Vårt Land 12. juli 2005 (s. 3)


Det er nødvendig å ha en god og åpen dialog om spørsmål knyttet til hva som er greit å gjøre eller mene i religionens navn, skriver Erna Solberg.

 

Dialog med religiøse miljøer

 

Norge har i stor grad blitt et flerreligiøst samfunn. Nyere innvandring til Norge har ført til at religiøse miljøer har blitt flere og mer synlige enn tidligere. Det er nødvendig med åpen meningsutveksling og dialog i et samfunn hvor innbyggerne har tilhørighet til ulike religioner og ulike retninger innenfor disse.


Det er et viktig prinsipp i Norge at myndighetene ikke skal blande seg inn i indre anliggender i menigheter og trossamfunn. Imidlertid mener jeg at det er nødvendig å ha en god og åpen dialog om spørsmål knyttet til hva som er greit å gjøre eller mene i religionens navn, hvor stor vekt vi skal legge på folks tro, og hva myndighetene skal tilrettelegge for. Dersom vi ikke har mot nok til å diskutere åpent, står vi i fare for å bygge et samfunn basert på myter og fordommer. Det er også ønskelig at representanter for de religiøse minoritetene deltar i den offentlige debatten.

 

Det er nødvendig at myndighetene har innsikt i og forståelse for de ulike religiøse uttrykk som finnes i Norge. Derfor har jeg i løpet av våren besøkt flere ulike trossamfunn, som alle har tatt imot meg med stor åpenhet. På møtene har vi diskutert problemstillinger knyttet til at alle innbyggere i Norge skal ha like muligheter til å ta selvstendige valg. Et av temaene vi har diskutert er religionsfrihet, at individet skal bli respektert for sine religiøse tilhørighet og ikke bli diskriminert på grunn av den.

 

Det er et mål for regjeringen at barn og unge med innvandrerbakgrunn har muligheter til å velge sine liv, og at de ikke skal bli utsatt for større begrensninger enn barn og unge uten innvandrerbakgrunn. For dem, som for alle barn, er det av stor betydning at skolen fungerer bra, slik at læringsutbyttet blir godt, og at arbeidslivet er åpent også for dem når de er ferdige med utdanningen. Det er også viktig å unngå at barn og unge blir utsatt for stort press fra sine nære omgivelser i forhold til hvordan de skal legge opp sine liv, når det gjelder hva slags utdanning de skal velge eller hvem de skal gifte seg med.

 

I den forbindelse mener jeg at religiøse menigheter og trossamfunn er nødvendige dialogpartnere. Fordi religion er av så stor betydning for så mange mennesker, og fordi det ser ut til at den religiøse tilhørigheten og identiteten for mange blir forsterket når man flytter til et annet land, har menigheter og trossamfunn ofte stor innflytelse på sine medlemmers valg og oppfatninger. Jeg ønsker derfor fortsatt en styrket dialog med innvandreres religiøse trossamfunn.

 

Av kommunal- og regionalminister Erna Solberg (H)