inf 1000 Grunnkurs i objektorientert programmeringhøsten 2004 - obligatorisk emne
En første innføring i objektorientert programmering i Java og utvikling av algoritmer, inkludert bruk av arrayer og andre typer tabeller, kommunikasjon med bruker og filhåndtering. Flere sentrale mekanismer i objektorientert programmering vil bli gjennomgått, inkludert bruk av klasser, objekter og referanser. Samspill mellom objekter av noen få klasser. Bruk av Javas klassebibliotek. Modellering i UML av små systemer (klassediagrammer). Konsekvenser av IKT. Personvern.

4 obligatoriske innleveringer, 3 timers skriftlig skoleeksamen med alle hjelpemidler.
| inf 1040 Digital representasjonhøsten 2004 - obligatorisk emne
Representasjon av tall, tekst, lyd, bilder og video i en datamaskin. Utveksling av slike data over Internett.

2 obligatoriske innleveringer, 10 dagers hjemmeeksamen, 3 timers skriftlig skoleeksamen.
| mevit 1700 Samfunnsmessige og kulturelle perspektiver på digitale medierhøsten 2004 - obligatorisk emne
Emnet gir en innføring i samfunnsmessige og kulturelle tilnærminger til studiet av digitale medier. I tillegg til generell innføring i gjenstandsområdet digitale medier behandles feltets utvikling, konstitusjon, virkemåte og kontekst. Det gis videre innføring i de ulike samfunnsvitenskapelige og humanistiske forståelsesformer (teorier, metoder og begreper) som kan anvendes i studiet av digitale medier.

3 dagers hjemmeeksamen.
| inf 1050 Systemutviklingvåren 2005 - obligatorisk emne
Utvikling av informasjonssystemer. Fremgangsmåte, teknikker, datamaskinbaserte utviklingsverktøy, teknologiske plattformer. Systemenes innvirkning på sine omgivelser - individ, organisasjon og samfunn.

Prosjektoppgave med 4 obligatoriske delinnleveringer, 3 timers skriftlig skoleeksamen.
| rinf 1100 Ytringsfrihet, medie- og nettreguleringvåren 2005 - obligatorisk emne
Emnet behandler for det første ytringsfrihet og ytringsfrihetens grenser. Ytringsfrihetens sentrale elementer er meningsfrihet, meddelelsesfrihet og informasjonsfrihet. Utgangspunktet vil være Grunnlovens § 100, Den europeiske menneskerettskonvensjonens art. 10 og FN-konvensjonen om sosiale og politiske rettigheter art. 19. Ytringsfrihet vil bli vurdert opp mot andre interesser, i første rekke personvern. Det vil bli gitt en oversikt over gjeldende medieregulering. Redaktøransvaret og kildevernet vil bli mer inngående behandlet. Videre vil ansvar for operatører av telekommunikasjon, mellomlagrings- og vertstjenester bli behandlet. Denne reguleringen vurderes bl.a. i forhold til ytringsfrihet. Med utgangspunkt i den regulering som gjelder for ulike medier, vil også enkelte konvergensspørsmål bli behandlet.

6 timers skriftlig skoleeksamen.
| mevit 2723 Digitale mediers historievåren 2005 - obligatorisk emne
Emnet gir en inngående historisk gjennomgang av de digitale medienes opprinnelse og utvikling. Den behandler utviklingstendensene ut fra historiske perspektiver, men også ut fra vitenskapesteori/sosiologi og teknologiteori. Modulen favner om perioden fra oppkomsten av den elektro-magnetiske telegraf til dagens digitale divergens/konvergens.

3 dagers hjemmeeksamen.

rinf 1200 Opphavsrett og beslektede rettigheterhøsten 2005 - obligatorisk emne
Emnet tar for seg grunnleggende opphavsrett knyttet til digitale medier. Det omfatter hovedtrekk i hva som er vernet, hvilke enerettigheter opphavsretten gir, samt deler av reglene som avgrenser opphavsretten. Videre vil emnet omhandle avtalelisenser og overdragelse av opphavsrett, forvaltningsorganisasjonene samt sanksjonene. Emnet gir også en oversikt over internasjonal regulering av opphavsrett. Av beslektede rettigheter behandles i første rekke vern av databaser, domenenavn, utøvende kunstneres prestasjoner, produksjoner og kringkastingssendinger.

