Rektorkandidat Ole Petter Ottersen
Prorektorkandidat Inga Bostad

AktueltHva står vi for?RektorteamStøttespillereKontakt

Ragnhild Helene HennumViserektorkandidat Ragnhild Helene Hennum
Curriculum Vitae

 

Født: 11.06.67
Adr.: Geitmyrsveien 31c, 0171 Oslo


Utdanning
1991
Juridisk embetseksamen, med spesialfagsavhandlingen "Straffbar fremskyndelse av døden på alvorlig syke eller døende".

1999
Dr.philos. med avhandlingen «Bevis i saker om seksuelle overgrep mot barn»
.

Faglig praksis ved Universitetet i Oslo
1990/1993
Vitenskapelig assistent ved Institutt for kriminologi og strafferett og Institutt for offentlig rett.

1993
Forsker ved Institutt for kriminologi.
Forskningsprosjekt om Europatilknytning og prostitusjon.

01.01.94 - 15.06.99
Stipendiat ved Institutt for Kriminologi,
Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

01.07.99 - 15.12.99
Forsker ved Institutt for kriminologi.
Prosjekt som belyste muligheten for bruk av alternative reaksjonsformer i saker om seksuelle overgrep mot barn.

2002
Forsker. Forskningsprosjekt om straffutmålingspaksis ved landets førsteinstansdomstoler.

01.08.2000 – 31.12.03
Postdocstipendiat. Forskningsprosjekt om domstolenes tenkning om straff og straffeutmåling.

01.01.04 – d.d.
Førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett

01.09.07 – d.d.
Professor samme sted
Undervisningsansvar i strafferett og straffeprosess
Ansvarlig faglærer i straffeprosess (fra h-06)

01.01.08-d.d.
Avdelingsansvarlig lærer for 4. avdeling.

01.01.06.- d.d.
Leder av forskergruppen samfunnskontroll og rettssikkerhet.
Prosjektleder for NFR prosjektet Justice in the Risk Society.

Annen erfaring
1995
Faglig leder av nettverk for forskning om seksualisert vold

2002/2003
Prosjektleder for et nordisk komparativt prosjekt om straffutmåling med finansiering fra Nordisk råd. Justisdepartementet er prosjektansvarlig.

2002/2003
Fagkonsulent for Kvinnevoldsutvalget som i slutten av 2003 la frem NOU 2003:31. Oppdrag med å bistå utvalget i arbeidet med de rettslige sidene ved vold mot kvinner.

2006-2008
Medlem av et regjeringsoppnevnt utvalg som utredet bla. de rettslige sider ved voldtekt. Utvalget avga NOU 2008: 4

Fra 01.01.07-d.d.
Medlem av Nordisk samarbeidsråd for kriminologis Råd

Har sittet i diverse råd og utvalg ved juridisk fakultet
Sitter bl.a. i Programrådet for masterstudiet i rettsvitenskap (PMR), som er det styrende organ for masterutdanningen i rettsvitenskap.

Jeg er for tiden styreleder i Stiftelsen Oslo krisesenter

Noen vitenskapelige publikasjoner
– fullstendig liste finnes i Frida

Straffbar fremskyndelse av døden på alvorlig syke eller døende. Spesialfagsavhandling til 5. avdeling juridisk embetseksamen. Innlevert høsten 1991.

«Mødre til barn utsatt for incest»
I: Kvinder på randen. Festskrift til Beth Grothe Nielsen
Århus Universitetsforlag. Århus, 1998.
I samarbeid med Elisiv Bakketeig.

Bevis i saker om seksuelle overgrep mot barn.
Levert som avhandling for dr.philos.-graden, ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Våren 1999.

«Prostitutie gezien door Scandinavische ogen»
(Prostitusjon sett med skandinaviske øyne)
I: Justitiële Verkenningen. Nr. 8 1999.
Nederland.

"Finnes det alternativer til dagens rettslige behandling av saker om seksuelle overgrep mot barn."
I: Materialisten. Nr. 1/2 2000.

Lovgivning mot tvangsekteskap og bigami.
Stensilserien nr. 92. Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo 2000.
I samarbeid med Rachel Paul.

"Lesbiskes og homofiles rettsstilling"
I: Norsk homoforskning. Marianne C. Brandtsæter, Turid Eikvam, Reidar Kjær og Knut Olav Åmås (red.) Universitetsforlaget, Oslo 2001.

"De nye særreaksjonene"
I: Materialisten. Nr. 2, 2002, s. 24-42

Domstolenes utmåling av straff
Rapport utgitt av Justis og politidepartementet,
Oslo 2002.

"Visjoner og realiteter i rettsapparatets behandling
av saker om seksualisert vold - utviklingen 1980-2000"
I: Voldets offer vårt ansvar.
Gudrun Nordborg og Anna Sigfridsson (red.)
Umeå: Brottsoffermyndigheten, 2003.

”Den rettslige behandlingen av voldtekt –
hvorfor har Norge fått kritikk av FN?”
I: Materialisten. Nr. 1, 2004

”Dommeravhør og menneskerettigheter
- konvensjonspraksis om særlig sårbare vitner”
I: dog Fred er ej det Bedste…
Festskrift til Carl August Fleischer Oslo: Univeristetsforlaget, 2006

”Likhet for loven”.
I: Nordisk Tidsskrift for kriminalvitenskab
2007 s. 474-478

”Retten til beskyttelse mot vold, overgrep og utnyttelse”. I: Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge. Høstmælingen, Kjørholt og Sandberg (red.) Oslo: universitetsforlaget, 2008

”Tilregnelighet”. I: Materialisten nr. 4 2008.


Rektorteam

TeamCV

Ole Petter Ottersen CV
Inga Bostad CV
Ragnhild Hennum CV
Doris Jorde CV

Rollefordeling

Ragnhild Helene Hennum

Kontaktinformasjon
r.h.hennum@jus.uio.no
Telefon: 22 85 94 83
Mobil: 97 02 21 47
Adresse:
Inst. for offentlig rett,
PB 6706 St. Olavs plass,
0130 OSLO

 

DemokratiFaglighetSynlighet