navigation


Liste over publikasjoner fra 1997

 

1997
Guldbrandsen P, Hjortdahl P, Fugelli P. General practitioners' knowledge of their patients' psychosocial problems: multipractice questionnaire survey. BMJ 1997; 314: 1014-8.
Aasland OG, Borchgrevink CF, Fugelli P. Norske leger og alternativ medisin. Kunnskaper, holdninger og erfaringer. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 2464-8.
Rokstad K, Straand J, Fugelli P. General practitioners' drug prescribing practice and diagnoses for prescribing: The Møre & Romsdal prescription study. J Clin Epidemiol 1997; 50: 485-94.
Røttingen JA, Fugelli P. Norsk folkehelse i "drivhuset". Et eksempel på helseeffekter av globale mijøproblemer. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 12-3.
Fugelli P. Kunnskapsillusjonen. Nord Med 1997; 112: 52.
Fugelli P. General practice in the megazone. Family Practice 1997; 14: 12-16.
Fugelli P. Legene og maktene. Månedsskr Prakt Lægegern 1997; 75: 935-45.
Fugelli P. Modern times. General practice and society - an interactive story. Family Doctor 1997;7: 4-6.
Fugelli P. Den nye samfunnsmedisinen og lokal agenda 21 - tango for to? NIHA-nytt 1997; nr. 4:18-20.
Fugelli P. Forord. I: Bjertnes Aa. Din Huslege. Trondheim: Adresseavisens forlag, 1997: 4-5.
Fugelli P. Gå ut og gjør alle folkeslag til mine pasienter. Tidsskr Nor Lægeforen 1997; 117: 1805.
Fugelli P. Økonomi og helse på kollisjonskurs. I: Nordahl-Pedersen H, red. Konferanserapport fra Helsedagene i Nord-Norge 1996. Harstad: Høgskolen i Harstad, 1997: 31-41.
Fugelli P. Hva koster effektivisering i helsevesenet? Kommunalbankens forum for informasjon og debatt 1997; 2: 6-7.


1998
Gulbrandsen P, Fugelli P, Hjortdahl P. Psychosocial problems presented by patients with somatic reasons for encounter: tip of the iceberg? Fam Pract 1998; 15: 1-8.
Sagli G, Gulbrandsen P, Fugelli P. Leger og andre utøvere av akupunktur i Norge - utdanning, teoriforankring og praksis. Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118: 2948-52.
Gulbrandsen P, Hjortdahl P, Fugelli P. Work disability and health-affecting pcychosocial problems among patients in general practice. Scand J Soc Med 1998; 26: 96-100.
Gulbrandsen P, Fugelli P, Sandvik L, Hjortdahl P. Influence of social problems on management in general practice: multipractice questionnaire survey. BMJ 1998; 317: 28-32.
Gulbrandsen P, Fugelli P, Hjortdahl P. General practitioners’ knowledge of their patients’ socioeconomic data and ability to identify vulnerable groups. Scand J Prim Health Care 1998; 16: 204-10.
Fugelli P. Magiske stetoskoper. Nord Med 1998; 113: 63.
Fugelli P. Clinical practice: between Aristotle and Cochrane. Schweiz Med Wochenschr 1998; 128: 184-8.
Fugelli P. Rød resept. Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118: 1236-9.
Fugelli P. Sosialmedisinsk safari bak Slottet. Hefte, 130 sider. Oslo kommune. Bydel Uranienborg-Majorstuen. Bydelsadministrasjonenen, 1998 (ISBN-82-91630-10-0).
Fugelli P. Folkehelse - folkets helse? Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118: 1421-5.
Fugelli P. Search and research in general practice. Health Scientists at Odense University. Odense: Faculty of Health Sciences, Odense University, 1998: 16-24.
Fugelli P. Øivind Larsen - samfunnsmedisinske spor. I: Heiberg H, Falkum E, Nylenna M, red. Medisinsk mangfold - mangfoldig medisiner. Oslo: Universitetsforlaget, 1998: 133-8.
Fugelli P. Men Gud var ikke død? Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118: 4762-3.
Fugelli P. Ånd og kalk i Det norske skjelett. Fysioterapeuten 1998; nr. 14: 14-16.
Fugelli P. Skarvespråk. Perspektiv 1998; 5: 28.
Fugelli P. Brev fra Den andre siden. P(er) = 1 Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118: 3994-5.
Fugelli P. Undertrykking og helse. I: Porsangerfolket. Årbok for Porsanger. Lakselv: Porsanger kommune, 1998:10-11.


