FELLESKOLLOKVIUM FREDAG 8. DESEMBER 2006

Atle Bjørnerud :
"Magnetisk Resonans Tomografi - Matematiske utfordringer."

Magnetisk Resonans Tomografi (på engelsk magnetic resonance imaging - MRI) er i dag en av de mest brukte verktøy for avansert medisinsk diagnostikk. MRI muliggjør detaljfremstilling av alle kroppens indre organer, samt fremstilling av sykdomsprosesser som tumor og inflammasjoner. MRI er basert på magnetisk resonans prinsippet (første gang beskrevet i 1946) der enkelte nuklider (som protoner i fritt vann i kroppen) kan emittere energi i form av radiobølger dersom kroppen plasseres i et kraftig magnetfelt. Det foregår mye avansert forskning innen MRI, og de matematiske utfordringene er mange og varierte. Jeg vil ta for meg noen utvalgte forskningsområder som er av interesse for MR-forskningen på Rikshospitalet og prøve å belyse noen aktuelle matematiske problemstillinger.

1430-1530 i pausearealet i 7. etage
Kaffe og kjeks fra kl 1400


EB/HB/BJ/PAØ

Hovedsiden