Rektorkandidat Ole Petter Ottersen
Prorektorkandidat Inga Bostad

AktueltHva står vi for?RektorteamStøttespillereKontakt

TeamCV

Vårt rektorteam er bredt sammensatt med tanke på å ha størst mulig kompetanse for å verne om kvaliteten i forskning og undervisning ved alle fakulteter! Vi har kompetanse til å kunne utvikle UiO til et internasjonalt ledende breddeuniversitet med forskning i sentrum. Vår bredde viser at vi er opptatt av kvalitet i utdanningen og at vi vil legge til rette for akademisk dannelse. I det første punktet i vårt valgprogram sier vi at vi vil jobbe for å bedre de økonomiske rammene for institusjonen, og lykkes vi i dette, vil det komme både utdanning og forskning til gode.

Teamets store styrke er ikke minst dets brede faglige sammensetning, innenfor sentrale fagområder for UiO. Like viktig som å skissere en rollefordeling mellom oss er det derfor å presisere at vi vil jobbe som et sterkt integrert TEAM der teamets samlede kompetanse innen forskning, utdanning og formidling vil bli lagt til grunn ved utformingen av UiOs strategi og ved behandlingen av viktige saker.

Vi vil også trekke på teamets samlede og betydelige kompetanse ved ressursinnhenting nasjonalt og internasjonalt og i UiOs internasjonaliseringsarbeid. Vår evne til å skaffe ressurser og til å etablere internasjonale nettverk vil nå kunne komme hele institusjonen til gode.

Inga Bostads deltagelse gjør at det nye laget - dersom det blir valgt - får en "flying start" med god innsikt i pågående prosesser. Dette vil gi trygg faglig ledelse også i den første fasen av et nytt rektorat. Vi vil at faglighet skal gjennomsyre alle vesentlige beslutninger ved UiO. Fagpolitisk vil det nye laget stå fritt i forhold til sittende rektorat.


Rektorkandidat Ole Petter Ottersen, prorektorkandidat Inga Bostad, viserektorkandidater Ragnhild Hennum og Doris Jorde.

Rektorteam

TeamCV

Ole Petter Ottersen CV
Inga Bostad CV
Ragnhild Hennum CV
Doris Jorde CV

Rollefordeling

 

 

DemokratiFaglighetSynlighet