Mer om 6-timers dagen

Steinar Holden

Klassekampen 25. juli 2006

 

Min kronikk i Klassekampen 11. juli har foranlediget flere svar, som alle har fokusert på min skepsis til om 6-timers dagen er en god reform.


Hovedhensikten med min kronikk var imidlertid ikke å komme med en konklusjon, men å klargjøre premisser, fordi debatten om 6-timersdag ofte føres på uklart grunnlag. Det er betegnende at ingen av motinnleggene tok opp mine hovedargumenter, om at full lønnskompensasjon er en illusjon for økonomien som helhet, og at kortere arbeidstid vil forsterke utfordringene knyttet til den såkalte ”eldrebølgen”. Det er først når argumentasjonen for 6-timers dag for alvor tar disse momentene med i betraktning, at den kan gi et fullgodt uttrykk for hva folk egentlig ønsker.

Kritikken fra politisk rådgiver i Fornyings- og Administrasjonsdepartementet, Jørund Leknes’, er på feilaktig grunnlag.
Jeg argumenterte ikke spesifikt mot Regjeringens forsøk, slik Leknes ser ut til å tro. Leknes’ argumenter går derfor i stor grad mot synspunkter jeg ikke har. F.eks. bruker Leknes som argument mot min kronikk at kortere arbeidstid for eldre arbeidstakere kan gjøre at de står lenger i jobb – jeg er i stor grad enig og skrev i min kronikk at ”det bør legges bedre til rette for at eldre arbeidstakere kan redusere sin arbeidstid, med tilsvarende reduksjon i årsinntekten,..

Ole Berg, Leder i Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens Forening, Klassekampen ??, har sikkert rett i at arbeidstiden er viktig for slitasjen i hans jobb som bussjåfør. Men i motsetning til Berg tror jeg at dette er annerledes i mange andre slitasjeyrker, der det er mer mulighet til å variere arbeidsoppgavene. I omsorgsyrker er samtale og tid med brukere viktig, men ikke fysisk slitsomt. For bussjåfører er kanskje mulighet til fysisk trening i arbeidstiden et godt alternativ til nedkorting av arbeidstiden?

Berg har et godt poeng når han spør hvem "vi" er, når jeg skriver at 6-timers dagen trolig vil innebære kortere arbeidstid enn vi er tjent med.
Jeg er helt enig med ham i at "politikk er alt for alvorlig til å overlates til økonomer". 6-timers dag er et spørsmål som angår alle, og derfor er det viktig at synspunkter fra alle grupper kommer frem. Og når Kvinnefronten i sitt innlegg ?? juli fremhever at mange arbeidstakere sliter med hektiske liv, og at vi kan få bedre liv ved å ta ut mer av produktivitetsveksten i økt fritid, så verken kan eller vil jeg argumentere mot dette på faglig grunnlag.  Derimot kan økonomer ha en viktig rolle ved å klargjøre premisser, som fremhevet over.

Bergs ønske om 6-timers dag med full lønnskompensasjon er et eksempel på dette. Dette er selvfølgelig mulig for bussjåfører, dersom samfunnet ellers dekker opp kostnadene ved økte billettpriser og økte subsidier. Men for samfunnet som helhet er full lønnskompensasjon en illusjon. Det avgjørende er om Berg og andre ønsker kortere arbeidstid uten lønnskompensasjon, som er det reelle alternativet samfunnet står

overfor.