Bokanmeldelse i studentavisa Under Dusken nr. 16:2008:

 

ODDBJØRN LEIRVIK OG ÅSE RØTHING (RED.) — VERDIER — UNIVERSITETSFORLAGET / TEKST: TORGEIR AANES

 

”Verdier” er et ord som har en tendens til å bli slengt rundt i mer eller mindre veloverveide formuleringer, overalt hvor den norske identiteten og kulturkonflikter diskuteres. Ettersom representanter fra alle sider av det politiske spekteret har filleristet dette begrepet har det blitt utslitt, gjennomsiktig og intetsigende. Det som ofte mangler, er en bevissthet om hvordan disse verdiene faktisk konstrueres, og hvorfor de opprettholdes. I artikkelsamlinga Verdier forsøker flere ulike forfattere å gå dypere inn i verdibegrepet. Tekstene er svært varierte, men temaet kulturkonflikter går igjen i de aller fleste av dem.

 

En grundig gjennomgang av samtlige artikler og essays i denne samlinga er ikke mulig her, men det er verdt å trekke fram noen av tekstene som spesielt interessante. Äse Røthing og Stine Helena Svendsen skriver om toleranse av homofili som en norskverdi. De argumenterer overbevisende for at den norske skolen ubevisst opprettholder negative holdninger til homofili ved å framstille heterofili som en selvfølgelighet, og ved å målbære et budskap om at homofili er noe som må tolereres og aksepteres — noe som implisitt plasserer homofile i en underlegen og «hjelpetrengende» posisjon. En glimrende tekst, som sannsynligvis ikke vil falle i god smak hos de mer verdikonservative.

 

Men det er ikke bare de liberale verdienes frammarsj som diskuteres i denne samlinga; teolog Espen Ottosens bidrag handler for eksempel om angerens reduserte rolle i vårt samfunn. Han tar utgangspunkt i en rekke offentlige figurers utsagn om at de ”ikke angrer på noe”, og diskuterer begrepet anger, og dets betydning for den generelle moralen, ut fra både kristne og sekulære perspektiver. Kontrasten mellom disse to tekstene er et godt eksempel på bredden i denne boka, som burde inneholde godt stoff for alle med en interesse for verdispørsmål.

 

Verdier tilbyr friske synspunkter på utslitte debatter.