Misvisende om skift/turnus

Av

Steinar Holden

Leder av Skift/turnusutvalget

Innlegg i Dagens Næringsliv 25. februar 2009

 

I et innlegg i DN 23. februar gir Anne-Kari Bratten, viseadministrerende direktør i Spekter, en misvisende fremstilling av Skift/turnus-utvalgets forslag, som ikke kan stå uimotsagt.

 

Bakgrunnen for utvalgets arbeid var at partene i arbeidslivet etter flere forsøk ikke har blitt enige om en regulering av arbeidstiden for skift/turnusarbeid. Vi foreslår at dagens trappetrinnsordning der en får en reduksjon i arbeidstiden ned til 33,6 timer i uka dersom en jobber minst 526 nattetimer og 226 helgetimer i året, erstattes med en ordning med gradvis kompensasjon for den ubekvemme arbeidstiden. I vårt forslag blir reduksjonen i arbeidstiden gradvis større, jo flere natte- og helgetimer en jobber.

 

Bratten omtaler vårt forslag med at ”Systemet hevdes å være kjønnsnøytralt, … Men løsningen er definitivt ikke nøytral.” Bratten begrunner denne omtalen med at vårt forslag ”slår sterkere ut for mannsdominerte yrker enn for kvinnedominerte yrker”.  

 

Jeg har vanskelig for å følge dette argumentet. Antall menn som omfattes kan ikke være avgjørende. Vårt utvalg hadde ikke som oppgave å foreslå lovendringer med sikte på kortere arbeidstid først og fremst for kvinner. Hensikten med vårt forslag var å gi kortere arbeidstid for skift/turnusarbeidere som har en klart belastende arbeidstidsordning, og som kommer dårlig ut i dagens regulering. Vårt forslag vil gi kortere arbeidstid til mange arbeidstakere i helsesektoren (flest kvinner) og til mange arbeidstakere i industrien (flest menn).

 

Jeg har også vanskelig for å forstå hvordan Spekter kan mene at vårt forslag ikke er kjønnsnøytralt. Dersom Spekter mener at vårt forslag ikke er kjønnsnøytralt, hva mener Spekter så om dagens regulering? Her må Spekter bli enig med seg selv om hva som er en kjønnsnøytral ordning. Spekter kan ikke samtidig både hevde at dagens regulering er kjønnsnøytral, og at vårt forslag ikke er det, uten å komme med noen fornuftig begrunnelse for hvorfor.

  

Brattens omtale av vårt forslag som en ”generell arbeidstidsforkortelse” er også misvisende. Forslaget vil gi kortere arbeidstid for tredelt skift/turnusarbeid med betydelig natte- og helgearbeid, anslagsvis over 400 timer i året i en full stilling. Vi anslår at om lag 50 000 årsverk blir omfattet, i gjennomsnitt 40 minutter i uka. Antall timeverk per sysselsatt i økonomien som helhet reduseres med 0,03 prosent.

 

Utvalget mener selvfølgelig ikke at vårt forslag er uten ulemper. Kortere arbeidstid innebærer økte kostnader, og på kort sikt økt mangel på noen typer personell. Det er politikerne og partene i arbeidslivet som må vurdere disse ulempene opp mot verdien av en mer rettferdig regulering av arbeidstiden for skift/turnusarbeidere.