1999
Fugelli P, Nylenna M. Verdier og dyder i medisinen. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 1076.
Fugelli P. Mot - alle dyders mor. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 1143-5.
Fugelli P. Medisin og kunst. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119:3800-3.
Fugelli P. Rød resept. Essays om perfeksjon, prestasjon og helse. Oslo: TANO, 1999.
Fugelli P. Blir Vårt Blad til Mitt Blad? Vårt Blad 1999, nr 2:17.
Fugelli P. Eier vi oss selv? Vårt Blad 1999; nr 3:55.
Fugelli P. År 2000 kontrollen. Vårt Blad 1999; nr 8: 21.
Fugelli P. Samfunnshelsen - rød eller blå resept? LO-Aktuelt 1999; 12: 34-5.
Fugelli P. Samfunnshelse – rød eller blå resept? LO-Aktuelt 1999; 13: 40-1.
Fugelli P. Menneskesyn, samfunnsverdier og kriminalitet. Nøkkelen 1999; nr. 1: 14-5.
Fugelli P. Livshjelp eller dødshjelp? Hefte med innlegg presentert på seminaret Livshjelp eller dødshjelp i Universitetets aula, 091199.
Oslo: Verdikommisjonen, 1999: 52-3.
Fugelli P. VG og lyvekunstens forfall. Bilag til Journalisten, 8. oktober 1999: 18-9.
Fugelli P. Verdier på prøve. Et eksperimentelt design. Verdikommisjonens midtveisrapport. Oslo: Verdikommisjonen, 1999: 74-6.
Fugelli P, Khulumani P, Moyo A. Report of the preliminary visit to Ghanzi farms to assess the health service utilisation patterns of the underpriviledged groups, especially Basarwa. Gaborone: Ministry of health, Health research unit, 1999.


2000
Ytterdahl T, Fugelli P. Helse og livskvalitet blant langtidsledige. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 1308-11.
Fugelli P. Opposisjon ved Dorte Ganniks doktorafhandling. Sociologisk rapportserie nr. 3 2000. København: Sociologisk Institut, 2000: 47-52.
Fugelli P. En sosiosomatisk ryggøvelse. I: Eriksen W, Brage S, red. Korsryggsmerter - en samfunnsmedisinsk og allmennmedisinsk utfordring. Festskrift til Dag Bruusgaard i anledning hans 60 års fødselsdag. Oslo: Unipub forlag, 2000: 5-14.
Fugelli P. Helse-Norge år 2000 - sykt eller friskt? En verdidiagnostisk øvelse. Oslo: Forlaget Sykepleien, 2000: 101-09.
Fugelli P, Haug K, Høyer G, Westin S. Sosialmedisin - på sporet av det tapte fag. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 3057-61.
Fugelli P. Almen medicin. På sporet av et fag. Århus: Klim, 2000.
Fugelli P. Velfærdsstaten i fare. Under en hardere himmel. Sørensen KS, Johansen LG, red. Ulighedens pris. Social ulighed og sundhed.
København: Socialpolitisk forlag, 2000: 53-60.
Fugelli P. Sjelefred. I: Grøndal C, Kampevold Larsen J, Renberg T, red. Verden i dag. En bruksanvisning. Oslo: Gyldendal, 2000: 228.
Fugelli P. Sæd. I: Grøndal C, Kampevold Larsen J, Renberg T, red. Verden i dag. En bruksanvisning. Oslo: Gyldendal, 2000: 251.
Fugelli P. Under. I: Grøndal C, Kampevold Larsen J, Renberg T, red. Verden i dag. En bruksanvisning. Oslo: Gyldendal, 2000: 272.


