My Alumnus Website at the
University of Oslo

My Courses at the University of Oslo

English | Norsk

Universitas Osloensis
Table 1.0 - Mine kurs
Bachelor i realfag | Studieprogram: Digitale medier
EXPHIL03 Examen philosophicum
INF1000 Grunnkurs i objektorientert programmering
INF1040 Digital representasjon
INF1050 Systemutvikling
MEVIT1210 Mediehistorie og medieinstitusjoner
MEVIT1700 Samfunnsmessige og kulturelle perspektiver på digitale medier
MEVIT2110 Medier og populærkultur
MEVIT2500 Multimodal design (web-design)
MEVIT2724 Dataspill i et mediekomparativt perspektiv
RINF1100 Ytringsfrihet, medie- og nettregulering
RINF1200 Opphavsrett og beslektede rettigheter
/
ECON1810 Organisasjon, strategi og ledelse
EXFAC96H Examen facultatum, humanioravarianten
FIL1002 Innføring i erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi
FIL1003 Etikk
FIL1005 Innføring i filosofihistorie frem til 1800
HUMIT1730MN Hypermedier
HUMIT1750 Logikk og beregninger
INF3210 Informasjonsdesign
MAT1030 Diskret matematikk
Master i digitale medier | informatikkrettet studieretning
INF5210 Informasjonsinfrastruktur
INF5220 Kvalitative forskningsmetoder i informatikk
INF5270 Design av interaktive nettsteder
INF5550 Introduksjonskurs for masterstudenter
INF5721 Design i systemutvikling
MEVIT4630 Digitale medier: Konstruksjon og interpretasjon
/
DIG5960 Master i digitale medier
ifi / iri / imk
Universitas Osloensis
Table 2.0 - My courses
Bachelor of Science | BSc Digital Media
EXPHIL03 Examen philosophicum
INF1000 Introduction to object-oriented programming
INF1040 Digital representation
INF1050 Systems development
MEVIT1210 Media history and media institutions
MEVIT1700 Society and cultural perspectives on digital media
MEVIT2110 Media and popular culture
MEVIT2500 Multimodal design (web-design)
MEVIT2724 Computer games in a media comparative perspective
RINF1100 Freedom of speech, media- and web regulation
RINF1200 Copyrights and related rights
/
ECON1810 Strategy and management of organizations
EXFAC96H Examen facultatum, humaniora
FIL1002 Introduction to epistemology and philosophy of science
FIL1003 Ethics
FIL1005 Introduction to the history of philosophy to the 19th century
HUMIT1730MN Hypermedia
HUMIT1750 Logic and computability
INF3210 Information design
MAT1030 Discrete mathematics
Master of Science | MSc Digital Media
INF5210 Information infrastructure
INF5220 Qualitative research methods
INF5270 Design of interactive websites
INF5550 Introduction course for master students
INF5721 Design in system development
MEVIT4630 Digital media: Construction and interpretation
/
DIG5960 Master Digital Media
/ Back to top