Snorre Ostad

Menu
Curriculum Vitae
List of Publications

Links
Universitetet i Oslo

Snorre A. Ostad
Professor, dr.philos, dr.scient

Snorre A. Ostad has degree examination for teachers from a teacher’s training college. Moreover, he is candidatus magisterii, candidatus paedagogiae, and has two doctor degrees (i.e., Doctor Philosophiae and Doctor Scientiarum) from the University of Oslo.

Ostad has been working as teacher in primary schools, in special schools, and in teacher’s training college. His main job is currently professor at the University of Oslo, where he teaches both undergraduate and graduate students. Read more


List of Publications
For a complete list of Ostads publications and theses in international and Scandinavian Journal Papers, book-publications, chapters in books and examples of Conference Papers Click here

Mathematical difficulties:
Aspects of learner characteristics in developmental perspective

The present study was designed to determine potential deficits associated with the pattern of development that unfolds when children move up through primary school, as reflected in the use of task-specific strategies. The central theoretical viewpoint in the research includes aspects of... More

Matematikkvansker
Et resultat av forsinket eller kvalitativ forskjellig utvikling?
Elever som mislykkes i matematikk (dysmatematikere), er ofte blitt karakterisert som en uensartet gruppe. I artikkelen som tar utgangspunkt i et flerårig prosjektarbeid, blir det lagt vekt på å få frem at gruppen også har flere fellestrekk og at disse blir mer og mer synlige jo høyere opp i klassene elevene kommer. Les mer.

Dysmatematikere: Et multifaktorelt fenomen med krakteriskike kjennetegn

De senere års forskning har i stadig sterkere grad fokusert på karakteristiske kjennetegn for de elevene som mislykkes i faget (dysmatematikerne). Den foreliggende artikkelen har til hovedhensikt å synliggjøre hvordan ny forskning gradvis bidrar til å gi uttrykket "et multifaktorelt fenomen" et konkret innhold og til å avdekke hvilke konsekvenser ulike avgrensingsmåter (definisjoner) har for vår vurdering av fenomenets omfang og egenart.  Les mer.

Address: Helga Eng's Building, P.O.Box 1140 Blindern, N-0317 Oslo, norway
Phone: + 47 22 85 80 79, Fax: + 47 22 85 80 21, E-mail: snorre.ostad@isp.uio.no