2001
Boonstra E, Lindbaek M, Khulumani P, Ngome E, Fugelli P. Adherence to treatment guidelines in primary health care facilites in Botswana. Trop Med Int Health 2002; 7: 178-86.
Røttingen JA, Feruglio SL, Aasland OG, Fugelli P. Lokal og global
miljømedisin – norske legers vurderinger. Tidsskr Nor Lægeforen 2002,122:1285-9.
Fugelli P. Sosialmedisineren som aktør i det offentlige rom. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1705-6.
Fugelli P. Det sykdomsskapende samfunn. I: Roness A, Matthiesen SB, red. Utbrent. Bergen: Fagbokforlaget, 2002: 98-114.
Fugelli P. Terror mot sjelen og kloden. I: Haugestad A, red. Folkefiende? 70 år med Staff. Oslo: Kagge Forlag, 2002: 117-140.
Fugelli P. Trenyken. En fjellgud ute i havet. I: Sandvig H, red. Til topps i Nordland. Oslo: Forlaget Press, 2002: 24-34.


2002
Boonstra E, Lindbaek M, Khulumani P, Ngome E, Fugelli P. Adherence to treatment guidelines in primary health care facilites in Botswana. Trop Med Int Health 2002; 7: 178-86.
Røttingen JA, Feruglio SL, Aasland OG, Fugelli P. Lokal og global miljømedisin – norske legers vurderinger. Tidsskr Nor Lægeforen 2002, 1222: 1285-9.
Fugelli P. Det sykdomsskapende samfunn. I: Roness A, Matthiesen SB, red. Utbrent. Bergen: Fagbokforlaget, 2002: 98-114.
Fugelli P. Trenyken. En fjellgud ute i havet. I: Sandvig H, red. Til topps i Nordland. Oslo: Forlaget Press, 2002: 24-34.

2003
Fugelli P. 0-visjonen. Essays om helse og frihet. Oslo: Universitetsforlaget, 2003.
Fugelli P, Stang G, Wilmar B, red. Makt og medisin. Rapportserien, nr. 57. Oslo: Makt- og demokratiutredningen, 2003.
Fugelli P, Stang G, Wilmar B. Har medisinen makt? I: Fugelli P, Stang G, Wilmar B, red. Makt og medisin. Rapportserien, nr. 57. Oslo: Makt- og demokratiutredningen, 2003: 3-17.
Fugelli P. Karl Evang 100 år – en samfunnsmedisinsk (selv)kritikk. Utposten 2003; 32: 12-5.
Boonstra E, Lindbaek M, Ngome E, Tshukudu K, Fugelli P. Labelling and patient knowledge of dispensed drugs as quality indicators in primary care in Botswana. Qual Saf in Health Care 2003; 12: 168-175.
Fugelli P, Ingstad B. Helse – slik folk ser det. En utfordring for samfunnsmedisinen. I: Larsen Ø, Alvik A, Hagestad K, Nylenna M, red. Helse for de mange. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003: 164-74.
Fugelli P. Midlertidig frihetsberøvede. Respekt 2003; nr. 2: 10-2.
Fugelli P, Solbakk JH. Forebyggende selvransakelse. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 1721-2.
Frich J, Fugelli P. Medicine and the arts in the undergraduate medical curriculum at the University of Oslo Faculty of medicine, Oslo, Norway. Academic Medicine 2003; 78: 1036-8.
Fugelli P. Forenklet selvangivelse. I: Bjørndal A, Nylenna M, red. Med makten i sitt ord. Festskrift til Per Fugelli på 60-årsdagen. Oslo: Unipub, 2003:179-196.
Fugelli P. The general practitioner and the spirits of time. In: Lakhani M, ed. A celebration of general practice. Abingdon: Radcliffe Medical Press, 2003: 173-86.

