Bøker av / Books by Thomas Mathiesen (2000 - 2005)


Oversikt (alfabetisk) / Summary (Alphabetically):

Makt og medier. En inføring i mediesosiolog

Prison on trial

Retten i samfunnet. En inføring i rettssosiologi

Silently Silenced:Essays on the creation of acquiesence in modern society

Siste ord er ikke sagt. Schengen og globaliseringen av kontroll

Skjellig grunn til mistanke?En studie av forhørsretten

Thomas Mathiesen. En kronologisk bibliografi over forfatterskapet 1956-1999


 


Thomas Mathiesen

Silently Silenced

Essays on the creation of acquiescence in modern society

Waterside Press
2004

 

Fra baksiden av boken:

A thought-provoking work which examines the largely unseen and imperceptible 'silencing processes' that are at work in everyday life.

Based on essays published in Norway, Germany and Sweden from the 1970s onwards - but never in the UK or in English (and now updated to 2004 to include notes about such modern-day concerns as the 'silencing' implications of September 11 and other contemporary events) - Silently Silenced is a 'must-read' for anyone interested in democracy and the processes of government, especially those touching on sociology, criminology, legal processes and basic rights of citizens in relation to the state.

 


Thomas Mathiesen

Skjellig grunn til mistanke?

En studie av forhørsretten

Pax Forlag A/S
2003

 

Fra baksiden av boken:

Forhørsretten er den bortgjemte delen av det norske rettsapparatet. De store avisoverskriftene skapes ikke der. Det er lite dramatisk ved en rettslig kjennelse om varetekt. Unntatt for den det gjelder!

Skjellig grunn til mistanke? tar opp til kritisk drøfting hva forfatteren kaller <<interaksjon i retten>> - det vil si selve den mellommenneskelige prosess i rettssalen. Hvordan snakker man med hverandre i forhørsretten - eller rettere hvordan snakkes det til siktede? Hva foregår under rettsmøtet? Hvordan er maktfordelingen i rettssalen, og hvilke konsekvenser får den for avgjørelsen om varetekt? Hvem blir trodd og hvem blir mistrodd?

Skjellig grunn til mistanke? er blitt til gjennom observasjon av 40 forhørsrettssaker i Oslo, og gjennom annet materiale om forhørsretten. Boken kom første gang ut i 1989. Denne nyutgaven er forsynt med et nytt innledende forord som oppdaterer resultatene. Med noen unntak er resultatene fra 1989-utgaven også aktuelle for 2000-tallet.

 


Thomas Mathiesen

Makt og medier

En inføring i mediesosiologi

Pax Forlag A/S
2002

 

Fra baksiden av boken:

Hovedtema i Makt og medier er, som tittelen angir, det nære forholdet mellom makt og de mange typer medier vi daglig omgir oss med og benytter oss av. Vi utsettes i dag for medieflom - vi leser aviser, vi ser på de mange tv-kanalene, vi lytter til radio, og ikke minst har vi tatt Internett i bruk. Vi lever i dag i en ny, digital medietid. Medier ses som vevet inn i et nett av maktforhold, de er både et produkt av og et middel til makt.

Makt og medier er en kritiske bok, som både drøfter og tar stilling til de mest brennbare spørsmål ved dagens raske medieutvikling. Samtidig er bokas kritsike perspektiv faglig fundert. Vi får en diskusjon av viktge mediesosiologiske teorier samt en bred empirisk drøfting. Derfor egner boka seg som en innføring i mediesosiologiske spørsmål for studenter i mediefag ved universiteter og høgskoler. Gjennom Makt og medier blir studentene konfrontert med en nødvendig faglig diskusjon av tidens mest vesentlige mediepolitiske problemstillinger.

Dette er tredje utgave av Thomas Mathiesens innføring i mediesosiologi.

 


Thomas Mathiesen

Retten i samfunnet

En inføring i rettssosiologi

5.utg

Pax Forlag A/S
2005

 

Fra baksiden av boken:

Retten i samfunnet er en innføring i rettssosiologi. Den er beregnet på juridiske studenter og andre med retten i et samfunnsperspektiv som del av sitt studium.

Hovedperspektivet er at retten er en komponent i en samfunnsmessig helhet der det rettslige er vevet sammen med andre samfunnsmessige forhold. Første del drøfter generelle rettssosiologiske problemstillinger. Ved hjelp av sentrale eksempler fra strafferetten, arbeidervernretten og rettshjelpsvirksomheten illustreres spørsmålene og rettens samfunnsmessige bakgrunn, dens latente funksjoner og dens tilsiktede virkninger. Forholdet mellom rett og makt står sentralt.

