Naltreksonimplantat som tilbakefallsforebygging
- et forskningsprosjekt på naltreksonimplantat etter institusjonsbehandling for opioid avhengighet
(01.01.06)

I dette prosjektet ønsker vi å undersøke om opiatavhengige som gjennomfører institusjonsbehandling, kan ha få noen ekstra hjelp av naltreksonimplantat for å unngå tilbakefall når de er ute av kontrollert miljø.

Dette forutsetter at deltageren og deres hjelpere har funnet en institusjon og en oppfølging etterpå som de tenker gir personen best mulig forutsetninger for å lykkes med å holde seg opiatfri utenfor kontrollert miljø. Interesserte behandlere og brukere bør altså planlegge sin avhengighetsbehandling som vanlig dersom de er tidlig i en planleggingsprosess for rehabiliteringen.

For å bli med i "Naltrekson som tilbakefallsforebygging", må personen:

- Være 19 år eller eldre.
- Ha norsk språkkompetanse på grunnskolenivå.
- Ha levertransminaser under 100. Passiv, kronisk hepatitt C aksepteres så lenge levertallene er under grenseverdien.
- Være nær fullføring av behandling for opioid avhengighet i et kontrollert miljø.
- Ha vært fysisk avhengig av opioider før hun/han ble lagt inn til behandling.
- Ikke være gravid.
- Være villig til å stille opp på intervjuer, prøver, og tilfeldig fordeling til gruppe (se under).
- Ha en intensjon eller ønske om å klare rehabilitering uten vedlikeholdsbehandling/LAR.

Interesserte kontakter forsøksleder noen uker før de skal skrives ut fra institusjon. Skriftlig henvisning er ikke nødvendig. Forsøksleder kommer til institusjonen og sikrer seg at opplegget er forstått, før samtykke underskrives. Først når er personen formelt deltager i prosjektet, og det gjennomføres intervju, fylles ut spørreskjemaer, og tas en liten hårprøve. Dette tar normalt 45-60 minutter. Deltageren åpner en konvolutt der det står om han er fordelt til enten å få implantat før utskriving (eksperimentgruppen), eller 6 måneder etter utskriving (kontrollgruppen). Dersom deltageren ble fordelt til eksperimentgruppen, settes det opp avtale for implantering av naltreksonkapsler (mer om implantat i menyen til venstre). Deltagere i kontrollgruppen skrives ut til sitt vanlige behandlingsopplegg. Det gjøres også avtale for neste oppfølging om 6 måneder.

Fordelingen til grupper er gjort for hele gruppen av en uavhengig statistiker i forkant av prosjektets start. Datamaskinen lager en liste som skrives ut som lapper og legges i forseglede konvolutter. Forsøksleder eller andre har ikke mulighet til å få vite hva som står i konvoluttene, og de åpnes ikke før deltageren har skrevet under samtykke og gjennomført intervju.

Etter at 6 måneder er gått siden utskriving, er det en ny runde med intervju, skjemaer og hårprøve. Det er nå fritt valg av implantat for alle deltagere. De som begynte med implantat, kan nå takke nei eller ja til å få det igjen. De som begynte uten, kan også takke nei eller ja ut i fra hva de ønsker. De som har sprukket og trenger avrusing, må ordne dette på egen hånd i forkant av en evt implantering av naltreksonkapsler. Det gjøres avtale for siste oppfølging om nye 6 måneder.

Når 12 måneder er gått siden utskriving, er det tid for siste oppfølging i prosjektet. Dette er tredje og siste runde med intervju, spørreskjema, og hårprøve for alle deltagere. De som begynte i kontrollgruppen, får nå mulighet til å velge implantat når prosjektet nå avsluttes. Dette er for at de som havnet i denne gruppen, ikke skal føle at de har fått mindre igjen for å være med enn de som begynte i eksperimentgruppen. Alle deltagere får altså mulighet til å få implantat opptil to ganger dersom de ønsker det. De i kontrollgruppen som får dette siste implantatet, vil ikke kunne få noen medisinsk oppfølging for dette fra prosjektet, etter som prosjektet er ferdig på det tidspunkt. Erfaringer med prosjektet fra utlandet tyder imidlertid på at implantatet er såpass trygt i bruk at dette bør kunne ivaretas godt av medisinsk personell i det vanlige helseapparatet.

Deltagere rekrutteres fra østlandet, og fra visse andre områder i samarbeid med utvalgte forskningsenheter. Dette gjelder i første omgang Sørlandet sykehus Kristiansand, Avdeling for Rus- og avhengighetsbehandling. Prosjektet rekrutterer altså deltagere fra både Helse Øst og Helse Sør.

Påmelding til deltagelse i prosjektet skjer gjennom en behandler eller annen ansvarlig innen døgn- eller poliklinisk rusbehandling direkte til forsøksleder Nikolaj Kunøe på telefon 23368930 eller 46660970 eller på e-post nikolaj.kunoe@medisin.uio.no Ta også kontakt for bestilling av informasjonsbrosjyre om prosjektet for ansatte, brukere eller klienter.

Prosjektet er godkjent av Regional komite for medisinsk forskningsetikk, Statens Legemiddelverk, og Personvernombudet for forskning. "Naltrekson som tilbakefallsforebygging" er et doktorgradsprosjekt ved Seksjon for kliniske rusmiddelproblemer, Universitetet i Oslo. Medisinsk ansvarlig og faglig leder ved samme enhet er professor Helge Waal.

Litt om den gamle ordningen i prosjektet (2005):
I 2005 forsøkte prosjektet å gjennomføre en ordning der alle som ønsket det ville få implantat umiddelbart, forutsatt at det fantes en kontrollperson som var lik på alder, kjønn, opioidbruk, og motivasjon for behandling. Dette strandet fordi disse kontrollpersonene ikke var mulige å finne. Mange måtte vente lenge og forgjeves på at det skulle finnes en kontrollperson til dem. Høsten 2005 søkte vi derfor om å innføre nåværende ordning, der alle som blir med vil ha vesentlig større sikkerhet for at de får implantat og når de får det. Med denne ordningen blir også gruppene mer like, som er en fordel for forskninge
n.