"Nøkkel" til noen viktige fasadesteiner i Oslo.

Denne billedserien gjengir "typiske" varianter av bergatene. Målestokkene som er vist her er alle 50 mm lange. I noen bilder er et kronestykke med 21 mm diameter brukt som målestokk.

Grefsensyenitt

Petrografisk navn: Syenitt

Andre navn: Grorudgranitt (handelsnavn), nordmarkitt (feil bruk, nordmarkitt er en beslektet bergart som skiller seg  fra grefsensyenitt ved å ha pyroksen i steden for biotitt og mangle grå feltspat)

Foto: Fylkessteinsutstillingen (fylkesstein for Oslo)

På avstand: Lys bergart med rosa farge. Ingen fargespill.

På nært hold: Rosa feltspatkorn, de fleste med grå kjerner. Så å si ikke kvarts, små svarte korn av biotitt (flakformig) og amfibol (stenglig).

Kornstørrelse: Middelkornig ≤ 10 mm (feltspat)

Kommentar: Mengden av grå feltspat kan variere.

Eksempler i Oslo: Søylene foran Domus Media, Stortingets sokkeletasje, arkadene på Youngstorget etc.

 

Varianter:

Grefsensyenitt, grovkornig og svært miarolittisk variant fra Årvollåsen. Bergartssamlingen, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

Grefsensyenitt, finkornig variant fra Grorud. Bergartssamlingen, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

 

 

 

Iddefjordsgranitt

Petrografisk navn: Granitt, biotittgranitt

Andre navn: Østfoldgranitt, forskjellige handelsnavn

Foto: Fylkessteinsutstillingen (fylkesstein for Østfold)

På avstand: Jevn lys gråfarge. Ingen fargespill.

På nært hold: Hvit til lysegra albitt, lys rosa til honningfarget mikroklin, grå, glassaktig kvarts

Kornstørrelse: Finkornig≤ 5 mm (feltspat)

Kommentar: Det finnes svært mange granittvarianter i Østfold-Båhus intrusjonen, og dette er bare en av dem.

Eksempler i Oslo: Høyesterett, Karl Johansgt. 16, Glassmagasinet

 

 

Skjeberggranitt

Petrografisk navn: Granitt, biotittgranitt

Andre navn: Østfoldgranitt

Foto: Fagerborg kirke

På avstand: Varm grå til grålig rosa,  homogen og uten fargespill.

På nært hold: Lys rød mikroklin, grå plagioklas, glassaktig kvarts, svart bioitt

Kornstørrelse: Middelkornig ≤ 10 mm, svakt porfyrisk.

Kommentar: Det finnes svært mange granittvarianter i Østfold-Båhus intrusjonen, og dette er en av dem. Den skiller seg fra typisk iddefjordsgranitt ved å være mer grovkorning, porfyrisk og klart rødere, spesielt når den ses på nært hold.

Eksempler i Oslo: Fagerborg kirke, Kunst og Håndtverkskolen, Kunstindustrimuseet, Turnhallen, tidligere Grønland politistasjon.

 

 

Fredrikstadgranitt

Petrografisk navn: Granitt, biotittgranitt

Andre navn: Østfoldgranitt

Foto: Bergartssamlingen, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

På avstand: Varm grå til grålig rosa,  homogen og uten fargespill.

På nært hold: Lys rød mikroklin, grå plagioklas, glassaktig kvarts, svart bioitt

Kornstørrelse: Middelkornig ≤ 10 mm, porfyrisk.

Kommentar: Det finnes svært mange granittvarianter i Østfold-Båhus intrusjonen, og dette er en av dem. Den skiller seg fra typisk iddefjordsgranitt ved å være porfyrisk med fenokrystaller av rosa mikroklin i en finkornig grunnmasse av kvarts, mikroklin og plagioklas.

Eksempler i Oslo:

 

Drammensgranitt

Petrografisk navn: Granitt, biotittgranitt

Andre navn: Røyken granitt

Foto: Fylkessteinsutstillingen (fylkesstein for Buskerud)

På avstand: Homogen, lys rød bergart  Ingen fargespill.

