Senter for pengepolitisk og finansiell forskning

Senter for pengepolitisk og finansiell forskning ble opprettet i 1997, og var planlagt for en tiårs-period. Senteret er nå avviklet.


Senteret hadde til formål å styrke forskningen omkring pengepolitikk, finansmarkeder og finansinstitusjoner. Det ble opprettet etter initiativ av Norges Bank og finansiert med bidrag fra en rekke private og offentlige institusjoner. Senterets midler ble først og fremst brukt til å fremme doktorgradsutdanning på området. Senteret hadde ikke egne lokaler og var primært en finansieringskilde for aktivitet som foregikk ved eksisterende utdanningsinstitusjoner.

Senteret er nå avviklet.


Senterets arbeidsutvalg har siden 2003 bestått av professor Steinar Holden, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, professor Arne Jon Isachsen, Handelshøyskolen BI, og professor Steinar Ekern, Norges Handelshøyskole. Senterets sekretær har vært Tone Enger, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo.

Mer informasjon: :

Sponsorer: Bankenes Betalingsentral, Finansdepartementet, Finansieringselskapenes Forening, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Fondet til fremme av bank- og finansstudier ved Handelshøyskolen BI, Kredittilsynet, Norges Bank, Oslo Børs, Sparebankforeningen, Verdipapirfondenes Forening, Verdipapirsentralen. :