Dejiny Norska front page

Dějiny  Norska

Miroslav Hroch, Helena Kadečková, Elisabeth Bakke

Prague: Nakladatelství Lidové noviny, 2006

From the publisher's blurb:

”Norské dějiny obsahují doby slávy a rozkvětu, stejně jako doby úpadku a cizí nadvlády. V době Vikingů byly položeny základy norského království, jehož síla byla založena na svobodných sedlácích. Díky nim byla uchována kulturní identita národa i v době, kdy Norsko ztratilo samostatnost a stalo se na tři staletí dánskou provincií. Navzdory politickému úpadku však postupně sílil norský podíl na námořním obchodu. Moderní norský národ se formoval od konce 18. století v dlouhém zápase o politická práva, který byl završen vyhlášením nezávislosti roku 1905.“

 [Norwegian history contains times of glory and progress, as well as times of decay and foreign rule. During the age of the Vikings the foundations were laid for the Norwegian kingdom, the strength of which was based on  free peasants. Thanks to them the nation's cultural identity was preserved also during the time when Norway lost its suverenity and became a Danish province for three hundred years. Despite political decay the Norwegian share of shipping increased gradually. The modern Norwegian nation was formed from the end of the 18th century in a long struggle for political rights, which succeeded with the declaration of independence in 1905].

 
The book can be ordered from the publisher, Nakladatelství Lidové Noviny