På nært hold: Rød mikroklin, i noen varianter hvit albitt, grålig, glassaktig kvarts. Svart bioitt

Kornstørrelse: Middel- til grovkornig ≥10 mm (feltspat)

Kommentar: Bergarten på dette bildet er både mørkere og mer grovkornig enn mye av den drammensgranitten som er brukt i bygninger i Oslo

Ekselmpler i Oslo: Tidligere Hovedposkontor, Sjørfartsbygningen, Norges Bank

 

 

 

 

Grimstadgranitt

Petrografisk navn: Granitt, biotittgranitt

Andre navn: Fjære granitt, Fevik granitt

Foto: Fylkessteinsutstillingen (fylkesstein for Aust Agder)

På avstand: Homogen, kraftig rød bergart  Ingen fargespill.

På nært hold: Rød mikroklin som store korn, omgitt av mindre. lyse korn av albitt, hvit, glassaktig kvarts. Svart biotitt.

Kornstørrelse: Grovkornig >(>)10 mm (mikroklin). Bergarten kan virke porfyrisk

Kommentar:

Eksempler i Oslo: Grimstadgranitt er så vidt vites ikke brukt i bygninger i Oslo, men se sokkelen til Christian Krogh statuen.

 

 

 

 

 

Trondhjemitt

Petrografisk navn: Trondhjemitt

Andre navn: Hvit granitt, Støren granitt, Tolga granitt, Sognegranitt (handelsnavn)

Foto: Fylkessteinsutstillingen (fylkesstein for Sør Trøndelag)

På avstand: Homogen, hvit til svært lys grå bergart  Ingen fargespill.

På nært hold: Hvit albitt, glassaktig kvarts, svart biotitt. Enkelte varianter har en viss foliasjon.

Kornstørrelse: Finkorning ≤ 5 mm til middelkorning < 10 mm

Kommentar:

Eksempler i Oslo: Kringkastningshuset, Grand Hotell, Konserthuset, Rådhusgata 23b

 

 

 

 

Anorthositt

Petrografisk navn: Anorthositt

Andre navn: Labradorstein, Labrador Antique (handelsnavn)

Foto: Fylkessteinsutstillingen (fylkesstein for Rogaland)

På avstand: Grov- til middelkorning brun til grå bergart med blått fargespill

På nært hold: Brun plagioklas. spredte kron av svart pyroksen. Enkelte korn har et sterkt  fargespill, hovedsakelig i blått

Kornstørrelse: Grovkorning > 15 mm

Kommentar:  Bergarten brytes ved Sirevåg i Rogaland, hvor produksjon i stor skala  startet opp i 1996. Det har imidlertid foregått noe bryting av denne bergartstypen siden sent 1800-tall.

Eksempler i Oslo: Pilestredet 27 (detalj)

 

 

 

 

 

Larvikitt

Petrografisk navn: Monzonitt

Andre navn: Mørk labrador, Emerald Pearl (mørk variant), lys labrador, Blue Pearl, Marina Pearl (lyse varianter)

Foto: Fylkessteinsutstillingen (fylkesstein for Vestfold)

På avstand: Grov- til middelkorning blå, grå eller mørk bergart med kraftig fargespill i kalde, blålige farger.

På nært hold: Anorthoklas feltspat med kraftig fargespill.

Kornstørrelse: Grovkorning > 15 mm til svært grovkorning ≥25 mm.

Kommentar:  Bildet viser en mørk (Emerald Pearl) variant fra Klåstad i Tjølling. Det finnes et utall andre varianter som blir, eller har vært brutt som bygningsstein.

Eksempler i Oslo:  Museet for samtidskunst, Telegrafbygningen (lyse varianter, finhugget), Øvre Slottsgate 12 (mørk, polert), Universitetsbiblioteket på Blindern (mørk, polert), Nedre Slottsgate 10b (lys, polert) , etc, etc.

Varianter

Larvikitt, lys, finkornig variant fra Varild, Tjølling. Bergartssamlingen, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

Larvikitt: Mørk, grovkornig  type, Emerald Pearl, Klåstad brudd i Tjølling. Bergartssamlingen, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

Larvikitt:. Lys, grovkorning  Blue Pearl type, Tvedalen. Bergartssamlingen, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

Larvikitt, grå variant, Larvik. Bergartssamlingen, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

 

 

 

Kleberstein, Otta

Petrografisk navn: Kleberstein

Andre navn:

Foto: Fylkessteinsutstillingen (fylkesstein for Oppland)

På avstand: Grå til grønnlig grå. lett heterogen bergart

På nært hold: Talk og kloritt er hovedmineraler, i mange varianter forekommer brunlig magnesitt som linser og årer.Bergarten kan ripes med negl !

