Dysfunctional Culture Sigurd Skirbekk, Nasjonalstaten - Velferdsstatens grunnlag.
Kolofon forlag 2008,  ISBN: 9788230004340. Kr. 259


Skirbekks fortjeneste er at han drøfter nasjonalstatens innhold og funksjon uhildet av hva mange trendsettere mener man bør mene, og at han underbygger sine slutninger gjennom henvisning til omfattende forskning (Karsten Alnæs, kronikk i Aftenposten 15.6.2008)

Sigurd Skirbekks bog er oplysende læsning og god som oprydning i mange års dominerende fejlbedømmelser fra nationalismeforskere og dekonstruktivister. Det absurde, som bogen også viser, er, at mange vil opretholde velfærdsstaten uden at acceptere dens nødvendige underlag.(Henrik Gade Jensen, kronik Jyllandsposten 30.7.08)

Sigurd Skirbekk

• Presentation in English
 
Professor / Dr. Philos. 
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Universitetet i Oslo, Norway
E-Mail: sigurd.skirbekk@sosiologi.uio.no
Postadresse: ISS, Pb. 1096 Blindern, 0317 Oslo. (Tlf.: 47 - 22.844843)
Privatadresse: Sildreveien 24, 1352 Kolsås (Priv. tlf.: 67.131932)

Sigurd Skirbekk tok magistergraden i sosiologi fra Universitetet i Oslo 1960, med psykologi og etnologi som støttefag. Han har siden hatt en etterutdanning ved Stanford University og vært vitenskapelig assistent ved Institutt for kriminologi og strafferett, Universitetet i Oslo. På slutten av 60-tallet arbeidet han med kultursosiologiske forskningarbeider ved Institutt for samfunnsforskning, med støtte fra Norges Almenvitenskapelige forskningsråd, fra The Ohio State University og fra Norsk Rikskringkasting. Ble i 1971 ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi, Universitetet i Oslo, der han også har vært bestyrer. Han ble Dr. philos i 1986 og fikk senere personlig opprykk til professorat. Internt har han sittet i rådet for Ex Phil, i SVs fakultetsstyre og i Professorforeningens styre. Var formann i Professorforeningen ved Universitetet i Oslo 2002-2004.  Eksternt har han bl.a. sittet i styret for UB og i styret for Politihøgskolen.

Bibliografi 1952-2005


Faglige arbeidsområder:

Skirbekk har mest arbeidet med kultursosiologiske emner, med vekt på moderne ideologier og utbredte fortolkningsformer. Et gjennomgangstema i Skirbekks arbeider har vært spørsmålet om samtidige kulturformer er adekvate for å strukturere de utfordringer som moderne samfunn stiller oss overfor. Viktigste monografier: Den samfunnsvitenskapelige tenkemåte, Gyldendal 1967, Psychoanalysis and Self-Understanding, Duquesne University Press 1976, Ideologiavsløring som ideologi, Universitetsforlaget 1986. Ideologi, myte og tro ved slutten av et århundre, Aschehoug 1999. Neadekvatnaja Kultura, Mik, Moskva 2003.

Backup

• Presentasjon av "Dysfunctional Culture"

• Presentasjon av "Neadekvatnaja Kultura"

• Omtaler av Gode formål -gale følger? Kritisk lys på norsk innvandringspolitikk

• Norske og danske omtaler av: Ideologi, myte og tro ved slutten av et århundre. Sosiologisk kulturteori og funksjonsanalyse.

• Omtaler av: Nasjonalstaten - Velferdsstatens grunnlag.

• Omtaler av tidligere bøker

• Produksjonsoversikt kan søkes under Frida

• ... eller under Forsk Dok
 

Utvalgte arbeider:

Veiledning av hovedfagsstudenter/ doktorgradsstudenter:


A Presentation in English:

Sigurd Skirbekk completed his mag.art. degree in sociology at the University of Oslo 1960, with psychology and ethnology as minor subjects. He has studied at Stanford University and also been a research assistant at the Institute of criminology and criminal law in Oslo. In the late sixties he worked as a research fellow at the Institute for social research in Oslo. Since 1971 he has been employed as an associate professor at the Institute for sociology, University of Oslo; he has also been head of that Institute. He took his Dr. philos in 1986 and received a personal appointment as professor in sociology 1991. He has been member of the board of the Norwegian Police High School in Oslo. Chairman of The Professor´s Association, Univeristy of Oslo, 2002-2004.

Fields of interest:

Skirbekk has mainly worked on socio-cultural Issues, emphasising studies on modern ideologies. A pervading question in Skirbekk´s studies has been whether contemporary forms of culture are adequate for structuring various challenges of modernity.

Selected publications:


Dysfunctional Culture Sigurd N. Skirbekk
Dysfunctional Culture: The Inadequacy of Cultural Liberalism as a Guide to Major Challenges of the 21st Century
University Press of America, Inc. / Rowman & Littlefield Publishing Group. - Lanham, Md  • New York  •Toronto  • Oxford.,

"This book is a work of deep and wide scholarship, original judgment, good style, and significance for our new century. In sum, an excellent work." 
-  Robert Ginsberg, Director, International Center for the Arts, Humanities, and Value Inquiry