Årsmelding 2008

Kontaktgruppa for Islamsk Råd Norge og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke

 

 

1.      Møtehyppighet og deltakere

I løpet av 2008 møttes Kontaktgruppa for Islamsk Råd Norge (IRN) og Mellomkirkelig råd for Den norske kirke (MKR) 3 ganger. Gruppa har bestått av mer eller mindre faste medlemmer fra IRN og MKR, samt to faste observatører fra Norges Kristne Råd. I tillegg har representanter fra Kirkens Nødhjelp vært til stede på noen av møtene.  

 

Deltakere fra IRN

Senaid Kobilica, Shoaib Sultan, Asghar Ali, Khalid Hussain, Ahmed Ismaili, Bushra Ishaq, Basim Ghoslam, Emir Krilic, Mohammad Hamdan, Abdinor ?

 

Deltakere fra MKR

Olav Fykse Tveit, Oddbjørn Leirvik, Anne Hege Grung, Jan Opsal, Hanna Barth Hake, Knut Kittelsaa, Sunniva Gylver, Olav Dag Hauge, Line Marie Onsrud

 

Observatører fra Norges Kristne Råd

Ørnulf Steen, Nora Stene Preston

 

 

Sven Thore Kloster fra Mellomkirkelig råds sekretariat har vært Kontaktgruppas sekretær.

 

 

2.      Saksoversikt for 2008

Sak 01/08:     Godkjenning av dagsorden 06.03.08 og protokoll

Sak 02/08:     Oppfølging av dialogen om homofili og hvordan vi snakker sammen

Sak 03/08:     Oppfølging av samtale om kjønn

Sak 04/08:     Hovedsaker for 2008

Sak 05/08:     Godkjenning av dagsorden 29.05.08 og protokoll

Sak 06/08:     Oppfølging av felleserklæringen og engasjementet for trosfrihet

Sak 07/08:     Konverteringsproblematikk og asylsøkere

Sak 08/08:     Engasjement mot kjønnsbasert vold

Sak 09/08:     Godkjenning av dagsorden 05.11.08 og protokoll

Sak 10/08:     Felleserklæring mot vold i nære relasjoner

Sak 11/08:     Orienteringer

Sak 12/08:     Planlegging av studietur for kontaktgruppa i 2009

 

 

 

3.      Temaer

Kontaktgruppa har i løpet av 2008 hatt dialog om en rekke temaer og saker av ulik aktualitet. Her følger en oversikt over noen av de viktigste:

 

 

Kjønnsbasert vold og vold i nære relasjoner

I forlengelsen av samtalene fra 2007 om kjønnsrettferdighet og likestilling har kontaktgruppa fortsatt samtalen om kjønn også i 2008. Denne gangen valgte man å fokusere på vold mot kvinner – en konkret utfordring som både kristne og muslimer ønsker å motarbeide. Både teologiske, etiske og menneskerettslige perspektiver har blitt drøftet, og samtalen har resultert i et ønske om en fellesuttalelse mot vold i nære relasjoner. Uttalelsen planlegges lansert i sammenheng med et seminar om tematikken i løpet av våren 2009.

 

Trosfrihet

Kontaktgruppa har jobbet videre med trosfrihetsspørsmål, og særlig fokusert på hvordan felleserklæringa om trosfrihet og konvertering fra 2007 kan følges opp. Det har vært viktig å understreke at kontaktgruppa har begrenset muligheter til å løse lokale konflikter. Eventuelle konflikter som oppstår er først og fremst en lokal utfordring – både for den lokale kirken og den lokale moskeen. Samtidig har det vært viktig å peke ut sentrale ressurspersoner i hver organisasjon som kan bistå med informasjon og støtte når dette trengs. Dette ansvaret har falt på sekretariatene i IRN og MKR.

 

Kontaktgruppa har deltatt på Oslokoalisjonen sitt seminar om Codes of Conduct for missionary activities. På seminaret ble felleserklæringa om trosfrihet og konvertering presentert, og både MKR og IRN redegjorde for ulike teologiske og praktiske sider ved denne.

 

Konverteringsproblematikk og asylsøkere

På bakgrunn av at over 100 afghanere hadde anført konvertering som grunnlag for opphold i Norge, drøftet kontaktgruppa trosfrihetstematikken i lys av norsk flyktningpraksis. Mellomkirkelig råd har kritisert både UNEs praksis for å teste konvertittenes troverdighet, samt noen av de kristne trosmenighetens dåpspraksis. Norges Kristne Råd har anbefalinger til sine medlemskirker der de ber menighetene være varsomme med å døpe mennesker uten oppholdstillatelse i Norge. Men anbefalingene til NKR må ikke misbrukes og settes opp mot trosfriheten eller konvertittenes troverdighet. Anbefalingene er adressert til menighetene, ikke til de som søker dåp. Det ble også understreket at mennesker er velkommen i menighetsfellesskap uavhengig av om de er døpt eller ikke.

 

Kontaktgruppa understreket at trosfriheten gjelder for alle mennesker – også for asylsøkere. Det må ikke stilles andre krav til denne gruppen enn det gjøres til vanlige nordmenn. Tro og trosfrihet kan ikke bli definert som en privatsak som ikke har menneskerettslige konsekvenser.  

 

Kontaktgruppa understreket også på generelt grunnlag at mennesker, uavhengig religiøs tilhørighet, ikke bør returneres til farlige områder hvor de risikerer å bli forfulgt. Kontaktgruppa er bekymret for at en for restriktiv flyktningpolitikk kan føre til at mennesker blir presset til å gå på akkord med egen religiøs integritet.

 

Dialog og holdninger – om hvordan en samtaler om vanskelige ting

Med utgangspunkt i konfrontasjonene om homofili og dødsstraff i 2007 fortsatte kontaktgruppa samtalen om dialog, konfrontasjon og grenser for dialogen. Det ble understreket at det ikke finnes grenser for hva en kan snakke om i en religionsdialog, men at man personlig vil mene at det går grenser for hva man ikke bare kan protestere mot i dialogen, men også må protestere mot offentlig.

 

Internasjonalt engasjement

I løpet av 2008 har kontaktgruppa brukt relativt mye tid på også å engasjere seg i internasjonale prosesser. Kontaktgruppa har startet arbeidet med å sette seg inn i A Common Word, brevet fra de 138 muslimske lederne, og har fulgt med på de ulike internasjonale oppfølgingsprosessene av dette. En representant fra kontaktgruppa deltok også, som eneste nordmann, på den saudisk-initierte, muslimske konferansen i Madrid juli 08.

 

Den planlagte norsk-tysk-iranske konferansen om interreligiøs dialog ble dessverre avlyst, men her skulle kontaktgruppa ha deltatt med 4 personer. Imidlertid deltok to representanter fra kontaktgruppa på Porvoo Interfaith Consultation i Edinburg i desember 08.

 

Lokalt arbeid

Kontaktgruppa har hatt gleden av å bli informert om mye lokalt interreligiøst engasjement i løpet av 2008. Mange av kontaktgruppas medlemmer er involvert i lokalt arbeid i Oslo, Stavanger og Trondheim.