Annen del av boka tar utgangspunktet i sentrale debatter i dagens ressosiologi: I hvilken utstrekning er det mulig å bruke rettsregler til å skape utjevning i levevilkår og maktforhold? Hva er virkningene av at konflikter i samfunnet gjøres om til juridiske spørsmål? Skaper rett og lovgivning likhet mellom kjønnene og mellom samfunnsklasser?

Den 5.utg av boka slutter med nytt kapittel om Retten og Retssosiologien i det nye samfunnet som nå vokser fram. Boken er utkommet parallelt på svensk.

 


Thomas Mathiesen

Prison on trial

3nd. edition

Waterside Press
2006

 

Fra baksiden av boken:

Prison On Trial distils the arguments for and against imprisonment in a readable, accessible and authorative way - making Thomas Mathiesen's work a classic for students and other people concerned to understand the real issues. It is as relevant today as when it was first published - arguably more so as policy-making becomes increasingly politicized and true opporunities to influence developments diminish.

Mindful of this, Mathiesen recommends an "alternative public space" where people can engage in valid discussion on the basis of sound information, free from the survival priority of the media - to entertain.

 


Thomas Mathiesen

Siste ord er ikke sagt

Schengen og globaliseringen av kontroll

Pax Forlag A/S
2000

 

Fra baksiden av boken:

"Norge er på full fart inn i EU på Schengen-skinner ... [men] debatten har stilnet helt. Det er som om det ikke er mer å si, som om siste ord er sagt. Men siste ord er ikke sagt. Egentlig er det nå det begynner. Det er nå Norge for alvor blir trukket inn i beslutninger av vidtrekkende nasjonal og internasjonal betydning. Særlig er det nå Norge for alvor blir vevd inn i det omfattende informasjonsteknologiske registrings- og overvåkingssamarbeidet i Schengen ... Vi er på kanten av en situasjon der det forslitte uttrykket 'Storebror ser deg' får en fornyet betydning."

Dette er definitivt en nei-til-Schengen-bok, et nei til det omfattende regisrerings- og overvåkingssystemet som Schengensamarbeidet legger opp til. Thomas Mathiesen argumenterer i denne boka for at Schengen ikke først og fremst handler om kriminalitetsbekjempelse, men om "uønskede fremmede" og offentlig orden og sikkerhet.

Men er da da så farlig? Det er farlig, skriver forfatteren. Han mener at Schengensamarbeidet, med SIS og SIRENE, må sees i sammenheng med alle de andre registrerings- og overvåkingssystemene som er under oppbygging i Europa - som Europol, Eurodac, EU-FBI samarbeidet og herunder ILETS og IUR, de såkalte ENFOPOL-papirene om teleavlytting og dessuten det verdensomspennende spionsystemet Echelon. Sammen reiser de formidable personvernproblemer, og har en galloperende utvikling i retning av et felles registrerings- og overvåkingssysten av urovekkende omfang. De nye tekniske voldsomt avanserte, lett kombinerbare, skjulte og ukontrollerbare databaserte registersystemene som nå stormer fram, utgjør en enorm potensiell trussel som ikke lar seg overse.

 


Svein Sundbø

Thomas Mathiesen

En kronologisk bibliografi over forfatterskapet 1956-1999

Nasjonalbibliotekets bibliografier ; 2

 

Utdrag fra biografiens omfang og ordning:

Bibliografien er ment å inneholde det aller meste av hva Thomas Mathiesen har produsert skriftlig og som er offentliggjort i perioden 1956 til og med 1999. Manuskripter, forelesningsnotater og intervjuer i radio og fjernsyn er således holdt utenfor. Ellers er det ingen begrensninger hverken når det gjelder publikasjonsstype, språkform eller utgivelsessted. Med andre ord, i denne bibliografien finner en samtlige av Thomas Mathiesens monografiske verk, både i førsteutgaver, reviderte utgaver og oversettelser.

Videre er tatt med hans ulike bidrag i antologier, leksika, festskrifter, årbøker, eller andre samlingsverker; likeledes hans bidrag i rapporter, utvalgsarbeid, stensilserier og hans avhandlinger. Mathiesens foredrag og taler er tatt med i den grad de er publisert i trykt form. De aller fleste av hans artikler i fagtidsskrifter, medlemsblader og andre magasiner er også med i bibliografien.

Bibliografien er ordnet kronologisk etter skriftenes og bidragenes publikasjonsår.

De 24 første utgavene av bøker i denne perioden er naturligvis tatt med. Bibliografien inneholder 893 innførsler.