Alt om obligene i FYS1120

Generelt

Vedr. betydning av oblig 2 for endelig karakter

Til tross for at vi ved bedømming av oblig 2 har brukt kriterier som skulle eliminere betydningen av Matlab-ferdigheter og andre for kurset irrelevante ting, synes enkelte av studentene at poengsummen gir et uriktig bilde av deres kunnskapsnivå. Det har vært litt innkjøringsproblemer med denne nye midtveisevalueringsordningen i kurset, og vi kan ikke fullstendig utelukke at poengsummen i enkelte tilfeller gir et dårlig mål på studentens nivå.

Vi foreslår derfor at følgende ordning i år implementeres ved fastsettelse av endelig karakter i faget:

 1. Vi beregner en karakter (A-F) basert utelukkende på den skriftelige eksamen av 18.desember.
 2. Vi beregner også en karakter for samme student basert både på denne eksamen og oblig 2, hvor oblig 2 teller 1/3 av karakteren. Dette gjøres ved å gi en maksimal poengsum på eksamen på 100 poeng og så legge til poengene fra oblig 2 (maks 50 poeng) før karakteren bestemmes.
 3. Studenten får den beste av disse to karakterene som endelig karakter. Dette betyr i praksis at oblig 2 ikke kan trekke endelig karakter ned, men kan trekke den opp.

Frist for å komme med innvendinger mot denne ordningen settes til fredag 5. desember kl. 12:00. Kommentarer, spørsmål og innvendinger rettes til foreleser: ogm@fys.uio.no

 

Her er listen over godkjente obliger 1 & 3

Her er poengstatistikk for oblig 2

Resultatet for oblig 2 kan du få ved å kontakte en av følgende:
Ørjan G. Martinsen, rom FV331, e-post: ogm@fys.uio.no
Espen Jettestuen, rom FV435, e-post: espen.jettestuen@fys.uio.no
Ingunn Kathrine Wehus, rom FØ455, e-post: i.k.wehus@fys.uio.no


Rettelse 11.11.03: Oppgavene hentes ikke fra innleveringskassa på ekspedisjonskontoret før mandag 17. november, kl. 12:00. Det er greit å levere fram til dette tidspunktet.

Den numeriske delen av oblig 2

Noen av dere har slitt litt med ting som har vært relatert til Matlab-oppsettet og bruk av toolbox'er. Dette har hovedsaklig vært relatert til to forskjellige ting:

 1. Bruk av s.k. "deadkeys" i Matlab. Tegn på tastaturet som er slik at kursor ikke avanserer et tegn når man trykker på tasten, får Matlab til å "henge". Dette gjelder f.eks. tegnet ^. Da vi oppdaget dette ble "deadkeys" slått av på maskinene på rom 329 og litt senere også på terminalstua i østfløyen. Alternativ løsning er å bruke andre funksjoner i Matlab, f.eks. power().

 2. Man får ikke tilgang på toolbox'er i Matlab. Gjaldt spesielt funsjonen syms() som er en del av symbolic toolbox. Dette er et problem med oppstartsscriptet for Matlab og ble endret så fort vi ble klar over det. Vi har også gitt USIT beskjed om å endre det for resten av UiO. Oppstartscriptet skal se slik ut:

  lux> which matlab
  /site/share/bin/matlab
  lux>

Disse problemene ble løst relativt raskt, men kan likevel ha skapt trøbbel for enkelte av dere. Siden denne underveisevalueringen ikke skal være en prøve i bruk av datamaskin eller Matlab, gir vi følgende råd til dere som fortsatt ikke har fått alt til å virke i den numeriske delen:

Dokumentér alt du har fått til og gi en beskrivelse av det du ikke fikk til å virke. At du ikke fikk det til å virke vil ikke trekke ned karakteren. Vi bedømmer oppgaven ut fra hvordan du presenterer det du har fått til (jfr. tipsene om rapportskriving gitt nedenfor) og det vi kan tolke av fysikkforståelse ut fra besvarelsen din. Matlab-delen vil ikke bli tillagt så stor vekt ved bedømmelsen (men den vil telle noe).

Etter at besvarelsene er levert inn vil de bli rette av oss. Hver besvarelse rettes av to lærere og vi har et sensurmøte hvor vi diskuterer bedømmelsene. Det blir da gitt en poengsum på hver besvarelse (altså ikke en karakter). Denne poengsummen vil telle med når den endelige karakteren skal gis etter eksamen den 18. desember, og skal utgjøre ca. 1/3 av den endelige karakteren. Når oppgavene er ferdig rettet og vi har hatt sensurmøte (før utgangen av november) vil dere få nærmere beskjed om hvem dere kan oppsøke for å få vite deres egen poengsum, maksimal poengsum og statistisk fordeling av poengsummene.

Hvis noe er uklart, ta kontakt: E-post til foreleser

Ukene 41, 42 og 43 skal det gjennomføres tre obligatoriske oppgaver i FYS1120. Frist for innlevering av oppgavene er fredag 14. november (gjelder alle oppgavene). For oppgave 1 og 3 skal det leveres en labrapport hvor man får bestått / ikke bestått. Oppgave 2, derimot, er karaktergivende og vil telle 1/3 av karakteren i faget. I denne oppgaven skal du levere en noe fyldigere rapport som også inneholder resultatene av de numeriske beregningene som inngår i oppgaven. Mere detaljer om dette kommer senere.

Rom FV329 (datalab) er tilgjengelig :

mandag 8-14
tirsdag 8-12 og 14-18
onsdag 8-14

Oppgaveteksten

Oblig 1: Grunnleggende måleteknikk

Oblig 2: Magnetisme og magnetisering (karaktergivende).
Eksperimentell del
- numerisk del.
Her finner du noen tips til løsning av den numeriske delen.
Her er flere tips (ny 11.11.03).
Og her finner du noen tips om rapport-skrivingen.

Oblig 3: Hall-effekt

Gruppeinndeling

Her er gruppeinndelingen.