Religionsstatistikk for Norge – medlemstal

 

Ifølgje Statistisk sentralbyrå hadde trus- og livssynssamfunna pr. 1.1.2017 dei medlemstala som er oppgitt nedanfor. Ikkje-kristne trussamfunn er i denne oversikta merka med stjerne*. Trussamfunn med kristen bakgrunn eller kristent innslag (Jehovas Vitne, mormonane, antroposofane) er merka med strek –.

 

 

Den norske kyrkja: 3 740 920 medlemmer, dvs. 71 % av folkesetnaden pr. 2017  (i Oslo: 56,2 % i 2016).[1] Til samanlikning var medlemsprosenten i 2006 på 84,9 %.

 

 

Samfunn utanom Den norske kyrkja

 

 

2017

 

2003

 

1990

 

1980

* Muslimske trussamfunn

153 069

75 761

19 189

  1 006

Den romersk-katolske kirke

152 022

44 153

26 850

13 923

* Human-Etisk Forbund

  89 782

69 807

49 428

 

Pinsemenigheiter

  39 263

46 944

43 471

42 518

Islandske, finske og svenske lutherske kyrkjer

  11 839

 

 

 

Den evangelisk-lutherske frikirke

  19 552

19 469

20 360

19 357

* Buddhistiske trussamfunn

  17 351

  8 934

  3 012

 

Ortodokse kyrkjesamfunn

   21 993

  4 868

  1 222

 

Jehovas Vitner

  12 479

14 580

14 749

 

Metodistkirken

  10 432

12 642

15 447

17 120

Misjonsforbundet

  10 843

  9 050

  7 416

  5 510

Det Norske Baptistsamfunn

  10 510

10 260

11 836

12 098

Den Kristelige Menighet (Smiths Venner)

    8 417

 

 

* Hinduistiske trussamfunn

    8 965

  3 184

  1 636 (i 1995)

 

Syvendedags Adventistkirken (Adventistsamfunnet)

    4 695

  5 269

  6 631

  6 595

Jesu Kristi Kirke av de siste dagers hellige (mormonane)

   4 618 [2]

 

 

 

De Frie Evangeliske Forsamlinger

    3 169

  3 987

  2 054

 

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

     3 172

  3 826

  3 510

  3 744

Kristne senter[3]

     2 965

  3 572

     619

 

* Sikhisme

     3 654

  2 404

  1 334

 

Kristensamfundet (antroposofisk)

     2 483

  2 401

  1 389

 

* Humanistforbundet

     1 193 (i 2014)

 

 

 

* Baha'i-samfunnet i Norge

     1 149

 

     667 (i 1995)

 

* Holistisk Forbund

       876 (i 2014)

 

 

 

* Det Mosaiske Trossamfund

       769

     926

  1 000

     915

Andre trussamfunn

   27 600

 

 

 

 

Notar:

 [1]               http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/statistikker/kirke_kostra/aar/

[2]               Mormonane søker ikkje offentleg medlemsstøtte.

[3]               Dette er ein sekkekategori som Statistisk sentralbyrå brukar, men som berre fangar opp ein mindre del av dei nye, uavhengige kristne fellesskapa - jf. kategorien "Andre trussamfunn".