5 timers skriftlig skoleeksamen.
| mest 2724 Dataspill i et mediekomperativt perspektivhøsten 2005 - obligatorisk emne
Kurset tar for seg fremveksten av en ny kulturgenre - Data/video-spillet, og vurderer dette fenomenet i lys av tidligere diskursformer som litteratur og film. Hvordan er de nye dataspillene forskjellig fra film og bøker? Hvilke teorier og metoder kan vi benytte for å forstå dem? Kurset vil gi en innføring i komparativ analyse av spill og spill-handling sett fra ulike teorier som for eksempel narratologi, semiotikk, retorikk og estetisk spillteori, for eksempel med utgangspunkt i et kjent tvermedialt materiale som The Lord of The Rings eller Harry Potter.

3 dagers hjemmeeksamen.
| dri 2001 Demokrati og offentlig styring i informasjonssamfunnethøsten 2005 - valgfritt emne
Emnet tar for seg demokrati, forvaltning og elektroniske løsninger. Eksempler på temaer er bruk av elektroniske løsninger i høringer og valg, og IKT-basert åpenhet i demokratiske organer og offentlige forvaltningsorganer. Emnet gir videre en innføring i IKT og teknologiens betydning for organisasjonsmessig endring i offentlig sektor, særlig i forhold til endring av arbeidsdeling og formell organisering.

3 obligatoriske innleveringer (gruppearbeid). 5 timers skriftlig skoleeksamen.
| mevit 2500 Multimodal design (web-design)våren 2006 - obligatorisk emne
En første innføring i teorier om hvordan kommunikasjon fungerer i ulike semiotiske modi (som skrift, stillbilde, levende bilder, lyd, tredimensjonale modeller) og hvordan ulike modi samspiller i multimodale uttrykk (for eksempel i film og TV, illustrerte trykte medier, digitale medier). Innføring i grunnleggende hypertekstteori og menneske-maskin-interaksjon, med vekt på lenker og navigering. Praktiske øvelser i multimodal («medierik») web-design.

Mappeevaluering med fire deloppgaver.
| exphil03 Examen philosophicumvåren 2006 - obligatorisk emne
Emnet består av to hoveddeler: Exphil I - Filosofi- og vitenskapshistorie, og Exphil II - Etikk. Exphil I forener temaene filosofi- og vitenskapshistorie ved å trekke frem historiske bidrag som er særlig egnet til å belyse den vitenskapelige tenkemåtes historie. Studentene blir presentert for sentrale epoker og tenkere i vår vestlige historie frem til og med vår egen tids naturvitenskapelige virkelighetsoppfatning. Det blir lagt vekt på å vise hvordan verdensbilder har vokst frem og avløst hverandre Exphil II gir en systematisk innføring i etikk hvor metaetikk, etiske teorier og anvendt etikk blir fremstilt fra et samtidsperspektiv. Studentene blir gjort kjent med dagens etiske teorier og begrunnelsene for disse, samt en rekke aktuelle problemstillinger innenfor anvendt etikk. I begge hoveddeler blir pensum presentert dels gjennom kommentarlitteratur og dels gjennom originaltekster. I tillegg til en samling obligatoriske originaltekster, vil det foreligge et større utvalg originaltekster som danner utgangspunkt for oppgaveskriving.

Semesteroppgave og 2 timers skoleeksamen
| dri 2002 Personvernvåren 2006 - valgfritt emne
Emnet består av en felles del og en påbygningsdel. I fellesdelen av emnet gis det en grundig innføring i personvernteori, en oversikt over internasjonale prinsipper om personvern og over lov om behandling av personopplysninger. Det legges særlig vekt på:

  • regler som alle som vil behandle personopplysninger må følge (grunnkrav),
  • bestemmelser som gir rettigheter for den enkelte (innsynsrettigheter mv.) og
  • de regler som regulerer Datatilsynets og Personvernnemndas virksomhet (konsesjon, meldeplikt, klage mv.).

Studentene kan velge mellom en juridisk og en informatisk orientert påbygningsdel. Den juridiske delen omfatter rettsregler vedrørende tilgang til personopplysninger og ikke lovfestet (ulovfestet) personvernrett. I den informatiske påbygningen vil temaet være krav til sikring av personopplysninger og om bruk av personvernteknologi (PET).

