6-timers arbeidsdag – feil svar på viktige spørsmål

Av

Steinar Holden

Aftenposten 6. januar 2006

 

6-timers arbeidsdag er tilbake på agendaen. Mange ser 6-timers dag som et effektivt middel mot slitasje og høyt sykefravær. Dette er en sentral motivasjon for Regjeringens planlagte forsøk. 6-timers dag er imidlertid lite egnet som generelt virkemiddel for dette formålet. I arbeidsplasser med høyt arbeidspress er det bedre å øke bemanningen slik at arbeidet kan gjøres mindre belastende. 6-timers dag er heller ikke egnet som en langsiktig, generell reform. En omfattende arbeidstidsreform vil gi en kraftig reduksjon i vår produksjon og inntekt, som samfunnet ikke er tjent med. Folk må selv få velge om de ønsker å jobbe mindre, med tilsvarende reduksjon i årslønnen.

 

Økt bemanning bedre

Mange arbeidsplasser er i dag preget av høyt arbeidspress og/eller tungt arbeid, og høyt sykefravær. Kortere arbeidstid er likevel å starte i feil ende. Noen steder vil dette kunne føre til økt press i de timer man jobber. Og er jobben hard nok, er også seks timer belastende. Det riktige må være å starte med å se på om organisering og tilrettelegging av arbeidet kan endres slik at slitasje og sykefravær kan reduseres. Kan belastende oppgaver gjøres på en annen måte, eller kan arbeidet varieres?

 

Reduksjon av arbeidstiden med full lønnskompensasjon krever en betydelig økning i lønnsbudsjettet. På arbeidsplasser med høyt arbeidspress er det bedre å bruke en slik økning til å øke bemanningen, slik at arbeidstakerne kan bruke mer tid på de enkelte arbeidsoppgaver. Dette ville gi mindre stress for arbeidstakerne, samtidig som det ville gi mulighet til å bruke mer tid på andre, mindre belastende, arbeidsoppgaver. Økt kontakt med beboere på sykehjem, eller mer tid til opplæring og videreutvikling, er bare to eksempler. Bare i noen jobber er arbeidsoppgaver, arbeidstid eller arbeidsmiljø så belastende at det er best å kompensere med kortere arbeidstid.

 

Det er gjort forsøk med 6-timers dag en rekke steder, og i noen tilfeller har sykefraværet falt. Men så lenge man ikke også forsøker andre løsninger, kan dette ikke brukes til å si at 6-timers dag er bedre. Det er også forsøk med 6-timers dag, bl.a. i Oslo kommune, som viser ingen reduksjon i sykefraværet.

 

Arbeid eller fritid?

Dersom alle fulltidsarbeidende reduserer sin arbeidstid med 20 prosent, fra 7,5 til 6 timer per dag, ville det innebære en reduksjon i samlet arbeidstilbud på under 20 prosent. Det behøver ikke være noe galt i dette, hvis det er slik vi ønsker å ta ut produktivitetsveksten fremover. Men det er grunn til å tro at 6-timers arbeidsdag innebærer kortere arbeidstid enn det vi samlet sett vil være tjent med.  Samfunnet har en sterk interesse i at folk jobber, fordi samfunnets nytte ved folks arbeid normalt er betydelig høyere enn det den enkelte arbeidstaker mottar selv i form av lønn. Først og fremst fremstår samfunnets ”mernytte” ved direkte og indirekte skatter til det offentlige. Dersom folk jobber betydelig mindre, vil skatteinntektene gå ned, og det offentlige velferdstilbudet bli mye dårligere. Offentlig politikk må derfor stimulere til at folk jobber. En arbeidstidsreform som bidrar til reduksjon i arbeidstiden utover det som mange ønsker, vil være meget uheldig.

 

Fleksibilitet

Det er i dag betydelig fleksibilitet i valg av arbeidstid, og mange jobber mer eller mindre enn normalarbeidsdagen. Dette taler i mot en ”one size fits all” – reform, som 6-timers dag er. Målet bør heller være å legge til rette for at flere, og i større grad skal kunne velge hvor mye de ønsker å jobbe. For grupper der redusert arbeidstid er særlig aktuelt, bør samfunnet legge til rette for at disse gruppene kan bære det økonomiske tapet ved å jobbe mindre. For småbarnsforeldre er barnetrygd et ypperlig virkemiddel, som ulike regjeringer dessverre har lagt mindre vekt på. Eldre arbeidstakere bør også ha mulighet til å redusere sin arbeidstid, med tilsvarende reduksjon i årsinntekten, eller å gå inn i stillinger med mindre arbeidspress og lavere lønn. Dette kan være vanskelig i et system der pensjoner i stor grad bygger på sluttlønn, men er fullt mulig i et system der pensjonen avhenger av livstidsinntekt.

 

Feil svar

6-timers dag blir fremstilt som en mulighet til å få mindre belastning på jobben, og mindre stress i fritiden. Dette er gode formål, men løsningen er feil. Kostnadene ved redusert arbeidstid vil kunne føre til sterkere krav om økt effektivitet. 6-timers dag vil trolig innebære kortere arbeidstid enn det vi samlet sett er tjent med.