andre religioner og livssyn enn det eller de som er representert i lokalmiljøet, vil naturlig høre med på mellomtrinnet. På ungdomstrinnet vil refleksjonen og dialog mellom ulike religioner og livssyn stå mer i fokus, mener Birkedal.

Høringsuttalelsene fra Kirkerådet og Institutt for Kristen Oppseding konkluderer med at det må gjøres vesentlige endringer i fagplanen.

- Fagplanen bør bearbeides slik at KRL-faget i større grad blir et kulturformidlende fag, i tråd med den lokalkultur barnet er en del av. Vi vil her spesielt fremheve at kristendommen er en del av den lokale kultur alle må få grundig kjennskap til for å få en nødvendig samfunnskompetanse. Dette må få konsekvenser både for struktur og innhold, og da spesielt på småskoletrinnet, heter det i begge høringsuttalelsene.

Følgende avsnitt i L97 er i utkastet til ny læreplan fjernet fra mål for småskoletrinnet:
"Elevene bør besøke en kirke i lokalmiljøet og være til stede ved en gudstjeneste. Det bør legges vekt på bearbeiding og etterarbeid. Jul, påske og pinse markeres hvert år (…)"
"Elevene bør møte representanter for ulike tros- og livssynssamfunn i lokalmiljøet og være til stede ved en religiøs samling. Det bør legges vekt på bearbeiding og etterarbeid"
(L97:94).

I sine høringsuttalelser kommenterer Kirkerådet og IKO dette slik:
Ved at en stryker dette avsnittet viser en at en i mindre grad vil ha et kulturfag som forholder seg til den faktiske religiøse kultur som eksisterer i samfunnet. Denne endringen kan vi ikke se er i samsvar med stortingsmeldingens omtale av verdidimensjonen i faget

Høringsuttalelsene trekker denne konklusjonen:
Vi mener at planutkastet ikke er godt nok gjennomarbeidet enda. Vi anbefaler at læringssenteret/departementet arbeider videre med revisjonen, og utsetter fristen for når den skal innføres. (Kirkeinfo)