Kornstørrelse: Som regel finkorning < 5 mm.

Kommentar:  Bildet viser en variant fra Otta området som har vært mye brukt som bygningsstein i Oslo. Det finnes imidlertid mange andre varianter i bruk

Eksempler i Oslo: Karl Johans gate 2, Prinsens gate 27, Grensen 5-7.

 

Kleberstein, Lygra

Petrografisk navn: Kleberstein

Andre navn: Lygrakleber

Foto: Portal, Vålerenga kirke

På avstand: Mørk grønnlig grå,

På nært hold: Bergarten fremtrer som nooe heterogen med porfyroblaster av kloritt med spalteflater som virker skinnende.Talk og kloritt er hovedmineralene,

Kornstørrelse: Middel til grovkornig, 5-20 mm

Kommentar: Denne bergarten er noe hardere enn andre varianter av kleberstein, p.g.a. høyt innhold av kloritt, og den ripes derfor bare med negl med en viss vanskelighet.

Eksempler i Oslo: Vålerenga kirke (portaler, tårn, dekorative detaljer), Grensen 17, Nordraak statuen,  Tordenskioldstatuens sokkel.

 

Sovlågstein

Petrografisk navn: Pyroksenitt

Andre navn:  Solvåg gabbro

Foto: Kristian Augusts gate 23, fasade mot Fredriks gate

På avstand: Slipt eller prikkhugget: Grålig grønn, med lysreflekser. Polert: Svart

På nært hold: Hovedmineralet er en mørk pyroksen som forekommer som store, uregelmessige korn. På lett ru overflate vil mange av disse gi kraftige lysreflekser fra spalteflater (NB: Ikke fargespill som i larvikitt !). Lys plagioklas forekommer som små korn mellom pyroksenene, og som uregelmessige årer.

Kornstørrelse: Svært grovkorning, 25-50 mm

Kommentar:  Solvågstein er "funkisbergarten" i Oslo, og kan påvises brukt i perioden 1934 - 1951. Bergarten kommer fra ett eneste brudd like nord for Bodø. Forekomsten ble drevet fram til ca. 1970, og står nå under vann.

Eksempler i Oslo: Rådhusgata 25, Kristian Augusts gate 23, St. Olavs gate 28, Grubbegata 1, Kirkeveien 40.

 

Tønsbergitt

Petrografisk navn: Monzonitt

Andre navn: Bolærne syenitt

Foto: Storgata 37

På avstand: Homogen, kraftig  mursteinsrød bergart

På nært hold: Mørk rød anorthoklas feltspat, noen ganger med grå kjerner, andre ganger med en karakteristisk hvit kant (ikke synlig i dette bildet).Bergaten kan føre litt kvarts, men den er neppe synlig med det blotte øye.

Kornstørrelse: Grovkorning ≥ 15 mm

Kommentar:  Dette er en oksidert variant av larvikitt, rødfargen skyldes finfordelt hematitt. Dette er en av de førse bergartene som ble tatt i bruk som fasadestein (Slottets grunnmur). Forsvaret overtok Bolærne under første verdenskrig, da opphørte brytningen i den viktigste forekomsten, og tønsbergitten gikk ut av bruk.

Eksempler i Oslo:  Frimurerlosjen, Kirkegata 17, Kirkegata 20, i mange andre fasader i kombinasjon med larvikitt.

En tønsbergittliknende bergart ble brukt i noen få bygninger i mellomkrigstida.

Varianter

Tønsbergitt: Lys variant med hvite kanter omkring felstpatkrystallene, Bolærne. Bergartssamlingen, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

Tønsbergitt, grovkorning, svært mørk variant. Bergartssamlingen, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo.

 

Gjellebekk marmor

Petrografisk navn: Marmor

Andre navn:

Foto: Gulvet i hallen, Geologibygningen på Blindern (Sem Selands vei 1)

På avstand: Grå til gulbrun året bergart.

På nært hold: Lys grå (frisk) eller lett gulbrun (forvitret) grunnmasse med uregelmessige årer av svært finkorning, mørkere grå, silikatrike årer.

Kornstørrelse: Finkorning < 1mm

Kommentar: Bergarten har en løs kornstruktur og tar derfor lett preg av forvitring. Bergarten er egentlig en kalkstein av silurisk alder som har vært utsatt for kontaktmetamorfose

Eksempler i Oslo: Steen og Strøm