Book front page

Sentral-Europa og Baltikum etter 1989

Elisabeth Bakke (red.)

Oslo: Det Norske Samlaget, 2006.


Frå vaskeseddelen til forlaget:
"Ny og revidert utgåve av boka om Sentral-Europa og Baltikum etter 1989.

I 1989 fall kommunismen i heile det tidlegare Aust-Europa, men kva er skjedd etter revolusjonane og opprettinga av nye statar? Hovudvekta i framstillinga ligg på politisk utvikling, og i eigne kapittel om landa blir det gjort greie for institusjonelle løysingar, utviklinga av partisystem og regjeringsmønster.

Landa som blir behandla, er Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Slovenia, Litauen, Latvia og Estland. I tillegg har boka eigne kapittel om regionen som heilskap: den historiske bakgrunnen, den økonomiske utviklinga og innlemminga i EU.

Redaktør for boka er Elisabeth Bakke, som er førsteamanuensis i statsvitskap ved Universitetet i Oslo. Dei øvrige bidragsytarane er Jardar Seim, Jørn Holm-Hansen, Hermann Smith-Sivertsen, Nick Sitter, Svein Mønnesland og Eva Sárfi."

Boka kan kjøpast i bokhandelen eller
bestillast frå Det Norske Samlaget