2004
Mæland JG, Fugelli P, Høyer G, Westin S, red. Sosialmedisin – i teori og praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004.
Fugelli P. Mellom helhet og del. I: Nylenna M, Jacobsen G, red. Legerollens mange muligheter. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004: 11-21.
Fugelli P. Verdier og strategier i det forebyggende helsearbeidet. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 1822.
Fugelli P, Haug K, Høyer G, Mæland JG, Westin S. Hva er sosialmedisin? I: Mæland JG, Fugelli P, Høyer G, Westin S, red. Sosialmedisin – i teori og praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004: 17-35.
Fugelli P. Formegethetens mentalitet – en fare for helsen og helsetjenesten? I: Mæland JG, Fugelli P, Høyer G, Westin S, red. Sosialmedisin – i teori og praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004: 415-30.
Fugelli P. Fylkeshelsen. Rogaland i utvikling 2004; nr. 2: 62-3.
Fugelli P. Hva er sosialmedisin? Apollon 2004; nr. 5: 46.
Brekke M, Fugelli P. Pasientens lege – eller apparatets funksjonær?
Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2655.
Fugelli P. Null-visjonen – tanker om frihet og helse. Freskmeldinga 2004; nr. 3: 10-11.
Fugelli P. Kristelig Folkeparti – et forsøk på aktiv dødshjelp. Minerva 2004; 80: 9-13.
Fugelli P. Null-visjonen – tanker om helse og frihet. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2004, 112: 22-3.

2005
Frich CJ, Fugelli P. Bør pasienten kunne skrive i egen journal? Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 918.
Fugelli P. Smått er godt. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1862-3.
Fugelli P. Et globalmedisinsk kasus. Medisinstudentens Humanitæraksjon 2005, side 50.
Fugelli P. Forord. I: Finne Ø. Krigen som aldri slutter. Krigstraumer i et livstidsperspektiv. Eksemplet Finnmark 1940-46. Karasjokk: Davvi Girji 2005.

2006
Gulbrandsen P, Fugelli P, Stang G, Wilmar B, red. Skam i det medisinske rom. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2006.
Fugelli P. Doktor på Værøy og Røst – Lege på Utrøst. Stamsund: Orkana forlag, 2006.
Frich JC, Fugelli P. Forestillinger om sykdom – forventninger til helse. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 45-8.
Fugelli P. The Zero-vision: Potential side effects of communicating health perfection and zero risk. Pat Edu Counselling 2006; 60: 267-271.
Frich JC, Malterud K, Fugelli P. Women at risk of coronary heart disease experience barriers to diagnosis and treatment. Scand J Prim Health Care 2006; 24: 38-43.
Fugelli P. Midlertidig frihetsberøvede. I:  Krokan AK, Heglum T, red. Med vitende og vilje – om  funksjonshemming, diskriminering og krenkelse. Oslo: Kommuneforlaget, 2006: 225-30.
Fugelli P. Tillit är medicinens grundämne. Läkartidningen 2006; 103: 1961-4.
Frich, JC, Ose L, Malterud K, Fugelli P. Perceived vulnerability to heart disease in patients with familial hypercholesterolemia: A qualitative interview study. Ann Fam Med 2006; 4: 198-204.
Fugelli P, Ingstad B. Helse og natur i Norge og Kalahari. I: Grimen H, Ingstad B, red. Kulturelle perspektiver på sykdom og helse. Oslo: Universitetsforlaget, 2006:18-33.
Fugelli P. Skarvene og legene fra Utrøst. I: Lindbæk M, Straand J, red.
Allmennmedisinske spor. Fra Utrøst til Soria Moria. Oslo: Unipub, 2006: 43-51.
Fugelli P. Licence to live. Oslo: Almater forlag, 2006.
Fugelli P. Mannen og stedet – en dobbeltdiagnose. I: Ellingsen R, red, Festskrift. Arnfinn Ellingsen 60 år. Stamsund: Orkana forlag, 2006: 37-50.
Fredriksen S, Fugelli P. Myk ondskap. I: Gulbrandsen P, Fugelli P, Stang G, Wilmar B, red. Skam i det medisinske rom. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2006: 199-214.
Fugelli P. Licence to live. Æsculap 2006; nr. 1: 13.
Fugelli P. Det medisinske studentsamfunnet. Æsculap 2006; nr. 2: 19.
Fugelli P. Den rette vinkel. Æsculap 2006; nr. 3: 12.
Fugelli P. Nok. Æsculap 2006; nr. 4: 14.
Fugelli P. PBLyspunkt. Æsculap 2006; nr. 5: 16.
Fugelli P. Drømmefabrikken. MEMU mennesker & muligheter 2006; nr. 1: 14-5.
Ingstad B, Fugelli P. ”Our health was better in the time of Queen Elizabeth”: The importance of land to the health perception of the Botswana San. In: Hitchcock RK, Ikeya K, Biesele M, Lee RB, eds. Updating the San: Image and reality of an African people in the 21st century. Senri Ethnological Studies 2006; No 70: 61-79.

