Til utstillingens forside

Oluf Kolsrud

1885 i Østre Toten - 1945


Oluf Kolsrud ble cand. theol. 1908, universitetsstipendiat 1909, dosent 1916, og professor i kirkehistorie 1921, med vekt på norsk kirkehistorie. I sine tidlige år sto Kolsrud på valget mellom å bli filolog eller teolog. Teologien og fakultetet må si seg fornøyd med valget, for han var en filolog av rang: Foruten de almene og klassiske teologiske språkene, behersket han italiensk, russisk, kirkeslavisk, polsk, arabisk, gotisk og gammelnorsk. I tillegg kommer finsk og samisk, som han lærte seg fordi han opprinnelig hadde planer om prestetjeneste i Finnmark. Disse språkene mestret han i en slik grad at han var både lærer og sensor i dem. Hans uvanlige språkkunnskaper ble isteden vesentlige forutsetninger for et livsverk som virkelig ruver i norsk kirkehistorisk og almenhistorisk forskning.

Kolsruds virke utfoldet seg for det meste i biblioteker, arkiver og manuskriptsamlinger; i Oslo, Stockholm, Uppsala, og i særlig grad i Vatikanets omfangsrike samlinger. Han er et usedvanlig klart eksempel på en forskertype som forholder seg strengt til faget og historien. Samtidens kirkelige debatter og religiøse klima spores knapt i hans arbeider. Heller enn debattant, stilte han sine kunnskaper til disposisjon der de trengtes, som f.eks. for den norske regjering, da han fungerte som sakkyndig og skrev historiske utredninger i Grønlands-saken, tidlig på 30-tallet. Dette var hans måte å tjene folk og kirke.Med store kunnskaper og en arbeidskapasitet utenom det vanlige, sto han gjennom årene for en omfangsrik produksjon av kirkehistoriske studier, og et enda mer omfangsrikt arbeid med kildeutgivelser. Som kildeskriftutgiver er hans navn først og fremst knyttet til Norsk historisk kjeldeskriftinstitutt, som han opprettet i 1922, og drev inntil sin død. Han var også medutgiver av kildesamlinger som Norges gamle love, Diplomatarium Norvegicum, Oslo kapitels protokoller, Utkast til en norsk kirkeordinants og dokumenter til Hans Nilsen Hauges historie.

I tillegg omfatter Kolsruds ruvende produksjon bl.a. Marcellus (1912), Bibeloversætteren Chr. Thistedahl (1913), Den norske kirkes biskoper og erkebiskoper indtil reformationen (1913), Tvo norrøne latinske kvæde med melodiar (1913), Olavskyrkja i Trondheim (1914), Om udtrykket "Den helligeaand" (1915), Det norske bibelselskab 1816-1916 (1916), Reformations-jubilæet i Norge 1817 (1917), Nordiske kalenderdagnavn i middelalderen (1926), Messuskyringar. Litur-gisk symbolikk frå den norsk-islandske kyrkja i millomalderen (1952), Norges kyrkjesoge I. Millomalderen (1958), Presteutdaningi i Noreg (1962), Norges kyrkjesoga II. 1500 - ca. 1740 (2007). I tillegg kommer en mengde mindre arbeider i bøker og tidsskrifter. Han grunnla også tidsskriftet Norvegia Sacra og bokserien Bibliotheca Norvegia Sacra, som er den eneste norske kirkehistoriske monografiserien.


Søk på Kolsrud i BIBSYS

Ansvarlig: Svein Helge Birkeflet
Oppdatert: mai -2000