ODDBJØRN LEIRVIK (RED.):

 

Fellesskapsetikk i et flerkulturelt Norge

 

Rapport fra et samtaleforum ved Nansenskolen 1992‑93 med representanter fra Den norske kirke, Den katolske kirke, Metodistkirken, Human‑Etisk Forbund, Islam, Det Mosaiske Trossamfunn, hinduismen, sikhismen, buddhismen, Baha'i‑samfunnet finansiert av Det kgl. Kommunal‑ og arbeidsdepartement. Rapporten er publisert i Nansenskolens årbok 1993 Fellesskapsetikk i et flerkulturelt Norge (red. Inge Eidsvåg), Universitetsforlaget 1993. Her finner en bl.a. også en artikkel av Notto R. Thelle om "Dialogens muligheter i et flerkulturelt Norge".

 

Rapporten er på 90 sider.

 

 

Innhold:

Innledning

 

Dialog i et flerkulturelt Norge (Inge Eidsvåg)

”Forskjellen” (Nasim Riaz)

 

I        Prosjektet

 

II       Innledende oversikter og begrepsavklaringer

         

Et flerkulturelt Norge

Fellesskapsetikk

 

III     Forholdet mellom religionene/livssynene

 

IV      Individ, religion, menneskerettigheter

 

V       Generelle spørsmål

 

- om religion og kultur, offentlig og privat sfære, individ og samfunn, etikk og menneskesyn

 

VI     Religion, livssyn og livsløp (dette kapitlet er tilgjengelig i web-versjon)

    

Etiske spørsmål ved livets begynnelse

     Bioteknologi

     Abort

     Omstendighetene omkring fødselen

     Navnegivning

     Omskjæring

     Prevensjon

Barn, foreldre, familie

     Synet på barn og barndom i de ulike tradisjoner

Å bli gammel

Livets avslutning

     Euthanasi og en ”verdig” død

     Obduksjon og gravferd

 

VII    Verdier, religion og livssyn i skolen                             

 

Enhetsskole/privatskoler

Skolens verdigrunnlag                                                                                                                                                     

Verdier i skolens hverdag                                                                                                                                                 

Religions‑ og livssynsundervisning                                                

Høytidsmarkeringer

 

VIII   Tros‑ og livssynssamfunnenes vilkår i Norge                       

 

Økonomiske støtteordninger

Livsløpsritualene                                                                       

Myndighetenes generelle tilrettelegging for minoritetene                   

Adgangen for religiøse ledere

 

Konklusjon

 

Etterord