Religionsstatistikk for Norge – medlemstal

 

Ifølgje Statistisk sentralbyrå hadde trus- og livssynssamfunna pr. 1.1.2015 dei medlemstala som er oppgitt nedanfor. Ikkje-kristne trussamfunn er i denne oversikta merka med stjerne*. Trussamfunn med kristen bakgrunn eller kristent innslag (Jehovas Vitne, mormonane, antroposofane) er merka med strek –.

 

 

Den norske kyrkja: 3 799 366 medlemmer, dvs. 72,9 % av folkesetnaden pr. 1.1.2016 (i Oslo: 56,2 %).[1] Til samanlikning var medlemsprosenten i 2006 på 84,9 %.

 

 

Samfunn utanom Den norske kyrkja

 

 

2016

 

2003

 

1990

 

1980

* Muslimske trussamfunn

148 189

75 761

19 189

  1 006

Den romersk-katolske kirke

144 856

44 153

26 850

13 923

* Human-Etisk Forbund

  86 900

69 807

49 428

 

Pinsemenigheiter

  39 431

46 944

43 471

42 518

Islandske, finske og svenske lutherske kyrkjer

  31 837

 

 

 

Den evangelisk-lutherske frikirke

  18 908

21 230

20 360

19 357

* Buddhistiske trussamfunn

  18 817

  8 934

  3 012

 

Ortodokse kyrkjesamfunn

   20 202

  4 868

  1 222

 

Jehovas Vitner

  12 413

14 580

14 749

 

Metodistkirken

  10 531

12 642

15 447

17 120

Misjonsforbundet

  10 598

  9 050

  7 416

  5 510

Det Norske Baptistsamfunn

  10 367

10 260

11 836

12 098

Den Kristelige Menighet (Smiths Venner)

    8 177

 

 

* Hinduistiske trussamfunn

    8 882

  3 184

  1 636 (i 1995)

 

Syvendedags Adventistkirken (Adventistsamfunnet)

    4 778

  5 269

  6 631

  6 595

Jesu Kristi Kirke av de siste dagers hellige (mormonane)

   4 618 [2]

 

 

 

De Frie Evangeliske Forsamlinger

    3 318

  3 987

  2 054

 

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

     3 177

  3 826

  3 510

  3 744

Kristne senter[3]

     3 136

  3 572

     619

 

* Sikh-forsamlingar

     3 545

  2 404

  1 334

 

Kristensamfundet (antroposofisk)

     2 550

  2 401

  1 389

 

* Humanistforbundet

     1 193 (i 2014)

 

 

 

* Baha'i-samfunnet i Norge

     1 149

 

     667 (i 1995)

 

* Holistisk Forbund

       876 (i 2014)

 

 

 

* Det Mosaiske Trossamfund

       770

     926

  1 000

     915

Andre trussamfunn

  24 140

 

 

 

Andre livssynssamfunn

    1 849

 

 

 

 

 

Notar:

 [1]               http://www.ssb.no/kultur-og-fritid/statistikker/kirke_kostra/aar/

[2]               Mormonane søker ikkje offentleg medlemsstøtte.

[3]               Dette er ein sekkekategori som Statistisk sentralbyrå brukar, men som berre fangar opp ein mindre del av dei nye, uavhengige kristne fellesskapa - jf. kategorien "Andre trussamfunn".