Til utstillingens forside

Johan Lyder Brun

1870 i Oslo - 1950


Lyder Brun var sin tids begavede student, og ble cand. theol. "med innstilling" i 1892. Deretter oppholdt han seg en periode i Tyskland, bl.a. som tilhører til Harnacks forelesninger, før han i 1894 ble universitetsstipendiat ved Det teologiske fakultet. I 1897 ble han utnevnt til professor i nytestamentlig teologi. Denne stillingen besatt han helt til 1940, da han gikk av. Men også etter krigen, da universitetet igjen åpnet og fakultetet manglet forelesere, bidro han til undervisningen.

Med Lyder Brun fikk fakultetet sin første forsker som i fullt monn, gjennom et langt forsker- og undervisningsliv, viet seg fullt og helt til nytestamentlig og urkirkelig forskning på et vitenskapelig, historisk-kritisk grunnlag. Allerede i hans tiltredelsesforelesning fra 1897 kan kursen sees. Den hadde som emne: Det kirkelige skriftpricip og det historiske studium af Det nye testamente. Lyder Brun representerer dermed på mange måter virkeliggjøringen av det program hans lærer Fredrik Petersen hadde skissert i sin artikkel Om Inspirationen i 1897. Og han fullførte det konsekvent, noe femti års faglitterær produksjon dokumenterer.

Mer enn 30 bøker - i all hovesak på norsk - og et uttall artikler, både i norske og utenlandske tidsskrifter viser en ren, nesten ensidig konsentrasjon om nytestamentlig forskning. Den er hele tiden båret oppe av en sann liberal holdning. Mowinckel karakteriserer i sin minnetale i 1950 Lyder Bruns forskning som liberal i en egentlig forstand av ordet: Den er "... en fri teologisk og vitenskapelig forskning, som ikke avviser noe teologisk problem, men vil ta dem alle på alvor og alltid arbeide videre på den tilnærmede løsning og stadige nyorientering i problemstillingene som det er all sann vitenskaps vesen å være på vei mot.". Her er en liste over hans omfattende nytestamentlige faglitterære produksjon.

.
Et høydepunkt i Bruns forskning var hans oversettelse av Det nye testamente.

Lyder Brun tok aktiv del i fakultetets og universitetets ledelse. Gjennom flere perioder på tilsammen 12 år var han dekanus ved fakultetet, og i et kortere periode også kollegiets nestformann. Om hovedvekten i Bruns virke lå på det akademiske virke, tok han også aktivt del i den kristne studenterbevegelsens arbeid, både her i landet og internasjonalt. Han var også svært aktiv i det økumeniske arbeidet i årene etter den første verdenskrigen.

Søk på Brun i BIBSYSLyder Brun i Leif Andas strek

Ansvarlig: Svein Helge Birkeflet
Oppdatert: mai -2000