To obligatoriske gruppeoppgaver og muntlig presentasjon. 4 timers skriftlig skoleeksamen.

inf 3260 Menneske-maskin interaksjon (HCI)høsten 2006 - valgfritt emne
Dette kurset er en innføring i grunnleggende emner innenfor det området som vanligvis betegnes HCI (Human-Computer Interaction) eller ”menneske-maskin grensesnitt”. Kurset skal gjennomgå sentrale temaer innenfor området, f.eks. persepsjonsteori, ergonomi, informasjonsprosessering, og kognisjonsteorier, men mest vekt vil nok bli lagt på språk-, kommunikasjons- og aktivitetsbegrepene samt nyere interaksjonsteori og metaforer for grensesnittdesign. Studentene skal kunne se utvikling og design av grensesnitt i en bredere, organisasjonsmessig sammenheng, og brukermedvirkning kommer derfor til å stå sentralt. Dette er dessuten et praktisk kurs der det legges vekt på hvordan ulike perspektiver kan gjøres gjeldende/begrensende i utvikling av informasjons- og kommunikasjonssystemer. I kurset kommer spesielt anvendelser for mobil IT/telefoni og interaktive webløsninger til å bli fremhevet. Kurset kommer til å ta for seg noen verktøy for grensesnittdesign og –implementering, og studentene kommer til å bruke et slikt utviklingsmiljø aktivt i utviklingen av demonstratorer.

Prosjektoppgave. 3 timers skriftlig skoleeksamen.
| econ 1210 Forbruker, bedrift og markedhøsten 2006 - valgfritt emne
Innføring i mikroøkonomiske grunnbegreper og økonomisk tankegang. Med utgangspunkt i anvendte problemstillinger gjennomgås enkel markedsteori og velferdsteori, markedssvikt, enkle resonnementer omkring bedrifters og forbrukeres tilpasning og strategisk adferd (spillteori).

Obligatorisk oppgave. 3 timers skriftlig skoleeksamen.
| inf 3210 Informasjonsdesignvåren 2007 - valgfritt emne
Informasjonsdesign teori (mål prinsipper, kriterier og teknikker). Informasjonsdesign verktøy (XML og relaterte teknologier, multimedia). Informasjonsdesign i praksis (web-design, e-business, informasjonsformidling). Informasjonsdesign som kulturimpuls. Du lærer om grunnlegge arbeid med informasjon på rasjonelle mål, prinsipper og kriteria. Å danne et miljø hvor viktigste internett- og andre informasjonsteknologier kan læres.

Prosjekt og muntlig eksamen.
| mevit 1210 Mediehistorie og medieinstitusjonervåren 2007 - valgfritt emne
Emnet skal gi en innføring i den historiske utviklingen av medier og medieinstitusjoner. Presse og pressehistorie. Utvikling og endring av kringkastingen, både som institusjon og medium. Nyere fjernsynshistorie med vekt på innføringen av kommersielle fjernsynskanaler. Nye mediers historie.Emnet skal gi oversikt over den historiske utviklingen av medier. Studentene skal kunne gjøre rede for hovedtrekkene innenfor utviklingen av både, presse, internett, radio og TV.

3 dagers hjemmeeksamen.
| mevit 3300 Media Economicsvåren 2007 - valgfritt emne
Media economics is concerned with the changing economic forces that direct and constrain the choices of decisionmakers across the media. This course, which is accessible to media students without a background in economics, introduces some of the main economic concepts and issues affecting the media and address some of the more interesting economic characteristics and industrial questions surrounding media cooperations and markets. It examines the distinctive economic features of media, the relationship between these features and the strategies deployed by media cooperations and a range of key forces and issues affecting the economics of the main sub-sectors of mass media. Areas that will be covered include economics of advertising, print media, broadcasting, film and new digital media.

4 timers skoleeksamen
| mevit 2110 Medier og populærkulturvåren 2007 - obligatorisk emne
Kulturens, og spesielt populærkulturens institusjoner og dens produksjonsmessige og konsumsjonsmessige betingelser, har både et demokratisk aspekt, et estetisk aspekt og et maktaspekt. Spenningen mellom disse tre aspektene er bestemmende for populærkulturens status, dens rolle og videre utvikling i samfunnet. For tiden er det populærkulturelle feltet i rask utvikling og ekspansjon. Spesielt har stadige medieteknologiske endringer ført til at betingelsene for produksjon, formidling og konsumpsjon av kulturindustrielle produkter og uttrykksformer er endret. I emnet vil ulike teorier omkring populærkulturens roller og samfunnsmessige betydning belyses på bakgrunn av både modernismens og postmodernismens utviklingshorisont. Et hovedfokus legges på populærkulturens medierelaterte teorier og den kritiske populærkulturforskningens faghistorie innenfor norsk og internasjonal medieforskning (media and cultural studies).

3 dagers hjemmeeksamen.