2007
Frich JC, Malterud K, Fugelli P. How do patients at risk portray candidates for coronary heart disease? A qualitative interview study. Scand J Prim Health Care 2007; 25: 112-6.
Frich JC, Malterud K, Fugelli P. Experiences of guilt and shame in patients with familial hypercholesterolemia: A qualitative interview study.
Patient Educ Couns 2007; 69: 108-13.
Fugelli P. Pasienten Jorden. Tidsskr Nor Laegeforen 2007; 127: 2489.

2008
Fugelli P, Ingstad B. Helse slik folk ser det – en utfordring for samfunnsmedisinen? I: Larsen Ø, Alvik A, Hagestad K, Nylenna M, red. Samfunnsmedisin. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008: 118-30.
Fugelli P. Frihet er helsens grunnstoff. Minerva 2008; nr 2: 24-9.
Fugelli P. De 7 sosialmedisinske dødssyndene. Æsculap 2008; nr 2: 48.
Fugelli P. Vår ære og vår makt og veien frem. Dagens Medisin 2008, nr. 36: 3.
Fugelli P. Helsens mysterium. Knut Hamsun – en lærer i helsekunst? I: Arntzen E. red. Makt og moral. 7 foredrag fra Hamsundagene på Hamarøy 2008. Hamarøy: Hamsunselskapet, 2008: 59-77.

2009
Wilmar B, Bruusgaard P, Frich JC, Fugelli P, red. Penger og verdier i helsetjenesten. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009.
Fugelli P, Ingstad B. Helse på norsk. God helse slik folk ser det. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009.
Fugelli, P, Frich JC, Bruusgaard P, Wilmar B. Helsetjenestens verdigrunnlag. I: Wilmar B, Bruusgaard P, Frich J, Fugelli P, red. Penger og verdier i helsetjenesten. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009: 13-7.
Frich JC, Wilmar B, Bruusgaard P, Fugelli P. Regnskapets time. I: Wilmar B, Bruusgaard P, Frich JC, Fugelli P, red. Penger og verdier i helsetjenesten. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2009: 251-3.
Fugelli P. Takknemlighet, misunnelse og blomster. Kullbok for kull H-03. Oslo: Det medisinske fakultet, 2009: 19.


Du finner de fleste av disse artiklene/bøkene i Frida

 

line

University of Oslo, Norway

Kontakt meg Foredrag office hours Om meg Go home